Hajj

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Vallfärd (Hajj) och ‘Umrah

En gång i livet, har Hajj och ‘Umrah förordnats för de som har råd med det. Vallfärden firar minnet av Abrahams exemplariska underkastelse till Gud (Appendix 9), och måste iakttagas under de fyra Heliga Månaderna – Zul-Hijjah, Muharram, Safar, & Rabi’I (12:e, 1:a, 2:a, 3:e månaderna) (2:197; 9:2, 36). ‘Umrah kan iakttagas när som helst. Som andra plikter i Islam, har Hajj förvanskats. De flesta Muslimer iakttager Hajj under endast ett par dagar i Zul-Hijjah, och de anser att Rajab, Zul-Qi’dah, Zul-Hijjah, och Muharram (7:e, 11:e, 12:e, 1:a månaderna) är de Heliga Månaderna. Detta är en förvanskning som starkt fördöms (9:37).

Vallfärden börjar med ett bad eller en dusch, som åtföljs av ett tillstånd av helighet som kallas “Ihraam,” där den manliga pilgrimmen bär sömlösa tyglakan, och kvinnan bär en anspråkslös klädsel (2:196). Under hela Hajj avstår pilgrimmen från sexuellt samlag, fåfängor som att raka sig och klippa håret, argumentera, dåligt uppförande, och dåligt språk (2:97). Renlighet, bad, och regelbundna hygieniska vanor uppmuntras. Vid ankomst till den Heliga Moskén i Mekka, går pilgrimmen runt Ka’bahn sju gånger, i glorifiering och prisning av Gud (2:125, 22:26-29). Den vanliga formuleringen är: “Labbayka Allaahumma Labbayk” (Min Herre, jag har besvarat Dig). “Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk” (Jag har besvarat Dig, och tillkännager att det inte finns någon annan gud vid sidan av Dig: jag har besvarat Dig). Nästa steg är att gå den halvmilslånga (engelska mil) sträckan mellan kullarna Safa och Marwah sju gånger, och stundvis småspringa (2:158). Detta fullbordar ‘Umrah delen av vallfärden.

Sedan går pilgrimmen till ‘Arafat för att spendera en dag i dyrkan, meditation, och glorifiering av Gud, från gryningen till solnedgången (2:198). Efter solnedgången går pilgrimmen till Muzdalifah, där nattbönen iakttagas, och 21 småstenar plockas upp för den symboliska steningen av Satan vid Mina. Från Muzdalifah går pilgrimmen till Mina, och spenderar två eller tre dagar där (2:203). Första morgonen i Mina erbjuder pilgrimmen ett djuroffer för att förse de fattiga med mat, och för att fira minnet av GUDs ingrepp för att rädda Ismael och Abraham från Satans trick (37:107, Appendix 9). Steningscermonierna symboliserar förkastningen av Satans polyteism, och görs genom att kasta sju stenar vid var och en av de tre stationerna, samtidigt som man prisar Gud (15:34). Pilgrimmen återvänder därefter till Mekka, och går sju varv runt Ka’bah i avsked.

Olyckligtvis gör de flesta av dagens Muslimska pilgrimer det till sed att besöka profeten Muhammeds grav, där de begår de mest uppenbara handlingar av idoldyrkan, och tillintetgör på så sätt sina Hajj. Koranen talar hela tiden om “Den Heliga Moskén,” medan dagens Muslimer talar om “De Två Heliga Moskéerna!” I en påfallande handling av idoldyrkan, har Muslimerna satt upp Muhammeds grav som en till “Helig moské!” Detta är en hädisk kränkning av Koranen, och ironiskt nog kränker det till och med Hadith. Den Hadith som beskrivs nedan, illustrerar denna märkliga ironi:

Verser om Hajj

Jag söker skydd hos Gud 
från Satan den förkastade
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, 
Den Nådigaste
[2:125] Vi har gjort helgedomen (Ka’aban) till en kärnpunkt för människorna, och en trygg tillflyktsort. Ni får använda Abrahams helgedom som bönehus. Vi gav Abraham och Ismael i uppgift: “Ni ska rena Mitt hus för de som besöker det, de som bor där, och för de som bugar sig och prostrerar.”

