Vår Ende Räddare och Frälsare

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

”Det ska inte finnas något tvång i religion: den rätta vägen
är nu tydlig från den felaktiga vägen.” Koranen 2:256
”Och ni ska veta sanningen, och sanningen
skall göra er fria.” Johannes 8:32
Vi (Submision.org) har fått många e-mail från våra Kristna bröder och systrar i vilka de predikar till oss om att Jesus Kristus är Frälsaren och vägen. Med all respekt för dem, kan vi inte acceptera deras förslag eftersom det motsäger varje känd gudomlig skrift, inklusive det Gamla Testamentet, det Nya Testamentet, och det Sista Testamentet (Koranen). De som uppriktigt studerar skriften kommer att se att den ENDE Räddaren och Frälsaren är den Ende Guden, den Allsmäktige, Abrahams, Moses, Jesus och Muhammads Gud.

I det NYA TESTAMENTET i Galaterbrevet 6:4-7 ser vi idén om att var och en ansvarar för sina egna gärningar uttryckt så här;

”Varje människa ska se på sitt uppträdande; om han har anledning att skryta om någonting, kommer det att vara på grund av sina egna prestationer och inte på grund av någon annans….

”En människa kommer ENDAST att SKÖRDA det han SÅR”

Galaterbrevet 6:4-7

Dessutom,

”Var och en av oss ska stå till svars för sig själv inför Gud.” Romarna 14:12

”Var och en kommer att få sin egen belöning enligt sitt eget arbete.” Korinterbrevet 3:8

Och i GAMLA TESTAMENTET;

”Även dig, O Herre, tillhör nåd; för du ger till var och en enligt hans verk.” Psaltaren 62:12

”Och kommer han inte att ge var och en enligt hans gärningar?” Ordspråksboken 24:12

”De rättfärdigas rättfärdighet skall vara över dem, och de ondas ondska ska vara över dem.” Hesekiel 18:20

Om var och en sår var han skördar, hur kan då Jesus vara frälsaren? Hur skulle han kunnat ta på sig människosläktets synder och upphävt dem? Endast Den som accepterar ånger och avlägsnar synder kan göra det. I hela det Gamla Testamentet ser vi att ENDAST Gud kallas FRÄLSAREN. Se 2 Samuel 22:13, och Jesaja 43:3-11. I Jesaja säger Gud klart och tydligt att ENDAST Han är FRÄLSAREN:

”För Jag är Herren, er Gud, Israels Helige, er FRÄLSARE…Det är Jag, Herren; det finns INGEN ANNAN FRÄLSARE FÖRUTOM MIG…” Jesaja 43:3 & 11

Han repeterar kategoriskt detta uttalande i Hosea:

”Jag är Herren, er Gud, sedan Egyptens land; Ni känner ingen annan Gud vid sidan av Mig, och det finns INGEN FRÄLSARE FÖRUTOM MIG.” Hosea 13:4

Det finns också ett närliggande koncept, idén om en ”BEFRIARE.” Detta ord har också endast använts för Gud i Gamla Testamentet, i Jesaja 44:24 och i Jesaja 60:16.

”Ni ska veta att Jag, Herren är er FRÄLSARE och BEFRIARE, Jacobs store.” Jesaja 60:16

Den skapade idén om att Jesus skulle vara Frälsaren kan endast hittas i det Nya Testamentet där ändringen varit mycket suspekt på grund av dess fullständiga motsägelse till den Gamla Testamentet som kom från samma Gud. Gud ändrar inte åsikt. Gud kallar inte sig Själv den ENDE FRÄLSAREN och sedan bestämmer sig för att ändra på det och kalla Jesus för Frälsaren. Detta uttryck som beskriver Jesus som Frälsaren användes endast två gånger i Det Nya Testamentet. Vi hittar det i Lk ii 11 och i Jn iv 42, Utöver dessa två förekomster, syftar den enda andra förekomsten i Evangelierna tydligt och klart på Gud, inte Jesus:

”Sedan sa Maria: ”Min varelse förkunnar Herrens storhet. Min ande finner glädje i Gud, MIN FRÄLSARE, för Han har sett ner på Sin tjänare i hennes ensamhet…” Lukas 1:46-48.

Vi kan inte ignorera påminnelsen i Jesaja 46:9 där Gud talar om Sig Själv:

”Jag är Gud, det finns ingen annan; Jag är Gud, det finns ingen annan som mig (La Elaha Ella Allah – på Arabiska).

I det Sista Testamentet, Koranen, kallar Gud Sig Själv tydligt och klart för FRÄLSAREN, och förklarar att det inte finns någon frälsare förutom Honom:

Vad gäller de som ångrar sig och ändrar sig, och förkunnar, de frälser Jag. Jag är Frälsaren, Barmhärtigast. (2:160)

Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att belöna dem fullständigt, och ösa Sin nåd över dem. Vad gäller de som avstår och som blir arroganta, kommer Han att överlämna dem till ett smärtsamt straff. De kommer inte att hitta någon herre vid sidan av Gud, ej heller någon frälsare. (4:173)

Förstår de inte att Gud accepterar Sina tjänares ånger, och tar allmosorna, och att Gud är Frälsaren, Barmhärtigast? (9:104)

Detta är Guds nåd och barmhärtighet gentemot er. Gud är Frälsaren, Visast. (24:10)

…Ni ska iakttaga Gud. Gud är Frälsaren, Barmhärtigast. (49:12)

Ni ska glorifiera och prisa er Herre, och åkalla Honom om förlåtelse. Han är Frälsaren (110:3)

Koranen (Det Sista Testamentet) bekräftar den grundläggande principen i det Gamla och det Nya Testamentet, att en man endast kommer skörda som han sår.

