Kvinnor

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Innehåller 5 sidor

Ma Malakat Aymanukum


En av de mest missbrukade uttrycken i Koranen är uttrycket om ”Ma Malakat Aymanukum”, vilket ord för ord kan översättas till ”Vad din högra hand innehar”. Många taditionella Muslimer, som följt åsikten av en del korrumperade ’lärda’, har missbrukat detta uttryck. Dessa ’lärda’ har hittat på lögner som inte har någon basis i sanna islam (Underkastelse). Dessa påhitt går emot Guds lag i Koranen.

När vi studerar verserna som talar om ”Ma Malakat Aymanukum”, eller (MMA) förkortat, så kan vi förstå denna känsliga fråga.

Vi får ofta frågor från dem som besöker vår hemsida om MMA, och om det är tillåtet att ha sexuella relationer med dem (”vad din högra hand innehar”) eller inte. Andra besökare talar om sexuella relationer med MMA som om det vore deras rätt. Denna artikel kommer att adressera denna fråga från Koranen och definiera vad MMA betyder, och om det är tillåtet att ha sex med dem eller inte.

MMA innefattar fem kategorier av människor. De kan vara män, kvinnor, pojkar eller flickor. Uttrycket MMA har olika betydelser i olika verser trots att de alla faller under samma klassificering – en grupp människor som är beroende av dig, nästan totalt, för att få sina levnadskrav, sin säkerhet och sitt välmående tillgodosett. Endast i två kategorier av dessa fem MMA, är sexuella relationer tillåtna, och då endast efter att dessa MMA är en del av ett äktenskap (som maka/make). Under inga omständigheter tillåter Gud i Koranen någon man (eller kvinna) att ha sexuella relationer med sina MMA såvida ett åtaganda inte gjorts om att vara man och hustru, vilket fullbordats genom själva äktenskapet. Till och med i krig faller alla tillfångatagna män och kvinnor under de skyddad MMA, och kan inte ses som sex objekt. De ska behandlas med respekt och tillfrågas om de vill ingå äktenskap, och betalas hemgiften som sig bör. Våldtäkt av kvinnor i krigstid är ett brott precis som under fredstid. Rättfärdighet definieras av en etablerad moralisk värdering och inte av krig eller fred.

Det följande är en beskrivning på dessa kategorier av MMA i Koranen, verserna som nämner dem och det förväntade förhållandet:

(1) Ma Malakat Aymanukum = vad ni redan har. Första kategorin av dessa MMA är kategorin av kvinnor som redan var gifta med dessa män, även om deras giftermål inte följer de Koraniska reglerna, eftersom deras giftermål ägde rum före Koranens uppenbarelse, eller innan de konverterade till Islam. Detta kan förstås från ordvalet i 4:3.

I detta fall, om du redan hade en fru eller fruar, även från en kategori som blev förbjuden efter Koranens uppenbarelse, får du behålla dem. Du kan inte skilja dig från dem, eftersom Gud inte uppmuntrar att man bryter upp existerande äktenskap. Denna kategori av MMA anses tillåten för dessa specifika människor och faller under 2vad ni redan har.” Eftersom de i själva verket är ett gift par, är en sexuell relation tillåten.

[4:3] Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras mödrar – ni får gifta er med två, tre, eller fyra. Om ni fruktar att ni blir orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med vad ni redan har (Ma Malakat Aymanukum). Dessutom undviker ni på så sätt mycket troligare ekonomisk svårighet.

[33:50] O profet, vi gjorde lagligt för dig dina fruar till vilka du betalat hemgiften som sig bör, eller vad du redan har (Ma Malakat Yameenek) , som beviljat till dig av Gud. Lagligt för dig i äktenskap är också din faders bröders döttrar, din faders systers döttrar, din moders bröders döttrar, din moders systrar döttrar, som har emigrerat med dig. Dessutom, om en troende kvinna gav sig själv till profeten – genom att ge upp rätten till hemgift – får profeten gifta sig med henne utan hemgift, om ha så önskar. Men, att hon ge upp hemgiften gäller endast profeten, och inte för de andra troende. Vi har redan fastställt deras rättigheter beträffande deras makar eller vad de redan har (Ma Malakat Aymanuhum). Detta är för att bespara er någon förödmjukelse. Gud är Förlåtare, Barmhärtigast.

