Sura 6: Boskap (Al-An’am)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Prisad vare GUD, som skapade himlarna och jorden och gjorde mörkret och ljuset. Ändå fortsätter de som inte tror på sin Herre att avvika.

2. Han är Den som skapade er av lera och som därefter förutbestämde er livstid, en livstid endast Han känner till. Ändå fortsätter ni att tvivla.

3. Han är den Ende GUDen i himlarna och på jorden. Han känner till era hemligheter och det ni tillkännager, Han är medveten om allt ni gör er förtjänta av.

4. Oavsett vilket sorts bevis som kommer till dem från deras Herre, vänder de sig bort ifrån det, i motvilja.

5. Eftersom de förkastade sanningen när den kom till dem, har de ådragit sig konsekvenserna av sin tanklöshet.

6. Har de inte sett hur många generationer före dem vi förintat? Vi etablerade dem mer än er på jorden, öste rikligt med välsignelser över dem och försåg dem med flytande bäckar. Därefter förintade vi dem på grund av deras synder och ersatte dem med en ny generation.

7. Även om vi skulle sända ner en fysisk bok till dem skriven på  papper och de skulle röra vid den med sina händer, skulle de som inte trodde säga, ”Detta är blott listig magi.”

8. De sa också, ”Om bara en ängel kunde komma ner med honom!” Om vi sänt en ängel, skulle hela saken redan vara avgjord och de skulle inte längre få uppskov.

Testets Krav

9. Om vi sänt en ängel skulle vi ha sänt honom i form av en man och låtit dem vara precis lika förvirrade som de är nu.

10. Budbärare före dig har förlöjligats. Det var de som hånade dem som fick genomlida konsekvenserna av sitt hånande.

11. Säg, ”Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.”

12. Säg, ”Vem äger allting i himlarna och på jorden?” Säg, ”GUD.” Han har fastställt att nåd är Hans egenskap. Han kommer säkerligen att sammankalla er alla på Återuppståndelsens Dag, som är oundviklig. De som förlorar sina själar är de som inte tror.

13. Allt som rör sig på natten och dagen tillhör Honom. Han är Den Som Hör, Den Som Vet.

14. Säg, ”Ska jag godta annat än GUD som Herre och Mästare, när Han är Den Som Initierat himlarna och jorden, Han ger näring men får ingen näring?” Säg, ”Jag har beordrats vara en ytterst hängiven underkastad och ’Inte vara en idoldyrkare.'”

15. Säg, ”Jag fruktar om jag inte lyder min Herre, straffet på en storslagen dag.

16. Den som skonas från (straffet) på den dagen har uppnått Hans nåd. Det är den största triumfen.”

Endast Gud Kontrollerar Lycka

17. Om GUD berör er med en motgång kan ingen lindra den förutom Han. Berör Han er med en välsignelse, är Han Allsmäktig.

18. Han är Ojämförlig Sina varelser, Han är den Visaste, den Medvetne.

Koranen, Hela Koranen och Ingenting Annat än Koranen

19. Säg, ”Vems vittnesmål är mäktigast?” Säg, ” GUDs. Han är vittnet mellan mig och er om att denna Koran* inspirerats till mig för att predika den för er och alla den når. Sannerligen, vittnar ni om att det finns andra gudar vid sidan av GUD.” Säg, ”Jag vittnar inte som ni; det finns bara en gud och jag förkastar er idoldyrkan.”

*6:19 Denna vers förkunnar Koranen som den enda källan till religiös vägledning. 
De som upprätthåller andra källor som 
Hadith & Sunna (lögner som tillskrivits profeten), definieras som idoldyrkare.

20. De som vi har givit skriften känner igen detta som de känner igen sina egna barn. De som förlorar sina själar är de som inte tror.

21. Vem är ondare än den som ljuger om GUD eller förkastar Hans uppenbarelser? De som överträder lyckas aldrig.

Idoldyrkare Förnekar Sin Idoldyrkan

22. Dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att fråga idoldyrkarna, ”Var är idolerna ni satte upp?”

23. Deras förödande svar kommer att vara, ”Vid GUD vår Herre, vi var aldrig idoldyrkare.”*

*6:23 Nu och för evigt, 
förnekar idoldyrkarna starkt att de är idoldyrkare.

24. Lägg märke till hur de ljög för sig själva, och hur idolerna de uppfunnit övergett dem.

25. En del av dem lyssnar på dig, men vi placerar slöjor över deras hjärtan för att hindra dem från att förstå, och dövhet i deras öron. På så sätt kan de inte tro oavsett vilket sorts bevis de än ser. När de kommer för att argumentera med dig, säger de som inte tror, ”Det här är sagor från det förflutna.”

26. De avleder andra från denna (Koran) samtidigt som de själva håller sig borta från den, följaktligen förstör de endast sig själva utan att inse det.

27. Om ni bara kunde se dem när de möter helveteselden! Då skulle de säga, ”Ve oss. O, vi önskar att vi kunde återvända och aldrig avvisa vår Herres uppenbarelser, och förena oss med de troende.”

