Sura 36: Y.S.(Ya Sîn)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Y.S.* (Yã Sîn)

*36:1 Se Appendix 1 för den detaljerade förklaringen av dessa initialer.

2. Och Koranen som är full av visdom.

3. Med all säkerhet, är du (Rashad) en av budbärarna.*

*36:3 Se Appendix 2 & 26 
för det obestridliga fysiska beviset.

4. På en rak väg.

5. Denna uppenbarelse är från den Allsmäktige, Barmhärtigast.

6. För att varna människor vars föräldrar aldrig varnats och som därför är omedvetna.

7. Det är förutbestämt att de flesta av dem inte tror.

8. För vi placerar kedjor runt deras halsar, upp till deras hakor. Följaktligen låses de i sin otro.

9. Och vi placerar en barriär framför dem och en barriär bakom dem, på så sätt beslöjar vi dem; de kan inte se.

10. Det är sak samma vare sig du varnar dem eller inte, de kan inte tro.*

*36:10 Alla är redan stämplade som troende eller icke troende. Se Appendix 14.

11. Du kommer endast att beaktas av de som upprätthåller detta budskap och som vördar Den Nådigaste – även då de är ensamma i sin avskildhet. Ge dem goda nyheter om förlåtelse och en generös belöning.

12. Vi kommer säkerligen att återuppliva de döda och vi har skrivit ner allt de har gjort i detta livet, även konsekvenserna som fortgår efter deras död. Allt har vi räknat i ett omfattande dokument.

Att Förkasta Budbärarna:

En Tragisk Mänsklig Egenskap*

13. Citera för dem exemplet på människorna i ett samhälle som mottog budbärarna.

14. När vi sände två (budbärare) till dem, trodde de inte. Vi bestyrkte dem då av en tredje. De sa, ”Vi är GUDs budbärare till er.”

15. De sa, ”Ni är bara människor som vi. Den Nådigaste har inte skickat ner någonting. Ni är lögnare.”

16. De sa, ”Vår Herre vet att vi sänts till er.

17. ”Vår enda uppgift är att förmedla budskapet.”

18. De sa, ”Vi ser er som dåliga omen. Om ni inte slutar, kommer vi säkerligen att stena er, eller plåga er med ett smärtsamt straff.”

19. De sa, ”Ert omen beror på hur ni reagerar, nu när ni har blivit påminda. Ni är verkligen överträdande människor.”

20. En man kom springande från andra sidan staden och sa, ”O mitt folk, följ budbärarna.

21. ”Följ de som inte ber er om någon lön, som är vägledda.

22. ”Varför skulle jag inte dyrka Den som initierat mig och till Honom kommer ni slutligen att återvända?

23. ”Ska jag sätta upp gudar vid sidan av Honom? Om Den Nådigaste önskade mig något ont, kan deras medling inte hjälpa mig det minsta, ej heller kan de rädda mig.

24. ”I sådana fall, skulle jag vara fullständigt vilse.

25. ”Jag har trott på er Herre; snälla, lyssna på mig.”

De Rättfärdiga Kommer Direkt Till Paradiset*

26. (När han dog) blev han tillsagd, ”Träd in i Paradiset.” Han sa, ”O, jag önskar att mitt folk visste.

*36:26 De rättfärdiga dör i själva verket inte; de går helt enkelt vidare till samma Paradis som Adam & Eva en gång levde i. De förenar sig med profeterna, helgonen och martyrerna i ett aktivt utopiskt liv
(se Appendix. 17).

27. ”Att min Herre har förlåtit mig och gjort mig ärbar.”

*36:13-27 Guds Budbärare har bevis, förespråkar ENDAST Gud och ber inte om några pengar.

28. Vi sände inte ner soldater från skyn över hans folk efter honom; vi behövde inte sända ner dem.

29. Allt som behövdes var ett slag, varpå de tystades.

Att Förlöjliga Budbärarna: En Tragisk Mänsklig Egenskap*

30. Hur bedrövligt är inte människornas tillstånd! Varje gång som en budbärare gick till dem, förlöjligade de honom alltid.

*36:30 Om budbäraren presenterar säkra bevis 
för budbärarskap, förespråkar dyrkan av endast Gud och inte ber oss om pengar, varför ska vi då inte tro?
(Se Appendix 2.)

31. Har de inte sett hur många generationer före dem vi utplånat och hur de aldrig återvänder till dem?

32. Var och en av dem kommer att sammankallas inför oss.

Guds Tecken

33. Ett tecken för dem är den döda jorden: vi återupplivar den och producerar frön från den, för deras mat.

34. I den odlar vi trädgårdar med dadelpalmer och vindruvor, vi låter bäckar välla fram däri.

35. Detta är för att förse dem med frukter och för att låta dem framställa med sina egna händer vad de behöver. Ska de då vara tacksamma?

36. Ärad vare Den som skapade alla sorters plantor från jorden, liksom de själva och andra skapelser som de inte ens känner till.

37. Ett annat tecken för dem är natten; vi avlägsnar dagsljuset därifrån, varpå de befinner sig i mörker.

38. Solen går ner på en speciell plats, enligt den Allsmäktiges, den Allvetandes design.

39. Vi formgav månen för att framträda i faser, tills den blir som en gammal böjd skida.

40. Solen ska aldrig hinna ikapp månen – natten och dagen avviker aldrig – var och en av dem löper i sin egen bana.

Uppfinningen av det Första Skeppet

41. Ett annat tecken för dem är att vi bar deras förfäder på den lastade arken.

42. Sedan skapade vi detsamma för dem att färdas i.

43. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat dränka dem, så att deras skrikande inte skulle höras, ej heller skulle de ha kunnat räddas.

