Sura 17: Israels Barn (Banî Israel)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Ytterst Prisad är Den som tillkallade Sin tjänare (Muhammed) på natten från den Heliga Moskén (i Mekka) till den mest fjärran belägna platsen för prostrering,* vars omgivningar vi välsignat, för att visa honom en del av våra tecken. Han är Den Som Hör, Den Som Ser.

*17:1 "Aqsa Moskén" betyder 
"Den mest fjärran belägna plats 
där det förekommer prostrering," 
många biljoner ljusår bort. 
Denna vers informerar oss om att Muhammed, 
själen, togs till den högsta Himlen, 
för att ta emot Koranen 
(2:185, 44:3, 53:118, & 97:1).

2. På liknande sätt gav vi Moses skriften och gjorde den till en ledstjärna för Israels Barn att: “Ni ska inte ha någon idol som Herre och Mästare vid sidan av Mig.”

3. De är ättlingar till dem vi forslade med Noak; han var en tacksam tjänare.

4. Vi tilltalade Israels barn i skriften: “Ni kommer att begå grov ondska på jorden två gånger. Ni är ämnade till att förfalla i mycket stor arrogans.

5. “Första gången det sker kommer vi att sända ut tjänare till oss med stor makt emot er, och de kommer att invadera era hem. Detta är en profetia som måste äga rum.

6. “Därefter kommer vi att ge er övertag över dem, och vi kommer att förse er med mycket rikedom och många barn; vi kommer att ge er överhanden.

7. “Verkar ni rättfärdighet gör ni det för ert eget bästa, men begår ni ondska gör ni det till skada för er själva. Så när det sker för andra gången, kommer de att besegra er och gå in i moskén, precis som de gjorde första gången. De kommer att utplåna alla de tillgångar ni förvärvat.”

8. Er Herre öser Sin nåd över er. Men om ni återgår till överträdelse kommer vi att besvara med straff. Vi har förutbestämt att Gehenna ska vara en slutlig boning för de som inte tror.

Koranen: Vårt Redskap för Att Räddas

9. Denna Koran vägleder till den bästa vägen och för med sig goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de har förtjänat en stor belöning.

10. Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat ett smärtsamt straff för dem.

11. Människan ber ofta om sådant som kan vara skadligt för honom, i tron om att han ber om någonting bra. Människan är otålig.

12. Vi gjorde natten och dagen till två tecken. Vi gjorde natten mörk och dagen upplyst, så att ni ska kunna söka provianter från er Herre däri. Detta inrättar även ett sätt för er att mäta tiden, och medlen för att göra beräkningar. Vi förklarar på så sätt allting i detalj.

Videobandet*

13. Vi har skrivit ner varje människas öde; det är fastbundet runt hans hals. På Återuppståndelsens Dag kommer vi att ge honom ett dokument som är tillgängligt.

*17:13 Ert liv är redan inspelat, 
som på ett videoband, från födseln till döden. 
Samma dokumentation kommer göras tillgänglig 
för oss när vi återupplivas. 
Se 57:22 & Appendix 14.

14. Läs ditt eget dokument. Idag, räcker du som din egen granskare.

15. Den som är vägledd är vägledd för sitt eget bästa, och den som går vilse gör det till skada för sig själv. Ingen syndare kommer att ställas till svars för någon annans synder. Vi straffar aldrig utan att först sända en budbärare.

16. Om vi ska utplåna ett samhälle låter vi ledarna begå stor korruption däri. När de väl förtjänar straff utplånar vi dem fullständigt.

17. Vi har utplånat många generationer efter Noak. Er Herre är ytterst effektiv när det gäller att ta itu med Sina tjänares synder; Han är fullt Medveten, Den Som Ser.

Välj Noggrant Vad Ni Prioriterar i Detta Livet

18. För den som väljer att prioritera detta flyktiga liv, kommer vi att påskynda de gåvor vi beslutat ge honom, därefter överlämnar vi honom till Gehenna, vari han lider för evigt, föraktad och besegrad.

Livet Efter Detta

19. Vad gäller de som väljer att prioritera Livet Efter Detta, som verkar rättfärdighet medan de tror, kommer deras ansträngningar att uppskattas.

