APPENDIX 26

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 26 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

De tre Budbärarna av Islam


Detta Appendix tillhandhåller de Koraniska matematiska bevisen för att:
(1) Abraham var Islams ursprungliga budbärare (22:78),
(2) Muhammed var den budbärare som levererade skriften (47:2), och
(3) Rashad är den renande och förenande budbäraren som levererade beviset för religionens äkthet (3:81, & Appendix 2).

Evigt och Verifierbart Bevis

(1) Som påpekats i Appendix 2, är det gematriska värdet av ”Abraham” 258, det gematriska värdet av ”Muhammed” är 92, det gematriska värdet av ”Rashad” är 505, och 258 + 92 + 505 = 855, 19×45.

(2) Om vi inkluderar ”Ismael,” vars gematriska värde är 211 och ”Isak,” vars gematriska värde är 169, får vi fortfarande ett totalt gematriskt värde på 855 + 211 + 169 = 1235 = 19×65. Det totala gematriska värdet på dessa tre budbärare kan inte överensstämma med Koranens 19-baserade matematiska kod om någon av Abraham, Muhammed, eller Rashad inte inkluderas.

(3) Den första och sista förekomsten av ”Abraham” finns i 2:124 och 87:19. Genom att summera suranumren med antalet verser, plus summan av versnumren från den första förekomsten till den sista förekomsten, får vi en slutsumma på 333260, 19×17540 (Tabell 1).

(4) Som visats i Appendix 2, presenteras namnet på GUDs Budbärare av Förbundet för dataåldern via matematisk kodning. Om namnet specificerats i Koranen, som med tidigare budbärare, skulle miljontals människor ha döpt sina barn ”Rashad Khalifa.” Därför nämns rotordet ”Rashada” 19 gånger i Koranen (Appendix 2).

(5) ”Abraham” nämns i 25 suror, ”Muhammed” nämns i 4 suror, och ”Rashada” förekommer i 9 suror. Dessa suror blir sammanlagda 25 + 4 + 9 = 38 = 19×2 (INDEX TO THE WORDS OF QURAN, Abdul Baqi).

Tabell 1: Surorna och Verserna från den Första
till den Sista Förekomsten av Abraham.
Suranr.
Antal Verser
Summa av Versnummer
Total
2
163
33415
33580
3
200
20100
20303
4
176
15576
15756
5
120
7260
7385
9
127
8128
8264
84
25
325
434
85
22
253
360
86
17
153
256
87
19
190
296
—-
—-
——
——
3827
5835
323598
333260 
(19×17540)

6) Om vi summerar numren på de suror där Abraham, Muhammed, och Rashada förekommer, plus antalet förekomster per sura, får vi en slutsumma på 1083, 19x19x3 (Tabell 2).

7) Om vi tar alla suror där Abraham, Muhammed, och rotordet ”Rashada” nämns, och adderar suranumren med numret på den första verser i varje sura där vart och ett av dessa tre ord nämns, får vi en slutsumma på 2793, 19×147 (Tabell 3).

(8) Summan av alla suranummer där de tre orden förekommer, utan repetition, plus summan av alla versnummer, utan repetition, blir sammanlagt 6479, 19×341. Surorna är 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 60, 72, och 87. Summan av dessa nummer är 991 (se Tabell 3). Verserna där de tre orden nämns, utan repetition, är 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 54, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 87, 95, 97, 104, 109, 114, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 144, 146, 161, 163, 186, 256, 258, och 260. Summan av dessa nummer är 5488, och: 5488 + 991 = 6479 = 19×341.

