Sura 14: Abraham (Ibrahîm)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.R.* En skrift som vi uppenbarat för dig, för att leda människorna ut ur mörkret in i ljuset – enligt deras Herres vilja – till den Allsmäktiges väg, den Prisvärde.

*14:1 Dessa initialer förblev en 
gudomligt bevarad hemlighet tills Koranens 
matematiska kod upptäcktes 1974 e.Kr. 
Se Appendix 1 för betydelsen av dessa initialer.

2. GUDs (väg); Den som äger allting i himlarna och på jorden. Ve de som inte tror; de har ådragit sig ett hemskt straff.

Vad Prioriterar Du?

3. Det är de som prioriterar detta livet i stället för Livet Efter Detta, avviker från GUDs väg och strävar efter att göra den krokig; de har gått långt vilse.

Budbärarens Språk

4. Vi har inte sänt någon budbärare (för att predika) på annat än sitt folks språk, för att klargöra saker och ting för dem. GUD vilseleder sedan vem Han vill och vägleder vem Han vill. Han är Den Allsmäktige, den Visaste.

Moses

5. Så, skickade vi Moses med våra mirakel, och sa, ”Led ditt folk ut ur mörkret in i ljuset, och påminn dem om GUDs dagar.” Det är lärdomar för varje ihärdig, tacksam person.

Vikten Av att Vara Tacksam

6. Minns att Moses sa till sitt folk, ”Minns GUDs välsignelser över er. Han räddade er från Faraos folk, som vållade er den värsta förföljelsen, slaktande era söner och skonande era döttrar. Det var en svår prövning från er Herre.”

Tacksam respektive Otacksam

7. Er Herre har fastställt: ”Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag er.” Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.

8. Moses sa, ”Men om ni inte tror, tillsammans med alla människor på jorden, är GUD utan behov, Prisvärdig.”

Egoistiskt Motstånd: En Mänsklig Egenskap

9. Har ni inte hört talas om de som kom innan er – Noaks, ’Ãds och Thamoûds folk och andra som kom efter dem, som endast GUD känner till? Deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de behandlade dem med förakt och sa, ”Vi tror inte på det ni sänts med. Vi är skeptiska över ert budskap; fulla av tvivel.”

Att Blint Följa Våra Föräldrar: En Stor Mänsklig Tragedi

10. Deras budbärare sa, ”Tvivlar ni på GUD; Den Som Initierat himlarna och jorden? Han erbjuder er bara att förlåta era synder och att ge er ännu en chans till att rädda er själva.” De sa, ”Ni är bara människor som oss, som vill avleda oss från det sätt våra föräldrar brukade dyrka. Visa oss prov på mäktig auktoritet.”

11. Deras budbärare sa till dem, ”Vi är bara människor som er, men GUD välsignar vem Han vill bland Sina tjänare. Vi skulle omöjligt kunna visa er någon form av auktorisation, förutom enligt GUDs vilja. På GUD ska de troende lita.

12. ”Varför skulle vi inte lita på GUD, när Han har väglett oss på våra vägar? Vi kommer ihärdigt att hålla ut, trots er förföljelse. Alla som förlitar sig ska lita på Gud.” 

13. De som inte trodde sa till sina budbärare, ”Vi kommer att förvisa er från vårt land om ni inte återgår till vår religion.” Deras Herre inspirerade dem: ”Vi kommer oundvikligen att förinta de som överträder.

14. ”Och vi kommer att låta er bo i deras land efter dem. Det är (belöningen) för de som vördar Min prakt och vördar Mitt löfte.”

