Äktenskap

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Innehåller 9 sidor

Äktenskap i Koranen


Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Marriage in the Quran.”

Gift Er Inte Med Idoldyrkare

[2:221] Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. Ej heller ska ni ge era döttrar i äktenskap till idoldyrkande män, om de inte tror. En troende man är bättre än en idoldyrkande man, även om ni tycker om honom. De inbjuder till Helvetet, medan GUD inbjuder till Paradiset och förlåtelse, som Han vill. Han klargör Sina uppenbarelser för människorna, så att de ska kunna ta sig i akt.

[4:21] Hur skulle ni kunna ta tillbaka det efter att ni varit intima med varandra, och efter att de fått ett högtidligt löfte från er?

Respekt för Fadern

[4:22] Gift er inte med de kvinnor som tidigare varit gifta med era fäder – hit räknas inte existerande äktenskap, som ej ska brytas upp – för det är en grov skymf och en avskyvärd handling.

Incest Förbjudet

[4:23] Förbjudet för er (i äktenskap) är era mödrar, era döttrar, era systrar, era fäders systrar, era mödrars systrar, er broders döttrar, er systers döttrar, era ammor, flickorna som ammade från samma amma som er, era fruars mödrar, döttrarna till era fruar med vilka ni fullbordat äktenskapet – om äktenskapet inte fullbordats får ni gifta er med dottern. Kvinnor som varit gifta med era genetiska söner är också förbjudna för er. Ej heller ska ni vara gifta med två systrar samtidigt – men bryt inte upp existerande äktenskap. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Ömsesidig Attraktion Och Hemgift Krävs

[4:24*] Förbjudna är även de kvinnor som redan är gifta, såvida de inte flyr från sina otroende män som ligger i krig med er.* Detta är GUDs budord till er. Alla andra kategorier är tillåtna för er i äktenskap, förutsatt att ni betalar dem de hemgifter de har rätt till. Ni ska bibehålla er moralitet genom att inte begå äktenskapsbrott. Följaktligen ska ni betala den ni tycker om ibland dem, den hemgift som fastställts för dem. Ni begår inget fel om ni ömsesidigt kommer överrens om eventuella justeringar av hemgiften. GUD är Allvetande, Visast.

*4:24 Om troende kvinnor flyr från sina makar som ligger i krig med de troende, behöver de inte ta ut skilsmässa innan de gifter om sig. Se 60:10.

[4:25] De ibland er som inte har råd att gifta er med fria troende kvinnor, får gifta er med troende slavkvinnor. GUD är den som bäst känner till er tro, ni är jämlika varandra vad tro beträffar. Ni ska skaffa tillstånd från deras förmyndare innan ni gifter er med dem, och betala dem den hemgift de har rätt till, rättvist. De ska bibehålla moraliskt beteende genom att inte begå äktenskapsbrott eller ha hemliga älskare. När de väl befriats genom äktenskap, ska straffet vara hälften av det som gäller för de fria kvinnorna, om de begår äktenskapsbrott.* Att gifta sig med en slav ska vara den sista utvägen för de som inte kan vänta. Att ha tålamod är bättre för er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Uppmuntra Äktenskap för att Motverka Omoraliskhet

[24:32*] Ni ska uppmuntra de bland er som är ensamstående att gifta sig. De får gifta sig med de rättfärdiga bland era manliga och kvinnliga tjänare, om de är fattiga. GUD kommer att berika dem från Sin nåd. GUD är Frikostig, Den Som Vet.

[25:74] Och de säger, “Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss, och låt oss vara i det främsta ledet av de rättfärdiga.”

[40:8] “Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är den Allsmäktige, Visast.

[30:21] Till Hans bevis hör att Han skapade makar åt er bland er själva, så ni kan ha fridfullhet och förnöjelse med varandra, och Han placerade kärlek och omtanke i era hjärtan gentemot era makar. I detta finns tillräckligt med bevis för människor som tänker.

[5:5] Idag görs all bra mat laglig för er. Maten av skriftens folk är laglig för er. Ni får också gifta er med de kyska kvinnorna bland de troende, liksom de kyska kvinnorna bland anhängarna av tidigare skrift, förutsatt att ni betalar dem den hemgift de har rätt till. Ni ska bibehålla kyskhet, ej begå äktenskapsbrott och ej heller ha hemliga älskare. För den som avvisar tro kommer alla verk vara förgäves, i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.