Tabell 2: Suror och Förekomster av Abraham, Muhammad, och Rashada.
Suranr.
Antal Förekomster
Abraham
Muhammad
Rashada
2
15
2
3
7
1
4
4
1
6
4
7
1
9
3
11
4
3
12
2
14
1
15
1
16
2
18
4
19
3
21
4
1
22
3
26
1
29
2
33
1
1
37
3
38
1
40
2
42
1
43
1
47
1
48
1
49
1
51
1
53
1
57
1
60
2
72
4
87
1
991
69
4
19
991 + 69 + 4 + 19 = 1083 = 19x19x3
* ”Rashada” förekommer 19 gånger
* Totalsumman = 19x19x3, de 3 budbärarna
Tabell 3: Surorna och Första Versen Där Abraham, Muhammad, & Rashada Förekommer.
Suranr.
Vers med Första Förekomsten
Abraham Muhammad Rashada
2 124 186
3 33 144
4 54 6
6 74
7 146
9 70
11 69 78
12 6
14 35
15 51
16 120
18 10
19 41
21 (51) (51)
22 26
26 69
29 16
33 7 40
37 83
38 45
40 29
42 13
43 26
47 2
48 29
49 7
51 24
53 37
57 26
60 4
72 2
87 19
991 1123 215 464
991 + 1123 + 215 + 464 = 2793 = 19×147
* Vers 21:51 kan inte adderas två gånger

(9) Om vi adderar suranumret med versnumret, plus antalet verser där Abraham, Muhammed, och Rashada förekommer, får vi en slutsumma som motsvarar 7505, 19×395 (Tabell 4).

Tabell 4: Surorna, Verserna och Förekomsterna av ”Abraham,” ”Muhammad” och ”Rashada”
Suranr.
Verser Där de 3 Orden Nämns
Antal Verser
Abraham
Muhammad Rashada
2 124, 125, 126, 127
130, 132, 133, 135
136, 140, 258, 260
186,256 14
3 33,65,67,68 
84,95,97
144 8
4 54,125,163 6 4
6 74,75,83,161 4
7 146 1
9 70,114 2
11 69,74,75,76 78,87,97 7
12 6,38 2
14 35 1
15 51 1
16 120,123 2
18 10,17,24,66 4
19 41,46,58 3
21 51,60,62,69 51 5
22 26,43,78 3
26 69 1
29 16,31 2
33 7 40 2
37 83,104,109 3
38 45 1
40 29,38 2
42 13 1
43 26 1
47 2 1
48 29 1
49 7 1
51 24 1
53 37 1
57 26 1
60 4 1
72 2,10,14,21 4
87 19 1
— – —- —- —- —-
991 5068 215 1145 86
991+5068+215+1145+86 = 7505 = 19×395

Alltså är det matematiskt kodat i Koranen att Abraham, Muhammed, och Rashad är de tre budbärarna av Islam.

(10) Som visas i Tabell 4, finns de 19 förekomsterna av rotordet ”Rashada” i verserna 186, 256, 6, 146, 78, 87, 97, 10, 17, 24, 66, 51, 29, 38, 7, 2, 20, 14, och 21. Det är 38 siffror, 19×2.

(11) Tabell 4 visar att summan av versnumren där vi ser de 19 förekomsterna av rotordet ”Rashada” är 1145. Om vi adderar slutsumma av dessa versnummer (1145) med det gematriska värdet av ”Rashad” (505) plus det gematriska värdet av namnet ”Khalifa” (725), får vi 1145 + 505 + 725 =2375, 19×125.

(12) Om vi skriver ner dessa nummer efter varandra, d.v.s., slutsumman av versnumren (1145) åtföljt av det gematriska värdet av namnet ”Rashad” (505), åtföljt av det gematriska värdet av namnet ”Khalifa” (725), får vi också en nummer som är delbart med 19: 1145505725 = 19×60289775.

Summan av Versnummer där de 19 ”Rashada” förekommer   =            1145
Gematriskt Värde av Namnet ”Rashad”                                   =              505
Gematriskt Värde av Namnet ”Khalifa”                                    =              725

1145 + 505 + 725 = 2375 = 19×125
1145 505 725 = 1145505725 = 19×60289775