28. I själva verket (säger de bara det för att) deras hemligheter avslöjats. Om de återvänder kommer de att begå exakt samma brott.* De ljuger.

*6:28 Det beror på att så fort som vi träder 
in i vår världsliga dimension, 
blir vi fullständigt omedvetna om händelserna i 
själarnas dimension, 
där Gud och Hans änglar och Himlen och 
Helvetet kan skådas. 
De skyldiga kommer följaktligen inte att ändra på sitt 
beteende även då de sett den eviga dimensionen.

29. (Undermedvetet) säger de, ”Vi lever bara detta livet; vi kommer inte att återupplivas.”

30. Om ni bara kunde se dem när de står inför sin Herre! Han skulle säga, ”Är inte detta sanningen?” De skulle säga, ”Jo, vid vår Herre.” Han skulle säga, ”Ni har ådragit er straffet för er otro.”

31. De som inte tror på att möta GUD förrän Timmen plötsligt kommer till dem, och som då säger, ”Vi ångrar djupt att vi slösat bort våra liv i denna världen.” På sina ryggar kommer de att bära lass av sina synder; vilken miserabel last!

Att Omordna Våra Prioriteringar

32. Livet i denna världen är bara en illusion och fåfänga, medan boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga. Förstår ni inte?!

33. Vi vet att du kanske blir ledsen över vad de säger. Du bör veta att det inte är dig de avvisar, det är GUDs uppenbarelser de onda ignorerar.

34. Budbärare före dig har avvisats och de höll ihärdigt ut, trots förkastande. De förföljdes tills vår seger kom till dem. Sådant är GUDs system som aldrig kommer att förändras. Mina budbärares historia ger dig på så sätt föregående exempel.

35. Om deras vägran blir för mycket för dig, bör du veta att även om du grävde en tunnel genom jorden, klättrade uppför en stege in i skyn, eller framställde ett mirakel för dem (skulle de ändå inte tro). Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat vägleda dem alla, enhälligt. Bete dig därför inte som de okunniga.

36. De enda som besvarar är de som lyssnar. GUD återupplivar de döda; slutligen återvänder de till Honom.

37. De sa, ”Om bara ett visst tecken kunde komma ner till honom från hans Herre!” Säg, ”GUD kan sända ner ett tecken, men de flesta av dem vet inte det.”

Djur och Fåglar är Underkastade Varelser*

38. Alla varelser på jorden, alla fåglar som flyger med vingar, är samhällen som ni. Vi har inte utelämnat någonting i denna bok.** Till sin Herre, kommer alla dessa varelser att sammankallas.

*6:38 Djuren var bland de varelser som drog fördel 
av Guds erbjudande om att få ångra sig efter 
att ha begått den ursprungliga synden 
(se Introduktionen).
**6:38 All information relevant för vårt eviga liv 
i Livet Efter Detta, finns i Koranen. 
De sant troende accepterar utan tvekan Guds försäkran: 
"Vi har inte utelämnat någonting i denna bok." 
Vikten av detta påstående och liknande påståenden, 
avspeglas i det faktum att var och en av dem 
består av 19 Arabiska bokstäver (Appendix 19).
Koranens Överväldigande Mirakel

39. De som avvisar våra bevis är döva och stumma, i totalt mörker. GUD vilseleder vem Han vill, och vägleder vem Han vill på en rak väg.

40. Säg, ”Vad skulle hända om GUDs straff kom till er, eller om Timmen kom till er; skulle ni då, ärligt talat, be till annat än GUD?

41. Faktum är att: endast Honom ber ni till, och Han besvarar er bön om Han så vill, och ni glömmer bort era idoler.

42. Vi har sänt (budbärare) till samhällen före dig, vi testade dem med motgång och svårighet så att de skulle bönfalla.

43. Om bara de vädjat när vårt test hemsökte dem! I stället stelnade deras hjärtan och djävulen smyckade deras verk i deras ögon.

Systemet*

44. När de således ignorerar budskapet de fått, öppnar vi alla portar för dem. Sedan, precis när de fröjdas över vad de fått, straffar vi dem plötsligt; de blir helt chockerade.

*6:44 Innan de skyldiga kastas ut genom fönstret, tas de upp till en hög våning.

45. På så sätt förintas de onda. Prisad vare GUD, Universums Herre.

Endast Gud är Värdig att Dyrkas

46. Säg, ”Tänk om GUD avlägsnade er hörsel och er syn; förseglade era sinnen; vilken gud, annat än GUD kan återställa dessa för er?” Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna, och lägg märke till hur de ändå avviker!

47. Säg, ”Vad skulle hända om GUDs straff kom till er plötsligt, eller efter en kungörelse, är det inte de onda som ådrar sig förintelse?”

Budbärarnas Roll

48. Vi skickar endast budbärare som bärare av goda nyheter, liksom varnare. De som tror och ändrar sig har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

49. Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, ådrar de sig straffet för sin ondska.