[33:52] Utöver kategorierna som beskrivits för er, får ni inte gifta er med några andra kvinnor, eje heller kan ni ersätta en ny fru (från de förbjudna kategorierna), hur mycket ni än beundrar deras skönhet. Ni måste vara nöjda med vad som redan gjorts lagligt för er (Ma Malakat Yameenek). Gud vakar över alla ting.

(2) Ma Malakat Aymanukum = vad som rätteligen är ert.

Detta är den andra kategorin av MMA som vi är tillåtna att ha sexuella relationer med. Vi måste emellertid vara mycket noggranna med hur vi tolkar Gud’s lag i Koranen.

Gud använde avsiktligt ordet ELLER när Han tillät sexuella relationer mellan män och deras MMA. Det är ANTINGEN med deras makar ELLER med deras MMA. Gud valde inte ordet OCH , (deras makar och MMA). Guds ordval är avsiktlig och Han konstruerade lagarna väldigt tydligt för att utesluta alla tvivel i sinnet hos Hans sanna dyrkar. I denna kategori om vad som lagligen är deras, har vi situationer där en man och en kvinna gift sig utan att de registrerat äktenskapet hos myndigheterna. ”Sambo” i Sverige är en av dessa fall där ofta både mannen och kvinnan gått med på att leva tillsammans som man och hustru inför Gud, men inte registrerat sitt äktenskap.

En kortvarig överrenskommelse mellan en man och en kvinna för att ha sex för en vis tid ingår inte i denna kategori. Denna kortvariga överrenskommelse som inte handlar om att vara man och hustru och om att bygga en familj är prostitution och förbjudet. Detta är ett exempel på vad många ’lärda’ kallar Muta äktenskap. De gör det lagligt trots att det går emot alla lagar om äktenskap och etableringen av en familj i Koranen.

[70:30] (De har relationer) endast med sina makar, eller vad som är lagligen deras – (Ma Malakat Aymanuhum)

[23:6] Endast med sina makar, eller vad som är rätteligen deras (Ma Malakat Aymanhum), har de sexualla relation; dessa ska inte klandras.

(3) Ma Malakat Aymanukum = slavar.

Eftersom slavar är total beroende av sin ägare, anses de vara MMA. Trots att Koranen förespårkar frigivnadet av slavar så fort tillfälle ges, har lagen placerats i Koranen för att skydda de som var slavar vid Koranens uppenbarelse och för de som kanske blir slavar någon gång i framtiden. En del av de som besöker vår hemsida talar om sina tjänare som om de vore slavar eftersom de är helt beroende av dem. Slavar och tjänare skyddas och ska inte ses som sexuella partners under någon omständighet utöver lagligt äktenskap.

[4:25] De ibland er som inte har råd att gifta er med fria troende kvinnor, får gifta er med troende slavkvinnor (Ma Malakat Aymanukum). Gud känner till er tro, och ni är jämställda varandra, vad tro beträffar. Ni ska skaffa tillstånd från deras förmyndare innan ni gifter er med dem, och betala dem hemgiften de har rätt till, rättvist. De ska bibehålla moraliskt beteende, genom att inte begå äktenskapsbrott, eller ha hemliga älskare. När de väl blir fria genom äktenskap, om de begår äktenskapsbrott, skall deras straff vara hälften av det för de fria kvinnorna. Att gifta sig med en slav ska vara en sista utväg för dem som inte kan vänta. Att ha tålamod är bättre för er. Gud är Förlåtare, Barmhärtigast.