Hajj Pilgrimage

[2:158] Safa’s och Marwah’s små runda kullar tillhör de riter som fastställts av GUD. Den som iakttaer Hajj eller `Umrah begår inget fel genom att färdas avståndet dem emellan. Om någon frivilligt erbjuder mer rättfärdiga verk, är GUD Tacksam, Allvetande.

Var Rättfram

[2:189] De frågar dig om månens faser! Säg, “De förser människorna med en anordning att mäta tiden med, och avgör den rätta tiden för Hajj.” Det är inte rättfärdigt att inte vara rättfram;* Rättfärdighet uppnås genom att upprätthålla budorden, och genom att vara rättfram. Ni ska iaktta GUD, så att ni må lyckas.

Fotnot: *2:189 Det ordagranna Koraniska ordspråket lyder: “Gå inte in i hemmen genom bakdörrarna.” Frågan beträffande månens faser är ett exempel på att inte vara rakt på sak; det fanns dåliga underliggande motiv bakom denna fråga.

Hajj och ‘Umrah Vallfärd*

[2:196] Ni ska iaktta alla riter i Hajj och ‘Umrah för GUD. Om ni har förhinder ska ni skicka en offergåva, och inte klippa ert hår igen förrän er offergåva nått sitt mål. Om ni är sjuka eller lider av en huvudskada (och måste klippa ert hår), ska ni sona genom att fasta eller genom att ge till välgörenhet, eller genom någon annan form av dyrkan. Om ni bryter tillståndet av Ihraam (helighet) mellan ‘Umrah och Hajj under den normala Hajj, ska ni sona genom att erbjuda ett djuroffer. Om ni inte har råd med det, ska ni fasta i tre dagar under Hajj, och i sju när ni kommer hem vilket fullbordar tio förutsatt att ni inte bor vid den Heliga Moskén. Ni ska iakttaga GUD, och var medvetna om att GUD är strikt med att verkställa straff.

Fotnot: *2:196 Se detaljerna för Hajj och ‘Umrah i Appendix 15.

Hajj’s Fyra Månader (ZulHijjah, Muharram, Safar, & Rabi 1)

[2:197] Hajj ska iakttas under de specificerade månaderna.* Den som ger sig av för att fullgöra Hajj ska avstå från sexuellt umgänge, dåligt uppförande, och dispyter under hela Hajj. Allt gott ni gör är GUD fullt medveten om. När ni förbereder era förnödenheter inför resan, är den bästa förnödenheten rättfärdighet. Ni ska iaktta Mig, O ni som har intelligens.

Fotnot: *2:197 Hajj kan fullgöras när som helst under de Heliga Månaderna: ZulHijjah, Muharram, Safar, och Rabi 1: Lokala myndigheter begränsar Hajj till ett par dagar för egen bekvämlighets skull. Se 9:37.

[2:198-201] Ni begår inget fel om ni strävar efter försörjningar från er Herre (genom handel). När ni går på rad från ‘Arafaat ska ni fira minnet av GUD vid den Heliga Platsen (av Muzdalifah). Ni ska fira minnet av Honom för att ha väglett er; innan dess hade ni gått vilse. Ni ska gå på rad tillsammans med resten av alla människor som går på rad, och be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast. När ni väl fullbordat era riter, ska ni fortsätta att minnas GUD, precis som ni minns era egna föräldrar, eller till och med bättre. Vissa människor brukade säga, “Vår Herre, ge oss av denna världen,” utan att ha någon del av Livet Efter Detta. Andra brukade säga, “Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna världen, och rättfärdighet i Livet Efter Detta, och bespara oss Helvetets straff.”