50. Säg, ”Jag säger inte till er att jag råder över GUDs skatter. Ej heller känner jag till framtiden. Ej heller säger jag till er att jag är en ängel. Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig.” Säg, ”Är den blinde och den seende lika? Reflekterar ni inte?”

51. Och predika med denna (Koran) för de som vördar sammankallningen inför sin Herre – de har ingen vid sidan av Honom som Herre och Mästare, ej heller någon medlare – så att de ska kunna uppnå frälsning.

52. Och avfärda inte de som ber till sin Herre dag och natt, som låter sig uppfyllas av endast Honom. Du ansvarar inte för deras bedömning, ej heller ansvarar de för bedömningen av dig. Avfärdar du dem, kommer du att vara en överträdare.

53. På så sätt testar vi människorna genom varandra, för att (hånfullt) låta dem säga, ”Är det dessa människor ibland oss, som är välsignade av GUD?” Är GUD inte medveten om de som är tacksamma?

54. När de som tror på våra uppenbarelser kommer till dig ska du säga, ”Salamun ’Alaykum (Frid vare med dig). Er Herre har fastställt att nåd är Hans attribut. För den av er som begår en överträdelse av okunnighet, som sedan ångrar sig och omformar sig, är Han Förlåtande, Den Barmhärtigaste.”

55. På så sätt förklarar vi uppenbarelserna, och belyser de ondas beteende.

56. Säg, ”Jag har förbjudits att dyrka det ni dyrkar vid sidan av GUD.” Säg, ”Jag kommer inte att följa era åsikter. Annars kommer jag att gå vilse och inte vara vägledd.”

57. Säg, ”Jag har ett säkert bevis från min Herre, och ni har förkastat det. Jag kontrollerar inte straffet ni utmanar mig att frambringa. Beslut tillhör endast GUD. Han skildrar sanningen och Han är den bäste domaren.”

58. Säg, ”Om jag kontrollerade det straff ni utmanar mig att frambringa, skulle hela saken varit avgjord för länge sedan. GUD vet bäst vilka de onda är.”

Allsmäktige Gud

59. Hos Honom finns nycklarna till alla hemligheter; ingen känner till dem förutom Han. Han känner till allting på land och i havet. Inte ett löv faller utan Hans vetskap. Ej heller finns det ett korn i jordens djup. Ej heller finns det någonting vått eller torrt, som inte är nedskrivet i ett fulländat dokument.

Död och Återuppståndelse Varje Dag*

60. Han är Den som sätter er i döden under natten, som känner till de allra minsta av era handlingar under dagen. Han återupplivar er varje morgon tills er livstid har uppfyllts, därefter återvänder ni slutligen till Honom. Då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.

*6:60 De rättfärdiga dör i själva verket inte; 
de kommer direkt till samma Paradis som Adam och Eva 
en gång levde i. De orättfärdiga dör och 
genomlever en mardröm som håller på tills 
Återuppståndelsens Dag (se 2:154, 3:169, 8:24, 
16:32, 22:58, 36:26-27, 40:46, 44:56 och Appendix 17).

61. Han är Överlägsen Sina varelser och Han utser vakter för att skydda er. När den fastställda tidpunkten för döden kommer till någon av er, sätter våra budbärare honom i döden utan dröjsmål.

62. Därefter skickas alla tillbaka till GUD, sin rättmätige Herre och Mästare. Absolut, är Han den yttersta domaren; Han är den mest exakta granskaren.

63. Säg, ”Vem kan rädda er från landets eller havets mörker?” Ni vädjar till Honom högljutt och i hemlighet: ”Räddar Han oss denna gång kommer vi att vara evigt tacksamma.”

64. Säg, ”GUD räddar er denna gång, liksom andra gånger, sedan sätter ni ändå upp idoler vid sidan av Honom.”

65. Säg, ”Han är absolut kapabel till att ösa straff över er, ovanifrån eller underifrån era fötter. Han kan också dela upp er i grupper och låta er känna av varandras tyranni. Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna, så att de ska kunna förstå.”

66. Ditt folk har förkastat detta trots att det är sanningen. Säg, ”Jag är inte er förmyndare.”

67. Alla profetior häri kommer att äga rum, och ni kommer säkerligen att få veta det.

Respekt För Guds Ord

68. Om du ser de som hånar våra uppenbarelser, ska du undvika dem tills de byter samtalsämne. Får djävulen dig att glömma, sitt då inte med sådana onda människor så fort du minns.

69. De rättfärdiga ansvarar inte för dessa människors påståenden; men det hjälper kanske att påminna dem; kanske kan de räddas.

70. Ni ska ignorera de som inte tar sin religion på allvar, som om det vore en social funktion och som är helt uppslukade av detta världsliga liv. Påminn med denna (Koran), så att en själ inte får genomlida konsekvenserna av sina onda förtjänster. Den har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare, ej heller någon medlare. Om den skulle kunna erbjuda någon form av lösen, skulle det inte godtas. De genomlider konsekvenserna av de onda verk de förvärvar; de har ådragit sig helvetiska drycker och ett smärtsamt straff för sin otro.