I denna vers klargör Gud statusen av MMA – slavkvinnorna – som ärbara kvinnor som kan gifta sig med troende män efter att man har fått tillstånd från deras förmyndare. Om dessa slavkvinnor var sexuella partners till sina förmyndare, hur kan Gud då erbjuda dem i äktenskap till troende män? Gud ber de att BIBEHÅLLA moraliskt beteende, genom att inte begå äktenskapsbrott och inte ha hemliga älskare. Denna vers visar tydligt att slavkvinnorna (MMA), inte är sina förmyndares sexuella partners.

[24:33] De som inte har råd att gifta sig skall bibehålla moraliskt beteende tills Gud ger till dem från Sin nåd. De bland era tjänare (Ma Malakat Aymanukum) som vill befrias för att gifta sig, ska ni bevilja dem deras önskan, när ni väl förstår att de är uppriktiga. Och ge till dem från Gud’s pengar som Han givit er. Ni ska inte tvinga era flickor att begå prostitution, i strävan efter denna världens materia, om de vill vara kyska. Om någon tvingar dem, är Gud, som ser att de tvinas, Förlåtande, Barmhärtigast.

Två dominerande läror i denna vers är – frige slavarna (tjänarna) som vill gifta sig och tvinga inte flickorna att begår prostitution. I denna vers kan MMA, tjänare (slavar), friges från sitt slaveri för att gifta sig, och till och med få hjälp med pengar för att göra det. Om de varit legitima sexuella partners till sina ägare eller förmyndare, skulle de inte varit tillgängliga för äktenskap när de själva velat det, som vi lär oss i denna vers. Att tvinga dem att ha sex kommer att ses som prostitution eller våldtäkt.

(4) Ma Malakat Aymanukum = tjänare.

Eftersom våra tjänare är beroende av oss för att leva, ansvarar vi för deras välfärd, men de är inte våra sexuella partners.

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de ska sänka sina blickar, och bibehålla sin kyskhet. De ska inte yppa mer av sina kroppars än vad som är nödvändigt. De ska täcka sina bröst, och ska inte ge efter på denna klädesnorm i närvaron av annat än sina män, sina fäder, sina mäns fäder, sina söner, sina mäns söner, sina bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna (Ma Malakat Aymanuhunna) eller anställda var sexuella drift tillintetgjort, eller barnen som inte nått pubertet. De ska inte slå sina fötter när de går för att skaka och framhäva vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför Gud, O ni som tror, så att ni må lyckas.

Det finns en stor lärdom i denna vers. Gud lär oss att de troende kvinnorna har samma kategori (MMA) som tjänare (eller slavar). Denna vers startar genom att be de troende kvinnorna att bibehålla sin kyskhet.

De manliga lärda som gav tillåtelse till män att ha sex med sina (MMA) vill inte tillåta kvinnorna som har samma kategori (MMA) samma rätt. Dessa ’lärda’ hittade på egna lagar som endast gäller män men inte kvinnor. Sådana påhittade lagar har ingen grund i Gud’s lagar i Koranen. Gud’s lagar är tillämpbara för båda könen utan diskriminering.

[33:55] Kvinnorna får ge efter (vad gäller sin klädesnorm) runt sina fäder, sina söner, sina bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, de andra kvinnorna, och deras (kvinnliga) tjänare (Ma Malakat Aymanuhunna). De ska vörda Gud. Gud bevittnar alla ting.

[24:58] O ni som tror, tillåtelse måste erhållas av era tjänare (Ma Malakat Aymanukum) och barnen som inte nått puberteten (innan de går in i era rum). Detta ska göras vid tre tillfällen – före Gryningsbönen, mitt på dagen när ni byter kläder för att vila, och efter Nattbönen. Detta är tre privata tillfällen för er. Vid andra tillfällen är det inte fel för dem eller er att umgås med varandra. Gud klargör på så sätt uppenbarelserna för er. Gud är Allvetande, Visast.

Det är tydligt från denna vers att era MMA (tjänare), inte har samma tillstånd som ges era makar (sexuella partners) av att fritt gå in i era sovrum. Om dessa MMA, tjänare, hade ansetts som era sexuella partners, skulle ett sådant tillstånd inte behövas.

