Sura 72: Jinns (Al-Jinns)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Säg, ”Jag inspirerades om att en grupp jinner lyssnade och sedan sa, ”Vi har hört en underbar Koran.*

2. ”`Den vägleder till rättfärdighet och vi har trott på den; vi kommer aldrig att sätta upp några idoler vid sidan av vår Herre.

3. ”’Den Högste är vår ende Herre. Aldrig har Han haft någon maka, ej heller någon son.

4. ”’Det är de dåraktiga ibland oss som brukade yttra sådant nonsens om GUD.

5. ”’Vi trodde inte att varken människorna eller jinnerna, någonsin kunde yttra lögner om GUD.

6. ”’Människor brukade söka makt genom jinnvarelser, men de orsakade dem bara en massa besvär.

7. ”’De trodde, precis som ni trodde, att GUD inte skulle sända en till (budbärare).

8. ”’Vi rörde himlen och fann den fylld av väldiga vakter och projektiler.

9. ”’Vi brukade sitta där för att spionera. Alla som lyssnar jagas av en mäktig projektil.

10. ”’Vi har ingen aning om ifall någonting dåligt avses för Jordens invånare, eller om deras Herre vill rädda dem.

11. ”’Vissa av oss är rättfärdiga och vissa av oss är inte fullt så rättfärdiga; vi följer olika vägar.

12. ”’Vi vet mycket väl att vi aldrig kan fly från GUD på Jorden; vi kan aldrig springa vår väg och fly undan.

13. ”’När vi hörde vägledningen, trodde vi på den. Den som tror på sin Herre kommer aldrig att frukta någon orättvisa, ej heller något lidande.

14. ”’Bland oss finns de som är underkastade och bland oss finns dem som kompromissar.'” Vad gäller de som underkastat sig, är de på den rätta vägen.

15. Vad gäller de som kompromissar, kommer de att vara bränsle för Gehenna.

16. Om de stannar kvar på den rätta vägen, kommer vi att välsigna dem med rikligt vatten.

17. Vi kommer säkerligen att testa dem alla. Vad gäller den som ignorerar sin Herres budskap, kommer vi att leda honom i riktningen mot evigt växande straff.

18. Alla platser av dyrkan tillhör GUD; kalla inte på någon annan vid sidan av GUD.

 

Guds Budbärare av Förbundet*
 

19. När GUDs tjänare* förespråkade endast Honom, förenade de sig nästan allihop för att motarbeta honom.

20. Säg, ”Jag dyrkar endast min Herre; jag sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Honom.”

21. Säg, ”Jag har ingen makt att skada er, eller vägleda er.”

22. Säg, ”Ingen kan skydda mig från GUD, ej heller kan jag finna någon annan tillflyktsort än Honom.

23. ”Jag levererar GUDs förkunnelser och budskap.” De som inte lyder GUD och Hans budbärare ådrar sig Helveteselden, vari de vistas för evigt.

24. När de väl ser vad som väntar dem, kommer de att få veta vem som verkligen har svagare makt och som är färre i antal.

25. Säg, ”Jag vet inte om det som utlovats er kommer att ske snart, eller om min Herre kommer att skjuta upp det ett tag.”

26. Han är Den Som Känner Till framtiden; han uppenbarar inte framtiden för någon.

27. Endast för en budbärare Han väljer,* uppenbarar Han specifika nyheter från det förflutna och från framtiden.*

28. Detta för att bekräfta att de levererat sin Herres budskap. Han är fullt medveten om vad de har. Han har räknat numren på alla ting.

*72:1-28 Budbäraren här namnges matematiskt som "Rashad Khalifa," för vilken Gud uppenbarade världens ände (Appendix 25). Antalet verser från 1:1 till 72:27, där budbäraren nämns, är 5472, 19x72x4. Ordet "Rashada" förekommer 4 gånger i Sura 72. Värdet av "Rashada" är 504 och 504 + 28 (verser i Sura 72) är 532, 19x28. Värdet av "Rashad Khalifa" (1230) + 72 + 28 = 1330 = 19x70. Siffrorna av Sura 72, och dess antal verser (28) blir sammanlagda 7 + 2 + 2 + 8 = 19. Även det viktiga uttalandet, "endast till en budbärare Han väljer" har ett värde på 1919, eller 19x101. *72:27 Se Fotnot för 72:128.

 

Läs sura 73