Sura 2: Kvigan (Al-Baqarah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.*

*2:1 Dessa initialer förblev en gudomligt bevarad 
hemlighet i 1400 år. Nu förstår vi att de utgör 
en stor del av Koranens extraordinära matematiska kod 
(se Appendix 1, 2, 24, och 26). Innebörden av A.L.M. 
betonas i Vers 2: "Denna skrift är ofelbar." 
Det är otvivelaktigt bevisat genom det faktum att 
antalet förekomster av dessa tre initialer i denna sura är 4502, 3202 och 2195 vardera. Summan av dessa tal är 9899, 
eller 19x521. Således är dessa mest använda 
bokstäver i det Arabiska språket, matematiskt placerade 
enligt ett övermänskligt mönster. 
Samma initialer står även som prefix i surorna 
3, 29, 30, 31, och 32, och i var och en av dessa suror 
förekommer de i antal som sammanlagt ger mångfalder av 19.

2. Denna skrift är ofelbar; en ledstjärna för de rättfärdiga;

Tre Sorters Människor
 (1) De Rättfärdiga

3. som tror på vad de inte sett, iakttager Kontaktbönerna (Salat),* och från våra gåvor till dem, ger de till välgörenhet.

*2:3 Eftersom Kontaktbönerna fastställts fem gånger 
dagligen, utgör de den främsta näringskällan 
för våra själar. Tillsammans med alla andra seder i 
Underkastelse uppenbarades Kontaktbönerna ursprungligen 
genom Abraham (21:73, 22:78). Trots att dessa fem dagliga 
böner praktiserades före Koranens uppenbarelse, 
är varje bön specifikt omnämnd i Koranen (24:58, 11:114, 17:78 ( 2:238). Appendix 1 & 15 tillhandahåller fysiska bevis som bestyrker alla detaljer i Kontaktbönerna, 
inklusive antalet enheter (Rak'aas), antalet bugningar, 
prostreringar och Tashahhuds i varje bön.
**2:3 När Gud använder pluralis, indicerar detta att 
andra enheter, vanligtvis änglarna, är inblandade. 
När Gud talade till Moses användes formen singularis 
(20:1214). Se Appendix 10.

4. Och de tror på det som uppenbarats för dig och på det som uppenbarats före dig och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.*

*2:4 Trots de svåra förvanskningar som drabbat tidigare 
skrifter, kan man fortfarande finna Guds sanning i dem. 
Både det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet 
förespråkar fortfarande total hängivelse till ENDAST Gud 
(Femte Moseboken 6:45, Markus 12:2930). Alla ändringar 
går lätt att upptäcka.

5. Dessa är vägledda av sin Herre; dessa är vinnarna.

(2) De Som Inte Tror

6. Vad gäller de som inte tror, är det sak samma för dem; vare sig ni varnar dem eller ej, de kan inte tro.*

7. GUD förseglar deras sinnen och deras hörsel och deras ögon beslöjas. De har ådragit sig ett plågsamt straff.

*2:6-7 De som beslutar sig för att förkasta Gud 
får hjälp i den riktningen; 
de hindras av Gud från att se något bevis eller någon 
vägledning så länge de bibehåller ett sådant beslut. 
Konsekvenserna av ett sådant katastrofalt beslut klargörs 
i Vers 7.
(3) Hycklarna

8. Sedan har vi de som säger, “Vi tror på GUD och på den Sista Dagen,” fast de inte tror.

9. I deras försök att lura GUD och de som tror, lurar de endast sig själva, utan att inse det.

10. I deras sinnen finns en sjukdom. Följaktligen förstärker GUD deras sjukdom. De har ådragit sig ett smärtsamt straff för sitt ljugande.

11. När de uppmanas, “Begå inte ondska,” säger de, “Men vi är rättfärdiga!”

12. I själva verket, är de människor som begår ondska, men de inser inte det.

13. När de uppmanas, “Tro som människorna som trodde,” säger de, “Ska vi tro som dårarna gör?” I själva verket är det dem som är dårar, men de vet inte det.

14. När de möter de troende, säger de, “Vi tror,” men ensamma med sina djävlar, säger de, “Vi är med er; vi bara drev med dem.”

15. GUD förlöjligar dem och för dem bakom ljuset i deras överträdelser, famlande.

16. Det är dessa som accepterat avvikandet på bekostnad av vägledningen. Sådan verksamhet lyckas aldrig, ej heller får de någon vägledning.

17. Deras exempel kan jämföras med dem som tänder en eld och därefter, precis när den börjar sprida ljus omkring dem, tar GUD bort deras ljus och lämnar dem i mörker, oförmögna att se.

18. Döva, stumma och blinda; de misslyckas med att återvända.

19. Ett annat exempel: ett hällregn från skyn i vilket det finns mörker, blixtar och dunder. De stoppar fingrarna i sina öron för att undvika döden. GUD är fullt medveten om de som inte tror.

Trons Ljus

20. Blixten rycker nästan bort deras syn. När den lyser för dem rör de sig framåt och när det blir mörkt, står de stilla. Om GUD vill kan Han avlägsna deras hörsel och deras syn. GUD är Allsmäktig.

*2:20 "Han" och "hon" antyder inte nödvändigtvis på naturligt kön på Arabiska (Appendix 4).

21. O människor, dyrka endast er Herre Den som skapade er och de som kom innan er – så att ni må bli räddade.

22. Den som gjorde Jorden beboelig för er och skyn en struktur. Han sänder ner vatten från skyn för att frambringa alla sorters frukter för er försörjning. Ni ska inte sätta upp idoler för att utmana GUD, nu när ni vet.

Matematisk Utmaning

23. Om ni har något tvivel beträffande det vi uppenbarat för vår tjänare,* producera då en sura som dessa och kalla på era egna vittnen mot GUD, om ni talar sanning.

Allegorisk Beskrivning av Helvetet

24. Om ni inte kan det – och det kan ni aldrig – frukta då Helveteselden, vars bränsle består av människor och stenar; den inväntar de som inte tror.

*2:23-24 Koranens mirakulösa kod tillhandahåller flera 
bevis när det bokstaverar namnet "Rashad Khalifa", 
omnämnd som Guds tjänare här. Vissa litterära giganter, 
inklusive Al-Mutanabby och Taha Hussein, har bemött den 
litterära utmaningen, men de hade ingen aning om Koranens 
matematiska komposition. Det är Koranens matematiska kod, 
uppenbarad genom Guds Budbärare av Förbundet, 
Rashad Khalifa, som är den verkliga utmaningen för den kan aldrig imiteras. 
Se Appendix 1, 2, 24 & 26 för de detaljerade bevisen.
Allegorisk Beskrivning av Paradiset

25. Ge goda nyheter till de som tror och som för ett rättfärdigt liv, om att de kommer ha trädgårdar med flytande bäckar. När de förses med frukter att äta däri, kommer de att säga, “Detta är vad som gavs till oss tidigare.” På så sätt får de allegoriska beskrivningar. De kommer att ha rena makar däri och de vistas däri för evigt.

26. GUD drar sig inte för att skildra någon liknelse, från minsta mygga eller större. Vad de som tror beträffar, vet de att det är sanningen från deras Herre. Vad gäller de som inte tror, säger de, “Vad menade GUD med en sådan liknelse?” Han vilseleder många därmed och vägleder många därmed. Men Han vilseleder bara de onda därmed,

*2:26 Se Appendix 5 för vidare diskussion om Himlen och 
Helvetet.

27. som kränker GUDs förbund efter att ha lovat upprätthålla det, åtskiljer det som GUD sagt ska vara förenat och begår ondska. De tillhör förlorarna.

Två Dödsfall Och Två Liv För De Som Inte Tror*

28. Hur kan ni tvivla på GUD när ni var döda och Han gav er liv, varpå Han placerar er i döden för att sedan åter igen föra er tillbaka till liv, därefter återvänder ni slutligen till Honom?

*2:28 De rättfärdiga dör i själva verket inte; 
de kommer direkt till Himlen. 
När deras tid på denna jord tar slut, 
bjuder dödsänglarna helt enkelt in dem till samma Paradis 
som Adam och Eva en gång levde i (2:154, 3:169, 8:24, 
22:58, 16:32, 36:2027, 44:56, 89:2730). 
Följaktligen går de som inte är rättfärdiga igenom 
två dödsfall, 
medan de rättfärdiga endast får uppleva det första 
dödsfallet, till följd av vår ursprungliga synd (40:11). 
Vid dödsögonblicket får de som inte tror reda på sitt 
miserabla öde (8:50, 47:27), 
sedan får de utstå en kontinuerlig mardröm 
som varar tills Helvetet skapas 
(40.46, 89:23, Appendix 17).

29. Han är Den som skapade allting på jorden för er och vände Sig sedan mot skyn och fulländade sju universum däri och Han är fullt medveten om allting.

*2:29 Vårt universum med sina biljoner galaxer som 
sträcker sig över avstånd på biljoner ljusår, 
är det minsta och innersta av alla sju universum 
(Appendix 6). Var snäll och slå upp 41:1011.
*2:29 Dessa verser besvarar sådana viktiga frågor som: 
"Varför är vi här?" (Se Appendix 7).
Satan: En Temporär "gud"*

30. Minns att er Herre sa till änglarna, “Jag placerar en representant (en temporär gud) på Jorden.” De sa, “Kommer du att placera en som kommer att sprida ondska och utgjuta blod däri, trots att vi sjunger Dina lovord, prisar Dig och upprätthåller Din absoluta auktoritet?” Han sa, “Jag vet vad ni inte vet.”

Testet Börjar

31. Han lärde Adam alla namn* och presenterade dem sedan för änglarna och sa, “Ge Mig namnen på dessa, om ni har rätt.”

*2:31 Det här är namnen på djuren, motorfordonet, ubåten, 
rymdsatelliten, videobandspelaren, och alla andra föremål 
som människorna på Jorden skulle komma att stöta på.

32. De sa, “Prisad vare Du, vi har ingen kunskap utöver det som Du har lärt oss. Du är den Allvetande, den Visaste.

33. Han sa, “O Adam, tala om för dem namnen på dessa.” När han berättade för dem vad de hette sa Han, “Sa Jag inte till er att Jag känner till himlarnas och jordens hemligheter? Jag vet vad ni tillkännager och vad ni döljer.”

