Sura 33: Grupperna (Al-Ahzab)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. O du profet, vörda GUD och lyd inte de icke troende och hycklarna. GUD är Allvetande, Visast.

2. Följ det som uppenbaras för dig från din Herre. GUD är fullt Medveten om vad ni alla gör.

3. Och sätt din tillit till GUD. GUD räcker som försvarare.

Hängivelse till Gud är Odelbar

4. GUD gav inte någon man två hjärtan i sitt bröst. Ej heller gjorde Han era fruar som ni tar avstånd ifrån (enligt er sed) till era mödrar.* Ej heller gjorde Han era adopterade barn till genetisk avkomma. Allt detta är ingenting annat än påståenden ni hittat på. GUD talar sanning och Han vägleder på den (rätta) vägen.

*33:4 Det var en sed i Arabien att avvisa hustrun genom att påstå att hon var som sin makes mor. En sådan orättvis sed avskaffas häri.
Ändra Inte Era Namn

5. Ni ska ge era adopterade barn namn som bevarar relationen till deras genetiska föräldrar. Det är mer korrekt i GUDs ögon. Om ni inte vet vilka deras föräldrar är, ska ni, som bröder i religion, behandla dem som medlemmar av er familj. Ni begår ingen synd om ni gör ett misstag i detta avseende: ni ansvarar för era avsiktliga intentioner. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

6. Profeten står de troende närmre än de gör varandra och hans fruar är som mödrar till dem. Släktingarna borde ta hand om varandra enligt GUDs skrift. De troende ska därför ta hand om sina släktingar som immigrerat till dem, förutsatt att de tagit hand om sina egna familjer först. Dessa är budord av denna skrift.

Muhammed Lovar att Stödja Guds Budbärare av Förbundet

7. Minns att vi slöt ett förbund med profeterna, inklusive dig (O Muhammed), Noak, Abraham, Moses och Jesus, Marias son. Vi tog ett högtidligt löfte från dem.*

*33:7 Förbundet detaljeras i 3:81. 
Gud slöt ett förbund med profeterna om att 
de ska stödja Hans Budbärare av Förbundet, som skulle komma efter Muhammed för att rena 
och förena deras budskap. 
Förbundet slöts före jordens skapelse och uppfylldes i Mekka ZulHijja 3, 1391 
(21 Dec, 1971). 
Summan av den islamiska månaden (12), plus dagen (3), plus året (1391) ger 1406, 19x74. Överväldigande bevis som identifierar Guds Budbärare av Förbundet som 
Rashad Khalifa tillhandahålls i hela Koranen 
(Appendix 2 & 26).

8. Följaktligen, kommer Han säkerligen att ifrågasätta de sanningsenliga om deras sanningsenlighet och har preparerat ett smärtsamt straff för de som inte tror (på denna Koraniska faktum).

Parternas Sammandrabbning

9. O ni som tror, minns GUDs välsignelser över er; när soldater attackerade er, sände vi våldsamma vindar och osynliga soldater över dem. GUD Ser allt ni gör.

10. När de kom till er ovanifrån och underifrån, var era ögon förskräckta, allt tålamod tog slut i era hjärtan och ni hyste olämpliga tankar om GUD.

11. Det var då som de troende verkligen testades; de blev ordentligt omskakade.

12. Hycklarna och de med tvivel i sina hjärtan sa, ”Det som GUD och Hans budbärare har lovat oss var bara en illusion!”

13. Några av dem sa, ”O folk av Yathrib, ni kan inte uppnå seger; vänd om.” Andra hittade på ursäkter för profeten: ”Våra hem är sårbara,” när de inte var sårbara. De ville bara fly.

14. Om fienden invaderat dem och bett dem förena sig med dem, skulle de ha förenat sig med fienden utan att tveka.

15. De hade tidigare lovat GUD att inte vända om och fly; att avge ett löfte till GUD innebär ett stort ansvar.

16. Säg, ”Om ni flyr, kan ni aldrig fly från döden eller från att dödas. Oavsett vad som än händer, lever ni endast en litet stund till.”

17. Säg, ”Vem skulle skydda er från GUD, om Han önskade er någon motgång eller någon välsignelse?” De kan aldrig hitta, vid sidan av GUD, någon annan Herre och Mästare.

18. GUD är fullt medveten om de som hindrar ibland er och de som säger till sina kamrater, ”Låt oss alla stanna kvar.” Sällan mobiliserar de för försvar.

