Sura 53: Stjärnorna (Al-Najm)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Allteftersom stjärnorna föll undan.*

2. Er vän (Muhammed) var inte vilse, eller bedragen.

3. Ej heller talade han av personlig önskan.

4. Det var gudomlig inspiration.

5. Dikterad av den Mäktigaste.

6. Besittare av all auktoritet. Från Sin högsta höjd.

7. Vid den högsta horisonten.

8. Han drog Sig närmare genom att röra Sig neråt.

9. Tills Han var så nära som möjligt.

10. Därefter uppenbarade Han för Sin tjänare, vad som skulle uppenbaras.

11. Sinnet bestämde sig aldrig för vad det såg.

12. Tvivlar du på vad han såg?

13. Han såg honom i en annan horisont.

14. Vid den yttersta punkten.

15. Där det eviga Paradiset ligger.

16. Hela platsen var överväldigad.

17. Ögonen vacklade inte, ej heller blev de blinda.

18. Han såg stora tecken från sin Herre.

*53:1-18 Muhammed sammankallades till det högst 
belägna universumet för få denna Koran i sitt hjärta. 
Stjärnorna föll undan när han reste genom dem miljoner gånger ljusets hastighet. 
Därefter frigjordes Koranen gradvis till hans minne. 
Var snäll och se Appendix 28.
De Flamsiga Idolerna

19. Jämför detta med de kvinnliga idolerna Allaat och Al’Uzzah.

20. Och Manaat, den tredje.

21. Har ni söner, medan Han har dessa som döttrar?

22. Vilken föraktfull fördelning!

23. Det är bara namn ni hittat på, ni och era förfäder. GUD auktoriserade aldrig en sådan hädelse. De följer gissningar och personliga önskemål, när den sanna vägledningen kommit till dem häri från deras Herre.

24. Vad är det människan önskar?

25. Både Livet Efter Detta och denna världen tillhör GUD.

26. Inte ens änglarna i himlen har någon makt att medla med. De enda som tillåts av GUD, är de som agerar enligt Hans vilja och Hans godkännande.

27. De som inte tror på Livet Efter Detta har gett änglarna feminina namn.

28. De hade ingen kunskap om detta; de bara gissade. Gissning ersätter inte sanningen.

Välj Era Vänner Noggrant

29. Du ska ignorera de som vänder sig bort från vårt budskap och som blir upptagna med detta världsliga liv.

30. Detta  är vidden av deras kunskap. Er Herre är fullt medveten om de som irrat bort sig från Hans väg och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

31. Allting i himlarna och på jorden tillhör GUD. Han kommer att straffa de som begår ondska för deras gärningar och kommer att belöna de rättfärdiga för deras rättfärdighet.

32. De undviker grova synder och överträdelser, bortsett från mindre förseelser. Er Herres förlåtelse är enorm. Han har varit fullt medveten om er sedan Han initierade er från jorden och medan ni var embryon i era mödrars sköten. Därför ska ni inte berömma er själva; Han är fullt medveten om de rättfärdiga.

33. Har ni lagt märke till den som vände sig bort?

34. Sällan gav han till välgörenhet och då väldigt lite.

35. Hade han kunskap om framtiden? Kunde han se den?

36. Informerades han inte om lärorna i Moses skrift?

37. Och Abraham som uppfyllde?

38. Ingen själ bär synderna av en annan själ.

39. Alla människor ansvarar för sina egna gärningar.

40. Och allas gärningar kommer att visas.

41. Därefter kommer de till fullo att ersättas för sådana gärningar.

42. Till er Herre är det slutliga ödet.

43. Det är Han som gör att ni skrattar eller gråter.

44. Det är Han som kontrollerar död och liv.

Maken Avgör Barnets Kön

45. Det var Han som skapade de två sorterna, manligt och kvinnligt.

46. från en liten droppe sädesvätska.

47. Han kommer att verkställa återskapelsen.

48. Det är Han som gör er rika eller fattiga.

49. Han är galaxernas Herre.

50. Det var Han som utplånade forntida ’Ãd.

51. Och utplånade Thamûd.

52. Även Noaks folk innan dess; de var onda överträdare.

53. De onda samhällena (Sodom och Gomorrah) var de lägsta.

54. Följaktligen totalt förintades dem. 

55. Vilken av er Herres underverk kan ni förneka? 

56. Detta är varning liksom de tidigare varningarna.

57. Det oundvikliga är nära föreståendet.

58. Ingen förutom GUD kan lindra det.

59. Ifrågasätter ni denna sak?

60. Skrattar ni i stället för gråter?

61. Insisterar ni på era sätt?

62. Ni ska falla ned i prostrering inför GUD och dyrka.

 

Läs sura 54