34. När vi sa till änglarna, “Prostrera inför Adam,” prostrerade alla förutom Satan; han vägrade, var för arrogant och icke troende.

35. Vi sa, “O Adam, lev med din fru i Paradiset och ät rikligt därav som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte syndar.”

36. Men djävulen lurade dem och orsakade deras vräkning därifrån. Vi sa, “Gå ner som fiender till varandra. På Jorden ska er hemvist och ert uppehälle vara för en tid.”

Särskilda Ord*

37. Sedan fick Adam ord från sin Herre, med vilka Han räddade honom. Han är Räddaren, Barmhärtigast.

*2:37 På liknande sätt har Gud gett oss specifika, 
matematiskt kodade ord, orden i Sura 1, 
för att etablera kontakt med Honom 
(se Fotnot 1:1 och Appendix 15).

38. Vi sa, “Gå ner därifrån, allihop. När vägledning kommer till er från Mig, kommer de som följer Min vägledning inte att ha någon fruktan, ej heller kommer de att sörja.

39. “Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser, kommer de att tillhöra dem som har sin boning i Helvetet, vari de vistas för evigt.”

Gudomliga Budord till Alla Judar: 
"Ni Ska Tro på Denna Koran."

40. O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er och uppfyll er del av förbundet så att Jag uppfyller Min del av förbundet och vörda Mig.

41. Ni ska tro på det Jag uppenbarat häri, som bekräftar det ni har; var inte de första att förkasta det. Byt inte ut Mina uppenbarelser för ett ringa pris och rätta er efter Mig.

42. Dölj inte sanningen med lögn, ej heller ska ni medvetet dölja sanningen.

43. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och buga er tillsammans med de som bugar sig.

44. Uppmanar ni människorna till rättfärdighet, medan ni glömmer er själva, trots att ni läser skriften? Förstår ni inte?

45. Ni ska söka hjälp genom ihärdighet och genom Kontaktbönerna (Salat). Det är verkligen svårt, men inte för de vördnadsfulla,

46. som tror att de kommer möta sin Herre; att de slutligen kommer att återvända till Honom.

47. O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er och att Jag välsignade er mer än något annat folk.

48. Tänk på den dagen då ingen själ kommer att kunna hjälpa någon annan själ, då ingen medling kommer att godtagas, då ingen lösensumma kan betalas och då ingen kan få hjälp.

49. Minns att vi räddade er från Faraos folk, som vållade er den värsta förföljelsen, dödade era söner och skonade era döttrar. Det var ett krävande test från er Herre.

50. Minns att vi delade på havet för er; vi räddade er och dränkte Faraos folk i er åsyn.

51. Trots det, när vi tillkallade Moses i fyrtio nätter, dyrkade ni kalven i hans frånvaro och ni blev onda.*

*2:51 Denna incident reflekterar människans tendens till 
idoldyrkan. Trots alla fulländade mirakel, 
dyrkade Moses anhängare kalven när han var borta, 
och Moses hade till slut endast två troende hos sig (5:23).Som påvisats i Introduktionen, 
är människorna rebeller vars egos är deras gudar.

52. Ändå hade vi överseende med er därefter, så att ni skulle kunna vara tacksamma.

53. Minns att vi gav Moses skriften och lagboken, så att ni skulle kunna vägledas.

Döda Ditt Ego*

54. Minns att Moses sa till sitt folk, “O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon.” Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.

*2:54 Det var egot som ledde till Satans fall. 
Det var egot som orsakade vår förvisning till denna 
världen och det är egot som hindrar de flesta av oss 
från att återtagas till Guds Kungadöme.
Fysiskt Bevis*

55. Minns att ni sa, “O Moses, vi kommer inte att tro om vi inte kan se GUD kroppsligen.” Följaktligen träffade blixten er, när ni tittade.

*2:55 Det är anmärkningsvärt att ordet "GUD" 
i denna vers är den 19:e förekomsten 
och att det är i denna vers som människorna begärde 
"fysiska bevis." Koranens matematiska kod, 
baserat på talet 19, 
tillhandahåller ett sådant fysiskt bevis. 
Notera även att 2 + 55 = 57 = 19x3.

56. Därefter återupplivade vi er, efter att ni dött, så att ni skulle kunna vara tacksamma.

57. Vi gav er skugga med moln (i Sinai), och sände ner manna och vaktlar till er: “Ät från de goda ting vi har gett er.” De skadade inte oss (genom att göra uppror); de skadar bara sina egna själar.

Brist på Förtroende för Gud: De Vägrar Gå In I Jerusalem

58. Minns att vi sa, “Gå in i denna stad, i vilken ni kommer att finna alla gåvor ni önskar. Gå bara ödmjukt in genom porten och behandla människorna älskvärt. Vi kommer då att förlåta era synder och öka belöningen för de gudfruktiga.”

59. Men de onda bland dem utförde andra befallningar än de befallningar de fått. Följaktligen sände vi ner fördömelse från skyn, på grund av deras ondska.

Fler Mirakel

60. Minns att Moses letade efter vatten till sitt folk. Vi sa, “Slå på stenen med din stav.” Därpå strömmade tolv källor fram ur den. Medlemmarna från var och en av grupperna kände igen sitt eget vatten. Ät och drick från GUDs gåvor och far inte omkring med osanning på jorden.

Israel Gör Uppror

61. Minns att ni sa, “O Moses, vi kan inte längre tolerera en sorts mat. Be din Herre att framställa sådana världsliga grödor som bönor, gurkor, vitlök, linser och lökar till oss.” Han sa, “Vill ni ersätta det som är bra med det som är dåligt? Gå ner till Egypten, där ni kan hitta det ni har bett om.” De har ådragit sig fördömelse, förödmjukelse och vanära och har gjort sig själva till föremål för GUDs vrede. Det är på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser och dödade profeterna orättmätigt. Det är för att de inte lydde, och för att de överträdde.

Enighet Bland Alla Som Är Underkastade

62. De som tror, de som är Judiska, de Kristna och de som konverterat; den som (1) tror på GUD och (2) tror på den Sista Dagen och (3) för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

Förbund Med Israel

63. Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er: “Ni ska starkt upprätthålla det vi har givit er och kom ihåg dess innehåll, så att ni ska kunna räddas.”

64. Men ni vände er bort därefter och vore det inte för GUDs nåd gentemot er och Hans barmhärtighet, skulle ni ha varit fördömda.

65. Ni har sett de ibland er som vanhelgat Sabbaten. Vi sa till dem, “Bli lika avskyvärda som apor.”

66. Vi lät dem fungera som ett exempel för sin generation, liksom för kommande generationer och en upplysning för de rättfärdiga.

Kvigan*

67. Moses sa till sitt folk, “GUD beordrar er att offra en kviga.” De sa, “Skämtar du med oss?” Han sa, “Må GUD förbjuda att jag skulle uppföra mig som de okunniga.”

*2:67 Trots att denna sura innehåller viktiga lagar och 
budord inklusive kontaktbönerna, fastan, Hajj vallfärden, 
lagarna för äktenskap, skilsmässa osv., 
är namnet som tilldelats denna sura "Kvigan". 
Det reflekterar den oerhört stora vikten av underkastelse 
till Gud, och av en omedelbar, 
orubblig lydnad inför vår Skapare. 
Sådan underkastelse bevisar vår tro på Guds Allsmäktighet 
och absoluta auktoritet. 
Se även Fjärde Moseboken i Bibeln, kapitel 19.

68. De sa, “Be din Herre visa oss vilken det är.” Han sa, “Han säger att hon är en kviga som varken är för gammal eller för ung, av en mellanålder. Gör nu det som ni beordrats göra.”

69. De sa, “Be din Herre visa oss vilken färg hon har.” Han sa, “Han säger att hon är en gul kviga, ljus i färgen, som behagar åskådarna.”

70. De sa, “Be din Herre visa oss vilken det är. Kvigorna ser likadana ut i våra ögon och om GUD vill, kommer vi att vägledas.”

71. Han sa, “Han säger att hon är en kviga som aldrig förnedrats med att ploga jorden, eller med att vattna grödorna; helt fläckfri. “De sa, “Nu har du lagt fram sanningen.” De offrade henne till slut, efter denna långdragna motvillighet.

Kvigans Syfte

72. Ni hade dödat en person, och ni tvistade med varandra. GUD tänkte avslöja det ni försökte dölja.

73. Vi sa, “Slå (offret) med en del (av kvigan).” Det var då som GUD återförde offret till liv, och visade er Sina tecken, så att ni skulle kunna förstå.

74. Trots detta blev era hjärtan lika hårda som stenar, eller till och med hårdare. För det finns stenar som det strömmar floder ur. En del spricker och frigör svaga strömmar, och andra drar ihop sig utav vördnad för GUD. GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.

Att Förvanska Guds Ord

75. Förväntar ni er att de ska tro som ni gör, när vissa av dem brukade höra GUDs ord och sedan förvanska det, fullt medvetna om det, och avsiktligt?

Att Dölja Guds Ord

76. Och när de möter de som tror säger de, “Vi tror,” men när de umgås med varandra säger de, “Informera inte (de troende) om den information som GUD har gett er, så ni inte ger dem stöd för deras argument beträffande er Herre. Förstår ni inte?”

77. Vet de inte att GUD är medveten om allt de döljer och allt de tillkännager?

78. Bland dem finns hedningar som inte känner till skriften förutom genom hörsägen, och sedan tror att de kan den.

79. Därför, ve dem som förstör skriften med sina egna händer och sedan säger, “Detta har GUD uppenbarat,” i strävan efter en ringa materiell förtjänst. Ve dem för sådana förvanskningar och ve dem för deras olagliga förtjänster.

Himlens och Helvetets Oändlighet*

80. Vissa har påstått, “Helvetet kommer inte att beröra oss förutom under ett begränsat antal dagar.” Säg, “Har ni fått ett sådant löfte av GUD?” GUD bryter aldrig sitt löfte eller säger ni saker om GUD vad ni inte vet någonting om?”

81. De som förvärvar synder och som omges av sina onda verk, kommer sannerligen att tillhöra dem som vistas i Helvetet; de vistas i det för evigt.

82. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer de att tillhöra dem som vistas i Paradiset; de vistas i det för evigt.

