Sura 58: Debatten (Al-Mujaadalah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. GUD har hört kvinnan som diskuterade med dig om sin man, som beklagade sig till GUD. GUD hörde allt som ni båda diskuterade. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

2. De ibland er som fjärmar sig från sina fruar (genom att påstå att de är lika förbjudna i sex) som sina mödrar, vet mycket väl att de inte är deras mödrar.* Deras mödrar är kvinnorna som förlöste dem. I sanning, begår de en hädelse och en lögn. GUD är Överseende, Förlåtare.

*58:2 Att stöta bort sin fru genom att tillkännage att hon är som ens mor, var en forntida tradition i Arabien. 
Det här är den enda suran där ordet "Allah" 
förekommer i varje vers.

3. De som fjärmar sig från sina fruar på detta viset och därefter försonas, ska sona genom att befria en slav innan de återupptar sina sexuella relationer. Detta är för att upplysa er. GUD är Medveten om allt ni gör.

4. Om ni inte kan hitta en slav att befria, ska ni fasta två månader i sträck innan ni återupptar sexuella relationer. Om ni inte kan fasta, ska ni ge mat till sextio fattiga människor. Ni ska tro på GUD och Hans budbärare. Dessa är GUDs lagar. De som inte tror har ådragit sig ett smärtsamt straff.

5. Utan tvivel, kommer de som kämpar mot GUD och Hans budbärare sluta i nederlag, precis som deras tidigare gelikar slutade i nederlag. Vi har sänt ner tydliga bevis och de som avvisar har ådragit sig ett förödmjukande straff.

6. Den dagen kommer, när GUD kommer att återuppliva dem alla och sedan informera dem om allt de hade gjort. GUD har dokumenterat allt, medan de har glömt det. GUD bevittnar alla ting.

Gud är Med Dig Nu

7. Inser ni inte att GUD känner till allting i himlarna och allting på jorden? Tre människor kan inte konspirera i hemlighet utan att Han är den fjärde, ej heller fem utan att Han är den sjätte, ej heller färre än så, eller fler, utan att Han är där hos dem, vart de än må vara. Sedan, på Återuppståndelsens Dag, kommer Han att informera dem om allt de hade gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.

Konspirera Inte

8. Har ni sett de som uppmanades att inte konspirera i hemlighet och som därefter insisterar på att konspirera? De konspirerar för att begå synd, överträdelser och olydnad av budbäraren. När de kommer till er, hälsar de på er med en annan hälsning än den som fastställts av GUD. De säger till sig själva, ”GUD kommer inte att straffa oss för det vi säger.” Deras enda ersättning är Gehenna, vari de brinner; vilket miserabelt öde.

9. O ni som tror, om ni måste konferera i hemlighet, ska ni inte konferera för att begå synd, överträdelse, eller olydnad av budbäraren. Ni ska konferera för att verka rättfärdighet och gudfruktighet. Ni ska vörda GUD, inför vilken ni kommer att sammankallas.

10. Hemlig konspiration är djävulens idé, genom vilken han försöker skada de som trodde. Han kan emellertid inte skada dem mot GUDs vilja. På GUD ska de troende lita.

11. O ni som tror, om ni uppmanas, ”Var snäll och ge plats,” ska ni ge varandra plats att sitta. GUD kommer då att ge er plats. Om ni uppmanas att resa på er och flytta på er, res då på er och flytta på er. GUD upphöjer de ibland er som tror och de som uppnår kunskap till högre ranger. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

12. O ni som tror, när ni vill rådfråga  budbäraren, ska ni ge en allmosa (till de fattiga) innan ni gör det. Det är bättre för er och renare. Har ni inte råd med det, är GUD Förlåtare, Den Barmhärtigaste.

13. Om ni inte lyckades ge till välgörenhet innan ni frågade om råd och därefter ångrade er, accepterar GUD er ånger. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och lyda GUD och Hans budbärare. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

Välj Era Vänner

14. Har ni lagt märke till de som främjade människor som GUD är arg på? De tillhör varken er eller dem. De svär avsiktligt lögner!

15. GUD har preparerat ett svårt straff för dem. Verkligen miserabelt är det de brukade göra.

16. De använde sina löften för att avleda från GUDs väg. Följaktligen har de ådragit sig ett förnedrande straff.

17. Vare sig deras pengar eller deras barn kommer att hjälpa dem mot GUD. De har ådragit sig helveteselden, vari de vistas för evigt.

18. Den Dagen kommer, då GUD kommer att återuppliva dem alla. De kommer att bedyra för Honom då, precis som de bedyrar för er nu, i tron om att de verkligen har rätt! De är verkligen riktiga lögnare.

19. Djävulen har besatt dem och gjort så att de ignorerat GUDs budskap. Dessa är djävulens sällskap. Utan tvivel, är djävulens sällskap förlorare.

20. De som opponerar sig mot GUD och Hans budbärare kommer säkerligen att vara bland de lägsta.

21. GUD har fastställt: ”Jag och Mina budbärare kommer utan tvivel att vinna.” GUD är Mäktig, Allsmäktig.

Spring För Ert Liv

22. Ni kommer inte att finna människor som tror på GUD och på Sista Dagen, främja de som opponerar sig emot GUD och Hans budbärare, även om de var deras föräldrar, eller deras barn, eller deras syskon, eller deras stam. För dessa fastställer Han tro i deras hjärtan och hjälper dem med inspiration från Honom och ger till dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. GUD är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. Dessa är GUDs sällskap. Utan tvivel, är GUDs sällskap vinnarna. 

 

Läs sura 59