19. Dessutom är de för snåla när de har med er att göra. Om någonting hotar samhället, ser man deras ögon rulla av rädsla, som om döden redan kommit till dem. När krisen väl är över, piskar de er med vassa tungor. De är för snåla med sin rikedom. Dessa tror inte och till följd därav har GUD tillintetgjort deras verk. Det är enkelt för GUD att göra.

20. De trodde att parterna kanske skulle komma tillbaka. I så fall, skulle de önska att de försvunnit i öknen, där de frågade om nyheter om er på långt avstånd. Om parterna attackerat er medan de var hos er, skulle de sällan hjälpa er.

Profetens Mod*

21. GUDs budbärare har satt ett bra exempel för de ibland er som söker GUD och den Sista Dagen, som konstant tänker på GUD.

*33:21 Satan tog denna vers ur sitt sammanhang och förlitade sig på människornas idoldyrkan 
av profeten Muhammed för att hitta på massor av icke auktoriserade och oresonliga regler som kallas 
"Profetens Sunna." 
Detta skapade en helt annan religion 
(se 42:21 och Appendix 18).

22. När de sant troende såg parterna (redo att attackera), sa de, ”Detta är vad GUD och Hans budbärare har lovat oss, GUD och Hans budbärare talar sanning.” Denna (farliga situation) stärkte endast deras tro och förstärkte deras underkastelse.

23. Bland de troende finns människor som uppfyller sina löften till GUD. En del av dem dog, medan andra står redo, utan att någonsin vackla.

24. GUD kommer säkerligen att belöna de uppriktiga för deras uppriktighet och straffa hycklarna, om Han så önskar, eller rädda dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Under Muhammeds Tid

25. GUD drev tillbaka de som inte trodde med sin vrede och de gav sig av tomhänta. GUD besparade på så sätt de troende allt stridande. GUD är Mäktig, Allsmäktig.

26. Han förde också ner de som allierat sig med dem bland skriftens folk från deras trygga ställningar och kastade skräck i deras hjärtan. En del av dem dödade ni och en del av dem tillfångatog ni.

27. Han lät er ärva deras land, deras hem, deras pengar och mark ni aldrig gått på. GUD är i full kontroll av alla ting.

Speciellt Ansvar För Att Vara Nära

28. O profet, säg till dina fruar, ”Om ni strävar efter detta livet och dess fåfängor, låt mig då kompensera er och låta er gå älskvärt.

29. ”Men om ni strävar efter GUD och Hans budbärare och boningen i Livet Efter Detta, har GUD förberett en stor belöning för de rättfärdiga ibland er.”

Speciellt Ansvar

30. O ni fruar till profeten, om någon av er begår en grov synd, kommer straffet att fördubblas för henne. Det är enkelt för GUD att göra.

31. Den av er som lyder GUD och Hans budbärare och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi att bevilja en dubbel belöning och vi har förberett en generös gåva för henne.

Att Sätta Exempel

32. O ni fruar till profeten, ni är inte som andra kvinnor, om ni iakttager rättfärdighet. (Ni har större ansvar). Därför ska ni inte tala för lågmält, så att de med sjukdom i sina hjärtan inte får fel uppfattning; ni ska endast tala rättfärdighet.

33. Ni ska slå er till ro i era hem och inte blanda er för mycket med människorna, som ni brukade göra tidigare, under okunnighetens dagar. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och lyda GUD och Hans budbärare. GUD vill ta bort allt oheligt från er, O ni som bor runt den Heliga Mosken och rena er fullständigt.

34. Minns det som reciterades för er av GUDs uppenbarelser i era hem och visdomen inhyst däri. GUD är Storslagen, Medveten.

Likvärdighet Mellan Män och Kvinnor

35. Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig, de troende männen, de troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga kvinnorna, de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna, de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnadsfulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna, de barmhärtiga männen, de barmhärtiga kvinnorna, de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen, de kyska kvinnorna, männen som firar minnet av GUD ofta och kvinnorna som högtidlighåller; GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning för dem.

Större Fel Som Begåtts av Muhammed.
Mannen Muhammed Lyder Inte Budbäraren Muhammed.

36. Ingen troende man eller kvinna, om GUD och Hans budbärare utfärdar någon befallning, har något val beträffande den befallningen. Den som inte lyder GUD och Hans budbärare har gått långt vilse.