*2:80-82 Det är en etablerad tro bland korrumperade 
Muslimer, att de kommer lida i Helvetet endast 
i förhållande till antalet synder de begått 
och att de sedan kommer att komma ut ur Helvetet, 
in i Himlen. De tror också att Muhammed kommer att medla 
för deras skull
och att han kommer att ta dem ut ur Helvetet. 
Sådan tro strider mot Koranen (Appendix 8).
Budorden

83. Vi slöt ett förbund med Israels Barn: “Ni ska inte dyrka annat än GUD. Ni ska hedra era föräldrar och ta hänsyn till era släktingar, de föräldralösa och de fattiga. Ni ska behandla människorna älskvärt. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat).” Men ni vände er bort, förutom ett fåtal av er och ni blev motvilliga.

84. Vi slöt ett förbund med er om att ni inte ska utgjuta varandras blod, ej heller ska ni vräka varandra från era hem. Ni samtyckte och vittnade om detta.

85. Likväl dödar ni nu varandra och avhyser en del av er från deras hem, och förenas emot dem syndigt och avsiktligt. Till och med när de gav upp krävde ni lösensumma av dem. Att avhysa dem var förbjudet för er till att börja med. Tror ni på en del av skriften, och inte på en annan? Vad borde straffet vara för de ibland er som gör det, förutom förödmjukelse i detta livet och ett mycket värre straff på Återuppståndelsens Dag? GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.

86. Det är dem som köpt detta obetydliga liv på bekostnad av Livet Efter Detta. Följaktligen ändras aldrig straffet för dem, ej heller kan de få någon hjälp.

Israels Profeter

87. Vi gav Moses skriften och efter honom sände vi andra budbärare, vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Är det inte så att varje gång en budbärare kom till er med någonting ni inte tyckte om, gjorde ert ego er arroganta? En del av dem avvisade ni och en del av dem dödade ni.

Tragiskt Utlåtande: "Jag har bestämt mig!"

88. En del brukade säga, “Vi har bestämt oss.” I stället är det en förbannelse från GUD som konsekvens av deras otro, som hindrar dem från att tro, förutom ett fåtal av dem.

Koranen Fullbordar Alla Skrifter

89. När denna skrift kom till dem från GUD, trots att den överensstämmer med och bekräftar vad de har och trots att de brukade förutsäga dess ankomst när de talade med de icke troende, trodde de inte på den när deras egen profetia inträffade. GUDs fördömelse drabbar på så sätt de som inte tror.

90. Det är verkligen bedrövligt vad de sålt sina själar för – att förkasta dessa uppenbarelser från GUD av ren ilska över att GUD skulle ge Sin nåd till vem Han än väljer bland Sina tjänare. Följaktligen ådrog de sig vrede efter vrede. De som inte tror har ådragit sig ett förödmjukande straff.

91. När de uppmanas, “Ni ska tro på dessa uppenbarelser från GUD,” säger de, “Vi tror endast på det som sändes ner till oss. Följaktligen tror de inte på nyare uppenbarelser, även om det är sanningen från deras Herre och även om det bekräftar vad de har! Säg, “Varför dödade ni då GUDs profeter om ni är troende?”

Lärdom Från Israels Historia

92. Moses kom till er med fulländade mirakel, ändå dyrkade ni kalven i hans frånvaro och ni blev onda.

93. Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er, med orden, “Ni ska upprätthålla de budord vi har gett er, starkt och lyssna.” De sa, “Vi hör, men vi lyder inte.” Deras hjärtan fylldes av beundran för kalven på grund av deras otro. Säg, “Det är verkligen bedrövligt vad er tro uppmanar er att göra, om ni verkligen har någon tro.”

94. Säg, “Om boningen i Livet Efter Detta reserverats för er hos GUD, uteslutande alla andra människor, borde ni längta efter döden om ni talar sanning.”

95. De längtar aldrig efter den, på grund av vad de gjort. GUD är fullt medveten om de som är onda.

96. I själva verket kommer ni att märka att de tillhör de mest livslystna; de är till och med värre än idoldyrkarna. En del av dem vill leva i tusen år. Men det kommer inte att bespara honom något straff, oavsett hur länge han än lever. GUD ser allt de gör.

Gabriel Medlar Uppenbarelsen

97. Säg, “Den som motarbetar Gabriel bör vara medveten om att han fört ner denna (Koran) in i ditt hjärta enligt GUDs vilja, som bekräftar tidigare skrifter och ger vägledning och goda nyheter till de som tror.”

98. Den som motarbetar GUD, Hans änglar, Hans budbärare, Gabriel och Mikael, bör vara medveten om att GUD motarbetar de som inte tror.

99. Vi har sänt ner tydliga uppenbarelser till dig och endast de onda kommer att avvisa dem.

100. Är det inte så, att när de sluter ett förbund och lovar upprätthålla det, struntar en del av dem alltid i det? Faktum är, att de flesta av dem inte tror.

Att Ignorera Guds Skrift

101. Nu när en budbärare från GUD kommit till dem,* trots att han bevisar och bekräftar deras egen skrift, ignorerar vissa av skriftens anhängare (Judar, Kristna och Muslimer) GUDs skrift och vänder den ryggen till, som om de aldrig haft någon skrift.

*2:101 Guds Budbärare av Förbundet profeteras 
i det Gamla Testamentet (Malaki 3:13), 
det Nya Testamentet (Lukas 17:2237)
och detta Sista Testamente (3:81).
Trolldom Fördöms

102. De ägnade sig åt det som djävlarna lärde ut beträffande Salomons kungadöme. Salomon var emellertid inte en icke troende, men djävlarna var icke troende. De lärde människorna trolldom och det som sänts ner via de två änglarna Haroot och Maroot. De båda avslöjade inte sådan kunskap utan att förklara: “Detta är ett test. Ni ska inte missbruka sådan kunskap.” Men människorna använde det i onda planer, som att bryta upp äktenskap. De kan aldrig skada någon mot GUDs vilja. Med andra ord lär de sig vad som skadar dem, inte vad som hjälper dem och de vet mycket väl att den som utövar trolldom inte kommer att ha någon del i Livet Efter Detta. Verkligen bedrövligt är det de säljer sina själar för, om de bara visste.

103. Om de tror och för ett rättfärdigt liv är belöningen från GUD mycket bättre, om de bara visste.

Att Förvränga Bönorden

104. O ni som tror, säg inte “Raa’ena”* (var vår herde). I stället ska ni säga, “Unzurna” (vaka över oss) och lyssna. De som inte tror har ådragit sig ett strängt straff.

*2:104 Ordet "Raa'ena" missbrukades av en del 
Hebreisktalande människor och förvanskades 
till att låta som ett fult ord (se även 4:46).
Avundsjuka Fördöms

105. Vare sig de icke troende bland skriftens anhängare eller idoldyrkarna, vill se några välsignelser komma ner till er från er Herre. GUD öser emellertid Sina välsignelser över vem Han vill. GUD besitter oändlig nåd.

Det Yttersta Miraklet: Koranens Matematiska Kod*

106. När vi upphäver ett mirakel eller låter det falla i glömska, åstadkommer vi ett bättre, eller åtminstone likvärdigt mirakel. Inser ni inte att GUD är Allsmäktig?

*2:106 Koranens matematiska mirakel är evigt & större 
än de tidigare miraklen (34:45, 74:35). 
Precis som Koranen, bekräftar, fullbordar 
och ersätter det alla tidigare mirakel.

107. Förstår ni inte att GUD råder över herraväldet i himlarna och på jorden; att ni inte har någon vid sidan av GUD som er Herre och Mästare?

108. Vill ni begära samma sak av er budbärare som begärdes av Moses tidigare? Den som väljer otro i stället för tro har verkligen avvikit från den rätta vägen.

109. Många av skriftens anhängare skulle hellre se er återgå till otro, nu när ni har trott. Det är på grund av avundsjuka från deras sida, efter att sanningen blivit uppenbar för dem. Ni ska ursäkta dem och lämna dem ifred, tills GUD utfärdar Sin dom. GUD är Allsmäktig.

110. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat). Allt gott ni gör för era själar, kommer ni att finna hos GUD. GUD ser allt ni gör.

Alla Troende Räddas, Oavsett Namnet På Deras Religion

111. Vissa har påstått, “Ingen förutom Judar och Kristna kommer att komma in i Paradiset!” Sådant är deras önsketänkande. Säg, “Visa oss ert bevis, om ni har rätt.”

Underkastelse Den Enda Religionen

112. De som helt och hållet underkastar sig endast GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.*

*2:111-112 Se 2:62 och 5:69.

113. Judarna sa, “De Kristna har ingen basis,” medan de Kristna sa, “Judarna har ingen basis.” Ändå läser båda skriften. Sådana uttalanden kommer från de som inte har någon kunskap. GUD kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande deras tvister.

Ni Ska Ofta Besöka Moskén

114. Vilka är mer onda än de som bojkottar GUDs moskéer där man firar minnet av Hans namn och som bidrar till att de överges? De borde inte träda in i dem utan rädsla. De kommer att drabbas av förödmjukelse i detta livet och kommer att genomlida ett fasansfullt straff i Livet Efter Detta.

115. Öst och väst tillhör GUD; vart ni än beger er, kommer GUDs närvaro finnas där. GUD är Allnärvarande, Allvetande.

Grov Hädelse

116. De sa, “GUD har fått en son!” Prisad vare Han; aldrig! Allting i himlarna och på jorden tillhör Honom; allting är underordnat Honom.

117. Den Som Initierat himlarna och jorden; för att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, “Var” och det är.

118. De som inte har någon kunskap säger, “Om bara GUD kunde tala till oss, eller om något mirakel kunde komma till oss!” Andra före dem har gjort liknande uttalanden; deras sinnen är likartade. Vi manifesterar verkligen mirakel för de som uppnått övertygelse.

119. Vi har sänt dig* med sanningen, som en bärare av goda nyheter, liksom en varnare. Du ansvarar inte för de som ådrar sig Helvetet.

*2:119 Det är min plikt att tala om att identiteten på 
denna budbärare bekräftats vara "Rashad Khalifa," 
Guds Budbärare av Förbundet. 
Genom att addera det gematriska värdet av 
"Rashad" (505), med det gematriska värdet av "Khalifa" 
(725), med versnumret (119), får vi 1349, 
en multipel av 19. Se 3:81 och Appendix 2.