71. Säg, ”Ska vi åkalla vid sidan av GUD något som inte har någon makt att hjälpa eller skada oss, och vända om efter att GUD har väglett oss? I så fall skulle vi förena oss med de som är besatta av djävlarna, som gjorts fullständigt förvirrade, medan deras vänner försöker rädda dem: ’Stanna hos oss på den rätta vägen.’ Säg, ”GUDs vägledning är den rätta vägledningen. Vi har beordrats att underkasta oss universums Herre.

72. ”Att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och vörda Honom – Han är Den, inför vilken ni kommer att sammankallas (för granskningen).”

73. Han är Den som skapade himlarna och jorden, sanningsenligt. När Han säger, ”Var,” så är det. Hans ord är den absoluta sanningen. Allt herravälde tillhör Honom på dagen som hornet blåses. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Han är den Visaste, den Medvetne.

Abraham Debatterar Med Idoldyrkarna

74. Minns att Abraham sa till sin far Ãzer, ”Hur kan ni dyrka statyer som gudar? Jag ser att du och ditt folk har gått långt vilse.”

75. Vi visade Abraham himlarnas och jordens underverk och välsignade honom med övertygelse:

76. Vid nattens inbrott såg han en skinande planet. Han sa, ”Kanske det är min Herre.” När han såg den försvinna sa han, ”Jag tycker inte om (gudar) som försvinner.”

77. När han såg månen gå upp sa han, ”Kanske det är min Herre!” När den försvann sa han, ”Om inte min Herre vägleder mig, kommer jag att tillhöra de som avviker.”

78. När han såg solen gå upp sa han, ”Det här måste vara min Herre. Det är den största.” Men när den gick ner sa han, ”O mitt folk, jag fördömer er idoldyrkan.

79. ”Jag har vigt mitt liv helt och hållet till Den som initierade himlarna och jorden; jag kommer aldrig att vara en idoldyrkare.”

80. Hans folk argumenterade med honom. Han sa, ”Argumenterar ni med mig efter att GUD har väglett mig? Jag hyser ingen rädsla för idolerna ni sätter upp. Ingenting kan hända mig om inte min Herre vill det. Min Herres kunskap omfattar alla ting. Ska ni då inte ta er i akt?

81. ”Varför ska jag frukta era idoler? Det är ni som borde vara rädda eftersom ni dyrkar idoler i stället för GUD, som inte har någon som helst makt att hjälpa er. Vilken sida är mest förtjänt av trygghet, om ni förstår?”

Perfekt Trygghet För Troende

82. De som tror, som inte förorenar sin tro med idoldyrkan, har förtjänat den perfekta tryggheten och de är verkligt vägledda.

83. Sådant var vårt argument, med vilket vi bestyrkte Abraham gentemot hans folk. Vi upphöjer vem vi vill till högre ranger. Er Herre är den Visaste, Allvetande.

84. Vi gav honom också Isak och Jakob, och vägledde dem båda. På liknande sätt vägledde vi Noak innan dess, och av hans ättlingar (vägledde vi) David, Salomon, Job, Josef, Moses, och Aron. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

85. Likaså Sakarias, Johannes, Jesus och Elias; alla var de rättfärdiga.

86. Och Ismael, Elias, Jonas, och Lot; var och en av dessa utmärkte vi över alla människor.

87. Från deras förfäder, deras avkomlingar och deras syskon, valde vi många och vägledde dem på en rak väg.

88. Sådan är GUDs vägledning, med vilken Han vägleder vem Han än väljer bland Sina tjänare. Hade någon av dem fallit in i idoldyrkan, skulle deras verk ha tillintetgjorts.

89. Det var till dessa vi gav skriften, visdom och profetskap. Om dessa människor inte tror, kommer vi att låta andra ta deras plats, och de nya människorna kommer inte att vara icke troende.

90. Det är dessa som är vägledda av GUD; du ska vägledas i deras fotspår. Säg, ”Jag ber er inte om någon lön. Detta är blott ett budskap för alla människor.”

Guds Budskap Till Världen

91. De värdesatte aldrig GUD som Han ska värdesättas. Följaktligen sa de, ”GUD uppenbarar ingenting för en mänsklig varelse.” Säg, ”Vem uppenbarade då skriften som Moses kom med, fylld av ljus och vägledning för människorna?” Ni för ner det på papper för att förkunna det, medan ni döljer mycket av det. Ni fick veta sånt ni aldrig känt till – ni och era föräldrar. Säg, ”GUD (är Den som uppenbarade det),” lämna dem sedan i deras tanklöshet, lekande.

92. Även detta är en välsignad skrift som vi uppenbarat, bekräftande tidigare skrifter, så att du ska kunna varna det viktigaste samhället* och alla omkring det. De som tror på Livet Efter Detta kommer att tro på denna (skrift), och kommer att iakttaga Kontaktbönerna (Salat).

