Underkastelse (Islam) uppmanar alla judar och kristna

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Submission (Islam) call on all the Jews and Christians


Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Submission (Islam) Call on the Jews and Christians“.

Do not miss the comment by a Submitter Jew and our reply, at the bottom of this page.

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[3:64]

Säg, “O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er:
att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom,
ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD.”
Om de vänder sig bort så säg, “Vittna om att vi är
underkastade.”


Call on the Jews

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[2:40]

O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er,
och uppfyll er del av förbundet så att Jag uppfyller
Min del av förbundet, och vörda Mig.

[2:41]

Ni ska tro på det Jag uppenbarat häri,
som bekräftar det ni har; var inte de första att förkasta
det. Byt inte ut Mina uppenbarelser för ett ringa pris,
och rätta er efter Mig.

[2:42]

Dölj inte sanningen med lögn, ej heller ska ni
medvetet dölja sanningen.

[2:43]

Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska
välgörenheten (Zakat), och buga er tillsammans med de
som bugar sig.

[2:44]

Uppmanar ni människorna till rättfärdighet,
medan ni glömmer er själva, trots att ni läser skriften?
Förstår ni inte?

[2:45]

Ni ska söka hjälp genom ihärdighet och genom Kontaktbönerna
(Salat). Det är verkligen svårt, men inte för de
vördnadsfulla,

[2:46]

som tror att de kommer möta sin Herre; att de slutligen
kommer att återvända till Honom.

[2:47]

O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er,
och att Jag välsignade er mer än något annat
folk.

[2:48]

Tänk på den dagen då ingen själ kommer att kunna hjälpa någon annan själ,
då ingen medling kommer att godtagas,
då ingen lösensumma kan betalas,
och då ingen kan få hjälp.

[2:49]

Minns att vi räddade er från Faraos folk, som
tillfogade er den värsta förföljelsen, slog ihjäl
era söner och skonade era döttrar. Det var
ett krävande test från er Herre.

[2:50]

Minns att vi delade på havet för er; vi räddade er
och dränkte Faraos folk i er åsyn.

[2:51]

Trots det, när vi tillkallade Moses i fyrtio nätter, dyrkade ni
kalven i hans frånvaro, och ni blev onda.

[2:52]

Ändå hade vi överseende med er därefter, så att ni
skulle kunna vara tacksamma.

[2:53]

Minns att vi gav Moses skriften och lagboken,
så att ni skulle kunna vägledas.

[2:54]

Minns att Moses sa till sitt folk, “O mitt folk, ni har
kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra
er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är
bättre för er i er Skapares ögon.” Han räddade er.
Han är Frälsaren, Barmhärtigast.

[2:55]

Minns att ni sa, “O Moses, vi kommer inte att tro
om vi inte kan se GUD kroppsligen.” Följaktligen
träffade blixten er, när ni tittade.

Det är anmärkningsvärt att ordet “GUD” i denna vers
är den 19:e förekomsten, och att det är i denna vers
som människorna begärde “fysiska bevis.” Koranens
matematiska kod, baserat på talet 19, tillhandahåller ett
sådant fysiskt bevis. Notera även att 2 + 55 = 57 = 19×3.

[2:56]

Därefter återupplivade vi er, efter att ni dött,
så att ni skulle kunna vara tacksamma.

[2:57]

Vi gav er skugga med moln (i Sinai), och sände ner
manna och vaktlar till er: “Ät från de goda ting vi har gett er.”
De skadade oss inte (genom att göra uppror);
de skadar bara sina egna själar.

[2:58]

Minns att vi sa, “Gå in i denna stad, i vilken ni kommer att finna
alla gåvor ni önskar. Gå bara ödmjukt in genom porten och behandla
människorna väl. Vi kommer då att förlåta era synder,
och öka belöningen för de gudfruktiga.”

[2:59]

Men de onda bland dem utförde andra befallningar
än de befallningar de fått. Följaktligen sände
vi ner fördömelse från skyn, på grund
av deras ondska.

[2:60]

Minns att Moses letade efter vatten till sitt folk. Vi sa, “Slå på
stenen med din stav.” Därpå strömmade tolv källor fram ur den.
Medlemmarna från var och en av grupperna kände igen
sitt eget vatten. Ät och drick från GUDs gåvor, och
far inte omkring med osanning på jorden.

[2:61]

Minns att ni sa, “O Moses, vi kan inte längre tolerera en sorts
mat. Be din Herre att framställa sådana världsliga grödor
som bönor, gurkor, vitlök, linser och lökar till oss.”
Han sa, “Vill ni ersätta det som är bra med
det som är dåligt? Gå ner till Egypten,
där ni kan hitta det ni har bett om.” De har
ådragit sig fördömelse, förödmjukelse och vanära,
och har gjort sig själva till föremål för GUDs vrede. Det är
på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser,
och dödade profeterna orättmätigt. Det är
för att de inte lydde, och för att de
överträdde.