15. De utfärdade en utmaning, följaktligen fördömdes alla envisa tyranner.

16. Helvetet väntar honom, vari han kommer att dricka ruttet vatten.

17. Han kommer att svälja det, trots att han inte står ut med det, samtidigt som döden kommer emot honom från alla riktningar, men han kommer aldrig att dö. Ett hemskt straff väntar honom.*

*14:17 När vi gjorde uppror emot Gud 
och höll med Satan under den stora tvisten (38:69),
föreslog änglarna att vi skulle förvisas 
till Helvetet (Appendix 7). 
Men Den Barmhärtigaste bestämde sig 
för att ge oss ytterligare en chans till 
att rädda oss själva. Han sa till änglarna, 
"Jag vet vad ni inte vet" (2:30). 
Gud visste att många människor skulle ha 
protesterat om att de inte haft en aning om 
hur hemskt Helvetet var. 
Den skräckinjagande beskrivningen av Helvetet i 
14:17 och i 22:1922, 
omintetgör en sådan protest.
Vi har nu en ganska klar bild 
om hur hemskt Helvetet är.

18. De som inte tror på sin Herre kan beskrivas på följande sätt; deras verk är som aska i en våldsam vind, en stormig dag. De vinner ingenting på vad de förvärvar; sådan är den värsta avvikelsen.

Dyrka Endast Den Allsmäktige

19. Inser ni inte att GUD skapat himlarna och jorden för ett specifikt syfte? Om Han vill kan Han avlägsna er och ersätta er med en ny skapelse.

20. Det är inte för svårt för GUD.

På Återuppståndelsens Dag

21. När de alla står inför GUD,* kommer anhängarna att säga till ledarna, ”Vi brukade följa er. Kan ni skona oss, om så bara från en liten del, av GUDs straff?” De kommer att säga, ”Om GUD väglett oss skulle vi ha väglett er. Nu är det för sent, vare sig vi sörjer eller tar vår tillflykt i tålamod, finns ingen utväg för oss.”

*14:21 Koranen talar ofta om Livet Efter Detta 
i förfluten tid. 
Det beror på att dessa är framtida händelser 
som redan bevittnats av Gud, 
som utan tvivel kommer att inträffa.
Satan Tar Avstånd Från Sina Anhängare

22. Och djävulen kommer att säga, efter att domen utfärdats, ”GUD har gett er det sanningsenliga löftet och jag lovade er, men jag bröt mitt löfte. Jag hade ingen makt över er; jag bjöd helt enkelt in er och ni accepterade min inbjudan. Skyll därför inte på mig, utan skyll bara på er själva. Min klagan kan inte hjälpa er, ej heller kan er klagan hjälpa mig. Jag har misstrott er idoldyrkan av mig. De som överskred har ådragit sig ett smärtsamt straff.”

23. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att få tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för evigt, enligt sin Herres vilja. Deras hälsning däri är: Frid.”

Sanning kontra Lögn

24. Ser ni inte att GUD citerat exemplet på det goda ordet som ett bra träd vars rot är stadigt förankrat och vars grenar sträcker sig högt mot skyn?

25. Det avger sin skörd varje säsong, som utformat av sin Herre. GUD skildrar på så sätt exemplen för människorna, så att de må ta sig i akt.

26. Och exemplet på det dåliga ordet, är det av ett dåligt träd, avhugget vid marknivå; utan rötter att hålla det upprätt.

27. GUD stärker de som tror med det bevisade ordet, i detta livet och i Livet Efter Detta. Och GUD vilseleder de som överträder. Allt är enligt GUDs vilja.

De Avlägsnar Sina Familjer Från Guds Beskydd

28. Har du lagt märke till de som besvarade GUDs välsignelser genom att inte tro och på så sätt drog olycka över sina egna familjer?

29. Deras öde är Helvetet, vari de brinner; vilket miserabelt slut!

Idoldyrkan: Kärnan Till All Ondska

30. De sätter upp rivaler för att likställa dem med GUD och för att avleda andra från Hans väg. Säg, ”Njut tillfälligt; ert slutliga öde är Helvetet.”

Mycket Viktiga Budord

31. Uppmana Mina tjänare som trodde att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och att ge (till välgörenhet) från våra gåvor till dem, i hemlighet och öppet, innan en dag kommer där det varken finns handel eller favoritism.