6:92 Dagens "viktigaste samhälle" är Amerika, 
där Guds budskap återupprättas. 
Då Koranen uppenbarades var Mekka 
det viktigaste samhället.
Falska Budbärare Fördöms

93. Vem är mer ond än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem, eller säger, ”Jag har fått gudomlig inspiration,” när ingen sådan inspiration givits honom, eller säger, ”Jag kan skriva detsamma som GUDs uppenbarelser”? Om ni bara kunde se de som överträder vid dödsögonblicket! Änglarna sträcker ut sina händer emot dem, med orden, ”Släpp taget om era själar. Idag har ni ådragit er ett skamfullt straff för att ha yttrat annat än sanningen om GUD, och för att ha varit för arroganta för att acceptera Hans uppenbarelser.

94. ”Ni har återvänt till oss som individer, precis som vi skapade er första gången, och lämnat allt vi gav er bakom er. Vi ser inte hos er de medlare ni idoliserade, som ni påstod skulle hjälpa er. Alla band er emellan har skurits av: idolerna ni satt upp har övergett er.”

Guds Storhet

95. GUD är Den som får kornen och fröna att spricka och gro. Han producerar det levande från det döda och det döda från det levande. Sådan är GUD; hur kan ni avvika!

96. Vid dagens inbrott får Han morgonen att gry. Han gjorde natten stilla, och Han lät solen och månen fungera som anordningar för beräkning. Sådan är den Allsmäktiges, den Allvetandes design.

97. Och Han är Den som skapade stjärnorna för att vägleda er i mörkret, på land och till havs. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.

98. Han initierade er från en person och fastställde er väg, liksom ert yttersta öde. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för människor som förstår.

99. Han är Den som sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar alla sorters växter. Från det gröna ämnet producerar vi mängder av komplicerade frön, palmträd med hängande klasar, trädgårdar av vindruvor, oliver och granatäpplen; frukter som är lika, men ändå olika. Betrakta dess frukter, när de växer och mognar. Detta är tecken för människor som tror.

100. Ändå sätter de upp idoler från jinnerna vid sidan av GUD, fast Han är Den som skapade dem. De tillskriver Honom till och med söner och döttrar, utan någon kunskap. Prisad vare Han. Han är den Högsta, ojämförlig deras påståenden.

101. Den Som Initierat himlarna och jorden. Hur skulle Han kunna ha en son när Han aldrig haft en maka? Han skapade allt och Han är fullt medveten om allt.

Gud

102. Sådan är GUD er Herre, det finns ingen annan gud än Honom, Skaparen av alla ting. Endast Honom ska ni dyrka. Han kontrollerar allting.

103. Ingen syn kan omge Honom, men Han omger alla syner. Han är den Medlidsamme, den Medvetne.

104. Upplysningar har kommit till er från er Herre. Vad gäller de som kan se, gör de det för sitt eget bästa, och de som blir blinda, blir det till skada för sig själva. Jag är inte er förmyndare.

105. Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att bevisa att du mottagit kunskap, och för att klargöra dem för människor som vet.

106. Följ det som uppenbarats för dig från din Herre, det finns ingen annan gud än Honom, och ignorera idoldyrkarna.

107. Om GUD så önskat, skulle de inte ha dyrkat idoler. Vi utsåg inte dig till att vara deras förmyndare, ej heller är du deras försvarare.

108. Förbanna inte idolerna de sätter upp vid sidan av GUD, så att de inte hädar och förbannar GUD av okunnighet. Vi har smyckat alla gruppers gärningar i deras ögon. Slutligen återvänder de till sin Herre, då Han informerar dem om allt de har gjort.

109. De svor vid GUD, högtidligt, att om ett mirakel skulle komma till dem, skulle de säkerligen tro. Säg, ”Mirakel kommer endast från GUD.” Så vitt ni vet, skulle de fortsätta att inte tro, även om ett mirakel skulle komma till dem.

110. Vi kontrollerar deras sinnen och deras hjärtan. Eftersom de beslutat sig för att inte tro, lämnar vi dem i deras överträdelser, famlande.

En Konsekvens av Deras Eget Beslut

111. Även om vi sände ner änglarna till dem; även om de döda talade till dem; även om vi uppbådade alla mirakel inför dem; kan de inte tro om GUD inte vill det. De flesta av dem är verkligen okunniga.

Hadith & Sunna: Påhitt av Profetens Fiender

112. Vi har låtit varje profets fiender – människo och jinndjävlar – inspirera varandra med vackra ord, för att bedra. Om er Herre så önskat, skulle de inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras påhitt.

Viktigt Kriterium

113. Det är för att låta sinnena hos de som inte tror på Livet Efter Detta lyssna på sådana påhitt, acceptera dem, och på så sätt avslöja sina verkliga övertygelser.*

*6:113 Koranen tillhandahåller kriteria som visar oss 
om vi verkligen tror på Livet Efter Detta 
eller bara ägnar det tomma ord. 
Dessa viktiga kännetecken förklaras här och i 
17:45-46 och i 39:45.
Koranen: Fullt Detaljerad*

114. Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?* De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.