[2:62]

De som tror, de som är Judiska, de Kristna och
de som konverterat; den som (1) tror på GUD,
och (2) tror på den Sista Dagen, och (3) för ett rättfärdigt liv,
kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre. De
har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

To read more about Submission (Islam) call on the Jews read Sura (chapter) 2 of the Quran.

Viewer’s comment and our reply

Viewer’s comment

Assalym Aleikum,

My name is Sam, I live in Scotland, im 21 years old and im Jewish. I lived in London for some time when i met a Muslim who encouraged me to convert. He gave me the impression, intentionally or not (i think unintentionally) that i had to adopt his religion or i’d go to hell. He was very nice and he gave me a copy of the Q’uran. I had the fear of God in me as I was reading the Q’uran until I came to 2:62. I sighed with relief when I realised that I wouldnt have to risk dissapointing by converting (or reverting to Islam) my family in order be awarded a place in the world to come. I realised that I could be in a state of Islam while remaining Jewish. I have several Muslim friends near where I live and I think of them and my Christian friends as brothers/sisters. However very few Muslims, Jews and Christians etc, sees themselves as being one family. I have read Imams on other websites who are ambiguous about whether or not jews/christians can enter the world to come and I find that attitude worrying.

I know that many Christians believe that only they can enter Paradise as they take Christ as their saviour. However contrary to popular belief us Jews do not think that we have a monopoly on salvation. The 7 laws of Noah (PBUH) allow for other valid Monotheist beliefs such as Islam and Christianity. However I have recently found out that many Hindus and Seeks believe that God is one as we do and this would suggest that these religions are valid but they are not mentioned in the Q’uran so I am not toosure.

I do have some problems with the Zionist attitudes of many orthodox Jews that I know and I honestly read the Q’uran very often so that I do not become narrow minded. I have taken up some aspects of the Islam religion – I have stopped drinking and when I move into my own house I will keep a Kosher home and I will try harder to keep the Sabbath holy – my family are not very religious.

However I know that I am far from in a state of Islam. Submission goes beyond righteousness. I think that we must destroy our own egos and learn to love ourselves unconditionally for who we are. In western culture it is difficult to love yourself and I believe that this is one of the greatest tasks in life which I am a long way from achieving. When Jesus (PBUH) said love your neighbour as yourself I think he meant we must love ourselves and that our neighbours includes absolutely everyone. I think that we must love unbelievers as much as believers as we are all part of God’s creation and we must serve God – not harm his creation. This is the most difficult task we all face as it amounts to putting God’s will in place of our own. I hope that I and all my neighbours can achieve this in our life times.

I do not know who I am writing to but I hope you will reply even though I am not asking you anything. I found your website inspirational compared to alot of the others Ive seen. Do you consider this kind of activity as your Jihad.

Shalom

Sam


Our reply;

Salamun Alaykum Sam,

it was a great pleasure to receive and read your message. Our apologies for not responding to you sooner.

As you’ve correctly assessed by reading the Quran for yourself, the only criteria for salvation is 1) belief in God, 2) belief in the Hereafter, and 3) leading a righteous life.

Since the verse reads “ANYONE who?.” fulfills these criteria, it shows that this is applicable to people who call themselves Hindus, Buddhist,etc, as well.

Anyone who truly fulfills the 3 criteria above will rejoice in new information from God and accept that information. So even though anyone who fulfills the criteria above will “make it”, God wills to give some people extra credit and raise them to higher ranks. He does so by giving them more information and by providing them with powerful tools by which they can develop their souls.

Below are some examples of verses from the Quran describing this situation.

[28:52]

Those whom we blessed with the previous scriptures will believe in this.

[28:53]

When it is recited to them, they will say, “We believe in it. This is the truth from our Lord. Even before we heard of it, we were submitters.”

Twice the Reward for Christians & Jews Who Recognize the Truth

[28:54]

To these we grant twice the reward, because they steadfastly persevere. They counter evil works with good works, and from our provisions to them, they give.

God also says that those who attain knowledge attain higher ranks;

[12:22]

When he reached maturity, we endowed him with wisdom and knowledge. We thus reward the righteous.

[12:76

…We exalt whomever we choose to higher ranks. Above every knowledgeable one, there is one who is even more knowledgeable.

[3:18]

GOD bears witness that there is no god except He, and so do the angels and those who possess knowledge. Truthfully and equitably, He is the absolute god; there is no god but He, the Almighty, Most Wise.

