Sura 8: Krigets Byten (Al-Anfãl)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. De frågar dig om råd angående krigets byten. Säg, ”Krigets byten tillhör GUD och budbäraren.” Ni ska iakttaga GUD, uppmana varandra till att vara rättfärdiga, och lyda GUD och Hans budbärare, om ni är troende.

De Sant Troende

2. De sant troende är de vars hjärtan darrar när GUD nämns, och när Hans uppenbarelser reciteras för dem stärks deras tro, och de litar på sin Herre.

3. De iakttager Kontaktbönerna (Salat), och av våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.

4. Sådana är de sant troende. De uppnår höga ranger hos sin Herre, liksom förlåtelse och en generös försörjning.

De Svagt Troende

5. När er Herre ville att ni skulle lämna era hem för att uppfylla en specifik plan, visade sig en del troende vara motvilligt troende.

6. De argumenterade med er mot sanningen, till och med efter att allting förklarats för dem. De uppförde sig som om de drevs mot en säker död.

7. Minns att GUD lovade er seger över en viss grupp, men ni ville ändå möta den svagare gruppen. Det var GUDs plan att fastslå sanningen med Sina ord och besegra de icke troende.

8. För Han har bestämt att sanningen ska segra och att lögnen ska försvinna, trots de som begår ondska.

Guds Osynliga Soldater

9. Så när ni bad till er Herre för att rädda er, besvarade Han er: ”Jag stödjer er med ett tusen änglar på rad.”

Seger Garanterad för de Troende

10. GUD gav er dessa goda nyheter för att stärka era hjärtan. Seger kommer bara från GUD. GUD är Allsmäktig, Visast.

11. Han lät fridfull slummer överrumpla och pacificera er, och Han sände ner vatten från skyn för att rena er därmed. Han skyddade er från djävulens förbannelse, förvissade era hjärtan och stärkte ert fotfäste.

Lärdomar från Historien*

12. Minns att er Herre inspirerade änglarna: ”Jag är med er; så hjälp de som trodde. Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå vartenda finger.”

13. Det är vad de rätteligen ådragit sig genom att bekämpa GUD och Hans budbärare. För de som bekämpar GUD och Hans budbärare är GUDs straff svårt.

14. Det är för att straffa de icke troende; de har ådragit sig Helvetets straff.

15. O ni som tror, om ni möter de som inte tror, som mobiliserat mot er, vänd då inte om och fly.

16. Den som vänder om den dagen, om det inte är för att genomföra en stridsplan eller för att ansluta sig till sin grupp, har ådragit sig vrede från GUD, och Helvetet är hans boning; vilket miserabelt öde!

*8:12-16 Alla krig styrs av
den grundläggande regeln i 60:89.
Gud Gör Allt*

17. Det var inte ni som dödade dem; GUD är Den som dödade dem. Det var inte ni som kastade när ni kastade; GUD är Den som kastade. Men på så sätt ger Han de troende en chans att förtjäna mycket kredit. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

*8:17 Man kan inte tro på Gud utan att tro 
på Hans egenskaper, en av vilka är att Han gör allting. 
Utan att veta vem Gud är, finns ingen tro (23:84-90). 
Vi ådrar oss dåliga saker som utförs av Satan, 
enligt Guds lagar (4:78-79, 42:30).

18. Dessutom tillintetgör GUD på så sätt de icke troendes planer.

19. Ni sökte seger (O ni som inte tror), och seger kom verkligen; den tillhörde de troende. Om ni avstår (från aggression) skulle det vara bättre för er, men om ni återgår gör vi det också. Era arméer kommer aldrig att hjälpa er, oavsett hur stora de än är. För GUD är på de troendes sida.

20. O ni som tror, lyd GUD och Hans budbärare, och ignorera honom inte medan ni hör.

De Icke Troende Blockeras ut

21. Var inte som de som säger, ”Vi hör,” när de inte hör.

22. De värsta varelserna i GUDs ögon är de som är döva och stumma, som inte förstår.

23. Om GUD känt till någonting bra i dem, skulle Han ha låtit dem höra. Även om Han låtit dem höra, skulle de ändå vänt sig bort i motvilja.