120. Varken Judarna eller de Kristna kommer att acceptera dig, såvida du inte rättar dig efter deras religion. Säg, “GUDs vägledning är den sanna vägledningen.” Om du rättar dig efter deras önskemål trots kunskapen du har fått, kommer du inte att hitta någon medhjälpare eller försvarare som kan hjälpa dig emot GUD.

121. De som fick skriften och som förstår den som den ska förstås, kommer att tro på detta. Vad gäller de som inte tror, är de förlorare.

122. O Israels barn, minns Min hjälp som Jag gav er och att Jag välsignade er mer än något annat folk.

123. Tänk på den dagen då ingen själ kommer att hjälpa någon annan själ, då ingen lösen kommer att godtagas, ingen medling kommer att vara till någon nytta och ingen kommer att hjälpas.

Abraham

124. Minns att Abraham testades genom vissa befallningar och han uppfyllde dem. (Gud) sa, “Jag utser dig till en imam för människorna.” Han sa, “Gäller det även mina ättlingar?” Han sa, “Mitt förbund gäller inte de som överträder.”

125. Vi har gjort helgedomen (Ka’aban) till en kärnpunkt för människorna och en trygg tillflyktsort. Ni får använda Abrahams helgedom som bönehus. Vi gav Abraham och Ismael i uppgift: “Ni ska rena Mitt hus för de som besöker det, de som bor där och för de som bugar sig och prostrerar.”

126. Abraham bad, “Min Herre, gör detta till ett fridfullt land och förse dess folk med frukter. Ge till dem som tror på GUD och på den Sista Dagen.” (Gud) sa, “Jag kommer även att ge till dem som inte tror. Jag kommer att låta dem njuta tillfälligt och sedan överlämna dem till Helvetets straff och ett miserabelt öde.”

Abraham Förmedlade Alla Seder i Underkastelse (Islam)

127. När Abraham byggde helgedomens grunder tillsammans med Ismael (bad de): “Vår Herre, godtag detta från oss. Du är Den Som Hör, Den Som Vet Allt.

128. “Vår Herre, gör oss till människor underkastade Dig och från våra ättlingar, låt det bli ett samhälle av människor underkastade Dig. Lär oss metoderna för vår religion och rädda oss. Du är Frälsaren, Barmhärtigast.

129. “Vår Herre, upphöj en budbärare ibland dem, för att recitera Dina uppenbarelser för dem, lära dem skriften och visdom och rena dem. Du är den Allsmäktige, Visast.”

130. Vem försakar Abrahams religion förutom den som bedrar sin egen själ? Vi har valt ut honom i denna världen och i Livet Efter Detta kommer han att vara med de rättfärdiga.

131. När hans Herre sa till honom, “Underkasta dig,” sa han, “Jag underkastar mig Universums Herre.”

132. Dessutom uppmanade Abraham sina barn att göra detsamma, det gjorde även Jakob: “O mina barn, GUD har visat er religionen; dö inte förutom som underkastade.”

133. Om ni sett Jakob på hans dödsbädd; han sa till sina barn, “Vad kommer ni att dyrka efter att jag dör?” De sa, “Vi kommer att dyrka din gud; dina fäders, Abrahams, Ismaels och Isaks gud; den enda guden. Till Honom är vi underkastade.”

134. Sådant är ett tidigare samhälle. De ansvarar för det de förtjänat och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars för någonting som de har gjort.

Underkastelse (Islam): Abrahams Religion*

135. De sa, “Man måste vara Judisk eller Kristen för att vara vägledd.” Säg, “Vi följer Abrahams religion – monoteism – han var aldrig en idoldyrkare.”

* 2:135 Koranen informerar oss gång på gång om att 
Underkastelse är Abrahams religion 
(3:95, 4:125, 6:161, 22:78). Abraham fick en praktisk 
"skrift," nämligen alla seder och bruk i Underkastelse 
[Kontaktbönerna (Salat), den obligatoriska välgörenheten 
(Zakat), fastan i Ramadan och vallfärden Hajj]. 
Som vi kan se i 16:123, var Muhammed en anhängare av 
Abrahams religion; han levererade detta Sista Testamente, 
Koranen. Underkastelsens tredje budbärare levererade 
religionens äkthetsbevis 
(se 3:81, och Appendix 1, 2, 24 & 26).
Ingen Skillnad På Guds Budbärare

136. Säg, “Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss och på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob och till Patriarkerna; och på det som gavs till Moses och Jesus och alla profeter, från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade.”

137. Om de tror som du är de vägledda. Men om de vänder sig bort, är de i opposition. GUD kommer att bespara dig deras motstånd; Han är Den Som Hör, den Allvetande.

138. Sådant är GUDs system och vems system är bättre än GUDs? “Endast Honom dyrkar vi.”

139. Säg, “Argumenterar ni med oss om GUD, när Han är vår Herre och er Herre? Vi ansvarar för våra gärningar och ni ansvarar för era gärningar. Endast Honom är vi hängivna.”

140. Säger ni att Abraham, Ismael, Isak, Jakob och Patriarkerna var Judiska eller Kristna? Säg, “Vet ni bättre än GUD? Vem är ondare än den som döljer ett bevis han fått av GUD? GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.”

141. Det var ett samhälle från förut. De ansvarar för det de förtjänat och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars för någonting som de har gjort.

Avskaffandet av Trångsynthet och Fördomar*

142. Dårarna bland människorna brukade säga, “Varför ändrade de riktningen på sin Qiblah?”* Säg, “Öst och väst tillhör GUD; Han vägleder den som så önskar på en rak väg.”

143. Följaktligen gjorde vi er till ett opartiskt samhälle, så att ni kan fungera som vittnen bland människorna och budbäraren fungerar som vittne bland er. Vi ändrade riktningen på er ursprungliga Qiblah bara för att urskilja de ibland er som villigt följer budbäraren, från de som skulle vända på klackarna. Det var ett svårt test, men inte för de som är vägledda av GUD. GUD låter aldrig er dyrkan gå till spillo. GUD är Medlidsam gentemot människorna, Barmhärtigast.

Qiblah Återställs mot Mekka

144. Vi har sett dig vända ditt ansikte mot skyn (sökande efter den rätta riktningen). Vi anvisar nu en Qiblah som behagar dig. Hädanefter ska du vända ditt ansikte mot den Heliga Moskén. Vart ni än är, ska ni alla vända era ansikten emot den. De som fått den tidigare skriften vet att detta är sanningen från deras Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting de gör.

145. Oavsett vilket mirakel du än visar skriftens anhängare, kommer de inte att rätta sig efter din Qiblah. Ej heller ska du rätta dig efter deras Qiblah. Rättar du dig efter deras önskemål efter den kunskap som kommit till dig, kommer du att tillhöra de som överträder.

*2:142-145 "Qiblah" är den riktning mot vilken man står 
vänd under Kontaktbönerna (Salat). 
När Gabriel förmedlade befallningen till Muhammed om att 
vända sig mot Jerusalem istället för Mekka, 
avslöjades hycklarna. Araberna var mycket partiskt 
inställda till förmån för Ka'aban som deras "Qiblah". 
Endast de sant troende kunde övervinna sina fördomar; 
de lydde villigt budbäraren.
Missbruk av Skriften: Selektiv Betoning och Hemlighållande

146. De som fått skriften känner igen sanningen häri, som de känner igen sina egna barn. Trots det döljer vissa av dem sanningen, medvetet.

147. Detta är sanningen från er Herre. Hys inga tvivel om det.

148. Var och en av er väljer riktningen som ni vill följa; ni ska rusa mot rättfärdighet. Vart ni än befinner er, kommer GUD att sammankalla er alla. GUD är Allsmäktig.

Qiblah Återställs Till Mekka

149. Vart du än går, vänd ditt ansikte (under Salat) mot den Heliga Moskén.* Detta är sanningen från er Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting var och en av er gör.

*2:149 Ett tydligt bevis på den idoldyrkan som begås av 
dagens "Muslimer", är utnämningen av Muhammeds grav 
till en "Helig Moské." Koranen nämner endast en 
"Helig Moské."

150. Vart du än går, ska du vända ditt ansikte (under Salat) mot den Heliga Moskén; vart ni än må vara, ska ni vända era ansikten (under Salat) mot den. På så sätt kommer människorna inte att ha något argument emot er, förutom de som överträder ibland dem. Frukta inte dem, utan frukta Mig i stället. Jag kommer då att fullända Mina välsignelser över er, så att ni må bli vägledda.

151. (Välsignelser) som att sända en budbärare från er, för att recitera våra uppenbarelser för er, rena er, lära er skriften och visdom och för att lära er vad ni aldrig känt till.

152. Ni ska minnas Mig, så att Jag må minnas er och var tacksamma gentemot Mig; var inte otacksamma.

153. O ni som tror, sök hjälp genom ihärdighet och Kontaktbönerna (Salat). GUD är med dem som ihärdigt håller ut.

Vart Tar Vi Vägen Härnäst?

154. Säg inte om dem som dödas för GUDs sak, “De är döda.” De lever hos sin Herre, men ni uppfattar inte det.*

*2:154 De rättfärdiga dör i själva verket inte; 
de lämnar helt enkelt sina kroppar här
och kommer till samma Paradis som Adam och Eva en gång 
levde i. Se Appendix 17 för beviset och detaljerna.

155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.*

*2:155 Testet är format för att bevisa om vi dyrkar endast Gud under alla omständigheter (29:2).

156. När en olycka drabbar dem säger de, “Vi tillhör GUD och till Honom kommer vi att återvända.”

157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.

Hajj Vallfärden

158. Safa’s och Marwah’s små runda kullar tillhör de riter som fastställts av GUD. Den som iakttager Hajj eller `Umrah begår inget fel genom att färdas avståndet dem emellan. Om någon frivilligt erbjuder mer rättfärdiga verk, är GUD Tacksam, Allvetande.

Grov Överträdelse

159. De som döljer våra uppenbarelser och vår vägledning efter att ha förkunnat dem för människorna i skriften, fördöms av GUD; de fördöms av alla som fördömer.

