Sura 27: Myran (Al-Naml)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. T.S.* Dessa (bokstäver) utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift.

*27:1 Se Appendix 1 
för betydelsen av dessa Koraniska initialer.

2. En ledstjärna och goda nyheter för de som tror.

3. Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.

4. För de som inte tror på Livet Efter Detta, smyckar vi deras gärningar i deras ögon. Följaktligen fortsätter de att famla.

5. Det är dessa som ådrar sig det värsta straffet och i Livet Efter Detta kommer de att vara de värsta förlorarna.

6. Säkerligen, mottager du Koranen från en Ytterst Vis, Allvetande.

Moses

7. Minns att Moses sa till sin familj, ”Jag ser en eld; låt mig hämta nyheter till er därifrån, eller en lykta för att värma er.”

8. När han kom till den, tillkallades han: ”Välsignad är Den (som talar från) inuti elden och de omkring den.” Prisad vare GUD, universums Herre.

9. ”O Moses, det är Jag, GUD, den Allsmäktige, Visast.

10. ”Släng ner din stav.” När han såg den röra sig som en demon, vände han sig om och flydde. ”O Moses, var inte rädd. Mina budbärare ska inte frukta.

11. ”Förutom de som begår en överträdelse, och därefter övergår till rättfärdighet efter att ha syndat; Jag är Förlåtande, Barmhärtigast.

12. ”Placera din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit, fläckfri. Det är några av nio mirakel till Farao och hans folk, för de är onda människor.”

13. När våra mirakel visades upp för dem, tydliga och fulländade, sa de, ”Detta är uppenbarligen magi.”

14. De avvisade dem och övertygades helt om sina felaktiga sätt på grund av sin arrogans. Lägg märke till konsekvenserna för de som begår ondska.

David och Salomon

15. Vi gav David och Salomon kunskap, de sa, ”Prisad vare GUD för att ha välsignat oss mer än många av Sina troende tjänare.”

16. Salomon var Davids arvtagare. Han sa, ”O människor, vi har tilldelats förståelsen för fåglarnas språk och alla möjliga ting har tilldelats oss. Det är verkligen en riktig välsignelse.”

17. Satta i Salomons tjänst var hans lydiga soldater bestående av jinner och människor, liksom fåglarna; samtliga till hans förfogande.

18. När de närmade sig myrornas dal sa en myra, ”O ni myror, gå in i era hem så att ni inte krossas av Salomon och hans soldater, utan att de märker det.”*

19. Han log och skrattade åt det hon sagt,* och sa, ”Min Herre, vägled mig till att vara tacksam över de välsignelser Du givit mig och mina föräldrar och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Av Din nåd, låt mig få vara bland Dina rättfärdiga tjänare.”

*27:18-19 Ju mer speciell en händelse är i en sura, 
desto starkare är de 
matematiska bevisen som bestyrker den. 
Det hjälper att försäkra oss om att sådana 
underliga fenomen visar Guds makt. 
Initialerna i denna sura, T.S., 
utgör en komplicerad del av de 
matematiska mirakel förknippade med de 
Koraniska initialerna. 
Den speciella födseln av Jesus finns i Sura 19, som har fem Koraniska Initialer 
som prefix.                  Se Appendix 1 för detaljerna.

20. Han inspekterade fåglarna och märkte: ”Varför ser jag inte härfågeln här? Varför saknas han?

21. ”Jag kommer att straffa honom hårt, eller offra honom, om han inte ger mig en bra ursäkt.”

22. Han behövde inte vänta länge. (Härfågeln) sa, ”Jag har nyheter ni inte har. Jag har hämtat en del viktig information till er från Saba.

23. ”Jag såg en kvinna härska över dem, välsignad med allt, som äger ett enormt palats.

24. ”Jag upptäckte att hon och hennes folk prostrerade inför solen i stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar i deras ögon och har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda.”

25. De borde prostrera inför GUD, Den som känner till alla hemligheter i himlarna och på jorden och Den som är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager.

26. GUD: det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; Herren med det ofantliga väldet.

27. (Salomon) sa, ”Vi kommer att se om du talat sanning, eller om du är en lögnare.

28. ”Ta detta brev från mig och ge till dem, vänta sedan på svar från dem.”

Åter i Saba

29. Hon sa, ”O mina rådgivare, jag har fått ett ärbart brev.

30. ”Det är från Salomon och det är, ’I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.’*

*27:30 Den 'Basmalah' 
som inkluderats i denna vers, 
kompenserar för den 'Basmalah' 
som saknas i Sura 9, 19 suror tidigare. 
Det återställer den totala förekomsten av 
'Basmalah' till 114, 19x6. 
Se Appendix 29 
för detaljer om ett 
omfattande och fulländat mirakel förknippat 
med denna 'Basmalah'.

31. ”Som säger: ’Var inte arroganta; kom till mig som underkastade.'”

