Sura 30: Romare (Al-Room)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.*

*30:1 Se Appendix 1 
för den detaljerade 
förklaringen till dessa tidigare mystiska initialer.

2. Romarna kommer säkerligen att besegras.

3. I det närmaste landet. Efter sin förlust, kommer de att resa sig igen och segra.

4. Inom åtskilliga år. Sådant är GUDs beslut, både i den första profetian och den andra. På den dagen, ska de troende fröjdas.

5. Över GUDs seger. Han ger seger till vem Han vill. Han är den Allsmäktige, Barmhärtigast.

Att vara Upptagen Med Fel Liv

6. Sådant är GUDs löfte – och GUD bryter aldrig Sitt löfte – men de flesta människorna vet inte det.

7. De bryr sig bara om saker som tillhör denna världen, som är synliga för dem, medan de är helt omedvetna om Livet Efter Detta.

8. Varför reflekterar de inte över sig själva? GUD skapade inte himlarna och jorden och allting dem emellan, förutom för ett specifikt syfte och en specifik livstid. Men de flesta människorna, vad gäller att möta sin Herre, är icke troende.

9. Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De var mäktigare, mer framgångsrika och mer produktiva på jorden. Deras budbärare gick till dem med tydliga tecken. Följaktligen, var inte GUD Den som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.

10. Konsekvenserna för de som begick ondska, var tvunget att vara ondska. Detta för att de förkastade GUDs uppenbarelser och förlöjligade dem.

Idoldyrkare Förskjuter Sina Idoler

11. GUD är Den som initierar skapelsen och sedan repeterar den. Till slut, kommer ni att återföras till Honom.

12. Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att vara chockerade.

13. Deras idoler kommer inte ha någon makt att medla på deras vägnar; tvärtom, kommer de att förkasta sina idoler.

14. Dagen då Timmen äger rum, kommer de att skiljas åt.

15. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att vara i Paradiset och fröjdas.

16. Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser och mötet i Livet Efter Detta, kommer de att förbli i straffet för evigt.

Minns Alltid Gud

17. Därför ska ni prisa GUD när ni drar er tillbaka på natten och när ni stiger upp på morgonen.

18. All ära i himlarna och på jorden tillhör Honom, under hela kvällen, liksom mitt under er dag.

19. Han producerar det levande från det döda och producerar det döda från det levande och Han återupplivar jorden efter att den dött; på liknande sätt återupplivas ni.

Äktenskap: En Gudomlig Institution

20. Till Hans bevis hör att Han skapade er från stoft, sedan blev ni fortplantande människor.

21. Till Hans bevis hör att Han skapade makar åt er bland er själva, så ni kan ha fridfullhet och förnöjelse med varandra och Han placerade kärlek och omtanke i era hjärtan gentemot era makar. I detta finns tillräckligt med bevis för människor som tänker.

Mera Bevis

22. Till Hans bevis hör skapelsen av himlarna och jorden och variationerna i era språk och era färger. I detta, finns tecken för de som har kunskap.

23. Till Hans bevis hör er sömn under natten eller dagen och ert arbete i strävan efter Hans gåvor. I detta, finns tillräckligt med bevis för människor som kan höra.

24. Till Hans bevis hör att Han visar er blixten som en källa av rädsla, liksom hopp och sedan sänder Han ner vatten från skyn för att återuppliva jord som varit död. I detta, finns det tillräckligt med bevis för människor som förstår.

25. Till Hans bevis hör att himlen och jorden står till Hans förfogande. Slutligen, när Han kallar på er ut ur jorden, en kallelse, kommer ni omedelbart att komma ut.

26. Alla i himlarna och på jorden tillhör Honom; alla är underordnade Honom.

27. Och Han är Den som initierar skapelsen och sedan repeterar den; det är till och med lättare för Honom. Den mest storslagna likheten tillhör Honom, i himlarna och på jorden och Han är den Allsmäktige, Visaste.

Absurditeten av Idoldyrkan

28. Han citerar för er häri ett exempel från er själva: upphöjer ni någonsin era tjänare eller underordnade till en sådan grad att de konkurrerar med er och till den grad att ni lovar dem lika stor lydnad och trohet som lovas er? Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som förstår.

29. Utan tvekan, har de som överträder följt sina egna åsikter, utan kunskap. Vem kan då vägleda de som sänts vilse av GUD? Ingen kan någonsin hjälpa dem.

Monoteism: Naturlig Instinkt*

30. Därför ska ni ägna er åt religionen strikt monoteism. Sådan är den naturliga instinkten som placerats i människorna av GUD. En sådan GUDs skapelse, kommer aldrig att förändras. Detta är den perfekta religionen, men de flesta människorna vet inte det.

*30:30 Att se ENDAST Gud som vår Herre och Mästare, 
är en naturlig instinkt. 
Vi föds in i denna världen med en sådan instinkt. 
Se 7:172173 och Appendix 7.

31. Ni ska underkasta er Honom, vörda Honom, iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och – vad ni än gör – fall aldrig in i idoldyrkan.