De Rättfärdiga Dör I Själva Verket Inte*

24. O ni som tror, ni ska besvara GUD och Hans budbärare när han bjuder in er till det som ger er liv.* Ni ska veta att GUD står er närmre än ert eget hjärta och att ni kommer sammankallas inför Honom.

*8:24 Se Appendix 17. När de rättfärdiga 
lämnar sina kroppar kommer de direkt till Himlen.

25. Akta er för ett straff som kanske ej begränsas till de ibland er som begår ondska.*Ni ska veta att GUDs straff är smärtsamt.

*8:25 Ett samhälle som exempelvis tolererar 
homosexualitet, kan drabbas av en jordbävning.
Gud Hjälper De Som Tror

26. Minns att ni brukade vara få och förtryckta, rädda för att människorna skulle tillintetgöra er och Han gav er en trygg fristad, hjälpte er med Sin seger och försåg er med goda gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.

27. O ni som tror, bedra inte GUD och Hans budbärare och bedra inte de som litar på er, nu när ni vet.

Pengar & Barn Är Test

28. Ni ska veta att era pengar och era barn är test och att GUD besitter en stor belöning.

29. O ni som tror, om ni vördar GUD kommer Han att upplysa er, lindra era synder och förlåta er. GUD besitter oändlig nåd.

Gud Skyddar Sin Budbärare*

30. De som inte tror konspirerar och planerar för att neutralisera dig, döda dig, eller förvisa dig. De konspirerar och planerar, men det gör även GUD. GUD är den bäste planeraren.

*8:30 Gud valde ut sin sista profet, Muhammed, 
från den starkaste stammen i Arabien. 
Det var stamlagar och traditioner som förhindrade 
de icke troende med Guds lov från att döda Muhammed. 
På samma sätt var det Guds vilja att 
förflytta Sin Budbärare av Förbundet från Mellanöstern, 
där han skulle ha dödats, till USA, 
där Guds budskap kan blomstra och nå världens alla hörn. 
Detta är matematiskt bekräftat: 
sura & versnumren = 8 + 30 = 38 = 19x2.

31. När våra uppenbarelser reciteras för dem säger de, ”Vi har hört. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat säga samma saker. Detta är bara sagor från det förflutna!”

32. De sa också, ”Vår gud, om detta verkligen är sanningen från Dig, ös då stenar från skyn över oss, eller ös ett smärtsamt straff över oss.”

33. GUD tänker dock inte straffa dem så länge du är mitt ibland dem; GUD tänker inte straffa dem så länge de söker förlåtelse.

34. Har de inte förtjänat GUDs straff genom att avleda andra från den Heliga Moskén, trots att de inte är dess skötare? De som egentligen sköter den är de rättfärdiga, men de flesta av dem vet inte det.

Kontaktbönerna (Salat) Existerade Före Koranen*

35. Deras Kontaktböner (Salat) vid helgedomen (Ka’bah) var inget annat än ett hån och ett sätt att avleda människorna (genom att tränga ut dem). Genomlid därför straffet av er otro.

*8:35 Alla religiösa seder i Islam kom till oss 
genom Abraham; när Koranen uppenbarades, 
existerade redan alla riter i 
"Underkastelse"(21:73,22:78).
Spenderar Sina Pengar för Att Bekämpa Gud*

36. De som inte tror spenderar sina pengar för att avvisa andra från GUDs väg. De kommer att spendera dem, sedan kommer de förvandlas till sorger och ånger för dem. Till slut kommer de att besegras och alla som inte tror kommer att sammankallas till Helvetet.

*8:36 De idoldyrkande ledarna av den förvanskade Islam, 
Saudi Arabien, har avsatt enorma summor pengar årligen, 
för att bekämpa Gud och Hans mirakel. 
Exempelvis publicerade den berömda Libanesiska 
förläggaren Dar Al'Ilm Lil-Malayîn 
(Knowledge for the Millions) 
den Arabiska versionen av "Koranens Mirakel" 
i Mars 1983. Saudiaraberna köpte upp alla exemplar 
och förstörde dem.