32. Hon sa, ”O mina rådgivare, vägled mig i denna sak. Jag bestämmer ingenting förrän ni givit mig er åsikt.”

33. De sa, ”Vi har makten, förmågan att slåss och det yttersta avgörandet ligger i dina händer. Du bestämmer vad som ska göras.

34. Hon sa, ”Kungarna korrumperar alla länder de invaderar och kuvar dess värdiga folk. Det är vad de brukar göra.

35. ”Jag sänder en gåva till dem; låt oss se vad budbärarna återvänder med.”

36. När härfågeln återvände till Salomon (berättade han nyheterna för honom) och han besvarade (Sabas folk): ”Ger ni mig pengar? Det GUD har givit mig är mycket bättre än det Han har givit er. Det är ni som fröjdas över sådana gåvor.”

37. (Till härfågeln sa han,) ”Återvänd till dem (och låt dem få veta att) vi kommer komma till dem med styrkor de ej kan föreställa sig. Vi kommer att driva ut dem, förödmjukade och förnedrade.”

Snabbare än Ljusets Hastighet

38. Han sa, ”O ni äldre, vem av er kan föra hennes palats till mig, innan de kommer hit som underkastade?”

39. En afrit från jinnerna sa, ”Jag kan föra det till dig innan du reser dig upp. Jag är mäktig nog att göra det.”

40. Den med kunskap från boken sa, ”Jag kan skaffa fram det till dig på ett ögonblick.” När han såg det placerat inför honom, sa han, ”Detta är en välsignelse från min Herre, med vilken Han testar mig för att se om jag är tacksam eller otacksam. Den som är tacksam är det för sitt eget bästa och blir någon otacksam, är min Herre ej i behov av honom, Ytterst Ärbar.”

41. Han sa, ”Forma om hennes palats för henne. Låt oss se om hon kommer att vägledas eller fortsätta med de vilseledda.”

42. När hon anlände, tillfrågades hon, ”Är det så här ditt palats ser ut?” Hon sa, ”Det verkar vara det här.” (Salomon sa,) ”Vi visste på förhand vad hon skulle göra och vi var redan underkastade.”

43. Hon hade vilseletts genom att dyrka idoler i stället för GUD; hon tillhörde icke troende människor.

44. Hon uppmanades, ”Gå in i palatset.” När hon såg dess inredning trodde hon att det var en pool av vatten och hon (drog upp sin klänning) och blottade sina ben. Han sa, ”Denna inredning är nu belagd med kristall.” Hon sa, ”Min Herre, jag har kränkt min själ. Jag underkastar mig nu GUD, universums Herre, tillsammans med Salomon.”

Saleh

45. Till Thamûd sände vi deras bror Saleh, med orden, ”Ni ska dyrka GUD.” Men de blev två tvistande grupper.

46. Han sa, ”O mitt folk, varför skyndar ni att begå onda i stället för goda gärningar? Bara ni ber GUD om förlåtelse, kan ni uppnå barmhärtighet.”

47. De sa, ”Vi ser dig som ett dåligt omen för oss, du och de som förenat sig med dig.” Han sa, ”Ert omen kontrolleras helt och hållet av GUD. Ni är verkligen avvikande människor.”

48. Det fanns nio brottslingar i staden som var onda, som aldrig gjorde någonting bra.

49. De sa, ”Låt oss svära vid GUD att vi ska döda honom och hans folk, därefter säga till hans familj, ’Vi vet ingenting om deras död. Vi talar sanning.”

Gud Skyddar De Som Tror

50. De planerade och konspirerade, men vi planerade och konspirerade också, utan att de uppfattade det.

51. Lägg märke till konsekvenserna av deras konspirerande; vi förintade dem och hela deras stam.

52. Se hur deras hem fullständigt förstördes på grund av deras överträdelse. Det borde vara en lärdom för människor som vet.

53. Vi räddar de som tror och som för ett rättfärdigt liv.

Lot

54. Lot sa till sitt folk, ”Hur kan ni göra något så avskyvärt, offentligt, fast ni kan se?

55. ”Ni ägnar er åt sexuellt umgänge med männen, av lusta, i stället för kvinnorna. Ni är verkligen okunniga människor.”

56. Den enda reaktionen från hans folk var att de sa, ”Förvisa Lots’ familj från vår stad; de tillhör människor som vill vara rena.”

57. Följaktligen räddade vi honom och hans familj, förutom hans fru; vi räknade henne bland de fördömda.

58. Vi öste en speciell skur över dem. Det var en fruktansvärd skur över människor som varnats.

Gör Ingen Skillnad På Guds Budbärare

58. Säg, ”Prisad vare GUD och frid vare med Hans tjänare som Han valt. Är GUD bättre, eller idolerna vissa människor väljer?”

ENDAST Gud är Värd att Dyrkas

60. Vem skapade himlarna och jorden? Vem sänder ner vatten från skyn åt er, med vilket vi producerar trädgårdar fulla av skönhet ni skulle omöjligt kunna framställa dess träd? Är det en annan gud med GUD? De tillhör verkligen människor som avvikit.