Mena: Sista Riterna av Hajj

[2:203] Ni ska minnas GUD under ett antal dagar (i Mena); den som skyndar sig att göra det på två dagar begår ingen synd, och den som stannar längre begår ingen synd, så länge rättfärdighet upprätthålls. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att ni kommer att föras samman inför Honom.

[3:96-97] Den viktigaste helgedomen som etablerats för människorna är den i Bekka:* en välsignad ledstjärna för alla människor. I den finns tydliga tecken: Abrahams plats. Den som går in i den ska beviljas trygg passage. Människorna är skyldiga GUD att iaktta Hajj till denna helgedom, när de har råd. Vad gäller de som inte tror, är GUD inte i behov av någon.

[5:1-2] O ni som tror, ni ska uppfylla era förbund. Tillåtet för er att äta är kreaturen, förutom de som specifikt förbjudits häri. Ni ska inte tillåta jakt under vallfärden. GUD fastställer vad Han vill. O ni som tror, kränk inte de riter GUD har infört, ej heller de Heliga Månaderna, djuren som ska offras, kransarna som markerar dem, eller människorna som färdas mot den Heliga Helgedomen (Ka’bah) i strävan efter välsignelser och godkännande från sin Herre. När ni väl fullbordat vallfärden får ni jaga.* Provoceras inte till aggression av ert hat för människor som en gång hindrat er från att nå den Heliga Moskén. Ni ska samarbeta i rättfärdiga och gudfruktiga angelägenheter; samarbeta inte när det gäller syndiga och onda ting. Ni ska iakttaga GUD. GUD är sträng med att genomdriva straff.

Fotnot: *5:2 Att jaga och att skära ner plantor är förbjudet under vallfärd för bevarandet av naturtillgångar. Om jakt vore tillåtet, med tusentals pilgrimer sammanstrålande i Mekka, skulle landet snabbt vara rensat på sina naturliga tillgångar. Djuroffer har gjorts till en del av vallfärden, för att ges till de sammanstrålande pilgrimerna, liksom till den lokala befolkningen, och för att fylla på eventuellt uttömda tillgångar. Se 2:196.

Bevarande Av Villebråd

[5:94-95] O ni som tror, GUD kommer att testa er med en del villebråd inom räckhåll för era händer och era pilar (under vallfärd). På så sätt urskiljer GUD de ibland er som iakttager Honom i sin ensamhet. De som överträder efter detta har ådragit sig ett smärtsamt straff. O ni som tror, döda inget villebråd under vallfärd. För den som dödar ett villebråd med flit, ska bötern vara ett lika stort antal boskapsdjur som antalet villebråd han dödat. Domen ska fastställas av två rättvisa människor ibland er. De ska se till att offergåvorna når Ka’bah. Annars kan man sona genom att mata fattiga människor, eller genom en likvärdig fasta för att återgälda sin överträdelse. GUD har haft överseende med tidigare överträdelser. Men om någon åter igen begår en sådan överträdelse, kommer GUD att hämnas den. GUD är Allsmäktig, Vedergällare.

Alla Havets Varelser är Lagliga att Äta

[5:96-97] Alla havets fiskar har gjorts lagliga för er att äta. Under vallfärden kan det fungera som försörjning för er under resan. Ni ska inte jaga under hela vallfärden. Ni ska vörda GUD, inför vilken ni kommer att sammankallas. GUD har utnämnt Ka’bah, den Heliga Moskén,* till en helgedom för människorna, även de Heliga Månaderna, offergåvorna (till den Heliga Moskén) och kransarna som markerar dem. Ni bör veta att GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden, att GUD är Allsmäktig.

Fotnot: *5:97 De idoldyrkande Muslimerna har upprättat två “Heliga Moskéer” genom att helga Profetens grav. Koranen talar endast om en Helig Moské.

[9:2] Rör er därför fritt på jorden i fyra månader, och var medvetna om att ni inte kan fly från GUD, och att GUD förödmjukar de som inte tror.