115. Er Herres ord är fullständiga,* i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

*6:113-115 Upprätthållandet av någon annan källa 
vid sidan av Koranen, 
tyder på att man inte tror på Koranen (Appendix 18).

116. Lyder du majoriteten av människor på jorden, kommer de att avleda dig från GUDs väg. De följer endast antaganden; de bara gissar.

117. Er Herre är fullt medveten om de som avviker från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

118. Ni ska äta av det, över vilket GUDs namn har uttalats, om ni verkligen tror på Hans uppenbarelser.

Tillfälle att Minnas Gud: Nämn Guds Namn Innan Ni Äter

119. Varför skulle ni inte äta av det, över vilket GUDs namn har uttalats? Han har detaljerat för er vad som är förbjudet för er, såvida ni inte tvingas. Många människor vilseleder verkligen andra med sina personliga åsikter, utan kunskap. Er Herre är fullt medveten om de som överträder.

120. Ni ska undvika uppenbara synder, liksom dolda. De som förvärvat synder kommer absolut att få betala för sina överträdelser.

121. Ät inte av det, över vilket GUDs namn inte har uttalats, för det är en avskyvärd handling. Djävlarna inspirerar de som förenats med dem till att argumentera med er; lyder ni dem kommer ni att vara idoldyrkare.*

*6:121 Dietiska förbud som upprättats av annat än Gud, 
representerar idoldyrkan.

122. Är den som var död, som vi gav liv och försåg med ljus, med vilket han kan röra sig bland människorna, likvärdig den i totalt mörker, ur vilket han aldrig kan ta sig ur? De icke troendes handlingar smyckas således i deras ögon.

123. Vi låter de ledande brottslingarna i varje samhälle intrigera och konspirera. Men de intrigerar och konspirerar endast mot sina egna själar, utan att inse det.

Att Ifrågasätta Guds Visdom*

124. När ett mäktigt bevis kommer till dem, säger de, ”Vi kommer inte att tro om vi inte får det som GUDs budbärare får!” GUD vet exakt vem som är bäst kvalificerad att förmedla Hans budskap.* Sådana brottslingar kommer att lida förnedring hos GUD, och hemskt straff till följd av deras onda intrigspel.

*6:124 Avundsjuka och ego är mänskliga egenskaper 
som provocerar en del människor till att ifrågasätta 
Guds visdom när det gäller val av Hans budbärare. 
Korrumperade Muslimska lärda har yttrat samma sak 
beträffande uppenbarelsen av Koranens matematiska kod 
genom Guds Budbärare av Förbundet.
Koranisk Kunskap; Långt Före Mänsklig Utveckling*

125. För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet för Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han bröstet otåligt och ansträngt, likt den som klättrar mot skyn.* GUD placerar på så sätt en förbannelse över de som vägrar tro.

*6:125 Århundraden efter Koranens uppenbarelse 
fick vi veta att andelen syre minskar när vi klättrar 
mot skyn, och vi kippar efter luft.

126. Detta är den raka vägen till er Herre. Vi har förklarat uppenbarelserna för människor som tar sig i akt.

127. De har förtjänat fridens boning hos sin Herre; Han är deras Herre och Mästare, som belöning för deras verk.

128. Den dagen kommer, då Han sammankallar dem alla (och säger): ”O ni jinner, ni har gjort anspråk på mängder av människor.” Deras mänskliga följeslagare kommer att säga, ”Vår Herre, vi njöt av varandras sällskap tills vi slösat bort livstiden Du fastställt för oss.” Han kommer att säga, ”Helvetet är ert öde.” De vistas däri för evigt, enligt GUDs vilja. Er Herre är Vis, Allvetande.

129. På så sätt parar vi ihop de onda till att vara varandras följeslagare, som straff för deras överträdelser.

130. O ni jinner och människor, kom inte budbärare från ert folk till er, som skildrade Mina uppenbarelser för er, och varnade er för mötet med denna dag? De kommer att säga, ”Vi vittnar mot oss själva.” De var helt upptagna med det världsliga livet, och kommer att vittna mot sig själva om att de inte trodde.

131. Detta är för att visa er att er Herre aldrig utplånar något samhälle orättvist, när dess människor är omedvetna.

132. Alla kommer att uppnå en rang i förhållande till sina gärningar. Er Herre är aldrig omedveten om någonting de gör.

133. Er Herre är den Rike; besittare av all nåd. Om Han vill, kan Han avlägsna er och ersätta er med vem Han vill, precis som Han skapade er från andra människors avkomma.

134. Det som lovats er kommer att ske, ni kan aldrig undvika det.

135. Säg, ”O mitt folk, gör ert bästa, vilket även jag kommer att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka de yttersta vinnarna är.” Utan tvivel, kommer de onda aldrig att lyckas.

