Testet

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Att testa de Troende, och Varför dåliga saker händer goda människor?

Notis: Det följande är en reproduktion av artikel 
"Testing the believers, 
and Why bad things may happen to good people".

”Tror människorna att de kommer att få säga,
”Vi tror,” utan att sättas på prov? (29:2)
Gud lär oss i Koranen att seger tillhör de troende i detta livet och i Livet Efter Detta (40:51). Gud säger också att de troende inte kommer att lämnas utan att testas.

Tror människorna att de kommer att lämnas att säga, ”Vi tror,” utan att sättas på prov? Vi har testat de som kom före dem, för Gud måste urskilja de som är sanningsenliga, och Han måste avslöja lögnarna. [29:2-3]

Gud kommer inte att lämna de troende som de är, utan att urskilja det dåliga från det bra… [3:179]

Förväntar ni er att komma till Paradiset utan att testas som de som kom före er? [2:214]

While this article’s title talks about BAD things that may happen to good people, I need to remind the reader that our definition of what is bad can be totally wrong as we cannot see what God sees. It is actually the short sighted people and those who are not true submitters who make a quick judgment that what happened to someone is bad (or good for this regard). It has been proven frequently that what seems to be bad in our eyes turned to be a blessing to that person and vice verse. The test was actually given  as much to those who witness what is happening and  make rush judgment and fail their test while the person who seems to receive the ”bad” incident had enriched his soul and progressed and counted with the winners.

[2:216] … Ni kanske ogillar någonting som är bra för er, och tycker kanske om någonting som är dåligt för er. GUD vet, medan ni inte vet.

In this article I m mainly discussing the testing of the believers. When bad things happen to someone it is usually one of two things, either a punishment or a test,(4:79, 42:30, 3:165). The disbelievers may not be punished in this life and allowed to transgress for a while to accumulate more sins and prepare for their humiliating defeat in the Hereafter. The believers on the other hand may be punished quickly in this life to bring them back to the right path, give them the chance to repent and correct what wrong they may have done. What seems to be a punishment for us or the people around us may just be a test to polish our qualities, expose our weakness and give us a chance to work on it and correct it, and also to see if we belong to those lucky ones who will steadfastly persevere while submitting to God ALONE and accepting His judgment in this life and in the Hereafter.. Throughout the Quran God gives a special rank in Heaven for those who steadfastly persevere, (2:54, 2:153, 2:155, 2:177, 2:249,  2:250, 3:17, 3:142, 3:146,  3:186, 3:200, 4:25, 7:126, 8:46, 8:66, 10:109, 11:11,11:49, 11:115, 12:90, 13:22, 13:24, 16:42, 16:96, 16:110, 16:126, 16:127, 18:28, 20:130, 21:85,  22:35, 23:111, 25:75, 28:54, 28:80, 29:59, 30:60, 31:17, 32:24, 33:35, 38:17, 38:44, 39:10, 40:55, 40:77, 41:35, 42:43, 46:35, 47:31, 76:12, 90:17, 103:3). Remember that people do not steadfastly persevere on good life, good health, good wealth, victory, happy times, but they do it for an adversity and/or lack of any of the above. We have to remember that death is not by itself a punishment as all of us will die, but death of someone can be a punishment or a test for the living others to see how they can accept God’s judgment and submit to Him in the good times and in the bad times, under all circumstances. Those who go through their test while steadfastly persevere are the most fortunate believers, they are the lucky ones despite their difficulties in this life and their perseverance in face of all the ignorant ones who do not understand God’s system.

[41:35] Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.

Testet

Hur Gud testar de troende kommer att variera. Det kan vara milt och lätt eller svårt och mycket prövande. Sjukdom, rädsla, hunger, fattigdom, död, förlust av makt eller kontroll, förlorandet av ett slag, misslyckande på ett prov, misslyckande med äktenskap, misslyckande med ett företag, förlorande av ett jobb eller en vän och så vidare är endast ett fåtal exempel. Testen kan också vara i form av välsignelser, rikedom, rädsla, kunskap, barn, familj, säkerhet, frid…o.s.v. Vad vi ska göra med dessa välsignelser är ett stort test. Testet kan också ges genom att vi testas av varandra. De sant troende underkastar sig Gud under alla omständigheter.

Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, och förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de ihärdiga. [2:155]

Ni ska veta att era pengar och era barn är ett test, och att Gud besitter en stor belöning. [8:28]

Ni kommer utan tvivel att testas genom era pengar och era liv, ni kommer att få höra massor av förolämpningar från dem som fått skriften och från idoldyrkarna. Om ni ihärdigt håller ut och för ett rättfärdigt liv, kommer det att bevisa styrkan av er tro. [3:186]

Vem kommer att testas?

Koranen visar oss att alla troende kommer att testas – profeterna, budbärarna, helgonen, de rättfärdiga människorna, alla kommer att testas.

Vi kommer säkerligen att sätta er på prov, för att urskilja de ibland er som strävar, och ihärdigt håller ut. Vi måste avslöja era verkliga egenskaper. [47:31]

Abraham, profeten, som kallades för Guds vän, fick genomgå ett mycket prövande test.