37. Minns att du sa till den som var välsignad av GUD och välsignad av dig, ”Behåll din fru och vörda GUD” och du dolde inom dig vad GUD ville förkunna. Följaktligen fruktade du människorna, trots att du bara skulle frukta GUD. När Zeid helt avslutat sin relation med sin fru, lät vi dig gifta dig med henne, för att fastställa exemplet om att en man kan gifta sig med sin adopterade sons frånskilda hustru. GUDs befallning ska utföras.

38. Profeten begår inget fel om han gör något som gjorts lagligt av GUD. Sådant är GUDs system sedan de tidigare generationerna. GUDs befallning är en helig plikt.

39. De som förmedlar GUDs budskap och som vördar endast Honom, ska aldrig frukta någon annan än GUD. GUD är den mest effektive rannsakaren.

Inte Den Sista Budbäraren*

40. Muhammed var inte far till någon av era män. Han var en GUDs budbärare och den sista profeten. GUD är fullt medveten om alla ting.

*33.40 Trots denna klara definition av Muhammed, 
insisterar de flesta Muslimer på att han var den sista profeten och även den sista budbäraren. 
Detta är en tragisk mänsklig egenskap, som vi ser i 40:34. De som villigt tror på GUD, 
inser att Gud sände Sin renande och förenande 
Budbärare av Förbundet efter den sista profeten Muhammed (3:81, 33:7).

41. O ni som tror, ni ska minnas GUD ofta.*

42. Ni ska prisa Honom dag och natt.

*33:41-42 Er gud är vad som än upptar era tankar mestadels av tiden. 
Därav budordet att fira minnet av Gud och prisa Honom dag och natt. Se Appendix 27.

43. Han är Den som hjälper er tillsammans med Sina änglar, för att leda er ut ur mörkret in i ljuset. Han är Ytterst Barmhärtig gentemot de troende.

44. Deras hälsning dagen de möter Honom är, ”Frid” och Han har förberett en generös belöning för dem.

45. O profet, vi har sänt dig som ett vittne, en bärare av goda nyheter och en varnare.

46. Som bjuder in till GUD, enligt Hans vilja och en vägledande ledstjärna.

47. Förmedla goda nyheter till de som tror, om att de förtjänat en stor välsignelse från GUD.

48. Lyd inte de icke troende och hycklarna, ignorera deras förolämpningar och sätt din tillit till GUD; GUD räcker som försvarare.

Äktenskapslagar

49. O ni som tror, om ni gifte er med troende kvinnor och sedan skilde er ifrån dem innan ni haft samlag med dem, är de inte skyldiga er att vänta en tid (innan de gifter sig med en annan man). Ni ska kompensera dem rättvist och låta dem gå älskvärt.

50. O profet, vi gjorde dina fruar till vilka du betalat hemgiften de har rätt till, lagliga för dig, eller vad du redan har, som beviljats dig av GUD. Lagligt för dig i äktenskap är även döttrarna till din fars bröder, döttrarna till din fars systrar, döttrarna till din mors bröder, döttrarna till din mors systrar, som emigrerat med dig. Om en troende kvinna dessutom gav sig själv till profeten – genom att ge upp rätten till hemgift – kan profeten gifta sig med henne utan hemgift, om han så önskar. Men, att hon ger upp hemgiften gäller endast profeten, inte de övriga troende. Vi har redan fastställt deras rättigheter beträffande deras makar eller vad de redan har. Detta är för att bespara dig eventuell förlägenhet. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

51. Du får försiktigt undvika vem du vill och föra vem du vill närmare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda och inte känna någon sorg och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild.

52. Utöver dessa kategorier som beskrivits för dig, får du inte gifta dig med någon annan kvinna, ej heller kan du ersätta en ny fru (från de förbjudna kategorierna), hur mycket du än beundrar deras skönhet. Du måste vara nöjd med de som redan gjorts lagliga för dig. GUD granskar alla ting.

Etikett

53. O ni som tror, gå inte in i profetens hem såvida ni inte får lov att äta, ej heller ska ni tvinga fram en sådan inbjudan på något sätt. Om ni blir inbjudna,  får ni gå in. När ni ätit färdigt ska ni gå därifrån; engagera honom inte i långdragna konversationer. Detta brukade skada profeten och han var för blyg för att tala om det för er. Men GUD skyr inte sanningen. Om ni måste fråga hans fruar något, så fråga dem bakom en barriär. Det är renare för era hjärtan och deras hjärtan. Ni ska inte skada GUDs budbärare. Ni ska inte gifta er med hans fruar efter honom, för det vore en grov synd i GUDs ögon.*

*33:53 Vi förbjuds i 4:22 
från att gifta oss med de kvinnor som tidigare varit gifta med våra fäder. 
Ej heller kan er far gifta sig med den sin sons frånskilda hustru (4:23). 
Detta gudomliga budord bevarar vår respekt för våra fäder och deras mest privata angelägenheter. 
På liknande sätt var profeten en fadersfigur för de troende på hans tid. 
För dessa troendes bästa, 
förbjöd Gud dem från att gifta sig med kvinnor som tidigare var gifta med profeten. 
Äktenskapet är ett heligt och väldigt privat förhållande och det var bäst att låta profetens liv förbli privat.