Att Missbruka Guds Gåvor

136. De avsätter till och med en del av de grödor och boskap som GUD tillhandahåller, och säger, ”Denna del tillhör GUD,” enligt deras yttranden,” och denna del tillhör våra idoler.” Det som avsatts till deras idoler nådde emellertid aldrig GUD, medan delen som avsatts för GUD undantagslöst gick till deras idoler. Ytterst beklagligt är deras omdöme.

137. På så sätt lurades idoldyrkarna av sina idoler, till den grad att de dödade sina egna barn.* I själva verket vållar deras idoler dem stor smärta och förvirrar deras religion för dem. Om GUD så önskat skulle de inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras påhitt.

*6:137 Ett perfekt exempel är den internationellt ökända 
incidenten om avrättningen på en Saudiarabisk prinsessa 
1978, för ett påstått äktenskapsbrott. 
Guds lag instiftar piskning, inte avrättning, 
som straff för äktenskapsbrott (24:12), 
medan de idoldyrkande lagarna föreskriver avrättning. 
Som förklarats i 42:21, 
följer de traditionsbundna en religion som inte 
auktoriserats av Gud.
Religiösa Påhitt Fördöms

138. De sa, ”Detta är förbjuden boskap och skörd; ingen ska äta av den, utöver den vi tillåter,” påstod de. De förbjöd även ridning av viss kreatur. Även boskapen de åt, uttalade de aldrig GUDs namn över när de offrade dem. Sådana är påhitt tillskrivna Honom. Han kommer säkerligen att låta dem betala för sina påhitt.

139. De sa också, ”Det som finns i bukarna på dessa kreatur är enbart reserverat för männen ibland oss, och är förbjudet för våra fruar.” Men om det var dödfött lät de sina fruar ta del av det. Han kommer säkerligen att låta dem sona för sina påhitt. Han är den Visaste, Allvetande.

140. De som dödade sina barn dåraktigt på grund av brist på kunskap, förbjöd det som GUD gett dem, och rättade sig efter påhitt tillskrivna GUD, är verkligen förlorare. De har gått långt vilse, de är inte vägledda.

Zakat Måste Ges På "Skördedagen"

141. Han är Den som etablerade trädgårdar, spaljerade och ospaljerade, palmträd, grödor av olika smaker, oliver, granatäpplen – frukter som är lika men ändå olika. Ät av deras frukter, och ge den välgörenhet som ska betalas på skördedagen,* slösa inte på någonting. Han älskar inte de slösaktiga.

*6:141 Välgörenheten Zakat är så pass viktig, 
att Den Barmhärtigaste begränsat Sin nåd 
till dem som ger den (7:156). 
Trots det har de korrumperade Muslimerna förlorat detta 
ytterst viktiga budord; 
de ger Zakat endast en gång per år. 
Vi ser här att Zakat måste ges bort på 
"dagen vi får inkomst." 
Andelen som kom till oss från Abraham är 2.5% 
av vår nettoinkomst.

142. Viss kreatur förser er med transportmedel, liksom bäddmaterial. Ät av GUDs gåvor till er, och följ inte Satans fotspår; han är er ivrigaste fiende.

Påhittade Dietiska Förbud Fördöms

143. Åtta sorters kreatur: vad gäller de två sorters fåren, och de två sorters getterna, säg, ”Var det de två hanarna Han förbjöd, de två honorna, eller det i skötena hos de båda honorna? Säg mig vad ni vet, om ni talar sanning.”

144.Beträffande de båda sorters kamelerna och de båda sorters nötkreaturen, säg, ”Är det de båda hanarna Han förbjöd, de båda honorna, eller det i skötet på de båda honorna? Var ni vittnen när GUD fastställde sådana förbud för er? Vem är ondare än de som hittar på sådana lögner och tillskriver GUD dem? Således vilseleder de människorna utan kunskap. GUD vägleder inte sådana onda människor.”

De Enda Dietiska Förbuden*

145. Säg, ”I de uppenbarelser jag fått finner jag ingen mat förbjuden för någon som äter, förutom: (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3) griskött,* för det är orent, och (4) köttet från djur som hädiskt tillägnats annat än GUD.” Tvingas man (äta dessa) utan avsikt eller illvilja, är er Herre Förlåtare, Barmhärtigast.

146. För de som är Judiska förbjöd vi djur med odelade hovar; av nötkreaturen och fåren förbjöd vi fettet, förutom det de bär på sina ryggar eller i inälvorna, eller det som blandats med ben. Detta var ett straff för deras överträdelser, och vi är sanningsenliga.

*6:145-146 Endast fyra sorters animaliska produkter 
har förbjudits: djur som dör av sig själva, 
rinnande blod (ej fångat inuti köttet), griskött, 
och djur som dedicerats till annat än sin Skapare. 
Vers 146 informerar oss om att sådana förbud är mycket 
specificerade; Gud förbjuder antingen 
"köttet" eller "fettet," eller både och, 
om Han så önskar.

147. Om de inte tror dig, säg, ”Er Herre besitter oändlig nåd, men Hans straff är oundvikligt för de skyldiga människorna.”

