Monoteism

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

God’s religion – Monotheism

Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen God’s religion – Monotheism.

Vad är Monoteism?

Webster’s collegiate dictionary defines monotheism as the doctrine or belief that there is but one God. The belief in the Oneness of God, and the worship of God Alone is central to Submission. In many places in fact, we see the religion of submission being referred to synonymously as the religion of monotheism.

Det Viktigaste Budordet*

[3:18] GUD vittnar om att det inte finns någon annan gud än Honom, det gör även änglarna och de som har kunskap. Sanningsenligt och riktigt, Han är den absoluta guden; det finns ingen annan gud än Honom, den Allsmäktige, Visast.

Lã Elãha Ellã Allãh: Första Budordet

[47:19] Ni ska veta att: ”Det finns ingen annan gud än GUD,”* och be om förlåtelse för era synder och för synderna av alla troende män och kvinnor. GUD är fullt medveten om era beslut och ert slutliga öde.

[3:95] Säg, ”GUD har förkunnat sanningen: Ni ska följa Abrahams religion monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare.”

[10:105] Jag beordrades; ”Förbli hängiven religionen monoteism; du ska inte praktisera idoldyrkan.

Monoteism – religion sedan Adams tid

All messengers since Adam have preached one and the same religion:

[21:25] Vi har inte sänt någon budbärare före dig, förutom med inspirationen: ”Det finns ingen annan gud än Mig; ni ska dyrka endast Mig.”

Abraham was the original messenger of the creed named ”Islam” (22:78, Appendix 26). ”Islam” is not a name, but rather a description meaning ”Submission”. What did Abraham contribute to Submission? We learn from 16:123, that all religious duties in Submission were delivered through Abraham. Many of the verses in the Quran in fact enjoin submitters to follow monotheism, the religion of Abraham, the perfect religion.

[2:135-136] De sa, ”Man måste vara Judisk eller Kristen för att vara vägledd.” Säg, ”Vi följer Abrahams religion – monotesim – han var aldrig en idoldyrkare.” Säg, ”Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, och på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och till Patriarkerna; och på det som gavs till Moses och Jesus, och alla profeter, från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade.”

[3:95] Säg, ”GUD har förkunnat sanningen: Ni ska följa Abrahams religion – monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare.”

[4:125] Vem är bättre vägledd i sin religion än den som helt och hållet underkastar sig GUD, lever ett rättfärdigt liv enligt Abrahams troslära: monoteism? GUD har valt ut Abraham till en älskad vän.

[6:14] Säg, ”Ska jag acceptyera annat än GUD som Herre och Mästare, när Han är Den Som Initierat himmlarna och jorden, och Han ger näring men får ingen näring?” Säg, ”Jag har beordrats vara en ytterst hängiven underkastad, och, ’Inte vara en idoldyrkare.'”

[6:161] Säg, ”Min Herre har väglett mig på en rak väg Abrahams perfekta religion, monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare.”

[16:123] Därefter inspirerade vi dig (O Muhammed) till att följa Abrahams religion, monoteisten*; han var aldrig en idoldyrkare.

[22:78] Ni ska sträva för GUDs sak som ni borde sträva för Hans sak. Han har valt er, och inte gett er några svårigheter i att utöva er religion – religionen av er fader Abraham. Han är den som gav er namnet ”Underkastade” ursprungligen. Därför ska budbäraren fungera som vittne ibland er, och ni ska fungera som vittnen ibland människorna. Därför ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och hålla fast vid GUD; Han är er Herre, den bäste Herren och den bäste Hjälparen.

Monoteism – En naturalig instinkt.

Before Creation, God summoned all of us human beings and had us bear witness that He Alone is our Lord. Thus all human beings are born with an instinctive knowledge about God. (Note: The Reader may be interested in the articles dealing with the Purpose of Our Creation, and the Introduction to Submission). Each one of us will be stand before God on the Day of Resurrection and be held accountable for our worship.

[7:172-173] Minns att er Herre sammankallade alla Adams ättlingar och lät dem själva bevittna: ”Är Jag inte er Herre?” Alla sa de, ”Jo. Vi vittnar om det.” Därför kan ni inte säga på Återuppståndelsens Dag, ”Vi var inte medvetna om detta.” Ej heller kan ni säga, ”Det var våra föräldrar som praktiserade idoldyrkan, vi följde bara deras fotspår. Kommer Du att straffa oss för det som andra hittat på?”

[30:30] Därför ska ni ägna er åt religionen strikt monoteism. Sådan är den naturliga instinkten som placerats i människorna av GUD. En sådan GUDs skapelse, kommer aldrig att förändras. Detta är den perfekta religionen, men de flesta människorna vet inte det.

Worship God Alone, Avoid All forms of Idolatry

The Quran is full of verses that advocate the Worship of God Alone. Our prayers, worship practices, life, and death should be all devoted to God alone, Lord of the universe. Those who set up other gods besides God, will not develop their souls to withstand God’s presence on the Day of Resurrection. Hence they will have to flee to hell (exile from God) on their own volition.

[1:5] Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.

[3:62-64] Utan tvekan, detta är skildringen av sanningen. Det finns absolut ingen annan gud än GUD. GUD är utan tvivel den Allsmäktige, Visast. Om de vänder sig bort är GUD fullt medveten om de som begår onda gärningar. Säg, ”O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD.” Om de vänder sig bort så säg, ”Vittna om att vi är underkastade.”

Den Oförlåtliga Synden

[4:48] GUD förlåter inte idoldyrkan,* men Han förlåter mindre förseelser för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har utformat en fruktansvärd skymf.

*4:48 Idoldyrkan är oförlåtligt om det upprätthålls till döden. Man kan alltid ångra sig efter en överträdelse, inklusive idoldyrkan, innan döden kommer (se 4:18 & 40:66).

[6:162] Säg, ”Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.

[28:88] Dyrka ingen annan gud vid sidan av GUD. Det finns ingen annan gud än Honom. Allting försvinner, förutom Hans närvaro. All makt tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återvända.

[40:65] Han är den Levande; det finns ingen annan gud än Honom. Ni ska dyrka endast Honom, och ägna er religion till endast Honom. Prisad vare GUD, universums Herre.

 

[112:1] Proklamera: 
"Han är Den ende GUDen.

[112:2] 
"Den fullständige GUDen.

[112:3] 
"Aldrig har Han fött. 
Ej heller är Han född.

[112:4] "Ingen kan jämföras 
med Honom."

Prisad vare GUD