Sura 66: Förbud (Al-Tahreem)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. O du profet, varför förbjuder du det som GUD gjort lagligt för dig, bara för att förnöja dina fruar? GUD är Förlåtare, Barmhärtig.*

*66:1 Muhammedaner runt om i världen tror att Muhammed var ofelbar. Denna vers lär oss att han verkligen var en felbarmänniska (18:110, 33:37, 40:66, 80:1).

2. GUD har fastställt för er lagarna som hanterar era löften. GUD är er Herre och Han är Allsmäktig, Visast.

3. Profeten hade anförtrott en av sina fruar med ett visst uttalande, därefter spred en av dem det och GUD lät honom få veta det. Han informerade då sin fru om en del av saken och bortsåg från en del. Hon frågade, ”Vem har informerat dig om det här?” Han sa, ”Jag informerades av den Allsmäktige, Den Allvetande.”

4. Om ni båda ångrar er till GUD, har era hjärtan lyssnat. Men om ni förenar er mot honom, är GUD hans bundsförvant och det är även Gabriel och de rättfärdiga troende. Även änglarna är hans hjälpare.

5. Om han skiljer sig från er, kommer hans Herre att ersätta er med andra fruar, som är bättre än er; underkastade (Muslimer), troende (Mu’mens), lydiga, som ångrar sig, som dyrkar, gudfruktiga, antingen tidigare gifta, eller oskulder.

6. O ni som tror, skydda er själva och era familjer från Helveteselden, vars bränsle är människor och stenar. Vaktar den gör stränga och mäktiga änglar som aldrig trotsar GUD; de gör allt de beordras göra.

7. O ni som inte trodde, be inte om ursäkt idag. Ni ersätts bara för det ni gjorde.

De Troende Ångrar Sig

8. O ni som tror, ni ska vända er till GUD i en bestämd och uppriktig ånger. Er Herre kommer då att mildra era synder och ge er tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. På den dagen kommer GUD inte svika profeten och de som trodde med honom. Deras ljus kommer att stråla framför dem och till höger om dem. De kommer att säga, ”Vår Herre, fullända vårt ljus för oss och förlåt oss; Du är Allsmäktig.”

9. O profet, kämpa mot de som inte tror och mot hycklarna och var sträng med dem. Deras boning är Gehenna och ett miserabelt öde.

Myten om Medling Förstörd

10. Som exempel på de som inte trodde berättar GUD om Noaks fru och Lots fru. De var gifta med två av våra rättfärdiga tjänare, men bedrog dem och följaktligen kunde de inte hjälpa dem alls emot GUD. Båda två blev tillsagda, ”Gå in i Helveteselden med de som förtjänar det.”

Exempel på Troende: Faraos Fru

11. Och som exempel på de som trodde berättar GUD om Faraos fru. Hon sa, ”Min Herre, bygg ett hem för mig hos Dig i Paradiset och rädda mig från Farao och hans verk; rädda mig från de överträdande människorna.”

Maria

12. Även Maria, Amramiten. Hon bibehöll sin kyskhet, sedan blåste vi in i henne av vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och Hans skrifter; hon var lydig.

 

Läs sura 67