160. Vad gäller de som ångrar sig, omformar sig och som förkunnar, räddar Jag dem. Jag är Frälsaren, Barmhärtigast.

161. De som inte tror och som dör som icke troende, har ådragit sig fördömelse från GUD, änglarna och alla människor (på Domedagen).

162. De vistas däri för evigt. Straffet ändras aldrig för dem, ej heller benådas de.

163. Er gud är en gud; det finns ingen annan gud än Honom, Barmhärtigast, Nådigast.

Överväldigande Guds tecken

164. I himlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag, i skeppen som färdas på havet till fördel för människorna, i vattnet som GUD sänder ner från skyn för att återuppliva död jord och för att sprida alla sorters varelser i den, i manipulationen av vindarna och i molnen som placerats mellan skyn och jorden, finns nog med bevis för människor som förstår.

Idolerna Förskjuter De Som Idoliserar Dem*

165. Trots det sätter vissa människor upp idoler som de mäter med GUD och älskar dem som om de vore GUD. De som tror älskar GUD mest. Om bara de som överträder kunde se sig själva när de ser straffet! De kommer då att inse att all makt tillhör endast GUD och att GUDs straff är fasansfullt.

166. De som haft anhängare kommer att förneka de som följt dem.* De kommer att se straffet och alla band mellan dem kommer att klippas av.

*2:165-166 Jesus, Maria, Muhammed, Ali och helgonen, 
kommer att förskjuta dem som idoliserade dem på 
Återuppståndelsens Dag. Se även 16:86, 35:14, 46:6 
och Matteus Evangelium 7:21-23.

167. De som var anhängare kommer att säga, “Om vi får en chans till, kommer vi att avvisa dem, precis som de avvisat oss nu.” På så sätt visar GUD dem att konsekvenserna av deras gärningar inte är någonting annat än ånger; de kommer aldrig att komma ut ur Helvetet.

Satan Förbjuder Det Som Är Lagligt

168. O människor, ät från jordens produkter, allt som är lagligt och bra, följ inte Satans väg; han är er ivrigaste fiende.

169. Han uppmanar er bara att begå ondska och överträdelser och att säga om GUD vad ni inte vet någonting om.

Att Vidmakthålla Status Quo: En Mänsklig Tragedi

170. När de uppmanas, “Följ det som GUD uppenbarat häri,” säger de, “Vi rättar oss bara efter vad våra föräldrar gjorde.” Tänk om deras föräldrar inte förstod och inte var vägledda?

171. Sådana icke troende är som papegojor, som repeterar vad de hör av ljud och rop utan att förstå. Döva, stumma och blinda; de kan inte förstå.

Endast Fyra Sorters Mat Förbjudet

172. O ni som tror, ät från de goda ting vi gett er och tacka GUD om ni verkligen dyrkar endast Honom.

173. Det enda Han förbjuder er, är att äta av djur som dör av sig själva (utan mänskligt ingripande), blod, köttet på grisen och djur som dedicerats till annat än GUD. Om någon tvingas (äta dessa) utan ondska eller avsikt, ådrar han sig ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

*2:172-173 I hela Koranen förbjuds endast 
fyra sorters mat (6:145, 16:115, Appendix 16). 
Dietiska förbud utöver dessa är detsamma som idoldyrkan 
(6:121, 148, 150; 7:32).
Korrumperade Religiösa Ledare Döljer Koranens Mirakel*

174. De som döljer GUDs uppenbarelser i skriften i utbyte mot en ringa materiell förtjänst, slukar endast ner eld i sina bukar. GUD kommer inte att tala till dem på Återuppståndelsens Dag, ej heller kommer Han att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

175. Det var de som valde att avvika i stället för att vägledas och straffet i stället för förlåtelse. Därför måste de uthärda Helvetet.

176. För GUD har uppenbarat denna skrift, bärande på sanningen och de som ifrågasätter skriften är de ivrigaste motståndarna.

*2:174-176 Trots att de erkänt 
Guds matematiska mirakel i Koranen, 
försökte korrumperade religiösa ledare dölja detta 
mäktiga mirakel i många år. 
Många av dem medgav att de ogillade att Rashad Khalifa
och inte dem, välsignats med miraklet.
Rättfärdighet Definieras

177. Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.

Dödsstraff Avråds*

178. O ni som tror, likvärdighet är den lag som fastställts för er när ni handskas med mord – en fri för en fri, en slav för en slav, en kvinna för en kvinna. Om man benådas av offrets familj, är ett tacksamt gensvar på sin plats, en skälig kompensation ska också betalas. Detta är en lindring från er Herre, nåd. Den som bryter mot detta, ådrar sig ett smärtsamt straff.

*2:178 Koranen avråder klart och tydligt dödsstraff. 
Alla tänkbara ursäkter ges för att rädda liv, 
inklusive mördarens liv. 
Offrets familj kan under vissa omständigheter 
anse det bättre att skona mördarens liv i utbyte mot en rättvis kompensation. 
Dödsstraff går heller inte att tillämpa om exempelvis 
en kvinna dödar en man, eller vice versa.

179. Likvärdighet är en lag som räddar liv åt er, O ni som har intelligens, så att ni ska kunna vara rättfärdiga.

Skriv Ett Testamente

180. Det har fastställts att när döden närmar sig, ska ni skriva ett testamente till förmån för föräldrarna och släktingarna, rättvist. Det är en plikt för de rättfärdiga.

181. Om någon ändrar på ett testamente som han har hört, faller synden för ändringen på de som ansvarar för en sådan ändring. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

182. Om någon ser stor orättvisa eller partiskhet från testatorns sida och vidtar justerande åtgärder för att återupprätta rättvisa i testamentet, begår han ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Fastan Betonas och Modifieras*

183. O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis som för de före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.

184. Specifika dagar (har dedicerats för fasta); om man är sjuk eller reser, kan lika många andra dagar användas i stället. De som kan fasta, fast med stor svårighet, kan i stället ge mat till en fattig person för varje dag som fastan bryts. Om någon frivilligt erbjuder (mer rättfärdiga verk), är det bättre. Men att fasta är det bästa för er, om ni bara visste.

185. Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser och prisa GUD för att ha väglett er och för att uttrycka er tacksamhet.

Gud Besvarar "Sina Tjänares" Böner

186. När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.

187. Sexuellt umgänge med era fruar är tillåtet för er under fastans nätter. De bevarar era hemligheter och ni bevarar deras hemligheter. GUD visste att ni brukade bedra era själar och Han har benådat er och ursäktat er. Hädanefter får ni ha sexuellt umgänge med dem, i strävan efter det som GUD har tillåtit för er. Ni får äta och dricka tills den vita randen av ljus går att urskilja från den mörka randen av natt vid gryningen. Sedan ska ni fasta till solnedgången. Sexuellt umgänge är förbjudet om ni bestämmer er för att dra er tillbaka till moskén (under de sista tio dagarna av Ramadan). Detta är GUDs lagar; ni ska inte överträda dem. GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för människorna, så att de ska kunna uppnå frälsning.

*2:183-187 Liksom alla plikter i Underkastelse, 
fastställdes fastan genom Abraham (22:78, Appendix 9 & 15).Före Koranens uppenbarelse var sexuellt umgänge förbjudet 
under hela fasteperioden. 
Denna regel ändras i 2:187 till att tillåta samlag under 
fastans nätter.
Att Ta Mutor och Att Fara Med Osanning Fördöms

188. Ni ska inte ta varandras pengar olagligt, ej heller ska ni muta tjänstemännen för att olagligt beröva andra på en del av deras rättigheter, när ni vet.

Var Rättfram

189. De frågar dig om månens faser! Säg, “De förser människorna med en anordning att mäta tiden med och avgör den rätta tiden för Hajj.” Det är inte rättfärdigt att inte vara rättfram;* Rättfärdighet uppnås genom att upprätthålla budorden och genom att vara rättfram. Ni ska iaktta GUD, så att ni ska lyckas.

*2:189 Det ordagranna Koraniska ordspråket lyder: 
"Gå inte in i hemmen genom bakdörrarna". 
Frågan beträffande månens faser är ett exempel på att 
inte vara rakt på sak; det fanns dåliga underliggande 
motiv bakom denna fråga.
Krigsregler*

190. Ni får slåss för GUDs sak mot dem som attackerar er, men ni ska inte attackera. GUD älskar inte de som attackerar.

*2:190 All sorts fientlighet regleras av den grundläggande regeln i 60:89. Att slåss tillåts endast i självförsvar, 
medan angrepp och förtryck starkt fördöms i hela Koranen.

191. Ni får döda dem som för krig emot er och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er. Förtryck är värre än mord. Slåss inte emot dem vid den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa straffet för dessa otroende människor.

192. Om de avstår är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

193. Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck och för att dyrka GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.

194. Under de Heliga Månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. Om de attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff. Ni ska iaktta GUD och var medvetna om att GUD är med de rättfärdiga.

195. Ni ska spendera för GUDs sak; men kasta er inte självmant in i fördärvet. Ni ska vara barmhärtiga; GUD älskar de barmhärtiga.

Hajj och 'Umrah Vallfärd*

196. Ni ska iaktta alla riter i Hajj och ‘Umrah för GUD. Om ni har förhinder ska ni skicka en offergåva och inte klippa ert hår igen förrän er offergåva nått sitt mål. Om ni är sjuka eller lider av en huvudskada (och måste klippa ert hår), ska ni sona genom att fasta eller genom att ge till välgörenhet, eller genom någon annan form av dyrkan. Om ni bryter tillståndet av Ihraam (helighet) mellan ‘Umrah och Hajj under den normala Hajj, ska ni sona genom att erbjuda ett djuroffer. Om ni inte har råd med det, ska ni fasta i tre dagar under Hajj och i sju när ni kommer hem vilket fullbordar tio förutsatt att ni inte bor vid den Heliga Moskén. Ni ska iakttaga GUD och var medvetna om att GUD är strikt med att verkställa straff.

*2:196 Se detaljerna för Hajj och 'Umrah i Appendix 15.
Hajj's Fyra Månader (ZulHijjah, Muharram, Safar, & Rabi 1)

197. Hajj ska iakttas under de specificerade månaderna.* Den som ger sig av för att fullgöra Hajj ska avstå från sexuellt umgänge, dåligt uppförande och dispyter under hela Hajj. Allt gott ni gör är GUD fullt medveten om. När ni förbereder era förnödenheter inför resan, är den bästa förnödenheten rättfärdighet. Ni ska iaktta Mig, O ni som har intelligens.