Minns att Abraham sattes på prov av hans Herre, genom vissa befallningar, och han uppfyllde dem. [2:124]

”Du (Abraham) har trott drömmen.” På så sätt belönar vi de rättfärdiga. Det var verkligen ett prövande test. [37:105-106]

Adam och Eva sattes på prov flera gånger, inklusive avvisningen från Himlen, och kan ha fått leva genom förlusten av sin rättfärdiga son. Noak förlorade sin son två gånger, först förlorade han honom som en icke troende men älskade honom fortfarande. Sedan förlorade han honom till floden medan han kallade på Gud för att rädda honom. Profeten Muhammad förlorade sin ende födde son (Ibrahim) som alla historiska berättelser återger, och var mycket ledsen över det. Muhammad spenderade en stor del av sitt liv med att kämpa mot de icke troende genom att gå från ett krig till ett annat. Han utsattes för dödandet, sårandet, och förlusten av nära och kära. Han testades verkligen. Gud skulle kunnat vinna krigen åt honom medan Muhammad satt hemma och njöt av ett fridfullt liv som profet. Noak, Abraham, Lot, Jakob, Josef, Moses, Salomon, Jesus, Johannes, Job, Jonas, och Muhammad gavs alla olika och svåra test.

På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt. [38:34]

Minns vår tjänare Job: han kallade på sin Herre, ”Djävulen har ansatt mig med motgång och smärta.” [38:41]

De troende före oss testades till max tills de skakades om.

Förväntar ni er att komma till Paradiset utan att testas som de som kom före er? De testades med svårigheter och motgångar, och skakades om, tills budbäraren och de som trodde med honom sa, ”Var är Guds seger?” Guds seger är nära. [2:214]

När?

Eftersom detta är ett test, kommer vi inte att veta när, var eller vilket sorts test vi kommer att få. Vi gör inte valet, det gör Gud. Han känner oss bättre än vi känner oss själva. Han vet vad som är bäst för oss, och under vilka omständigheter. Han är Allsmäktig, Nådigast, Barmhärtigast.

Att testa de Troende. Avslöja Hycklarna

Medan Gud testar de troende, använder Han test för att avslöja hycklarna och förvirra de icke troende. På så sätt låter Han dem fortsätta att överträda och famla. Dessa människor förstår inte Guds system och tror att de har rätt när de har helt fel. Gud gav oss ett exempel på dessa när Han berättar om Slaget mellan Grupperna i 33:9-12, och på hycklarna i 9:50-51. (Se också 3:118-120, och 22:11)

O ni som tror, minns Guds välsignelser över er; när soldater attackerade er sände vi över er våldsamma vindar och osynliga soldater. Gud Ser allt ni gör. När de kom från ovan er, och underifrån er, förskräcktes era ögon, i era hjärtan tog tålamodet slut, och ni hyste olämpliga tankar om Gud. Det är då de troende verkligen testades; de skakades om ordentligt. Hycklarna och de med tvivel i sina hjärtan sa, ”Vad Gud och Hans budbärare lovat oss var inget mer än en illusion”! [33:9-12]

Reaktion hos de Sant Troende

När de sant troende såg grupperna (redo att attackera), sa de, ”Detta är vad Gud och Hans budbärare har lovat oss, och Gud och Hans budbärare är sanningsenliga.” Denna (farliga situation) stärkte endast deras tro och förstärkte deras underkastelse. [32:22]

Vad ska de Troende göra?

Säg, ”Ingenting händer os, förutom vad Gud fastställt för oss. Han är vår Herre och Mästare. På Gud ska de troende lita.” [9:51]

När en olycka drabbar dem säger de, ”Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända.” [2:156]

När utsatta för motgångar och svårigheter, förväntas av de troende att de ska underkasta sig. Vi ska testas för att se om vi verkligen är underkastade eller inte. Och om vi underkastar oss Gud under de dåliga och de bra tiderna. Gud gav oss lösningen på hur vi ska kunna klara testen i Hans bok, Koranen. Han sa till oss att underkasta oss Honom med hela vårt hjärta. Att underkasta sig Gud betyder att man accepterar allt som Gud har givit oss och allt Han tagit bort från oss, att ihärdigt hålla ut och vänta på Guds seger. Rent praktiskt, låt oss formulera detta i steg.

När en motgång eller svårighet drabbar oss, ska vi:

(1) Få inte panik. Gud testar de troende. God does test the believers and if He is punishing us, it is to get our attention to correct something wrong we did. He is helping us out instead of leaving us in the dark. Since we asked for our freedom, He gave it to us and it is up to us to correct any wrong doing on our own, He only points things to us and we freely chose.

(2) Kontrollera för att se om vi avvikit från den rätta vägen. Dyrkar vi fortfarande endast Gud och följer Hans bok? Korrigera vår väg och stanna med endast Gud, om vi inte gjorde det.