20. Vi ger till var och en av dem; vi ger till de ena och de andra av er Herres gåvor. Er Herres gåvor är outtömliga.

21. Lägg märke till hur vi föredrog vissa människor (i detta livet). Skillnaderna i Livet Efter Detta är mycket större och mycket mer betydelsefulla.

Mycket Viktiga Budord

22. Ni ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att ni inte blir föraktade och förödmjukade.

23. Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga “Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.

24. Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar mot dem, och säg, “Min Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig sedan jag var spädbarn.”

25. Er Herre är fullt medveten om era innersta tankar. Om ni bibehåller rättfärdighet, är Han Förlåtare för de som ångrar sig.

26. De allmosor som ska betalas ska du ge till släktingarna, de behövande, de fattiga, och den resande främlingen, men var inte omåttlig, slösaktig.

27. De slösaktiga är djävlarnas gelikar, och djävulen är otacksam gentemot sin Herre.

28. Även om du måste vända dig bort från dem i er strävan efter din Herres nåd, ska du behandla dem på bästa möjliga sätt.

Snålhet Fördöms

29. Slut inte dina händer i snålhet, ej heller ska du dumdristigt öppna dem, så att du inte blir förebrådd och sorgsen.

30. För er Herre utökar gåvorna för vem han vill, och minskar dem. Han är fullt Medveten om Sina varelser, Han är Den Som Ser.

Abort är Mord

31. Ni ska inte döda era barn på grund av rädsla för fattigdom. Vi ger till dem, liksom er. Att döda dem är en grov synd.

32. Ni ska inte begå äktenskapsbrott; det är en grov synd och ett ondskefullt beteende.

33. Ni ska inte döda någon person – för GUD har gjort livet heligt – förutom i rättvisans namn. Om någon dödas utan en rättfärdig anledning, ger vi hans arvtagare rätt att se till att rättvisa skipas. Därför ska han inte överskrida gränserna när han hämnas mordet; han kommer att få hjälp.

34. Ni ska inte röra de föräldralösas pengar, förutom för deras eget bästa, tills de uppnår mognad. Ni ska uppfylla era avtal, för ett avtal är ett stort ansvar.

35. Ni ska ge oförminskade mått när ni gör affärer, och väga rättvist. Det är bättre och mera rättfärdigt.

Mycket Viktigt Råd

36. Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan, och ni ansvarar för att använda dem.

37. Ni ska inte vandra stolt på jorden – ni kan inte genomtränga jorden, ej heller kan ni vara lika höga som bergen.

38. Allt dåligt beteende fördöms av er Herre.

Koran är Visdom

39. Det är en del av den visdom som er Herre inspirerat till dig. Du ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att du inte slutar i Gehenna, anklagad och besegrad.

40. Har er Herre givit er söner, och givit Sig själv änglarna som döttrar?! Hur kan ni yttra en sådan hädelse?

41. Vi har skildrat (alla sorters exempel) i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt. Men det förstärker endast deras motvilja.

42. Säg, “Om det skulle finnas andra gudar vid sidan av Honom, som de påstår, skulle de ha försökt att driva ut Besittaren av Tronen.”

43. Prisad vare Han, Han är alltför mäktig, ojämförlig allt de säger.

Allting Glorifierar Gud

44. Prisar Honom gör de sju universumen, jorden, och alla i dem. Det finns ingenting som inte prisar Honom, men ni förstår inte deras glorifiering. Han är Barmhärtig, Förlåtare.

De Som Inte Tror kan Inte Förstå Koranen

45. När du läser Koranen placerar vi en osynlig barriär mellan dig och de som inte tror på Livet Efter Detta.

Koranen: Den ENDA Källan

46. Vi placerar sköldar runt deras sinnen för att förhindra dem från att förstå den, och dövhet i deras öron. Och när du förkunnar din Herres ord med bara* Koranen, flyr de i motvilja.