32. GUD är Den som skapade himlarna och jorden, Han sänder ner vatten från skyn för att producera alla sorters frukter till er försörjning. Han har underordnat skeppen för att tjäna er till havs, enligt Sin befallning. Han har underordnat floderna för att tjäna er likaså.

33. Han har underordnat solen och månen för att tjäna er, kontinuerligt. Han har underordnat natten och dagen för att tjäna er.

34. Och Han ger er allt möjligt som ni ber Honom om. Skulle ni räkna GUDs välsignelser, skulle ni omöjligt kunna räkna dem allihop. Människan är verkligen överträdande, otacksam.

35. Minns att Abraham sa, ”Min Herre, gör detta till ett fridfullt land och skydda mig och mina barn från att dyrka idoler.

36. ”Min Herre, de har vilselett så många människor. Vad de som följer mig beträffar, hör de hemma hos mig. Vad gäller de som inte lyder mig, är Du Förlåtare, Den Barmhärtigaste.

37. ”Vår Herre, jag har bosatt en del av min familj i denna dal utan växtlighet, vid Ditt Heliga hus. Vår Herre, de ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat), så låt mängder av människor komma till dem, och förse dem med alla sorters frukter, så att de må vara tacksamma.

38. ”Vår Herre, Du vet vad vi döljer och vad vi tillkännager – ingenting är dolt från GUD på jorden, ej heller i himlarna.

39. ”Prisad vare GUD, för trots min höga ålder beviljat mig Ismael och Isak. Min Herre besvarar alla böner.

Kontaktbönerna: Gåva från Gud

40. ”Min Herre, gör mig till en som alltid iakttager Kontaktbönerna (Salat), mina barn likaså. Vår Herre, jag ber dig, besvara mina böner.

41. ”Min Herre, förlåt mig och mina föräldrar och de som tror, på dagen då granskningen äger rum.”

42. Tro aldrig att GUD är omedveten om vad överträdarna gör. Han ger dem bara uppskov tills en dag då ögonen stirrar i fasa.

43. När de rusar (ut ur gravarna) kommer deras ansikten att titta uppåt, deras ögon kommer inte ens att blinka och deras sinnen kommer att vara fyllda av skräck.

Gud Sänder Sina Budord Genom Sina Budbärare

44. Ni ska varna människorna för den dagen då straffet kommer till dem. De som överträdde kommer att säga, ”Vår Herre, ge oss ytterligare ett uppskov. Vi kommer då att besvara Ditt kall och följa budbärarna.” Svor ni inte tidigare på att ni skulle vara för evigt?

45. Ni bodde i hemmen som tillhört de som kom före er, som kränkt sina själar och ni har klart och tydligt sett vad vi gjorde med dem. Vi har gett er många avskräckande exempel.

46. De smed sina planer och GUD är fullt medveten om deras planer. Deras planer var sannerligen stora nog för att utplåna berg.

Garanterad Seger för Guds Budbärare

47. Tro inte att GUD någonsin kommer att bryta Sitt löfte till Sina budbärare. GUD är Allsmäktig, Hämnare.

Nya Himlar och Ny Jord*

48. Den dagen kommer, när denna jord kommer att ersättas med en ny jord, även himlarna och alla kommer att ställas inför GUD, den Ende, den Högste.

*14:48 Denna profetia finner man också 
i Gamla Testamentet (Jesaja 65:17 & 66:22) 
och i det Nya Testamentet: 
"Det vi väntar på är nya himmlar 
och en ny jord där, enligt hans löfte, 
Guds rättvisa kommer att bo." (2 Petrus 3:13).

49. Och på den dagen kommer ni att se de skyldiga kedjade i bojor.

50. Deras klädsel kommer vara gjord av tjära och eld kommer att täcka deras ansikten.

51. För GUD kommer att ersätta varje själ för vad den förtjänat; GUD är den mest effektive granskaren.

52. Detta är en förkunnelse för människorna att varnas härmed och för att låta dem veta att Han är bara en Gud och för de som besitter intelligens ska kunna ta sig i akt.

 

Läs sura 15