Sura 32: Prostrering (Al-Sajdah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.*

*32:1 Betydelsen av dessa bokstäver ges i nästa vers: "Denna bok är, utan tvivel, 
en uppenbarelse från universums Herre." 
Se Appendix 1 
för alla detaljer.

2. Boken är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre.

3. De sa, ”Han har hittat på den.” Sannerligen, detta är sanningen från er Herre, för att varna människor som inte fått någon varnare före dig, så att de må bli vägledda.

Ingen Medlare Mellan Gud och Dig

4. GUD är Den som skapade himlarna och jorden och allting dem emellan på sex dagar och tog sedan all auktoritet. Ni har ingen annan än Honom som Herre, ej heller har ni någon medlare. Ska ni då inte ta er i akt?

5. Allting kontrolleras av Honom, från himlen och till jorden. För Honom är dagen likvärdig ett tusen av era år.

6. Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; den Allsmäktige, Barmhärtigast.

Människans Ursprung

7. Han är Den som fulländat allt Han skapat och började skapelsen av människan från lera.

8. Han fortsatte sedan hans fortplantning genom en viss anspråkslös vätska.

9. Han formgav honom och blåste in i honom från Sin ande. Och Han gav er hörseln, synen och hjärnorna; sällan är ni tacksamma.

10. De undrar, ”Efter att vi försvunnit ner i jorden, återskapas vi då på nytt?” Följaktligen, vad beträffar att möta sin Herre, är de icke troende.

11. Säg, ”Ni kommer att sättas i döden av den ängel i vars ansvar ni placerats och sedan kommer ni att föras tillbaka till er Herre.”

För Sent

12. Om ni bara kunde se de skyldiga när de bugar sina huvuden inför sin Herre: ”Vår Herre, nu har vi sett och hört. Skicka tillbaka oss, så kommer vi att vara rättfärdiga. Nu har vi blivit övertygade.*

*32:12 Om de skulle skickas tillbaka, skulle de begå samma överträdelser. Se fotnot 6:28.

13. Om vi önskat, skulle vi ha kunnat ge varje själ dess vägledning, men det är redan förutbestämt att Jag kommer att fylla Helvetet med jinner och människor, alla tillsammans.*

*32:13 Majoriteten av människorna "insisterar" 
på att komma till Helvetet, 
genom att välja ignorera Guds inbjudningar till att rädda dem. 
Gud kommer inte att sätta en enda människa i Helvetet. 
De som lyckas rädda sig själva genom att 
fördöma idoldyrkan och hänge sig själva till ENDAST Gud och som inte lyckas utveckla sina 
själar genom de seder för dyrkan som fastställts av vår Skapare, kommer att bli tvungna att springa till Helvetet av egen vilja. 
De kommer att vara för svaga för att stå ut med 
den fysiska närvaron av Guds energi.

14. Smaka på konsekvenserna av att ni glömt denna dag; nu glömmer vi er. Ni har ådragit er evigt straff i gengäld för era egna verk.

15. De enda människorna som verkligen tror på våra uppenbarelser, är de som prostrerar när de hör dem. De glorifierar och prisar sin Herre utan någon arrogans.

16. Deras sidor försakar villigt sina sängar, för att dyrka sin Herre, av vördnad och hopp och de ger av våra gåvor till dem.

Himlen: Obeskrivligt Vacker

17. Ni har ingen aning om hur mycket glädje och lycka som väntar er som belöning för era (rättfärdiga) verk.

18. Är den som tror, samma som den som är ond? De är inte likvärdiga.

19. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat det eviga Paradiset. Sådan är deras boning, i gengäld för deras verk.

20. Vad de onda beträffar, är deras öde Helvetet. Varje gång de försöker lämna det, kommer de att tvingas tillbaka. De kommer att bli tillsagda, ”Smaka på Helvetes plåga, som ni inte brukade tro på.”

Att Fatta Vinken

21. Vi låter dem känna på det mindre straffet (i denna världen), innan de ådrar sig det större straffet (i Livet Efter Detta), så att de ska kunna (fatta vinken och) ändra på sig.

22. Vem är ondare än den som påminns om dessa uppenbarelser från sin Herre och sedan insisterar på att ignorera dem? Vi kommer säkerligen att straffa de skyldiga.

23. Vi har givit Moses skriften – hys inget tvivel om att möta Honom – och vi gjorde den till en vägledare för Israels Barn.

24. Vi utnämnde imamer från dem som vägledde enligt våra budord, för att de ihärdigt höll ut och uppnådde övertygelse om våra uppenbarelser.

25. Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag, beträffande allting som de tvistat om.

26. Tänker de aldrig på hur många generationer före dem som vi utplånat? De bor och går nu i sina förfäders hem. Det borde vara bevis nog. Hör de inte?

27. Inser de inte att vi driver vattnet till bar mark och med det framställer skördar för att mata deras boskap, liksom de själva? Ser de inte?

28. De utmanar: ”Var är den där segern, om du talar sanning?”

29. Säg, ”Dagen då en sådan seger kommer, kommer tro inte att hjälpa de som inte trodde innan dess, ej heller kommer de att få en chans till.”

30. Ignorera dem därför och vänta, de väntar likaså.

 

Läs sura 33