37. GUD kommer att sortera bort det dåliga från det bra, sedan stapla de dåliga på varann, alla i en hög och därefter kasta den in i Helvetet. Sådana är förlorarna.

38. Säg till dem som inte trodde: om de slutar kommer hela deras förflutna att förlåtas. Men om de återgår, kommer de att ådra sig samma öde som sina tidigare gelikar.

39. Ni ska bekämpa dem för att försvara er mot förtryck och för att utöva er religion hängivna endast GUD. Avstår de från aggression, är GUD Den Som Ser allt de gör.

40. Om de vänder sig bort, bör ni veta att GUD är er Herre och Mästare; Den Bäste Herren och Mästaren, Den Bäste Hjälparen.

41. Ni bör veta att om ni förvärvar något i krig, ska en femtedel gå till GUD och budbäraren, för att ges till släktingarna, de föräldralösa, de fattiga och den resande främlingen. Det kommer ni att göra om ni tror på GUD och på det vi uppenbarade för vår tjänare på avgörandets dag, dagen de två arméerna drabbade samman. GUD är Allsmäktig.

Gud Kontrollerar Allt och Planerar För De Som Tror

42. Minns att ni var på denna sida av dalen, medan de var på den andra. Sedan var deras karavan tvungen att förflytta sig till lägre mark. Om ni planerat det så, skulle ni inte ha kunnat göra det. Men GUD skulle utföra en förutbestämd sak, varmed de ämnade att förintas förintades av en uppenbar anledning, och de ämnade att räddas räddades av en uppenbar anledning. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

43. I din dröm (O Muhammed) fick GUD dem att framstå som färre i antal. Om Han fått dem att framstå som flera i antal skulle ni ha misslyckats, och ni skulle ha tvistat med varandra. Men GUD räddade situationen. Han är Den Som Känner Till de innersta tankarna.

44. Och när tiden var inne och ni mötte dem, lät Han dem att framstå som färre i era ögon, och lät er att framstå som färre i deras ögon likaså. För GUD ville utföra en viss plan. Alla beslut fattas av GUD.

45. O ni som tror, när ni möter en armé, ska ni hålla fast vid och ofta minnas GUD, så att ni ska kunna lyckas.

46. Ni ska lyda GUD och Hans budbärare, och bråka inte med varandra, så att ni inte försvagar och skingrar er styrka. Ni ska ihärdigt hålla ut. GUD är med de som ihärdigt håller ut.

47. Var inte som dem som lämnade sina hem ovilligt bara för att visa upp sig, som i själva verket avrådde andra från att följa GUDs väg. GUD är fullt medveten om allt de gör.

Djävulen Ser Guds Osynliga Soldater

48. Djävulen hade smyckat deras gärningar i deras ögon och sa, ”Ni kan inte besegras av några människor idag,” och ”Jag kommer att slåss vid er sida.” Men så fort de två arméerna möttes, vände han på klacken och flydde och sa, ”Jag förskjuter er. Jag kan se det ni inte kan se. Jag fruktar GUD. GUDs straff är enormt.”

49. Hycklarna och de som hyste tvivel i sina hjärtan sa, ”Dessa människor är vilseledda i sin religion.” Men litar man på GUD, är GUD Allsmäktig, Visast.

50. Om ni bara kunde se de som inte trodde när änglarna tar deras liv! De kommer att slå dem på deras ansikten och deras bakdelar: ”Smaka på Helvetets straff.

51. ”Detta är en konsekvens av det ni gjort. GUD är aldrig orättvis mot varelserna.”

52. Samma öde mötte Faraos folk och de som inte trodde före dem. De förkastade GUDs uppenbarelser och GUD straffade dem för deras synder. GUD är mäktig och Hans straff är svårt.

Straff: En Konsekvens av Synd

53. GUD ändrar inte en välsignelse Han tilldelat någon människa, såvida de inte själva bestämmer sig för att ändra på sig. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

54. Så var fallet med Faraos folk och andra före dem. Först avvisade de sin Herres tecken. Följaktligen utplånade vi dem för deras synder. Vi dränkte Faraos folk; de onda straffades alltid.