[4:36] Ni ska dyrka endast GUD – associera ingenting med Honom. Ni ska ta hänsyn till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den besläktade grannen, den obesläktade grannen, den närstående, den resande främlingen, och era tjänare (Ma Malakat Aymanukum). Gud älskar inte de arroganta skrytmånsarna.

[16:71] Gud har en del av er mer än andra. De som ges mycket skulle aldrig ge upp sina ägendomar till sina underordnade (Ma Malakat Aymanukum) till den grad att de blir partners. Skulle de ge upp Gud’s välsignelser?

[30:28] Han citerar för er häri ett exempel från er själva: Upphöjer ni någonsin era tjänare eller underordnade (Ma Malakat Aymanukum) till den grad att de rivaliserar med er, och till graden att ni betalar dem lika mycket ersättning som betalas till er? Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människorna som förstår.

(5) Ma Malakat Aymanukum = Speciell kategori av kvinnor som lämnar sina icke troende män under krigstider och förenar sig med de troendes läger.

Denna kategori är också skyddad i Koranen och är inga sexslavar. De måste behandlas som vilka troende kvinnor som helst, och måste alltså bes om tillstånd för äktenskap, och ges all respekt och alla betalningar som sig bör för ett lagligt äktenskap. Detta klargörs i 60:10.

[4:24] Förbjudet för er är även kvinnor som redan är gifta, såvida de inte flyr sina icke troende som ligger i krig med er (Ma Malakat Aymanukum). Dessa är Gud’s budord till er. Alla kategorier är tillåtna för er i äktenskap, så länge ni betalar dem hemgiften de ska ha. Ni ska bibehålla er moralitet, genom att inte begå äktenskapsbrott. Så den ni tycker om ibland dem, ska ni betala hemgiften som fastställts för dem. Ni begår inget fel om ni ömsesidigt kommer överrens om korrigeringar gällande hemgiften. Gud är Allvetande, Visast.

[60:10] O ni som tror, när troende kvinnor (överger fienden och) ber söker asyl hos er, ska ni testa dem. Gud är fullt medveten om deras tro. När ni väl etablerar att de är troende, ska ni inte sända tillbaka dem till de icke troende. Det är inte lagligt för dem att förbli gifta med dem, inte heller ska de icke troende få gifta sig med dem. Ge tillbaka de hemgifter som de icke troende har betalat. Ni begår inget fel om ni gifter er med dem, så länge ni betalar dem hemgiften de ska ha. Behåll inte icke troende fruar (om de vill förena sig med fienden). Ni får be om hemgiften ni betalat, och de får be om vad de betalat. Detta är Guds lag; Han styr ibland er. Gud är Allvetande, Visast.

Guds lag är tydlig i Koranen. Vi, som underkastade till vår Skapare, har inget val förutom att underkasta oss en sådan lag. Den som bryter en sådan lag praktiserar inte Islam (Underkastelse) och kan inte ses om en Muslim (Underkastad). Sannerligen, sådana individer som inte underkastar sig Guds lagar är ”Invändare” inte ”Underkastade.”

[24:51] Det enda yttrandet av de troende, när de bjuds in till Gud och Hans budbärare för att bedöma deras angelägenheter, är att säga, ”Vi hör och vi lyder.” Dessa är vinnarna.

[5:7] Minns Gud’s välsignelser över er, och Hans förbund som Han slöt med er; ni sa, ”Vi hör och vi lyder”. Ni ska iakttaga Gud; Gud är fullt medveten om de innersta tankarna.

[2:285] Budbäraren har trott på det som sändes ner till honom från hans Herre, och det gjorde även de troende. De tror på Gud, Hans änglar, Hans skrift, och Hans budbärare: ”Vi gör inte någon skillnad på någon av Hans budbärare.” De säger, ”Vi hör och vi lyder. Förlåt oss, vår Herre. Till Dig är det slutliga ödet.”