*2:197 Hajj kan fullgöras när som helst under de Heliga 
Månaderna: ZulHijjah, Muharram, Safar, och Rabi 1: 
Lokala myndigheter begränsar Hajj till ett par dagar 
för egen bekvämlighets skull. Se 9:37.

198. Ni begår inget fel om ni strävar efter försörjningar från er Herre (genom handel). När ni går på rad från ‘Arafaat ska ni fira minnet av GUD vid den Heliga Platsen (av Muzdalifah). Ni ska fira minnet av Honom för att ha väglett er; innan dess hade ni gått vilse.

199. Ni ska gå på rad tillsammans med resten av alla människor som går på rad och be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

200. När ni väl fullbordat era riter, ska ni fortsätta att minnas GUD, precis som ni minns era egna föräldrar, eller till och med bättre. Vissa människor brukade säga, “Vår Herre, ge oss av denna världen,” utan att ha någon del av Livet Efter Detta.

201. Andra brukade säga, “Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna världen och rättfärdighet i Livet Efter Detta och bespara oss Helvetets straff.”

202. Var och en av dem kommer att få den del de förtjänat. GUD är en ytterst effektiv granskare.

Mena: Sista Riterna av Hajj

203. Ni ska minnas GUD under ett antal dagar (i Mena); den som skyndar sig att göra det på två dagar begår ingen synd och den som stannar längre begår ingen synd, så länge rättfärdighet upprätthålls. Ni ska iaktta GUD och var medvetna om att ni kommer att föras samman inför Honom.

Skenet Kan Bedra

204. Bland människorna finns kanske den som imponerar på er med sina uttalanden beträffande detta livet och som kanske till och med ber GUD att bevittna sina innersta tankar, medan han är en väldigt ivrig motståndare.

205. Så fort han ger sig av far han omkring på jorden med osanning och förstör liv och egendom. GUD älskar inte korruption.

206. När han uppmanas, “Iakttag GUD,” blir han upprört arrogant. Följaktligen är Helvetet hans enda öde; vilken miserabel boning.

207. Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.

208. O ni som tror, ni ska omfamna total underkastelse; följ inte Satans väg, för han är er ivrigaste fiende.

209. Om ni förlorar fotfästet efter att de klara bevisen kommit tillbaka er, ska ni vara medvetna om att GUD är Allsmäktig, Visast.

210. Väntar de på att GUD Själv kommer till dem i täta moln tillsammans med änglar? När det händer kommer hela saken redan vara avgjord och allting kommer att återvända till GUD.*

*2:210 Denna världen är ett test; det är vår sista chans 
att rädda oss själva tillbaka in i Guds kungadöme 
genom att förkasta idoldyrkan (se INTRODUKTIONEN). 
Om Gud och Hans änglar visar sig kommer alla att tro
och testet kommer inte längre vara giltigt.
Mirakel Medför Större Ansvar*

211. Fråga Israels Barn om hur många fulländade mirakel vi visat dem! För de som struntar i de välsignelser som GUD har givit dem, är GUD ytterst sträng med straff.

Kortsynthet

212. Detta världsliga liv är smyckat i de icke troendes ögon och de förlöjligar de troende. De rättfärdiga kommer dock att stå högt över dem på Återuppståndelsens Dag. GUD välsignar vem Han vill, utan gränser.

Katastrofal Avundsjuka

213. Människorna brukade vara en gemenskap när GUD sände profeter som bärare av goda nyheter och som varnare. Med dem sände Han ner skriften, med sanningen, för att döma bland människorna i deras konflikter. Ironiskt nog var det de som fått skriften som avvisade en ny skrift, trots de tydliga bevis som gavs till dem. Det var på grund av avundsjuka från deras sida. GUD vägleder de som tror till den sanning som ifrågasätts av alla andra, enligt Sin vilja. GUD vägleder den som vill på en rak väg.*

*2:213 Alla som dyrkar ENDAST Gud, oavsett religion, 
är verkligen förenade.

214. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att testas som de före er? De testades med prövningar och motgångar och skakades om tills budbäraren och de som trodde med honom sa, “Var är GUDs seger?” GUDs seger är alltid nära.

Mottagare av Välgörenhet

215. De frågar dig om att ge: säg, allmosorna ni ger ska gå till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga och den resande främlingen.” Allt gott ni gör, är GUD fullt medveten om.

De Troende: De Som Slutligen Segrar

216. Eventuellt kanske ni beordras strida, även om ni inte tycker om det. Ni kanske ogillar någonting som är bra för er och tycker kanske om någonting som är dåligt för er. GUD vet, medan ni inte vet.

Förtryck Fördöms

217. De frågar dig om de Heliga Månaderna och om att strida i dem: säg, “Att strida i dem är ett vanhelgande. Att avfärda GUDs väg och att inte tro på Honom och på heligheten av den Heliga Moskén och att avhysa dess folk, är emellertid större vanhelganden i GUDs ögon. Förtryck är värre än mord. De kommer alltid att kämpa emot er för att få er att ändra riktning, bort från er religion om de kan. De ibland er som går tillbaka från sin religion och som dör som icke troende, har förstört sina verk i detta livet och i Livet Efter Detta. Dessa har sin hemvist i Helvetet, där de vistas för evigt.

218. De som tror, emigrerar och strävar för GUDs sak, har förtjänat GUDs nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Berusningsmedel och Hasardspel Förbjudet*

219. De frågar dig om berusningsmedel och hasardspel: säg, “I dem finns stor synd och vissa fördelar för människorna. Men ondskan i dem är mycket större än den nytta de gör.” De frågar dig också om vad de ska ge i välgörenhet: säg, “Överflödet.” GUD klargör således uppenbarelserna, så att ni ska kunna reflektera,

220. över detta livet och Livet Efter Detta. Och de frågar dig om de föräldralösa: säg, “Att uppfostra dem till rättfärdiga människor är det bästa ni kan göra för dem. Om ni blandar deras egendom med er, ska ni behandla dem som familjemedlemmar.” GUD vet vilka som är rättfärdiga och vilka som är onda. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat fastställa hårdare regler för er. GUD är Allsmäktig, Visast.

*2:219 Världen inser nu att de ekonomiska fördelarna med 
att tillverka alkoholhaltiga drycker och illegala droger 
inte uppväger dödsolyckorna i trafiken, 
hjärnskadorna hos barn med alkoholiserade mödrar, 
familjekriser och andra katastrofala konsekvenser. 
Kolla med "Anonyma Alkoholister" och 
"Anonyma Hasardspelare" för mer information. 
Se även 5:90-91.
Gift Er Inte Med Idoldyrkare

221. Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. Ej heller ska ni ge era döttrar i äktenskap till idoldyrkande män, om de inte tror. En troende man är bättre än en idoldyrkande man, även om ni tycker om honom. De inbjuder till Helvetet, medan GUD inbjuder till Paradiset och förlåtelse, som Han vill. Han klargör Sina uppenbarelser för människorna, så att de ska kunna ta sig i akt.

Menstruation

222. De frågar dig om menstruation: säg, “Ni ska undvika sexuellt umgänge med kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de är fria från den. När de väl är av med den, får ni ha samlag med dem på det sätt som GUD har utformat. GUD älskar de som ångrar sig och Han älskar de som är rena.”

223. Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av denna förmån hur ni vill, så länge ni upprätthåller rättfärdighet. Ni ska iaktta GUD och var medvetna om att ni kommer att möta Honom. Ge goda nyheter till de som tror.

Missbruka Inte Guds Namn

224. Gör inte GUDs namn till föremål för era flyktiga löften, så att ni ska framstå som rättfärdiga och gudfruktiga, eller för att uppnå värdighet bland människorna. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

225. GUD ställer er inte till svars för själva yttrandet av löften; Han ställer er till svars för era innersta avsikter. GUD är Förlåtare, Barmhärtig.

Skilsmässolagar

226. De som tänker skilja sig från sina fruar ska vänta i fyra månader (för att lugna ner sig); om de ändrar sig och försonas är GUD Förlåtare, Barmhärtig.

227. Om de slutför skilsmässan, är GUD Den Som Hör, Den Som Vet.

228. De frånskilda kvinnorna ska vänta tre menstruationer (innan de gifter sig med en annan man). Det är inte lagligt för dem att dölja det GUD skapar i deras sköten, om de tror på GUD och på Den Sista Dagen. (I händelse av graviditet) ska makens önskemål råda över hustruns, om han vill gifta om sig med henne. Kvinnan har rättigheter liksom förpliktelser, rättvist. Följaktligen råder mannens önskemål (i händelse av graviditet). GUD är Allsmäktig, Visast.

229. Skilsmässa kan återtas två gånger. Den frånskilda kvinnan ska tillåtas leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller att lämna det älskvärt. Det är inte lagligt för maken att ta tillbaka någonting av det han givit henne. Likafullt, kanske de båda fruktar att de överträder GUDs lag. Finns det en oro för att de eventuellt överträder GUDs lag, begår de inget fel om hustrun villigt lämnar tillbaka vad hon vill. Detta är GUDs lagar, överträd inte dem. De som överträder GUDs lagar är de orättvisa.

230. Om han skiljer sig från henne (för tredje gången) är det inte lagligt för honom att gifta om sig med henne, såvida hon inte gifter om sig med en annan man och han sedan skiljer sig från henne. Den första maken kan då gifta om sig med henne, förutsatt att de iakttaer GUDs lagar. Dessa är GUDs lagar; Han förklarar dem för människor som vet.

Kasta Inte Ut De Frånskilda Kvinnorna På Gatorna

231. Om ni skiljer er från kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid (tre menstruationer), ska ni låta dem leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller låta dem gå älskvärt. Tvinga dem inte att stanna mot sin vilja, som hämnd. Den som gör det, kränker sin egen själ. Missbruka inte GUDs uppenbarelser. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er, att Han sände ner skriften och visdom till er för att upplysa er. Ni ska iakttaga GUD och var medvetna om att GUD är medveten om allt.

232. Om ni skiljer er ifrån kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid, hindra dem då inte från att gifta om sig med sina män, om de försonas älskvärt. Detta kommer att beaktas av de ibland er som tror på GUD och på den Sista Dagen. Det är bättre för er och mer rättfärdigt. GUD vet, medan ni inte vet.