*17:46 Det Arabiska ordet för "endast" 
syftar på Gud i 7:70, 39:45, 40:12 & 84, 
och 60:4. Om man lägger ihop dessa tal 
får man 361, 19x19. 
Men om man inkluderar 17:46, 
vilken syftar på Koranen, 
blir slutsumman inte en multipel av 19. 
"Endast" syftar därför på Koranen i 17:46 
(Appendix 18).

47. Vi är fullt medvetna om vad de hör när de lyssnar på dig, och när de konspirerar i hemlighet säger de som inte tror, “Ni följer en tokig man.”

48. Lägg märke till hur de beskriver dig, och hur det får dem att avvika från vägen.

49. De sa, “Återupplivas vi på nytt efter att vi förvandlats till ben och fragment?!”

50. Säg, “Även om ni förvandlas till stenar eller järn.

51. “Även om ni förvandlas till vilken skapelse som helst, som ni anser omöjlig.” De kommer då att säga, “Vem kommer då att föra oss tillbaka?” Säg, “Den som skapade er från första början.” De kommer då att skaka på sina huvuden och säga, “När kommer det att ske?” Säg, “Kanske snarare än ni tror.”

52. Dagen då Han sammankallar er, kommer ni att besvara genom att prisa Honom, och ni kommer då att inse att ni uppehållit er i detta livet endast en kort stund.

Behandla Varandra Älskvärt

53. Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt, för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem. Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.

54. Er Herre är den som känner er bäst. Enligt Sin kännedom kanske Han öser er med nåd, eller så kanske straffar Han er. Vi har inte sänt dig för att vara deras försvarare.

55. Er Herre är den som bäst känner till alla i himmlarna och på jorden. Enligt denna kunskap föredrog vi vissa profeter över andra. Vi gav exempelvis David Psalmerna.

56. Säg, “Be till de idoler som ni haft vid sidan av Honom.” De har ingen makt att befria er från era plågor, ej heller kan de förhindra dem.

De Rättfärdiga Idolerna Dyrkar Endast Gud

57. Till och med idolerna som de vädjar till försöker själva finna alla vägar och sätt till sin Herre. De ber om Hans nåd och fruktar Hans straff. Er Herres straff är verkligen förskräckligt.

58. Det finns inte ett enda samhälle som vi inte kommer att utplåna eller hemsöka med svårt straff före Återuppståndelsens Dag. Det är redan skrivet i boken.

Tidigare Mirakel Inte Längre Brukliga

59. Det som stoppade oss från att skicka miraklen, var att de föregående generationerna avvisade dem. Exempelvis, visade vi kamelen för Thamûd, ett fulländat (mirakel), men de överträdde mot det. Vi sände endast miraklen för att ingjuta vördad.

60. Vi informerade er om att er Herre kontrollerar människorna fullständigt, och vi lät visionen vi visade dig vara ett test för människorna, och trädet som fördöms i Koranen.* Vi visade dem säkra bevis för att ingjuta vördnad i dem, men det förstärkte bara deras motstånd.

*17:60 Muhammeds färd till den högsta himlen 
för att mottaga Koranen som beskrivs i 17:1 
och 53:118 är ett test för att människorna 
var tvungna att tro på Muhammed av tro.
Satan Lurar Människorna

61. När vi sa till änglarna, “Prostrera inför Adam,” prostrerade de, förutom Satan. Han sa, “Ska jag prostrera inför någon Du skapat från lera?”

62. Han sa, “Eftersom Du hedrat honom över mig, ger Du mig uppskov till Återuppståndelsens Dag, kommer jag att råda över alla hans ättlingar, förutom några få.”

63. Han sa, “Ge dig då av; du och de som följer dig kommer att hamna i Helvetet som straff; ett rättvist straff.

64. “Du får locka dem med din röst, och sätta alla dina krafter och alla dina män i rörelse emot dem, och ta del av deras pengar och barn, och lova dem. Det som djävulen lovar är ingenting annat än en illusion.

65. “Vad Mina tjänare beträffar, har du ingen makt över dem.” Er Herre räcker som försvarare.

66. Er Herre är Den som gör att skeppen flyter på havet,* så att ni ska kunna söka efter Hans gåvor. Han är Barmhärtigast gentemot er.