148. Idoldyrkarna säger, ”Om GUD så önskat, skulle vi inte praktiserat idoldyrkan, inte våra föräldrar heller, ej heller skulle vi ha förbjudit någonting.” De som kom innan dem tvivlade på samma sätt, tills de ådrog sig vårt straff. Säg, ”Har ni någon bevisad kunskap som ni kan visa oss? Ni följer bara antaganden; ni bara gissar.”

Det Mäktigaste Argumentet

149. Säg, ”GUD besitter det mäktigaste argumentet; om Han vill kan Han vägleda er alla.”

*6:149 Koranens matematiska kod är ett konkret och 
helt obestridligt bevis för att detta är Guds budskap 
till världen. Det krävs gudomligt ingripande för att 
förhindra en läsare från att uppskatta detta 
extraordinära fenomen, 
och sedan prostrera och acceptera detta 
överväldigande mirakel (se 17:45-46, 18:57, 56:79, 
och Appendix Ett).

150. Säg, ”Hämta era vittnen som kan vittna om att GUD förbjudit det ena eller det andra.” Om de vittnar, vittna ej med dem. Ej heller ska du följa åsikterna av de som förkastar våra uppenbarelser, de som inte tror på Livet Efter Detta, och de som avviker från sin Herre.

De Stora Budorden

151. Säg, ”Kom, låt mig tala om för er vad er Herre verkligen förbjudit er: ni ska inte sätta upp idoler vid sidan av Honom. Ni ska hedra era föräldrar. Ni ska inte döda era barn av rädsla för fattigdom – vi försörjer er och dem. Ni ska inte begå grova synder, uppenbara eller dolda. Ni ska inte döda – GUD har gjort livet heligt – förutom i rättvisans namn. Detta är Hans budord till er, så att ni ska kunna förstå.”

Övriga Budord

152. Ni ska inte röra de föräldralösas pengar förutom på ett ytterst rättfärdigt sätt, tills de uppnår mognad. Ni ska ge full vikt och hela mått när ni bedriver handel, rättvist. Vi belastar ingen själ utöver dess tillgångar. Ni ska vara absolut rättvisa när ni vittnar, även mot era egna släktingar. Ni ska uppfylla ert förbund med GUD. Dessa är Hans budord till er, så att ni ska kunna ta er i akt.

153. Detta är Min väg – en rak väg. Ni ska följa den, följ inte några andra vägar så att de inte avleder er från Hans väg. Dessa är Hans budord till er, så att ni ska kunna räddas.

154. Och vi gav Moses skriften, komplett med de bästa budorden och med allting detaljerat, en ledstjärna och nåd, så att de må tro på att möta sin Herre.

155. Detta är också en välsignad skrift som vi uppenbarat; ni ska följa den och föra ett rättfärdigt liv, så att ni ska kunna uppnå nåd.

156. Nu kan ni inte längre säga, ”Skriften sändes ner till de båda grupperna före oss, vi var omedvetna om dess läror.”

Matematik: Det Ultimata Beviset*

157. Ej heller kan ni säga, ”Om bara en skrift kunde komma ner till oss, så skulle vi vara bättre vägledda än dem.” En bevisad skrift har nu kommit till er från er Herre, en ledstjärna och en nåd. Så, vem är ondare än den som avvisar dessa bevis från GUD och ignorerar dem? Vi kommer att överlämna de som ignorerar våra bevis till det värsta straffet för deras tanklöshet.

*6:157 Funktionen av Koranens matematiska kod framgår 
tydligt av att versnumret (157) 
adderat med det gematriska värdet av 
"Rashad Khalifa" (1230), 
genom vilken koden uppenbarades, blir 1387, 
eller 19x73.
Förutsättningar för Testet

158. Väntar de på att änglarna ska komma ner till dem, eller er Herre, eller några fysiska manifestationer av er Herre? Dagen som det inträffar kommer ingen själ ha nytta av att tro om den inte trodde innan dess, och om den inte utnyttjade fördelarna av att tro genom att föra ett rättfärdigt liv.* Säg, ”Fortsätt ni att vänta; vi väntar likaså.”

*6:158 Efter att ha trott måste själen växa och 
utvecklas genom sederna för dyrkan som fastställts 
av Gud.
Religiösa Sekter Fördöms

159. De som delar upp sig i sekter tillhör inte dig. Deras dom vilar hos GUD, sedan kommer Han att informera dem om allt som de har gjort.

160. Den som gör en rättfärdig gärning får belöning för tio, den som begår en synd får endast sona för en. Ingen drabbas av minsta orättvisa.

161. Säg, ”Min Herre har väglett mig på en rak väg Abrahams perfekta religion, monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare.”

162. Säg, ”Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

163. ”Han har ingen partner. Detta är vad jag uppmanats tro, och jag är den förste att underkasta mig.”

164. Säg, ”Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över alla ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen bär någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han informerar er om alla era tvister.”

165. Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff, och Han är Förlåtare, Barmhärtigast.

 

Läs sura 7