233. Frånskilda mödrar ska ta hand om sina barn i två hela år, om fadern så önskar. Fadern ska i skälig mån stå för moderns mat och kläder. Ingen ska belastas utöver sin kapacitet. Ingen mor ska skadas på grund av sitt barn, ej heller ska fadern skadas på grund av sitt barn. (Om fadern dör) ska hans arvtagare överta dessa förpliktelser. Om barnets föräldrar ömsesidigt enas om att gå skilda vägar efter lämplig konsultation, är det inget fel med det. Ni begår inget fel om ni anställer fostermödrar, förutsatt att ni ersätter dem rättvist. Ni ska iaktta GUD och var medvetna om att GUD är Den Som Ser allt ni gör.

Ni Ska Rätta Er Efter De Föräktenskapliga Tiderna

234. Vad gäller de som dör och som lämnar fruar efter sig, ska deras änkor vänta i fyra månader och tio dagar (innan de gifter om sig). När de väl uppfyllt tiden, begår ni inget fel om ni låter dem ägna sig åt vilka rättfärdiga angelägenheter de än önskar. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

235. Ni begår ingen synd om ni tillkännager er förlovning med kvinnorna, eller om ni hemlighåller det. GUD vet att ni kommer att tänka på dem. Ni ska heller inte möta dem i hemlighet, såvida ni inte har någonting rättfärdigt att diskutera. Fullborda inte äktenskapet förrän deras tid väl har uppfyllts. Ni ska vara medvetna om att GUD känner till era innersta tankar och iakttag Honom. Ni ska vara medvetna om att GUD är Förlåtare, Medlidsam.

Att Bryta Förlovningen

236. Ni gör inget fel om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid dem, eller innan ni fastställt hemgiften för dem. I sådana fall ska ni kompensera dem – den rike som han förmår och den fattige som han förmår – en skälig kompensation. Det är en plikt för de rättfärdiga.

237. Om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid dem, men efter att ni fastställt hemgiften för dem, ska kompensationen vara halva hemgiften, såvida de inte frivilligt ger upp sina rättigheter, eller om den part som orsakat skilsmässan väljer att avstå från hemgiften. Att avstå är närmare rättfärdighet. Ni ska bibehålla de älskvärda relationerna er emellan. GUD Ser allt ni gör.

Ni Ska Iakttaga Kontaktbönerna*

238. Ni ska regelbundet iaktta Kontaktbönerna, speciellt den mittersta och hänge er själva helt och hållet till GUD.

*2:238 Alla fem böner finner man i 2:238, 11:114, 17:78, 
& 24:58. När Koranen uppenbarades, 
existerade redan Kontaktbönerna (Salat) (Appendix 9). 
Detaljerna för alla fem böner vad man ska säga, 
antalet enheter (Rak'aas) per bön, etc. 
bekräftas matematiskt. 
Genom att exempelvis skriva ner antalet enheter för varje 
bön på rad, får vi 24434, 19x1286. Dessutom, 
använder vi [*] för att representera Sura 1 (AlFateha), 
där [*] = suranumret (1), åtföljt av antalet verser (7), 
åtföljt av numret på varje vers, 
antalet bokstäver i varje vers, 
det gematriska värdet på varje bokstav, 
genom att skriva ner 2 [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 3 [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 
skapar det en multipel av 19 (se 1:1).

239. Under ovanliga omständigheter får ni be medan ni går eller rider. När ni väl är i säkerhet, ska ni minnas GUD, eftersom Han lärt er saker ni aldrig har känt till.

Underhåll För Änkor och Frånskilda Kvinnor

240. För de som dör och lämnar fruar efter sig, ska ett testamente förse deras fruar med underhåll i ett års tid, förutsatt att de stannar kvar inom samma hushåll. Om de ger sig av begår ni ingen synd om ni låter dem göra vad de vill, förutsatt att man upprätthåller rättfärdighet. GUD är Allsmäktig, Visast.

241. Även frånskilda kvinnor ska försörjas rättvist. Det är en plikt för de rättfärdiga.

242. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna förstå.

Att Sträva för Guds Sak

243. Har ni lagt märke till de som flydde sina hem – trots att de var tusentals – av rädsla för döden? GUD sa till dem, “Dö” och återupplivade dem därefter. GUD öser Sin nåd över människorna, men de flesta är otacksamma.

244. Ni ska kämpa för GUDs sak och vara medvetna om att GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.

245. Vem skulle låna GUD ett lån av rättfärdighet, för att få det återbetalt mångdubblat flera gånger om? GUD är Den som ger och håller tillbaka och till Honom kommer ni att återvändas.

Saul*

246. Har ni lagt märke till Israels ledare efter Moses? De sa till sin profet, “Om du utser en kung som kan leda oss, kommer vi att slåss för GUDs sak.” Han sa, “Är er avsikt att inte slåss, om ni uppmanas strida?” De sa, “Varför skulle vi inte slåss för GUDs sak när vi har berövats våra hem och våra barn?” Trots det vände de sig bort, när de blev tillsagda att slåss, förutom ett fåtal av dem. GUD är medveten om de som överträder.

*2:246 Samma historia skildras i Bibelns Första Samuelsbok, Kapitel 9 och 10.
Att Ifrågasätta Guds Visdom

247. Deras profet sa till dem, “GUD har utsett Taloot (Saul) till er kung.” De sa, “Hur skulle han kunna ha makten över oss, när vi är mer förtjänta av herravälde än honom; han är inte ens rik?” Han sa, “GUD har valt ut honom i stället för er och välsignat honom med rikedom i både kunskap och styrka.” GUD ger Sitt herravälde till vem Han vill. GUD är Frikostig, Allvetande.

Förbundsarken

248. Deras profet sa till dem, “Beviset på hans kungaskap är att Förbundsarken kommer att återlämnas till er och bära med sig tecken från er Herre och reliker efter Moses och Arons folk. Den kommer att bäras av änglarna. Det borde vara ett övertygande tecken för er, om ni verkligen är troende.”

David och Goliath

249. När Saul tog kommando över trupperna sa han, “GUD testar er genom ett vattendrag. Den som dricker från det hör inte hemma hos mig endast de som inte smakar på det hör hemma hos mig – om det inte bara är för att ta en liten klunk.” De drack från det, förutom ett fåtal av dem. När han korsade det med dem som trodde sa de, “Nu saknar vi styrkan för att möta Goliat och hans trupper.” De som tänkte på att möta GUD sa, “Många små arméer har besegrat stora arméer med GUDs lov. GUD är med dem som ihärdigt håller ut.”

250. När de mötte Goliat och hans trupper bad de, “Vår Herre, ge oss ihärdighet, stärk vårt fotfäste och hjälp oss mot de icke troende människorna.”

251. De besegrade dem med GUDs lov och David dödade Goliat. GUD gav honom herravälde och visdom och undervisade honom som Han ville. Vore det inte för att GUD hjälpte vissa människor mot andra, skulle det vara kaos på jorden. Men GUD öser Sin nåd över människorna.

252. Dessa är GUDs uppenbarelser. Vi reciterar dem genom dig,* för du är en av budbärarna.

*2:252 Enligt Koranens matematiska sammansättning, 
var det Guds önskan att namnet på budbäraren som nämns 
här ska bokstaveras matematiskt. 
Upptäckten av Koranens mirakulösa 19baserade kod har 
gudomligt reserverats för Guds Budbärare av Förbundet. 
Genom att addera detta versnummer (252), 
med det gematriska värdet av "Rashad" (505)
och med det gematriska värdet av "Khalifa" (725), 
får vi 252 + 505 + 725 = 1482, eller 19x78. 
Se gärna Appendix 2 och 26 för de kompletta detaljerna 
relaterade till den bekräftade identiteten 
på Guds Budbärare av Förbundet, 
som denna vers klart syftar på.
Många Budbärare/Ett Budskap

253. Dessa budbärare; vi välsignade vissa av dem mer än andra. GUD talade till exempel till en av dem och vi upphöjde vissa av dem till högre ranger. Och vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Om GUD så önskat, skulle deras anhängare inte bråkat med varandra efter att de klara bevisen kommit till dem. I stället tvistade de sinsemellan; vissa av dem trodde och vissa av dem trodde inte. Om GUD så önskat, skulle de inte ha bråkat. Allt är enligt GUDs vilja.

Ingen Medling*

254. O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet från de gåvor vi givit er, innan den dagen kommer där ingen handel, favorisering eller medling finns. De som inte tror är de orättvisa.

*2:254 Ett av Satans listiga trick är att 
tillskriva kraftlösa mänskliga idoler som Jesus och 
Muhammed makten av medling (Appendix 8).

255. GUD; det finns ingen annan gud än Honom, den Levande, den Evige. Inte ett ögonblick av omedvetenhet eller slummer berör någonsin Honom. Allting i himlarna och allting på jorden tillhör Honom. Vem skulle kunna medla med Honom, förutom enligt Hans vilja? Han känner till deras förflutna och deras framtid. Ingen uppnår någon kunskap, förutom enligt Hans vilja. Hans herravälde omfattar himlarna och jorden och att styra dem tynger Honom aldrig. Han är den Högste, den Störste.

Inget Tvång i Religion

256. Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har tagit tag i det starkaste bandet; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

257. GUD är Herre för de som tror; Han för dem ut ur mörkret in i ljuset. Vad gäller de som inte tror, är deras härskare deras idoler; de för dem ut ur ljuset in i mörker – dessa kommer att ha sin hemvist i Helvetet; där vistas de för evigt.

Abrahams Modiga Debatt

258. Har ni lagt märke till den som argumenterade med Abraham om hans Herre, trots att GUD givit honom herravälde? Abraham sa, “Min Herre beviljar liv och död.” Han sa, “Jag beviljar liv och död.” Abraham sa, “GUD för solen från öst, kan du föra den från väst?” Den som inte trodde blev svarslös. GUD vägleder inte de onda.