”Varje själ ansvarar endast för sina egna verk.” (53:39)

”…ingen själ gagnas av annat än sina egna verk, och ingen bär någon annans börda..” (6:164)

Vi har Endast En Gud som kan frälsa oss. Han är samma Gud som talade i Bibeln, i Evangelierna och i Koranen, för att påminna oss om att det inte finns någon annan gud än Honom.

Förkunna, ”Han är den Ende Guden. Den Absolute Guden. Aldrig har Han fött något. Ej heller är Han född. Ingen kan jämföras med Honom.” (112:1-4)

 

Mer om Gud på engelska:

Enjoying God’s Protection

Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen ”Enjoying God’s Protection” i Februari-upplagan 1999 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International.

God’s glorious Quran tells us about His advice and assurances to the first human being: Then Adam received from His Lord words, whereby He redeemed him. He is the Redeemer, Most Merciful. We said, “Go down therefrom, all of you. When guidance comes to you from Me, those who follow My guidance will have no fear, nor will they grieve. (2:37-38)

In all scriptures God has continued this assurance for the people. However, God has also told us that these assurances are conditional. In the simplest description the conditions are:

Surely, those who believe, those who are Jewish, the Christians,
and the converts; anyone who
1) believes in God, and
2) believes in the Last Day, and
3) leads a righteous life,
will receive their recompense from their Lord.
They have nothing to fear, nor will they grieve. (2:62)
God is Most Merciful and Kind. In spite of our frequent failing to meet His conditions—of righteousness really—He continues to protect us and provides for all our big and small needs. Perhaps we don’t even care to realize it, but it is happening all the time, throughout the day. God tells us in 13:11 that shifts (of angels) take turns, staying with each one of you—they are in front of you and behind you. They stay with you, and guard you in accordance with God’s commands….

…He has been fully aware of you since He initiated you from the earth, and while you were embryos in your mother’s bellies. Therefore, do not exalt yourselves; He is fully aware of the righteous. (53:32)

Nothing happens to you except in accordance with God’s will. Anyone who believes in God, He will guide his heart. God is fully aware of all things. (64:11)

God loves us. He is protecting us, guiding us and providing for us. He knows we can choose to have nothing to fear as long as we earn His Grace and protection. So when God is looking after us, shouldn’t we in turn do all we can to follow His path, and show Him how thankful and appreciative we are of His mercies?

Sometimes I find things upset me and put me into an uncomfortable situation, a situation where I feel unprotected. I am a human being and weak and must understand that I have no real power (No one possesses power except God—18:39). I must remind myself that it is my fault regardless. So I must call upon God to pull me out of this situation, and protect me, which I know if not done fast, will surely make things worse.

Then, as always, God does help me, though it may take a bit of time. I take comfort from the words… He will also remove the rage from the believers hearts. God redeems whomever He wills. God is Omniscient, Most Wise.

Throughout the day we must seek God’s Blessings. We must find ways to please Him, whether it is through our Contact Prayers, studying and reciting the Quran, volunteering righteous works and so on. In return, God responds to us manifold. I never fail to reward any worker among you for any work you do, be you male or female—you are equal to one another. (3:195)

We must keep calling on Him and seeking His blessings and help. There are so many prayers God has worded in the Quran that we can use. The Key (Fatehah) is such a beautiful, all encompassing prayer recited alone or together with other believers.

As we believers know, it is Satan who wants to weaken the protection we receive from God. Therefore he will plague our minds with evil thoughts or desires. There is a saying, “an empty mind is the devil’s workshop.” God knows this, and has mercifully planned how we can counter it. He has put in the Quran, verses like 23:97-98 and 16:98. Say, “My Lord, I seek refuge in You from the whispers of the devils. And I seek refuge in You, My Lord, lest they come near me.”

When you read the Quran, you shall seek refuge in God, from Satan the rejected. There are also Suras 113 & 114:

Say, “I seek refuge in the Lord of daybreak, from the evils among His creations, from the evils of the darkness as it falls, from the evils of the trouble makers, from the evils of the envious when they envy.”

Say, “I seek refuge in the Lord of the people, the King of the people, the God of the people, from the evils of sneaky whisperers, who whisper into the chest of people, be they of the jinns or the people.”

God gives us sufficient signs and warnings whilst protecting us daily. He loves us, showers His blessings on us, answers our prayers, sees to our needs and difficulties throughout the day. This is His assurance. So in return, why should we not take more care to earn His grace and protection?

When My servants ask you about Me, I am always near. I answer their prayers when they pray to Me. The people shall respond to Me and believe in Me in order to be guided. (2:186)

Hena Rahimtulla, Mumbai, India.