54. Vare sig ni offentliggör något, eller döljer det, är GUD fullt medveten om alla ting.

55. Kvinnorna får släppa efter på (sättet de klär sig) runt sina fäder, sina söner, sina bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, de andra kvinnorna och sina (kvinnliga) tjänare. De ska vörda GUD. GUD bevittnar alla ting.

Under Profetens Liv*

56. GUD och Hans änglar hjälper och bestyrker profeten. O ni som tror, ni ska hjälpa och stödja honom och beakta honom som han bör beaktas.*

*33:56 Ordet "profet (Nabi) 
syftar konstant på Muhammed endast då han levde. 
Satan använde denna vers för att locka Muslimerna till att fira minnet av Muhammed hela tiden, i stället för att fira minnet av Gud som ålagts i 33:41-42.

57. Säkerligen, de som motarbetar GUD och Hans budbärare, straffar GUD med en förbannelse i detta livet och i Livet Efter Detta; Han har preparerat ett skamfullt straff för dem.

58. De som förföljer de troende männen och de troende kvinnorna, som inte gjorde något fel, har inte bara begått en lögn, utan också en grov synd.

Sättet att Klä Sig För Kvinnor

59. O profet, säg till dina fruar, dina döttrar och fruarna till de troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

60. Såvida hycklarna, de med sjukdom i sina hjärtan och de onda lögnarna från staden, inte avstår (från att förfölja dig), kommer vi säkerligen att ge dig övertaget och sedan kommer de tvingas ge sig av inom kort.

61. De har ådragit sig fördömelse vart de än går; (såvida de inte slutar att attackera dig), får de fångas och dödas.

62. Detta är GUDs eviga system och ni kommer märka att GUDs system är oföränderligt.

Världens Ände Uppenbaras*

63. Människorna frågar dig om Timmen (världens ände). Säg, ”Kunskapen om den finns bara hos GUD. Så vitt ni vet, kan Timmen vara nära.”

*33:63 För mindre än ett århundrade sedan, hade bara Gud kunskap om television och 
rymdsatelliter till exempel. 
Han uppenbarade denna kunskap på den förutbestämda tidpunkten. 
På samma sätt har Gud uppenbarat den 
utnämnda tiden för världens ände (Appendix 25).
De Som Följde Vänder Sig Mot Sina Ledare

64. GUD har fördömt de som inte tror och har preparerat Helvetet för dem.

65. Däri vistas de för evigt. De kommer varken finna någon herre, eller hjälpare.

66. Dagen de kastas i Helvetet kommer de att säga, ”O, vi önskar att vi lytt GUD och lytt budbäraren.”

67. De kommer också att säga, ”Vår Herre, vi har lytt våra mästare och ledare, men de vilseledde oss.

68. ”Vår Herre, ge dem det dubbla straffet och fördöm dem med en stor förbannelse.”

69. O ni som tror, var inte som de som skadade Moses, sedan friade GUD honom från vad de sagt. I GUDs ögon var han ärbar.

70. O ni som tror, vörda GUD och yttra endast de korrekta yttrandena.

71. Han kommer då att fixa era verk och förlåta era synder. De som lyder GUD och Hans budbärare har triumferat en stor seger.

Valfrihet

72. Vi erbjöd ansvaret om (valfrihet) till himlarna,  jorden och bergen, men de vägrade att bära den och var rädda för den. Men människan accepterade den; han överträdde, var okunnig.*

*33:72 Djuren, träden, stjärnorna, etc., 
drog fördel av detta otroligt 
barmhärtiga erbjudande.      Se Appendix 7.

73. För GUD kommer slutligen att straffa de hycklande männen och de hycklande kvinnorna, de idoldyrkande männen och de idoldyrkande kvinnorna. GUD räddar de troende männen och de troende kvinnorna. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

 

Läs sura 34