Lärdom Om Döden*

259. Reflektera över den som passerade en spökstad och undrade, “Hur kan GUD återuppliva detta efter att det har dött?” GUD satte honom då i döden i hundra år och återupplivade honom därefter. Han sa, “Hur länge har du varit här?” Han sa, “Jag har varit här en dag, eller en del av dagen.” Han sa, “Nej! Du har varit här i hundra år. Likafullt, se på din mat och din dryck; det har inte blivit dåligt. Se på din åsna – på så sätt gör vi dig till en lärdom för människorna. Lägg nu märke till hur vi konstruerar benen och sedan täcker dem med hull.” När han förstod vad som hade hänt sa han, “Nu vet jag att GUD är Allsmäktig.”

*2:259 Läxan vi lär oss här är att tiden i döden endast 
de som inte är rättfärdiga dör; 
de rättfärdiga kommer direkt till Himlen förflyter 
som en dag (se 18:1925 och Appendix 17).
Alla Som Tror Behöver Förvissa Sig

260. Abraham sa, “Min Herre, visa mig hur Du återupplivar de döda.” Han sa, “Tror du inte?” Han sa, “Jo, men jag vill stärka mitt hjärta.” Han sa, “Ta fyra fåglar, granska deras tecken, placera en del av varje fågel på toppen av ett berg och ropa sedan på dem. De kommer att skynda sig till dig. Du ska vara medveten om att GUD är Allsmäktig, Visast.”

Den Bästa Investeringen

261. De som spenderar sina pengar för GUDs sak, är likt ett frö som frambringar sju ax med hundra korn i varje ax. GUD mångdubblar detta flera gånger om för vem Han vill. GUD är Frikostig, Den Som Vet.

262. De som spenderar sina pengar för GUDs sak och som sedan inte förenar sin gåva med en förolämpning eller skada, kommer få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

263. Vänliga ord och medkänsla är bättre än välgörenhet som åtföljs av förolämpning. GUD är Rik, Medlidsam.

264. O ni som tror, förstör inte era allmosor genom att kritisera och förolämpa, som den som spenderar sina pengar för att glänsa, fast han inte tror på GUD och den Sista Dagen. Hans exempel är likt en sten, täckt med ett tunt lager av jord; så fort hårt regn faller sköljer det bort jorden och gör den till en oanvändbar sten. De uppnår ingenting genom sina ansträngningar. GUD vägleder inte de som inte tror.

Välgörenhet

265. De som ger sina pengar i strävan efter GUDs välbehag, av sann övertygelse, är som en trädgård belägen på hög och bördig jord; när tungt regn faller, avger den två gånger så mycket skörd. Om tungt regn inte finns att tillgå, räcker det med ett duggregn. GUD Ser allt ni gör.

266. Vill någon av er äga en trädgård med palmträd och druvor, flytande bäckar och generösa skördar och sedan, precis när han blir gammal, medan hans barn fortfarande är beroende av honom, härjar en förödande brand och bränner upp hans trädgård? GUD klargör på så sätt uppenbarelserna för er, så att ni må reflektera.

Vad Vi Ska Ge

267. O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet av de goda ting ni förvärvar och av det vi skapat åt er från jorden. Välj inte ut det som är dåligt till att ge bort, när ni själva inte accepterar det såvida era ögon inte är stängda. Ni ska vara medvetna om att GUD är Rik, Prisvärdig.

268. Djävulen lovar er fattigdom och uppmanar er att begå ondska, medan GUD lovar er förlåtelse från Honom och nåd. GUD är Frikostig, Allvetande.

Visdom: En Enorm Skatt

269. Han ger visdom till vem Han vill och den som får visdom har begåvats med en oerhörd gåva. Endast de som har förstånd kommer att ta sig i akt.

Anonym Välgörenhet Är Bättre

270. Allt ni ger i välgörenhet, alla välgörande löften ni uppfyller, är GUD fullt medveten om. Vad de onda beträffar, kommer de inte att ha någon som hjälper dem.

271. Om ni tillkännager det ni ger i välgörenhet är det fortfarande bra. Men om ni inte offentliggör det och ger det till de fattiga, är det bättre för er och utplånar mer av era synder. GUD är fullt medveten om allt ni gör.

Det är Endast Gud Som Vägleder

272. Ni ansvarar inte för att vägleda någon. GUD är den ende som vägleder den som vill bli vägledd. Allt ni ger i välgörenhet är för ert eget bästa. Allt ni ger i välgörenhet ska vara för GUDs sak. Allt ni ger i välgörenhet kommer att betalas tillbaka till er utan minsta orättvisa.

273. Allmosor ska gå till de fattiga som lider för GUDs sak och som inte kan emigrera. Den som inte vet kanske tror att de är rika på grund av deras värdighet. Men det går att känna igen dem på vissa egenskaper; de ber aldrig enträget om något från människorna. Allt ni ger i välgörenhet, är GUD fullt medveten om.

274. De som ger till välgörenhet natt som dag, i hemlighet och offentligt, får sin belöning från sin Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

Ocker Förbjuds*

275. De som utnyttjar människors trångmål, är i samma position som dem som är under djävulens påverkan. Det är för att de påstår att ocker är samma sak som affärsverksamhet. GUD tillåter emellertid affärsverksamhet, men förbjuder ocker. Följaktligen får den som tar hänsyn till denna uppmaning från sin Herre och avstår från ocker behålla sina tidigare förtjänster och hans dom vilar i GUDs händer. Vad de som fortsätter med ocker beträffar ådrar de sig Helvetet, vari de vistas för evigt.

*2:275 En etablerad ekonomisk princip är att oskälig 
ränta på lån, helt och hållet kan fördärva en hel nation. 
Under de sista få åren har vi sett förödelsen av många 
nationers ekonomi där oskälig ränta debiterats. 
En normal ränta mindre än 20% där ingen får lida och
där alla är nöjda, är inte ocker.

276. GUD fördömer ocker och välsignar allmosor. GUD fördömer alla som inte tror, som är skyldiga.

Gudomlig Garanti

277. De som tror och som för ett rättfärdigt liv, iakttaer Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), får sin belöning från sin Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

278. O ni som tror, ni ska iaktta GUD och avstå från all sorts ocker, om ni är troende.

279. Om ni inte gör det, kan ni förvänta er krig från GUD och Hans budbärare. Men om ni ångrar er får ni behålla era tillgångar, utan att vålla någon orättvisa, eller drabbas av någon orättvisa.

280. Om gäldenären inte kan betala, ska ni vänta på ett bättre tillfälle. Om ni efterskänker lånet som välgörenhet, är det bättre för er, om ni bara visste.

281. Tänk på den dagen då ni kommer att återföras till GUD och då alla själar kommer att betalas för allt de gjort, utan minsta orättvisa.

Ni Ska Skriva Ned Ekonomiska Transaktioner

282. O ni som tror, när ni genomför ett lån ska ni skriva ned det. En opartisk skrivare ska utföra själva skrivandet. Ingen skrivare ska vägra att utföra denna service enligt GUDs läror. Han ska skriva samtidigt som gäldenären dikterar villkoren. Han ska iaktta GUD, sin Herre och aldrig luras. Om gäldenären är mentalt oförmögen eller hjälplös, eller inte kan diktera, ska hans förmyndare diktera rättvist. Två män ska fungera som vittnen; om inte två män, så en man och två kvinnor, vars vittnesmål anses godtagbart för alla.* Om en kvinna blir partisk, kommer den andra att påpeka det för henne. Det är vittnenas plikt att vittna när de uppmanas göra det. Bli inte uttröttade av att skriva ner alla detaljer oavsett hur långa de än är, inklusive tiden för återbetalning. Det är rättvist i GUDs ögon, försäkrar bättre vittnesmål och utplånar alla tvivel som ni eventuellt kan ha. Affärstransaktioner som slutförs på stället behöver inte skrivas ned, men låt någon bevittna dem. Ingen skrivare och inget vittne ska skadas på grund av sin medverkan. Om ni skulle skada dem, skulle det vara ondska från er sida. Ni ska iaktta GUD, så kommer GUD att undervisa er. GUD är Allvetande.

*2:282 Ekonomiska transaktioner är de ENDA situationerna 
där två kvinnor kan ersätta en man som vittne. 
Det är för att skydda mot den faktiska möjligheten 
att det ena vittnet kanske gifter sig med det andra
och på så sätt gör henne partisk. 
Det är väl känt att kvinnor är känslomässigt mer sårbara 
än män.

283. Om ni är på resande fot och ingen skrivare finns att tillgå, ska en skuldsedel skickas per post för att garantera återbetalning. Får man ett sådant förtroende, ska man återlämna skuldsedeln när den tiden kommer och iakttaga GUD, sin Herre. Ni ska inte undanhålla något vittnesmål genom att dölja det ni sett. Den som undanhåller ett vittnesmål har ett ondskefullt hjärta. GUD är fullt medveten om allt ni gör.

284. Allting i himlarna och på jorden tillhör GUD. Vare sig ni tillkännager era innersta tankar eller håller dem gömda, får ni stå till svars för dem inför GUD. Han förlåter vem Han vill; och straffar vem Han vill. GUD är Allsmäktig.

Gör Inte Någon Skillnad På Guds Budbärare

285. Budbäraren har trott på det som sänts ner till honom från hans Herre, det har även de som tror. De tror på GUD, Hans änglar, Hans skrift och Hans budbärare: “Vi gör ingen skillnad på någon av Hans budbärare.” De säger, “Vi hör och vi lyder.* Vår Herre, förlåt oss. Till Dig kommer vi slutligen att återvända.”

*2:285 Ett av de största budorden är: 
"Ni ska inte göra någon skillnad på Guds budbärare" 
(2:136, 3:84, 4:150). De troende reagerar med att säga, 
"Vi hör och vi lyder," 
medan idoldyrkarna opponerar sig för att berättiga sitt 
insisterande på att nämna Muhammeds namn vid sidan 
av Guds namn, utan att nämna någon annan budbärare. 
De korrumperade Muslimerna nämner Muhammed i sin 
trosbekännelse (Shahaadah) och under sina Kontaktböner 
(se 72:18).

286. GUD betynger aldrig en själ utöver dess tillgångar: till dess förtjänst är allt den förvärvar, emot allt den begår. “Vår Herre, fördöm oss inte om vi glömmer eller om vi gör misstag. Vår Herre, skydda oss från att häda mot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre, skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra oss. Ha överseende med oss och förlåt oss. Du är vår Herre och Mästare. Bevilja oss seger över de icke troende människorna.”

 

Läs sura 3