Sektindelning Fördöms

32. (Fall inte in i idoldyrkan,) som dem som delar upp sin religion i sekter; var och en av grupperna nöjda med vad de har.

Vänner i Dåligt Väder

33. När människorna drabbas av motgångar, vänder de sig till sin Herre och hänger sig totalt till Honom. Men sedan, så fort Han öser nåd över dem, återgår en del av dem till idoldyrkan.*

*30:33 Ett vanligt exempel 
är de klassificerade annonserna vi ser i tidningarna, 
som satts in av människor som tackar St. Jude för att ha botat dem. 
Innan de blir opererade, 
ber de uppriktigt till Gud 
om att Han skall bota dem. 
Men så fort som operationen lyckas, tackar de St.Jude!!!

34. Låt dem vara otacksamma över det vi givit dem. Njut temporärt; ni kommer säkerligen att få veta.

35. Har vi givit dem tillstånd som berättigar deras idoldyrkan?

36. När vi ger människorna nåd fröjdas de däri. Men när de drabbas av motgångar, på grund av sina egna gärningar, blir de förtvivlade.

37. Inser de inte att GUD ökar försörjningen för vem Han vill, eller minskar den? Det borde vara tankeställare för människor som tror.

38. Därför ska ni ge släktingarna den del (av allmosorna) som de har rätt till, liksom de fattiga och den resande främlingen. Detta är bättre för dem som uppriktigt strävar efter GUDs förnöjelse; dessa är vinnarna.

39. Det ocker som praktiseras för att utöka vissa människors överflöd, vinner ingenting hos GUD. Men ger ni till välgörenhet, i strävan efter GUDs förnöjelse, får dessa sin belöning mångfaldigad.

Vem är Värd att Dyrkas?

40. GUD är Den som skapade er. Han är Den som försörjer er. Han är Den som sätter er i döden. Han är Den som återupplivar er. Kan någon av era idoler göra något av dessa saker? Prisad vare Han. Han är högt överlägsen något partnerskap.

41. Katastrofer har spridit sig på hav och land på grund av vad människorna begått. På så sätt låter Han dem få känna på konsekvenserna av en del av sina verk, så att de ska kunna återvända (till de rätta verken).

Att Lära Från Historia

42. Säg, ”Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som kom före er.” De flesta av dem var idoldyrkare.

43. Därför ska ni ägna er helt åt denna perfekta religion, innan en dag kommer, som GUD gjort oundviklig. Den dagen kommer de att vara chockade.

44. Den som inte tror, gör det till skada för sin egen själ, medan de som för ett rättfärdigt liv, gör det för att stärka och utveckla sina egna själar.

45. För Han kommer generöst att belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv med Sina gåvor. Han älskar inte de icke troende.

46. Till Hans bevis hör att Han sänder vindarna med goda tecken, för att ösa Sin nåd över er och för att låta skeppen fara på havet enligt Sina regler och så att ni ska kunna sträva efter Hans gåvor (via handel), så att ni må vara tacksamma.

Garanterad Seger för De Som Tror

47. Vi har sänt budbärare före dig till deras folk, med fulländade tecken. Därefter straffade vi de som överträdde. Det är vår plikt att ge seger till de som tror.

48. GUD är Den som sänder vindarna, för att sätta molnen i rörelse och för att spridas över hela skyn enligt Hans vilja. Därefter staplar Han molnen, varpå ni ser regnet komma ner från dem. När det faller på den Han väljer bland Sina tjänare, fröjdas de.

49. Innan det föll på dem, hade de börjat tvivla.

50. Ni ska uppskatta GUDs kontinuerliga nåd och hur Han återupplivar jord som varit död. Han kommer lika säkert att återuppliva de döda. Han är Allsmäktig.

51. Hade vi skickat en gul sandstorm över dem i stället, skulle de ha fortsatt att inte tro.

52. Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra kallelsen, när de vänder sig bort.

53. Ej heller kan du vägleda de blinda ut ur deras avvikande. Du kan endast bli hörd av de som tror på våra uppenbarelser och som bestämmer sig för att bli underkastade.

Detta Liv är Väldigt Kort

54. GUD är Den som skapade er svaga och som efter svaghet gav er styrka och som därefter ersatte styrkan med svaghet och grått hår. Han skapar vad Han vill. Han är den Allvetande, den Allsmäktige.

55. Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att svära på att de endast varade en timme (i denna världen). Så fel hade de.

56. De som välsignats med kunskap och tro kommer att säga, ”Ni har varat enligt GUDs befallning, till Återuppståndelsens Dag. Detta är nu Återuppståndelsens Dag, men ni lyckades inte se det.”

57. Därför kommer ingen ursäkt att gynna syndarna på den dagen, ej heller kommer de att ursäktas.

58. Vi har således citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran. Likafullt, vilket bevis man än visar de icke troende, säger de, ”Ni är förfalskare.”

Gudomligt Ingripande

59. GUD beslöjar således hjärtat på de som inte vet.

60. Därför ska ni ihärdigt hålla ut – för GUDs löfte är sant – och låt dig inte skrämmas av de som inte uppnått övertygelse.

 

Läs sura 31