Sura 46: Sandåsarna (Al-Ahqãf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. H.M.

2. Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast.

3. Vi skapade inte himlarna och jorden och allting däremellan, förutom för ett specifikt syfte och för en begränsad tid. De som inte tror är fullständigt omedvetna om varningarna som ges till dem.

4. Säg, ”Fundera över de idoler ni satt upp vid sidan av GUD. Visa mig vad de skapat på jorden. Äger de en del av himlarna? Visa mig någon annan skrift före denna, eller någon etablerad kunskap som stödjer er idoldyrkan, om ni är sanningsenliga.”

Idolerna är Fullständigt Omedvetna

5. Vem är mer vilse än de som idoliserar idoler vid sidan av GUD som aldrig kan besvara dem förrän på Återuppståndelsens Dag och som är fullständigt omedvetna om deras dyrkan?

Idolerna Avvisar Sina Dyrkare*

6. Och när människorna sammankallas (på Domedagen), kommer deras idoler att bli deras fiender och fördöma deras idoldyrkan.*

*46:6 Se även Matteus 7:21-23: 
Jesus fördömer tydligt de som kallar honom "Herre."

7. När våra uppenbarelser reciterades för dem, klart och tydligt, sa de som inte trodde om sanningen som kom till dem, ”Detta är uppenbarligen magi!”

8. När de säger, ”Han hittade på det här,” säg, ”Om jag hittat på det här kan ni inte skydda mig från GUD. Han är fullt medveten om allt som ni planerar. Han räcker som vittne mellan mig och er. Han är Förlåtaren, Barmhärtigast.”

9. Säg, ”Jag skiljer mig inte från andra budbärare. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända mig eller er. Jag är ingenting annat än en påtaglig varnare.”

Rabbi Judah den Gudfruktige*

10. Säg, ”Tänk om det är från GUD och ni inte trodde på det? Ett vittne från Israels Barn har bevittnat ett liknande fenomen* och han har trott, medan ni blivit arroganta. Säkerligen, vägleder inte GUD de onda människorna.”

*46:10 Vittnet är Rabbi Judah den Gudfruktige 
(10:e Århundradet e.Kr.), 
som upptäckte samma 19baserade matematiska kod i intakta fragment av skriften
(se Appendix 1).

11. De som inte trodde sa om de som trott, ”Om det varit någonting bra, skulle de inte ha accepterat det före oss.” För att de inte var vägledda till det, sa de, ”Detta är ett gammalt påfund!”

12. Före detta, gav Moseboken vägledning och nåd. Även detta är en skrift som bekräftar, på Arabiska, för att varna de som överträdde och för att ge goda nyheter till de rättfärdiga.

Goda Nyheter

13. Säkerligen, de som säger, ”Vår Herre är GUD” och sedan för ett rättfärdigt liv, kommer inte att hysa någon rädsla, ej heller kommer de att sörja.

14. De har förtjänat Paradiset, vari de vistas för evigt; en belöning för sina verk.

40: Beslutsåldern*

15. Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Hans mor bar honom mödosamt, födde honom mödosamt och tog nära hand om honom i trettio månader. När han uppnår mognad och når fyrtioårsåldern,* ska han säga, ”Min Herre, vägled mig till att vara tacksam för de välsignelser Du gett mig och mina föräldrar och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Låt även mina barn vara rättfärdiga. Jag har ångrat mig inför Dig; Jag är en underkastad.”

*46:15 Gud vet mycket väl vem som förtjänar att komma till Himlen och vem som förtjänar 
att komma till Helvetet. 
Det är Hans lag att den Han sätter i döden före fyrtio års ålder kommer till Himlen. 
Guds ofantliga nåd reflekteras i det faktum att de flesta människorna har svårt att acceptera denna gudomliga nåd; de menar:
"Sätt dem i Helvetet!"
Se Appendix 32.

16. Det är från dessa som vi accepterar de rättfärdiga verken och förbiser deras synder. De har förtjänat Paradiset. Det är det sanna löftet som utlovats dem.

17. Sedan har vi den som säger till sina föräldrar, ”Ve er; ni säger till mig att jag kommer att återvända till livet (efter döden)? Hur kommer det sig att de som dog före oss aldrig kommer tillbaka?” Föräldrarna brukade ropa på GUDs hjälp och säga, ”Ve dig; snälla tro! GUDs löfte är sanningen.” Han brukade svara, ”Sagor från det förflutna!”