44. I stället öser vi nåd över dem och låter dem njuta ett tag.

45. Ändå, när de blir tillsagda, ”Lär från ert förflutna för att verka rättfärdighet för er framtid, så att ni må uppnå nåd,”

46. Oavsett vilket sorts bevis de än får från sin Herre, ignorerar de ständigt det.

47. När de blir tillsagda, ”Ge från GUDs gåvor till er,” säger de som inte tror till de som tror, ”Varför ska vi ge till dem som GUD skulle ha kunnat ge mat, om Han så önskat? Ni har verkligen gått långt vilse.”

48. Dessutom utmanar de, ”När kommer det där löftet att äga rum, om du talar sanning.”

49. Allt de ser kommer att vara ett slag som överväldigar dem, medan de tvistar.

50. De kommer inte ens ha tid att skriva något testamente, ej heller kommer de att kunna återvända till sitt folk.

51. Hornet kommer att blåsas, varpå de kommer att resa sig från graven och gå till sin Herre.

52. De kommer att säga, ”Ve oss. Vem återupplivade oss från vår död? Detta är vad Den Nådigaste utlovat. Budbärarna hade rätt.”

53. Allt som behövs är ett slag, varpå de sammankallas inför oss.

54. På den dagen kommer ingen själ att kränkas det minsta. Ni kommer att ersättas exakt för vad ni än gjort.

55. De som vistas i Paradiset kommer att vara, på den dagen, lyckligt sysselsatta.

56. De vistas med sina makar i underbar skugga, i åtnjutning av bekväma möbler.

57. De kommer att ha frukter däri; de kommer att ha allt de önskar sig.

58. Hälsningar av frid från en Ytterst Barmhärtig Herre.

59. Vad gäller er, O ni som är skyldiga, kommer ni att sättas åt sidan.

Djävulen är det Andra Alternativet

60. Slöt jag inte ett förbund med er, O Adams Barn, att ni inte ska dyrka djävulen? Att han är er ivrigaste fiende?

61. Och att ni ska dyrka endast Mig? Det är den rätta vägen.

62. Han har vilselett mängder av er. Hade ni ingen förstånd?

63. Detta är Helvetet som utlovats er.

64. Idag kommer ni att brinna i det, som en konsekvens av er otro.

65. På den dagen kommer vi att beslöja deras munnar; deras händer och fötter kommer att vittna om allt de hade gjort.

66. Om vi vill kan vi beslöja deras ögon och följaktligen, när de söker vägen, kommer de inte att kunna se.

67. Om vi vill, kan vi frysa dem på plats; på så sätt kan de varken flytta sig framåt, eller gå tillbaka.

68. Den vi låter leva länge, låter vi återgå till svaghet. Förstår ni inte?

69. Det vi lärde honom (budbäraren) var inte poesi, ej heller är han (en poet). Detta är inget mindre än ett formidabelt bevis* och en fulländad Koran.

*36:69 Ordet "Zikr" syftar ofta på Koranens fantastiska matematiska kod, vilket sannerligen inte är litterärt, 
ej heller poesi. Var snäll och slå upp 38:1,8; 15:6,9; 16:44; 21:2,24; 26:5; & 36:11.

70. För att predika för de levande och för att avslöja de icke troende.

71. Har de inte sett att vi skapade för dem, med våra egna händer, boskap som de äger?

72. Och vi underkuvade dem för dem; en del rider de på, andra äter de.

73. De drar nytta av dem på andra sätt och utvinner även drycker. Ska de då inte vara tacksamma?

Maktlösa Idoler

74. De sätter upp vid sidan av GUD andra gudar, kanske kan de hjälpa dem!

75. Tvärtom, de kan inte hjälpa dem; det slutar istället med att de tjänar dem som hängivna soldater.

76. Bli därför inte ledsen över deras yttranden. Vi är fullt medvetna om allt de döljer och allt de tillkännager.

77. Ser inte människan att vi skapade honom från en liten droppe och sedan blir han en ivrig fiende?

78. Han ställer en fråga till oss – medan han glömmer bort sin första skapelse – ”Vem kan återuppliva benen efter att de ruttnat?”

79. Säg, ”Den som initierat dem från första början kommer att återuppliva dem. Han är fullt medveten om varje skapelse.”

80. Han är Den som skapar åt er, från de gröna träden, bränsle som ni bränner för ljus.

81. Är inte Den som skapade himlarna och jorden kapabel att återskapa detsamma? Jo sannerligen; Han är Skaparen, den Allvetande.

82. Allt Han behöver göra för att utföra någon befallning är att säga till den, ”Bli” och den är.

83. Därför, prisad vare Den i vars hand makten över alla ting och till Honom kommer ni att återföras.*

*36:83 Det är anmärkningsvärt att det geometriska värdet av "Rashad" (505), adderat med det gematriska värdet av 
"Khalifa" (725), plus suranumret (36), plus antalet verser (83), åstadkommer en slutsumma som är en multipel av 19 
(505 + 725 + 36 + 83 = 1349 = 19x71). Sura 36 är också nummer 19 bland de 29 initialförsedda

 

Läs sura 37