Sura 52: Berget Sinai (Al-Toor)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

 

1. Berget Sinai.

2. Den dokumenterade skriften.

3. Publicerad i böcker.

4. Den ofta besökta Helgedomen.

5. Det exalterade taket.

6. Havet som sätts i brand.

7. Er Herres straff är oundvikligt.

8. Ingen kraft i universum kan stoppa det.

9. Den dagen kommer, då skyn kommer att dundra våldsamt.

10. Berget kommer att utplånas.

11. Ve de som inte tror på den dagen –

12. som i sitt famlande är beaktningslösa.

13. De kommer att ledas in i Gehenna, med tvång.

14. Detta är Elden som ni inte brukade tro på.

15. Är detta magi, eller ser ni inte?

16. Uthärda brännandet. Vare sig ni har tålamod eller inte, kommer det att vara sak samma för er. Det är det rättvisa straffet för det ni har gjort.

17. De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och lycksalighet.

18. De njuter av det som deras Herre reserverat för dem; deras Herre har skonat dem från Helvetes straff.

19. Ät och drick fröjdfullt, i gengäld för era verk.

20. De vilar på luxuösa möbler, och vi matchar ihop dem med vackra makar.

21. För de som trodde, och deras barn också följde dem i tro, kommer vi att låta deras barn förena sig med dem. Vi kommer aldrig att misslyckas med att belöna dem för något verk. Varje individ ersätts för det han gjort.

22. Vi kommer att förse dem med frukter och mat som de älskar.

23. De kommer att njuta av drycker som aldrig är förorenade, och aldrig syndiga att dricka.

24. Tjänare, likt skyddade pärlor, kommer att servera dem.

25. De kommer att träffa varandra och minnas tillsammans.

26. De kommer att säga, “Vi brukade vara snälla och ödmjuka med vårt folk.

27. “GUD har välsignat oss, och besparat oss våndan av dåliga vindar.

28. “Vi brukade åkalla Honom; Han är den Snällaste, Barmhärtigast.”

Budbäraren

29. Du ska påminna människorna. Med din Herres välsignelser över dig, är du varken en siare, eller tokig.

30. Kanske säger de, “Han är en poet; låt oss bara vänta tills han är död.”

31. Säg, “Fortsätt ni att vänta; jag kommer att vänta med er.”

32. Är det deras drömmar som dikterar deras beteende, eller är de naturligt onda?

33. Säger de, “Han hittade på alltihop?” I själva verket, tror de helt enkelt inte.

"Muhammedaner" Utmanar Gud och Fabricerar Hadith

34. Låt dem framställa en Hadith som denna, om de talar sanning.

35. Skapades de från ingenting? Är de skaparna?

36. Skapade de himmlarna och jorden? De har verkligen ingen övertygelse.

37. Äger de er Herres skatter? Är de i kontroll?

38. Klättrar de på en stege som gör det möjligt för dem att lyssna? Låt de som lyssnar visa sitt bevis.

39. Har Han döttrar, medan ni har söner?

40. Ber du dem om någon lön, och de belastas därav?

41. Känner de till framtiden, och har den nerskriven?

42. Konspirerar och planerar de? De icke troendes planer slår tillbaka mot dem.

43. Har de en annan gud vid sidan av GUD? Prisad vare GUD, överlägsen behov av partners.

44. När de ser massor falla från skyn, kommer de att säga, “Hopade moln!”

45. Ignorera dem tills de möter dagen då de drabbas.

46. På den dagen kommer deras planer inte att skydda dem, ej heller kommer de att få någon hjälp.

47. De som överträder drabbas av straff här, men de flesta av dem vet inte det.

48. Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra din Herres befallning – du är i våra ögon – och glorifiera och prisa er Herre när ni stiger upp.

49. Glorifiera Honom också på natten, och vid gryningen när stjärnorna tonas bort.

 

Läs sura 53