Sura 56: Det Oundvikliga (Al-Waaqe’ah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När det oundvikliga inträffar.

2. Kan ingenting hindra det från att ske.

3. Det kommer att sänka vissa och höja andra.

4. Jorden kommer att skakas om.

5. Bergen kommer att utplånas.

6. Som om de aldrig existerat.

7. Ni kommer att delas upp i tre kategorier.

8. De som förtjänat lycksalighet kommer att vara i lycksalighet.

9. De som förtjänat misär kommer att vara i misär.

10. Sedan har vi eliten av eliten.

11. Det är dessa som kommer att vara närmast (Gud).

12. I lycksalighetens trädgårdar.

13. Många från de första generationerna.*

14. Få från de senare generationerna.

15. På luxuösa möbler.

16. I åtnjutning av allt, de kommer att vara grannar.

17. Odödliga tjänare kommer att servera dem.

18. Med bägare, kannor och rena drycker.

19. Aldrig saknar de någonting, ej heller uttråkas de.

20. Frukter de valt.

21. Kött från fåglar som de önskar sig.

22. Vackra makar.

23. Likt skyddade pärlor.

24. Belöningar för deras verk.

25. Aldrig hör de något nonsens däri, ej heller syndiga uttalanden.

26. Endast yttrandet: ”Frid, frid.”

Den Lägre Himlen

27. De på den högra sidan, kommer att vara på den högra sidan.

28. I frodiga fruktträdgårdar.

29. Doftande frukter.

30. Vidsträckt skugga.

31. Rikligt vatten.

32. Åtskilliga frukter.

33. Oändligt; aldrig förbjudet.

34. Luxuösa möbler.

35. Vi skapar makar åt dem.

36. Aldrig tidigare berörda.

37. Perfekt matchade.

38. För de på den högra sidan.

39. Många från de tidigare generationerna.

40. Många från de senare generationerna.*

*56:13-40 Människor som tror och ger näring åt sina själar genom att dyrka endast Gud, är destinerade till Höga Himlen. De samtida anhängarna av varje budbärare lideroföränderligt av förföljelse från traditionalisterna 
och anhängare av den korrupta religionen. Därför har de en speciell plats reserverad för dem i Höga Himlen. Alla människor som dör före 40årsåldern kommer till den Lägre Himlen, som lägst (46:15).
Helvetet

41. De på vänster sida, kommer att vara på vänster sida.

42. I misär och inferno.

43. Till och med deras skugga är het.

44. Aldrig sval, aldrig uthärdlig.

45. De brukade vara rika.

46. De insisterade på den stora hädelsen.

47. De sa, ”Efter att vi dör och blir till stoft och ben, återupplivas vi då?

48. ”Gäller det våra förfäder också?”

49. Säg, ”De tidiga generationerna och de senare generationerna.

50. ”Kommer att sammankallas till ett möte på en förutbestämd dag.

51. ”Sedan kommer ni, o ni icke troende avvikare.

52. ”Att äta från bitterhetens träd.

53. ”Och fylla era magar därav.

54. ”Därefter dricka helvetiska drycker på toppen av det.

55. ”Och sedan lägga till drycker av sand.”

56. Sådan är deras lott på Domedagen.

Reflektioner

57. Vi skapade er, om ni bara kunde tro.

58. Har ni lagt märke till sädesvätskan som ni producerar?

59. Skapade ni den, eller gjorde vi det?

60. Vi har förutbestämt döden för er. Ingenting kan stoppa oss

61. från att ersätta er med nya generationer och etablera vad ni inte vet.

62. Ni känner till första skapelsen. Minns ni inte?

63. Har ni lagt märke till grödorna som ni skördar?

64. Odlade ni dem, eller gjorde vi det?

65. Om vi vill, kan vi förvandla det till hö. Då kommer ni att jämra er:

66. ”Vi förlorade.

67. ”Vi har berövats.”

68. Har ni lagt märke till vattnet som ni dricker?

69. Sände ni ner det från molnen, eller gjorde vi det?

70. Om vi vill, kan vi göra det salt. Ni borde vara tacksamma.

71. Har ni lagt märke till elden som ni tänder?

72. Initierade ni dess trä, eller gjorde vi det?

73. Vi gjorde det till en påminnelse och ett användbart verktyg för användarna.

74. Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.

Endast de Uppriktiga Kan Förstå Koranen

75. Jag svär vid stjärnornas positioner.

76. Detta är en ed, om ni bara visste, som är mäktig.*

*56:75-76 Vårt universum, det minsta och 
innersta av sju universum, innehåller en biljon galaxer, en biljon triljon stjärnor, 
som sträcker sig över biljoner ljusår. 
Dessa oräkneliga deciljoner himmelska kroppar, 
bibehåller sina banor med en gudomligt kontrollerad precision. Ju mer vi lär oss, 
ju mer förstår vi hur mäktig denna ed är.
Se Appendix 6.

77. Detta är en ärbar Koran.

78. I en skyddad bok.

79. Ingen kan förstå den förutom de uppriktiga.*

*56:79 De ouppriktiga som inte är nöjda med endast Koranen, är gudomligt hindrade från att förstå Koranen. Detta koncept upprepas genom hela Koranen (17:45, 18:57). Följaktligen kan de inte förstå denna vers. Jämför till exempel den här översättning av 7:3, 17:46, 41:44 & 56:79 med andra översättningar.

80. En uppenbarelse från universums Herre.

81. Ignorerar ni denna redogörelse?

82. Gör ni det till er sak att ni inte tror?

83. När det är dags och det (er själ) när er strupe –

84. kommer ni att se er omkring.

85. Vi är närmare den än ni är, men ni ser inte det.

86. Om ni verkligen inte har något att stå till svars för

87. varför återställer ni då inte (era själar) om ni är sanningsenliga?

88. Om han är en av de som står Mig nära

89. väntar glädje, blommor och lycksalighetens trädgårdar.

90. Och om han är en av de till höger

91. är frid lotten för de till höger.

92. Men om han är en av de som inte tror, som avviker

93. väntar en boning i inferno.

94. och brinnande i Helvetet.

95. Detta är den absoluta sanningen.

96. Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.

 

Läs sura 57