*17:66 Vi lär oss nu genom fysik och fysisk kemi, 
att vatten består av unika egenskaper 
som gör det perfekt lämpat för våra olika behov.
Vänner I Dåligt Väder

67. Om ni drabbas mitt ute på havet glömmer ni bort era idoler och ber uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar er till stranden återgår ni. Människan är verkligen otacksam.

68. Har ni garanterat att Han inte kommer att låta marken, på land, svälja er? Eller att Han inte kommer att sända en storm över er, då ni inte hittar någon beskyddare?

69. Har ni garanterat att Han inte kommer att skicka ut er till havs ännu en gång, och sedan rikta en storm mot er som dränker er på grund av er otro? När det väl händer, kommer vi inte att ge er en chans till.

70. Vi har hedrat Adams barn, och försett dem med färdmedel på land och till havs. Vi försåg dem med goda gåvor och gav dem fler fördelar än många andra av våra varelser.

71. Dagen kommer då vi sammankallar alla människor, tillsammans med deras dokument. Vad gäller de som får ett dokument av rättfärdighet, kommer de att läsa sitt dokument och inte drabbas av minsta orättvisa.

72. Vad gäller de som är blinda i detta livet, kommer de att vara blinda i Livet Efter Detta; till och med mycket värre.

Gud Stärker Budbäraren

73. De avledde dig nästan från uppenbarelserna vi givit dig. De ville att du skulle hitta på någonting annat, för att se dig som en vän.

74. Vore det inte för att vi stärkte dig, fogade du dig nästan efter dem, bara lite.

75. Hade du gjort det, skulle vi fördubblat straffet för dig i detta livet, och efter döden, och du skulle inte ha hittat någon som skulle kunna hjälpa dig mot oss.

76. De nästan landsförvisade dig för att bli av med dig, så att de skulle kunna återgå så fort du gett dig av.

77. Så var alltid fallet med alla budbärare vi sänt före dig, och du kommer att märka att vårt system är oföränderligt.

Middagsbönen

78. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat) när solen sänker sig från sin högsta punkt vid middagstid, när den rör sig mot solnedgången. Ni ska också iaktta (reciteringen av) Koranen vid gryningen. (Recitering) av Koranen vid gryningen bevittnas.

Meditation

79. Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må upphöja er till en ärbar rank.

80. Och säg, “Min Herre, ge mig ett ärbart inträde, låt mig få ett ärbart utträde, och bevilja mig från Dig ett mäktigt stöd.”

81. Proklamera, “Sanningen har segrat och lögnen har utplånats; lögnen kommer slutligen att utplånas.”

Botmedel och Nåd

82. I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt ökar det endast ondskan hos de som överträder.

83. När vi välsignar människan blir han upptagen och beaktningslös. Men när han drabbas av motgång blir han förtvivlad.

84. Säg, “Alla handlar enligt sin tro, och er Herre vet bäst vilka som är vägledda på den rätta vägen.”

Gudomlig Uppenbarelse: Källan Till All Kunskap

85. De frågar dig om uppenbarelsen. Säg, “Uppenbarelsen kommer från min Herre. Den kunskap ni fått är minimal.”

86. Om vi vill kan vi ta tillbaka det vi uppenbarat för dig, och då kommer du inte att hitta någon beskyddare mot oss.

87. Detta är enbart nåd från er Herre. Hans välsignelser över dig har varit mycket stora.

Matematisk Komposition av Koranen

88. Säg, “Om alla människor och alla jinner skulle förena sig för att åstadkomma en Koran som denna, skulle de aldrig lyckas göra någonting liknande, oavsett hur mycket hjälp de än gav varandra.”

89. Vi har skildrat alla sorters exempel för människorna i denna Koran, men de flesta insisterar på att inte tro.

Guds Budbärare Utmanas

90. De sa, “Vi kommer inte att tro på dig, om du inte får en källa att forsa fram ur marken.

91. “Eller om du inte äger en trädgård med dadelpalmer och vindruvor, med bäckar som rinner tvärs igenom den.

92. “Eller om du inte låter massor från skyn, som du påstod, falla ned över oss. Eller om du inte hämtar GUD och änglarna så vi kan se.