Dagens Kristendom Inte Jesus Religion*

[5:72] De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen hedningar. Messias själv sa, “O Israels Barn, ni ska dyrka GUD; min Herre* och er Herre.” GUD har förbjudit Paradiset för den som sätter upp en idol vid sidan av GUD, och Helvetet är hans öde. De onda har inga hjälpare.

* 5:72-76 I Johannes 20:17 ser vi att Jesus förkunnade att han varken var Gud eller Guds son. Många teologer har efter noggrann forskning dragit slutsatsen att dagens Kristendom inte är samma Kristendom som Jesus lärde ut. Två utomstående böcker i ämnet “Myten om Gud förkroppsligad” (“The Myth of God Incarnate”, The Westminister Press, Philadelphia, 1977) och “Mytmakaren” (“The Mythmaker”, Harper & Row, New York, 1986). På omslaget av “Mytmakaren” läser vi följande uttalande: “…Hyam Maccoby presenterar nya argument för att bestyrka åsikten om att Paulus, inte Jesus, var Kristendomens grundare…det var Paul ensam som skapade en ny religion genom sin vision av Jesus som en gudomlig Räddare, som dog för att rädda mänskligheten.”

[5:73] De som säger att GUD är en tredjedel av en treenighet är verkligen hedningar. Det finns ingen gud förutom den ende guden. Om de inte avstår från att säga det, kommer de ibland dem som inte tror ådra sig ett smärtsamt straff.

[5:74] Ska de inte ångra sig inför GUD och be om Hans förlåtelse? GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

[4:4] Ni ska ge kvinnorna den hemgift de har rätt till, rättvist. Om de villigt avstår från något, får ni acceptera det; det är då rätteligen ert.

[28:27] Han sa, “Jag vill erbjuda dig en av mina två döttrar i äktenskap, för vilket jag vill att du arbetar för mig under åtta vallfärder; gör du dem till tio, är det helt upp till dig. Jag vill inte göra denna sak för svår för dig. Du kommer att märka, om GUD vill, att jag är rättfärdig.”

Polygami:

[4:3] Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras mödrar – ni får gifta er med två, tre eller fyra. Är ni rädda för att bli orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med vad ni redan har. Dessutom är det mer troligt att ni på så sätt undviker ekonomisk svårighet.

[4:129] Ni kan aldrig vara rättvisa när ni hanterar mer än en fru, oavsett hur mycket ni än försöker. Var därför inte så partiska, att ni låter en av dem förbli i ovisshet (vare sig åtnjutande äktenskap, eller bli lämnad att gifta sig med någon annan). Rättar ni till denna situation och bibehåller rättfärdighet, är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

Koranen säger också att ni ska nöja er med endast en fru eller vad ni redan har (för de som redan är gifta med mer än en fru). På detta sätt är det mer troligt att man undviker orättvisa. Men, Gud säger att man aldrig kan vara rättvis när man hanterar mer än en fru, oavsett hur mycket man än försöker. Eftersom att vara rättvis är en så viktig befallning i Koranen, uppmuntras monogami (engifte) i hög grad. Dock, om någon vill anta denna utmaning, är detta mellan honom och hans Skapare, (Koranen 4:129).

Utdrag ur Appendix 30 (av den Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen).Dessa utdrag pekar på uppförande mellan makar i äktenskap.

… När Koranen uppenbarades hade världen befolkats tillräckligt, och Koranen lade fram de första begränsningarna mot polygami.

Vårt perfekta exempel här är profeten Muhammed. Han var gift med en fru, Khadija, tills hon dog. Han fick alla sina barn, förutom ett, med Khadija. På så sätt njöt hon och hennes barn av Profetens odelade uppmärksamhet så länge som hon var gift med honom; tjugofem år. Av praktiska skäl hade Muhammed en fru – från åldern 25 till 50. ….

Detta perfekta exempel visar oss att en man måste ge sin odelade uppmärksamhet och lojalitet i äktenskap till sin fru och sina barn, för att uppfostra en lycklig och sund familj.