APPENDIX 29

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 29 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Den Saknade Basmalah


Varje sura i Koranen börjar med meningen “I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste,” känd som Basmalah, med undantag för Sura 9. Den misstänksamma frånvaron av Basmalah från Sura 9 har varit en förbryllande hos Koranen i 14 hundra år. Många teorier har lagts fram för att förklara detta fenomen.

Nu lär vi oss att den saknade Basmalah spelar en avgörande roll som (1) en viktig del av Koranens matematiska mirakel, och (2) ett tydligt tecken från Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste, om att Sura 9 manipulerats och måste renas (Appendix 24). Båda rollerna för den saknade Basmalah avslöjades med upptäckten av Koranens matematiska kod. Följande lista över faktiska observationer illustrerar de mirakulösa egenskaperna med den saknade Basmalah:

(1) Eftersom Basmalah består av 19 Arabiska bokstäver, och står som inledning i alla suror förutom en, kan den ses som grunden på vilken Koranens 19-baserade kod är byggd. Men avsaknaden av Basmalah från Sura 9, gör att antalet av denna viktiga öppningsutlåtande blir 113, ett tal som inte överensstämmer med Koranens kod. Vi märker emellertid att denna avsaknad kompenseras i Sura 27. Två Basmalah finns i Sura 27, en som inledare och en i Vers 30. Detta återställer det totala antalet Basmalah i Koranen till 114, 19×6.

(2) Från den saknade Basmalah i Sura 9, till den extra Basmalah i Sura 27, är det 19 suror.

(3) Summan av suranummer från den saknade Basmalah (Sura 9) till den extra Basmalah (Sura 27) är 9+10+11+12+…+25+26+27 = 342, 19×18. Detta är en matematisk egenskap, oavsett vilka 19 tal i följd du än adderar, kommer de att producera en slutsumma som är delbar med 19. Men det mirakulösa fenomenet är att detta tal, 342, motsvarar antalet ord från den första Basmalah i Sura 27 till den andra Basmalah i 27:30.

(4) Förekomsten av den extra Basmalah i 27:30 överensstämmer med Koranens kod, på så sätt att suranumret plus versnumret blir delbart med 19 (27 + 30 = 57 = 19×3).

(5) Förekomsten av den extra Basmalah i Vers 30 kan jämföras med förekomsten av själva talet 19 i Vers 30 (Sura 74).

(6) Koranen innehåller 6234 verser. Avsaknaden av Basmalah från Sura 9, och kompensationen för den i Vers 30 i Sura 27, ger oss två numrerade Basmalah, 1:1 & 27:30, och 112 Basmalah. Detta gör det totala antalet verser i Koranen till 6234 + 112 = 6346, 19×334.

(7) Från den saknade Basmalah till den extra Basmalah, är antalet verser som innehåller ordet “Allah” 513, 19×27. Notera att 27 är suranumret där den extra Basmalah förekommer. Siffrorna finns i Tabell 1.

(8) Summan av versnummer (1+2+3+…+n), plus antalet verser, från den saknade Basmalah till den extra Basmalah är 119624, 19×6296. Se Tabell 2.

Tabell 1: Verser Innehållande Ordet “Allah” från den saknade Basmalahn till den extra Basmalahn.
Suranr.
Antal Verser med Ordet “Allah”
9
100
10
49
11
33
12
34
13
23
14
28
15
2
16
64
17
10
18
14
19
8
20
6
21
5
22
50
23
12
24
50
25
6
26
13
27
6
342
(19×18)
513
(19×27)
Tabell 2: Suror och Verser Från den saknade Basmalahn till den Extra Basmalahn
Sura
Verser
Summa av Versnummer
9
127
8128
10
109
5995
11
123
7626
12
111
6216
13
43
946
14
52
1378
15
99
4950
16
128
8256
17
111
6216
18
110
6105
19
98
4851
20
135
9180
21
112
6328
22
78
3081
23
118
7021
24
64
2080
25
77
3003
26
227
25878
27
29
435
—-
—-
—-
342
1951
117673
1951 + 117673 = 119624 = 19×6296

(9) Denna Punkt bevisar även den att Sura 9 består av 127 verser, inte 129 (se Appendix 24). Summan av siffrorna 127 är 1+2+7=10. Genom att hitta alla verser vars siffror sammanlagda blir 10, från den saknade Basmalah i Sura 9 till den extra Basmalah i Sura 27, och sedan addera slutsumman för dessa verser med det totala antalet verser från den saknade Basmalah till den extra Basmalah, får vi 2128, eller 19×112 (Tabell 3).

(10) Sura 9 är en udda-numrerad sura vars antal verser (127) också är udda. Från den saknade Basmalah till den extra Basmalah finns det 7 suror som har dessa egenskaper; de är udda-numrerade och har också ett antal verser som är udda. Som detaljerats i Tabell 4, är det surorna 9,11,13,15,17,25,27. Genom att addera siffrorna som utgör suranummer och antalet verser, får vi en slutsumma på 114, 19×6.

Tabell 3: Verser vars Siffror sammanlagde blir 10, från den Saknade Basmalahn till den Extra Basmalahn.
Suranr.
Antal Verser
Antal Förekomster
9
127
12
10
109
10
11
123
11
12
111
10
13
43
3
14
52
4
15
99
9
16
128
12
17
111
10
18
110
10
19
98
9
20
135
12
21
112
10
22
78
7
23
118
11
24
64
6
25
77
7
26
227
22
27
29
2
342
1951
177
(19×18) och 1951 + 177 = 2128 = 19×112
Tabell 4: De Udda-numrerade Surorna Vars Antal Verser också är Udda.
Suranr.
Summa av Siffrorna
Antal Verser
Summa av Siffrorna
9
9
127
10
11
2
123
6
13
4
43
7
15
6
99
18
17
8
111
3
25
7
77
14
27
9
29
11
 
 
 
45
 
69
45 + 69 = 114 = 19×6

(11) De nästa två egenskaperna bevisar äktheten av både den saknade Basmalah och antalet verser i Sura 9 (där två falska verser lagts till).

Om vi tar samma suror som listats upp i Tabell 4, udda-numrerade suror vars antal verser också är udda, och skriver ner numret på varje sura, åtföljt av dess antal verser, får vi ett långt tal (30 siffror) som är delbart med 19 (Figur 1).

9 127 11 123 13 43 15 99 17 111 25 77 27 29
Varje suranummer åtföljs av antalet verser i den suran.
Detta långa tal motsvarar 19×48037427533385052195322409091.
(Figur 1)

(12) Låt oss fortsätta arbeta med surorna som listats upp i Tabell 4. De är udda-numrerade suror vars antal verser också är udda, från den saknade Basmalah till den extra Basmalah. Om vi skriver ner numret på varje sura, åtföljt av sista siffran på varje vers i den suran, får vi ett långt tal, 1988 siffror, som är delbart med 19 (Figur 2).

9 1234567890123… … 27 1234567890 … 789
Suranumret åtföljt av den sista siffran i varje versnummer.
från Sura 9 till Sura 27, Vers 29.
(Figur 2)