(3) Underkasta oss Gud, genom att acceptera vad som hände oss utan att ifrågasätta det (Se 2:155-157)

(4) Åkalla Gud för att avlägsna motgång eller svårighet. Gud vill att vi åkallar Honom. Ha inte bråttom med att dra slutsatser. Gud kontrollerar allt. (Se 40:60)

(5) Håll ihärdigt ut. Detta är den största egenskapen hos den sant troende. (Se 2:153, 2:45, 90:17, 2:177 och 103:3). Gud lovar de som ihärdigt håller ut en stor belöning. (Se 41:35, 23:111, 22:35, 31:17 och (2:155-157)

(6) Believe that God’s promise is the truth and that victory belongs to the believers, but you have to pass your test. Victory is in the way. God’s victory is near. See 30:47, 30:60, 2:155 and 2:214.

(7) Det finns två sorters segrar enligt Koranen, seger i detta livet och den större och eviga segern i Livet Efter Detta. God has promised the believers both victories. Some of these victories my be in disguise and not apparent to other people. Other victories are obvious and clear. The true believer can identify many victories in his/her life even during the most difficult times or the time of testing. Of the many victories that the believers will see in this life, finding the right path and accepting God alone is the most important one. De troende accepterar när än Guds seger kommer till dem och strävar alltid för att uppnå den eviga segern i Livet Efter Detta (Se 9:50-52)

Med Guds hjälp och försäkringarna i Koranen, kommer de troende att göra det bästa av sitt test och vänta på Guds seger. De litar på Gud, och vet att Gud är Rättvis. De är absolut säkra på att Guds seger kommer och att Guds seger är deras belöning.

Prisad vare Gud

A.K.

Relaterade Verser Från Koranen

[2:45] Ni ska söka hjälp genom ihärdighet och Kontakt Bönerna (Salat). Detta är sannerligen svårt, men inte för de vördnadsfulla.

[2:62] Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de Kristna, och de konverterade; den som (1) tror på Gud, och (2) tror på Sista Dagen, och (3) för ett rättfärdigt liv, kommer att få sin belöning från sin Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

[2:153] O ni som tror, sök hjälp genom ihärdighet och Kontaktbönerna (Salat. GUD är med dem som ihärdigt håller ut.

[2:155-157] Vi kommer säkerligen att testa er med rädsla, hunger, och förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de ihärdiga. När en hemsökelse drabbar dem, säger de, ”Vi tillhör Gud, och till Honom återvänder vi.” Dessa har förtjänat välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa är de vägledda.

[2:177] Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga

[2:214] Förväntar ni er att komma till Paradiset utan att testas som de som kom före er? De testades med motgång och svårighet, och skakades om, tills budbäraren och de som trodde med honom sa, ”Var är Guds seger?” Guds seger är nära.

[3:120] När någonting bra kommer din väg blir de ledsna, och när någonting dåligt händer dig blir de glada. Om du ihärdigt håller ut, och bibehåller rättfärdighet, kommer deras planer aldrig att skada dig. Gud är fullt medveten om allting de gör.

[9:50-52] Om någonting bra händer dig, blir de ledsna, och om en hemsökelse drabbar dig, säger de, ”Sa vi inte det,” när de vänder sig bort och glädjer sig. Säg, ingenting händer oss förutom vad Gud fastställt för oss. Han är vår Herre och Mästare. På Gud ska de troende lita.” Säg, ”Ni kan endast förvänta er en av två bra saker för oss (seger eller martyrskap), medan vi för er förväntar oss fördömelse från Gud och straff från honom, eller av våra händer. Vänta därför, och vi kommer att vänta tillsammans med er.”

[22:11] Bland människorna finns den som dyrkar Gud villkorligt. Om saker och ting går som han vill, är han nöjd. Men om en motgång drabbar honom, vänder han om. På så sätt förlorar han både detta liv och Livet Efter Detta. Sådan är den verkliga förlusten.

[22:35] Det är de vars hjärtan skälver när de nämner GUD, de håller ihärdigt ut under motgång, de iakttager Kontaktbönerna (Salat), och av våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.

[23:11] Jag har belönat dem idag i gengäld för deras ihärdighet, genom att göra dem till vinnare.

[30:47] Vi har sänt budbärare före dig till deras folk, med stora tecken. Följaktligen straffade vi de som överträdde. Det är vår plikt att vi ger seger till de troende.

[30:60] Därför ska ni ihärdigt hålla ut – för GUDs löfte är sant – och låt dig inte avskräckas av de som inte uppnått övertygelse.

[31:17] O min son, du ska iakttaga Kontakt Bönerna (Salat). Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli ihärdig trots svårigheter. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.

[40:60] Er Herre säger, ”Åkalla Mig, och Jag kommer att besvara dig. Säkerligen, de som är för arroganta för att dyrka Mig kommer att komma till Helvetet, med våld.”

[41:35] Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.

[90:17] Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.

[103:1-3] Vid eftermiddagen.
Är människan helt förlorad.
Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv, och som uppmanar varandra till att upprätthålla sanningen, och som uppmanar varandra till att vara ihärdiga.