18. Sådana är de som stämplats som icke troende bland alla generationer jinner och människor; de är förlorare.

19. Alla uppnår rangerna de förtjänat, enligt sina gärningar. Han kommer att ersätta dem för deras gärningar, utan minsta orättvisa.

20. Den dagen kommer, då de som inte trodde kommer att ställas inför helveteselden: ”Ni har slösat bort de goda chanser ni fått under ert världsliga liv och ni gladde er åt dem. Därför ådrar ni er idag ett skamfullt straff som bestraffning för den arrogans ni begick på jorden utan basis och för era onda verk.”

Hûd

21. Minns att Ãds bror varnade sitt folk vid dyningarna – otaliga varningar levererades också före honom och efter honom: ”Ni ska inte dyrka annat än GUD. Jag befarar för er, straffet på en stor dag.”

22. De sa, ”Har du kommit för att avleda oss från våra gudar? Vi utmanar dig att frambringa (straffet) du hotar med, om du talar sanning.”

23. Han sa, ”Kunskapen om det är hos GUD; jag levererar bara det jag sänts att leverera. Jag ser dock att ni är okunniga människor.”

24. När de såg stormen komma emot dem, sa de, ”Den här stormen kommer att föra med sig regn som vi så väl behöver.” Istället är detta vad ni utmanade (Hûd) att frambringa; våldsam vind vari det finns smärtsamt straff.

25. Det förstörde allt, som beordrats av sin Herre. När morgonen kom stod ingenting upprätt förutom deras hem. På så sätt straffar vi de skyldiga människorna.

De Hånade Budbärarens Varningar

26. Vi hade etablerat dem på samma sätt som vi etablerat er och gav dem hörsel, ögon och sinnen. Men deras hörsel, ögon och sinnen hjälpte dem inte alls. Det är för att de bestämde sig för att ignorera GUDs uppenbarelser. Därför har profetiorna och varningarna de förlöjligat orsakat deras fördömelse.

27. Vi har utplånat många samhällen omkring er, efter att vi förklarat bevisen, så att de må ångra sig.

28. Varför lyckades då inte idolerna, som de satt upp för att föra dem närmre GUD, hjälpa dem? I stället övergav de dem. Sådana var de falska gudar som de idoliserade; sådana var påhitten de fabricerat.

Troende Bland Jinnerna*

29. Minns att vi ledde ett antal jinner till dig för att låta dem höra Koranen. När de kom dit sa de, ”Lyssna.” Så fort det var över, rusade de till sitt folk, varnande.*

*46:29 Jinnerna är varelserna som helt och hållet höll med Satan när han initierade sin berömda hädelse för biljoner år sedan. De förs in i denna värld som Satans avkomlingar. 
En jinn föds varje gång en människa föds. Den nyfödda jinnen tilldelas samma kropp 
som den nyfödda människan
och förespråkar konstant Satans ståndpunkt.
Se (Appendix 7).

30. De sa, ”O vårt folk, vi har hört en bok som uppenbarats efter Moses, som bekräftar tidigare skrifter. Den vägleder till sanningen; till den rätta vägen.

31. ”O vårt folk, besvara GUDs kall och tro på Honom. Han kommer då att förlåta era synder och bespara er ett smärtsamt straff.”

32. De som misslyckas med att besvara GUDs kall kan inte komma undan och kommer inte att ha någon Herre förutom Honom; de har gått långt vilse.

33. Inser de inte att GUD, som skapat himlarna och jorden utan minsta ansträngning, kan återuppliva de döda? Jo sannerligen; Han är Allsmäktig.

34. Dagen då de icke troende ställs inför Helveteselden, kommer de att tillfrågas, ”Är inte detta sanningen?” De kommer att säga, ”Jo absolut, vid vår Herre.” Han kommer att säga, ”Genomlid därför straffet för er otro.”

Guds Budbärare av Förbundet*

35. Ha därför tålamod, som budbärarna före dig, som hade styrka och som tog sin tillflykt i tålamod. Ha inte bråttom med att se straffet som oundvikligen kommer att komma till dem. Dagen de ser det, kommer det att verka som om de levt en timme av dagen. Detta är en förkunnelse: Är det inte alltid de onda som utplånas?

*46:35 Koraniska och matematiska bevis bevisar 
att budbäraren som tilltalas här är Rashad Khalifa. 
Genom att summera det geometriska värdet av 
"Rashad Khalifa" (1230), 
med suranumret (46), plus versnumret (35), får vi 1311, eller 19x69.
Det överensstämmer med Koranens kod. Se (Appendix 2).

 

Läs sura 47