Jesus, Maria, Muhammed, Helgonen, osv. Deltog Aldrig

61. Vem gjorde jorden beboelig, som lät floder rinna genom den, som satte berg på den och skapade en barriär mellan de två vattnen? Är det en annan gud med GUD? De flesta är verkligen omedvetna.

62. Vem räddar de som blir desperata och som ropar på Honom, som avlastar motgångar och gör er till arvtagare av jorden? Är det en annan gud med GUD? Sällan tar ni er i akt.

63. Vem är det som vägleder er i havets och landets mörker? Vem är det som sänder vindarna med goda nyheter, som ger er tecken om Sin nåd? Är det en annan gud med GUD? Prisad vare GUD, högt överlägsen något partnerskap.

64. Vem initierar skapelsen och repeterar den sedan? Vem ger till er från himlen och från jorden? Är det en annan gud med GUD? Säg, ”Visa mig ert bevis om ni talar sanning.”

65. Säg, ”Ingen i himlarna och på jorden känner till framtiden förutom GUD. De förstår inte ens hur och när de kommer att återupplivas.”

Tro på Livet Efter Detta:
Stort Hinder för De Flesta Människor

66. I själva verket är deras kunskap om Livet Efter Detta förvirrat. Egentligen hyser de tvivel om det. I realiteten tänker de överhuvudtaget inte på den.

67. De som inte trodde sa, ”Efter att vi blivit till stoft, liksom våra föräldrar, förs vi då ut?

68. ”Vi har fått samma löfte tidigare. Det här är bara sagor från det förflutna.”

69. Säg, ”Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de skyldiga.”

70. Var inte ledsen för deras skull och bli inte arg över deras konspirerande.

71. De säger, ”När kommer det löftet att äga rum, om du talar sanning?”

72. Säg, ”Ni har redan drabbats av en del straff ni utmanar.”

73. Er Herre är full av nåd gentemot människorna, men de flesta av dem är otacksamma.

74. Er Herre är fullt medveten om vad de gömmer i sina bröst och vad de tillkännager.

75. Det finns ingenting i himlarna och på jorden som är dolt (från Gud); allting finns i ett fulländat dokument.

76. Denna Koran fastställer många saker för Israels Barn; saker de fortfarande tvistar om.

77. Och utan tvivel, är det en vägledare och en nåd för de som tror.

78. Er Herre är Den som dömer bland dem enligt Sina regler.

79. Lita därför på GUD; du följer den obestridliga sanningen.

80. Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra ropet om de vänder sig bort.

81. Ej heller kan du vägleda de blinda från deras avvägar. De enda som kommer att höra dig, är de som tror på våra uppenbarelser och som bestämmer sig för att vara underkastade.

Datorn är Varelsen*

82. Vid rätt tidpunkt, kommer vi att tillverka en varelse för dem, producerad av jordlig materia, som förkunnar att människorna inte är övertygade om våra uppenbarelser.

*27:82 (2 + 7 + 8 + 2 = 19) 
Datorn var nödvändig för att avslöja 
Koranens matematiska mirakel 
och det bevisade att de flesta människorna 
förkastat Guds budskap (se Appendix 1 & 19).

83. Den dagen kommer, då vi från varje samhälle kommer att sammankalla en del av de som inte trodde på våra bevis, med tvång.

Studera Koranens Matematiska Kod

84. När de anländer kommer Han att säga, ”Ni förkastade Mina uppenbarelser innan ni skaffat er kunskap om dem. Gjorde ni inte det?”

85. De kommer att ådra sig straffet för sin ondska; de kommer inte att säga någonting.

86. Har de inte sett att vi gjorde natten så de kan vila och dagen belyst? Det borde vara bevis nog för människor som tror.

87. Dagen då hornet blåses kommer alla i himlarna och på jorden vara förskräckta, förutom de som utvalts av GUD. Alla kommer att ställas inför Honom, med tvång.

Jordens Rörelse: Ett Vetenskapligt Mirakel

88. När man ser på bergen, tror man att de står stilla. Men de rör sig, precis som molnen. Sådan är GUDs skapelse, som fulländade allt. Han är fullt Medveten om allt ni gör.

Domedagen

89. De som kommer med goda gärningar (i sina dokument) kommer att få mycket bättre belöningar och de kommer vara helt skyddade från den dagens fasor.

90. Vad gäller de som kommer med onda gärningar, kommer de att tvingas in i Helvetet. Straffas ni inte för det ni gjort?

91. Jag är helt enkelt beordrad att dyrka Herren av denna stad – Han gjorde den till en trygg tillflyktsort – Han äger alla ting. Jag är beordrad att vara en underkastad.

92. Och att recitera Koranen. Den som är vägledd, är det för sitt eget bästa, om de går vilse, säg, ”Jag är endast en varnare.”

93. Och säg, ”Prisad vare GUD; Han kommer att visa er Sina bevis, tills ni känner igen dem. Er Herre är aldrig omedveten om någonting ni gör.”

 

Läs sura 28