Guds System: Tolv Månader Per år*

[9:36] Antalet månader, vad GUD beträffar, är tolv.* Detta har varit GUDs lag sedan dagen Han skapade himmlarna och jorden. Fyra av dem är heliga. Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de Heliga Månaderna. Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna (även under de Heliga Månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att GUD står på de rättfärdigas sida.

Fotnot: *9:36 Ordet “månad” nämns tolv gånger i Koranen, och “dag” 365 gånger.

Att Ändra de Heliga Månaderna*

[9:37] Att ändra de Heliga Månaderna tyder på mycket stor otro; det ökar avvikelsen hos de som inte trott. De alternerar de Heliga Månaderna och de vanliga månaderna, medan de bibehåller antalet månader som gjorts heliga av GUD. Följaktligen kränker de det GUD har helgat. Deras onda gärningar smyckas i deras ögon. GUD vägleder inte icke troende människor.

Fotnot: *9:37 De Heliga Månaderna enligt den korrumperade Muslimska Världen är Rajab, ZulQe’dah, ZulHijjah och Muharram (De 7:e, 11:e, 12:e och 1:a månaderna i den Muslimska Kalendern). En noggrann studie av Koranen visar emellertid att de ska vara ZulHijjah, Muharram, Safar och Rabi I (De 12:e, 1:a, 2:a och 3:e månaderna). Se Appendix 15.

Vallfärd, Liksom Alla Plikter i Islam, Fastställdes Genom Abraham*

[22:26-27] Vi utsåg Abraham till att etablera Helgedomen: “Dyrka inte någon annan gud vid sidan av Mig, och rena Min helgedom för de som besöker den, de som bor nära den, och de som bugar sig och prostrerar. “Och förkunna att människorna ska iaktta Hajj vallfärden.* De kommer att komma till er till fots eller farandes på olika sorters utmattade (transportmedel). De kommer att komma från de mest avlägsna platser.”

Fotnot: *22:26-27 Abraham var den första budbäraren av Underkastelse (Islam). Se 22:78 och Appendix 9.

[22:28-30] De får söka kommersiella vinningar, och de ska fira minnet av GUDs namn under de specificerade dagarna, för att ha försett dem med boskap. “Ät därav, och ge mat till de drabbade och de fattiga.” De ska fullfölja sina förpliktelser, uppfylla sina löften, och besöka den uråldriga helgedomen. De som vördar riterna GUD förordnat, har förtjänat en god belöning hos sin Herre. All boskap har tillåtits som mat åt er, förutom de som specifikt förbjudits er. Ni ska undvika det avskyvärda av idoldyrkan, och undvik att säga annat än sanningen.

Offergåvor i form av Boskap Under Vallfärden*

[22:33] (Boskapen) förser er med många fördelar under en period, innan den tillägnas den uråldriga helgedomen.

[22:36] Djuroffren tillhör de riter GUD fastställt för ert eget bästa.* Ni ska nämna GUDs namn över dem när de står på rad. När de väl överlämnas för att offras, ska ni äta därav och ge till de fattiga och de behövande. Det är anledningen till att vi kuvade dem för er, så att ni ska kunna visa er tacksamhet.

Fotnot: *22:36 Offergåvor av djur från pilgrimerna bevarar tillgångarna vid vallfärdsplatsen. Lägg märke till att nästan 2,000,000 pilgrimer sammanstrålar i Mekka under vallfärden.

[22:37] Varken deras kött eller deras blod når GUD. Det som når Honom är er rättfärdighet. Han har kuvat dem för er, så att ni må visa er tacksamhet genom att prisa GUD för att ha väglett er. Ge goda nyheter till de barmhärtiga.

[48:27] GUD har uppfyllt Sin budbärares sanningsenliga vision: “Ni kommer att gå in i den Heliga Moskén, om GUD vill, fullständigt trygga, och ni kommer att klippa håret eller korta av det (när ni uppfyller vallfärdsritualerna) där. Eftersom Han visste vad du inte visste, har Han förenat detta med en omedelbar seger.”