Sura 49: Murarna (Al-Hujurat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. O du som tror, placera inte din åsikt över den av GUD och Hans budbärare. Du ska vörda GUD. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

2. O ni som tror, höj inte era röster över profetens röst,* ej heller ska ni skrika åt honom som ni skriker åt varandra, så att era verk inte tillintetgörs fast ni inte inser det.

*49:2 Varje gång ordet "profet" (Nabi) används med hänsyn till Muhammed, syftar det alltid på honom under hans liv, inte efter hans död. 
Uppenbarligen kan vi omöjligt höja våra röster över Muhammeds röst, nu när han är död. Se även 33:56.

3. De som sänker sina röster inför GUDs budbärare är absolut de vars hjärtan preparerats av GUD för att bli rättfärdiga.* De har förtjänat förlåtelse och en stor belöning.

*49:3 Att respektera budbäraren hjälper utomstående och besökare att komma till Guds budskap.

4. Vad gäller de som ropar på dig utanför murarna, förstår de flesta av dem inte.

5. Om de haft tålamod tills du kom ut till dem, skulle det ha varit bättre för dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Kontrollera Rykten Innan Ni Tror På Dem

6. O ni som tror, om en ond person kommer med några nyheter till er, ska ni först utreda, så ni inte gör er skyldiga till orättvisa gentemot vissa människor, av okunnighet och därefter blir ledsna och ångerfulla för det ni gjort.

7. Och vet att GUDs budbärare kommit mitt ibland er. Om han lyssnat på er i många saker, skulle ni ha gjort saker och ting svåra för er själva. Men GUD lät er älska tro och smyckade det i era hjärtan och Han lät er avsky otro, ondska och olydnad. Dessa är de vägledda.

8. Sådan är nåd från GUD och Hans välsignelser. GUD är Allvetande, Visast.

Försona De Troende

9. Om två grupper troende bråkade med varandra, ska ni försona dem. Om en grupp attackerar den andra, ska ni slåss emot den attackerande gruppen tills de underkastar sig GUDs befallning. När de väl underkastat sig, ska ni försona de två grupperna rättvist. Ni ska bibehålla rättvisa; GUD älskar de rättvisa.

Den Verkliga Familjen

10. De troende är medlemmar av en familj; ni ska bibehålla friden i er familj och vörda GUD, så att ni ska kunna uppnå nåd.

Troende är Föredömen

11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter det, är de som överträder.

Misstänksamhet Är Syndigt

12. O ni som tror, ni ska undvika all misstänksamhet, för till och med bara lite misstänksamhet är syndigt. Ni ska inte spionera på varandra, ej heller ska ni baktala varandra; det är lika avskyvärt som att äta köttet av er döda bror. Ni hyser verkligen avsky mot detta. Ni ska iakttaga GUD. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.

Det Enda Kriteriet För Att Skilja På Människor

13. O människor, vi skapade er från samma man och kvinna och gjorde er till distinkta folk och stammar, så att ni ska kunna känna igen varandra. De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är Allvetande, Medveten.

Muslim vs. Mu'men

14. Araberna sa, ”Vi är Mu’mens (troende).” Säg, ”Ni har inte trott; vad ni ska säga är, ´Vi är Muslimer (underkastade),’ tills tro etableras i era hjärtan.” Om ni lyder GUD och Hans budbärare, kommer Han inte låta några av era verk gå till spillo. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

15. Mu’mens (troende) är de som tror på GUD och Hans budbärare, som sedan uppnår tillståndet av inga tvivel alls, som strävar med sina pengar och sina liv för GUDs sak. Dessa är de sanningsenliga.

16. Säg, ”Informerar ni GUD om er religion? GUD är medveten om allting i himlarna och på jorden. GUD är Allvetande.”

Vem Gör Vem En Tjänst?

17. De uppför sig som om de gör dig en tjänst genom att acceptera Underkastelse! Säg, ”Ni gör inte mig någon tjänst genom att acceptera Underkastelse. GUD är Den som gör er en stor tjänst genom att vägleda er till tron, om ni är uppriktiga.”

18. GUD känner till alla hemligheter i himlarna och på jorden; GUD Ser allt ni gör.

 

Läs sura 50