We learn from the Quran how to lead a righteous life;

[2:177]

Righteousness is not turning your faces towards the east or the west. Righteous are those who believe in GOD, the Last Day, the angels, the scripture, and the prophets; and they give the money, cheerfully, to the relatives, the orphans, the needy, the traveling alien, the beggars, and to free the slaves; and they observe the Contact Prayers (Salat) and give the obligatory charity (Zakat); and they keep their word whenever they make a promise; and they steadfastly persevere in the face of persecution, hardship, and war. These are the truthful; these are the righteous.

It makes sense that since we believe in God we would want to use the best tools provided for us to come ever closer and closer to Him.

For example, if we find ourselves trying to cut down a tree with a pocket knife and somebody hands us a chain-saw, why would we want to refuse that blessing. It is just as logical that we wouldn’t refuse help to strengthen our souls if such a help was offered and provided.

We now know that the Contact Prayers we perform 5 times daily are numerically structured beyond human capabilities. It is like a combination of specific sounds that we utter to open up Contact (Salat) with our Creator, upon which our soul receive nourishment and grows. We need this nourishment just as we need nourishments to feed our body several times a day. This ONLY works if we dedicate our prayers to GOD ALONE. As soon as anything else is associated with God or any other name mentioned in the prayer or as we worship, the prayer is nullified (4:36,72:18).

A Jewish Rabbi, Rabbi Judah the Pious, discovered a similar fact some 900 years ago, and wrote a few volumes on the subject – the fact that our prayers are originally numerically composed and should not be altered in  the least. You find more information about this fact on our site.

Anyone who gives you an impression that you are going to Hell just because you call yourself Jewish is ignorant of the above Quranic facts and of the following Quranic verse.

[7:159]

Among the followers of Moses there are those who guide in accordance with the truth, and the truth renders them righteous.

You will find that most of those who invite to Islam in this manner, often condemn other so-called Muslims to Hell if they do not follow the ways of  their specific sect. This in opposition to the Quran who commands that there shall be no sects in Submission. God says that those who divide themselves into sects do not belong with the righteous (6:159, 30:32).

If we all truly worship one and the same God we should have no arguments with each other. Instead we should love each other. Unfortunately the human being revere other human beings and idolize them (most of the time against their will). All messengers and prophets brought the same message – worship God Alone.

Every time they brought this simple and beautiful message, people started to worship the messengers and prophets beside God. Then, because of ego, couldn’t accept any new information from God either. This is a tragedy that has repeated itself through all times.

[16:36]

We have sent a messenger to every community, saying, “You shall worship GOD, and avoid idolatry.” Subsequently, some were guided by GOD, while others were committed to straying. Roam the earth and note the consequences for the rejectors.

Thus, ignorance and arrogance are two of the main ingredients in the mess that people create in the name of religion. Many people are for example ignorant of the fact that Islam is much much older than the Quran, and that Abraham was the father of the religion of Islam (22:78). That he was the one who received all the practices in Islam, and established the Kaaba in Mecca (21:73).

Congratulations to you for all your efforts in pleasing God. Giving up drinking is certainly an important step to take. Being young in todays society, it’s not always an easy thing to do due to all the social pressure. May God bless you.

As you said we must learn to love ourselves. Being Gods creations we must remember to be appreciative of all His blessings upon us, and must strive to protect the rights He has give each and every one of us.

Islam is all for freedom. Freedom to believe what you want, freedom to lead your life the way you want. How else would we be able to be tested in this world, and rewarded for doing the right thing? The only limitation to this freedom must be if it imposes on somebody else’s freedom to chose.

You are absolutely right when you say that we have to kill our. This doesn’t mean however that we allow people to treat us as they like.

Part of worshipping God is accepting all of His laws. Those laws state that all men and women have rights as well as obligations equitably. Thus, as believers, those rights must be protected, even when it comes to ourselves. This is why God says;

[26:227]

Exempted are those who believe, lead a righteous life, commemorate GOD frequently, and stand up for their rights. Surely, the transgressors will find out what their ultimate destiny is.

There is absolutely no law prohibiting us from loving and befriending people as long as they do not fight us because of our religion (60:8-9). This is why God commands us not to befriend “His enemies and our enemies” (60:1). This teaches us that all our love and hate should be in the cause of God.

Killing our ego simply means that we say “We hear and we obey” to whatever God is saying, it doesn’t mean that we turn the other cheek if people hit us.

You asked if we consider our activity on the web our Jihad.

Anything we do in the cause of God is part of our Jihad. We learn from the Quran that the real Jihad is striving to strengthen our souls to the point where our whole being submits to God alone.

Since God says that none of our worship goes to waste (2:143), we know that everything we do in His cause will be beneficial to our souls.

[26:89]

Only those who come to GOD with their whole heart (will be saved).

Be sure to study the mathematical composition of the Quran on our site. It is a proof from God to our generation (74:30-35).

Shalom and Peace