93. “Eller om du inte äger ett luxuöst palats, eller om du inte klättrar upp in i skyn. Även om du skulle klättra kommer vi inte att tro, såvida du inte tar fram en bok som vi kan läsa.”* Säg, “Prisad vare min Herre. Är jag någonting mer än en mänsklig budbärare?”

*17:93 Guds Budbärare av Förbundet, 
Rashad Khalifa, utmanades sålunda, 
inklusive utmaningen om att ta fram en ny bok, 
eller att ta ner massor från skyn. 
Vers 3:81 definierar plikterna 
för Guds Budbärare av Förbundet. 
Överväldigande bevis 
detaljeras i Appendix 2 & 26.
Budbärarskap: Ett Nödvändigt Test

94. Det som hindrade människorna från att tro när vägledningen kom till dem, var att de sa, “Skickade GUD en mänsklig varelse som budbärare?”

95. Säg, “Om jorden var bebodd av änglar, skulle vi ha sänt ner en budbärare till dem från skyn i form av en ängel.”

Gud Är Mitt Vittne

96. Säg, “GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han är fullt Medveten om Sina dyrkare, Han Ser.”

97. Den GUD vägleder är den verkligt vägledde. Och för den Han vilseleder kommer ni aldrig att hitta några herrar eller mästare vid sidan av Honom. Vi kommer att sammankalla dem med våld på Återuppståndelsens Dag; blinda, stumma, och döva. Deras öde är Helvetet; varje gång det svalnar, kommer vi att öka på dess eld.

Deras Innersta Tankar

98. Det är det rättvisa straffet för dem eftersom de förkastade våra uppenbarelser. De sa, “Kommer vi att återupplivas till en ny skapelse efter att vi har blivit till ben och fragment?”

99. Kunde de inte se att den GUD som skapat himlarna och jorden, är kapabel att skapa samma skapelser? Att Han har förutbestämt en oåterkallelig livstid för dem? Ändå insisterar de som inte tror på att inte tro.

100. Förkunna, “Om ni förfogat över min Herres skatter av nåd, skulle ni ha hållit inne med dem i rädsla för att ni kanske skulle göra slut på dem. Människan är snål.”

Moses och Farao

101. Vi bestyrkte Moses med nio fulländade mirakel fråga Israels Barn. När han gick till dem sa Farao till honom, “Jag tror att du, Moses, är förhäxad.”

102. Han sa, “Du vet mycket väl att ingen kan manifestera dessa förutom himmlarnas och jordens Herre. Jag tror att du, Farao, är fördömd.”

103. När han förföljde dem, då han jagade dem ut ur landet, dränkte vi honom tillsammans med de som stod på hans sida, allihop.

104. Och därefter sa vi till Israels Barn, “Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp.”

Koranen Gavs Ut Långsamt För Att Underlätta Memorering

105. Enligt sanningen sände vi ner den, och med sanningen kom den ner. Vi har endast sänt dig som en bärare av goda nyheter, liksom en varnare.

106. En Koran som vi frigjort långsamt, så att du ska kunna läsa den för människorna under en lång period, trots att vi sände ner allt på en gång.

107. Förkunna, “Tro på den, eller tro inte på den.” De som har kunskap från de tidigare skrifterna, när den reciteras för dem, går de ned med sina ansikten mot marken, i prostrering.

108. De säger, “Prisad vare vår Herre. Detta uppfyller vår Herres profetia.”

109. De går ned med sina ansikten mot marken, prostrerande, gråtande, för det förstärker deras vördnad.

Tonen för Kontaktbönerna (Salat)

110. Säg, “Kalla Honom GUD, eller kalla Honom Den Nådigaste; vilket namn ni än använder, tillhör de bästa namnen Honom.” Yttra inte Kontaktbönerna (Salat) för högt, inte heller hemlighetsfullt; använd en måttlig ton.

111. Och förkunna: “Prisad vare GUD som aldrig fått en son, ej heller har Han någon partner i Sitt kungadöme, ej heller behöver Han en medhjälpare utav svaghet,” och förhärliga Honom hela tiden.

 

Läs sura 18