55. De värsta varelserna i GUDs ögon är de som inte trodde; de kan inte tro.

56. Ni når överenskommelser med dem, men de kränker sina överenskommelser varje gång; de är inte rättfärdiga.

57. Därför ska ni, om ni möter dem i krig, göra dem till avskräckande exempel för de som kommer efter dem, så att de ska kunna ta sig i akt.

58. När du blir förrådd av en grupp människor, ska du mobilisera emot dem på samma sätt. GUD älskar inte förrädarna.

59. Låt inte de som inte trodde vara av den uppfattningen att de kan klara sig ändå; de kan aldrig fly.

Ni Ska Vara Beredda: Ett Gudomligt Budord

60. Preparera all den styrka ni kan uppbåda emot dem och all den utrustning ni kan mobilisera, så att ni må skrämma GUDs fiender, era fiender, liksom andra ni inte känner till; GUD vet vilka de är. Allt ni spenderar för GUDs sak kommer rikligt att återgäldas er, utan minsta orättvisa.

61. Om de tar sin tillflykt i fred, ska du också göra det och lita på GUD. Han är Den Som Hör, Den Allvetande.

Gud Räcker för De Som Tror

62. Vill de förråda dig, är GUD tillräcklig för dig. Han kommer att hjälpa dig med Sitt stöd och med de som tror.

63. Han har återförenat (de troendes) hjärtan. Om du spenderat alla pengar på jorden skulle du inte kunnat försona deras hjärtan. Men GUD försonade dem. Han är Allsmäktig, Visast.

64. O du profet, tillräckligt för dig är GUD och de troende som följt dig.

65. O du profet, du ska uppmana de troende att slåss. Om ni är tjugo ihärdiga kan ni besegra två hundra, hundra av er kan besegra ett tusen av de som inte trodde. Detta för att de är människor som inte förstår.

66. Nu (när många nya människor förenat sig med er) har GUD gjort det lättare för er, för Han vet att ni inte är lika starka som ni brukade vara. Hädanefter kan hundra ihärdigt troende besegra två hundra, tusen av er kan besegra två tusen med GUDs lov. GUD är med de som ihärdigt håller ut.

67. Ingen profet får ta fångar såvida han inte medverkar i slaget. Ni människor strävar efter denna världens materia, medan GUD förespråkar Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig, Visast.

68. Vore det inte för ett förutbestämt beslut från GUD, skulle ni ha fått genomlida ett hemskt straff på grund av det ni tog.

69. Ät därför från de byten ni förvärvat som är lagliga och bra och iakttag GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

70. O du profet, säg till krigsfångarna i ditt förvar, ”Om GUD känt till någonting bra i era hjärtan, skulle Han ha gett er bättre än något ni förlorat och förlåtit er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.”

71. Vill de förråda dig har de redan förrått GUD. Därför gjorde Han dem till förlorare. GUD är Allvetande, Visast.

72. Säkerligen, de som trodde, som emigrerade och strävade med sina pengar och sina liv för GUDs sak, liksom de som öppnade sin dörr för dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är förenade. Vad gäller de som tror, men som inte emigrerar med er, är ni inte skyldiga dem något stöd innan de verkligen emigrerar. Men, behöver de er hjälp som bröder i tro ska ni hjälpa dem, förutom emot människor ni slutit fredsavtal med. GUD Ser allt ni gör.

73. De som inte trodde är förenade med varandra. Rättar ni er inte efter dessa budord, kommer det vara kaos på jorden och fruktansvärd korruption.

74. De som trodde och emigrerade, som strävade för GUDs sak, liksom de som öppnade sina dörrar för dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är de sant troende. De har förtjänat förlåtelse och en generös belöning.

75. De som trodde efteråt, emigrerade och strävade med er, tillhör er. De som är släkt med varandra ska vara först med att hjälpa varandra, enligt GUDs budord. GUD är fullt medveten om alla ting.

 

Läs sura 9