Introduktion

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Introduktion


Detta är Guds sista budskap till mänskligheten. Alla Guds profeter har kommit till denna värld, och alla skrifter har levererats.

Tiden är inne för att rena och förena alla budskap som levererats av Guds profeter till ett budskap, och tillkännage att hädanefter är endast en religion godkänd av Gud, Islam (3:19). “Islam” är inte namnet på en religion; det är en beskrivning. “Islam” är den totala underkastelsen och hängivenheten till ENDAST Gud. Följaktligen finns det många Muslimska Kristna, Muslimska Judar, och Muslimska Muslimer. Det finns bara en religion – att ägna sin dyrkan till ENDAST Gud. Det är det Första Budordet i Gamla Testamentet, Nya Testamentet, och detta Sista Testamentet.

Hör, O Israel! Herren vår Gud är En Gud!
Därför ska ni vörda Herren er Gud
med hela ert hjärta,
med hela er själ,
med hela ert sinne,
och med all er styrka. (Femte Moseboken 6:4-5, Lukas 12:29-30, Koranen 3:18)

Låt oss tänka på Gud, Hans ärorika attribut,
vilket är basen för allt i detta universum som dess Skapare,
som bör dyrkas som en Allnärvarande, Allsmäktig, Allvetande
och självrådande medveten varelse,
som avlägsnar all okunnighet och orenhet från sinnet
och renar och skärper vårt intellekt. (Gaya Mantra, Yajur Veda)

Nu när budskapet är komplett, har vi fått viktig information såsom syftet med våra liv, hur vi kom in i denna värld, och vart vi är på väg.

Man kanske undrar: “Varför väntade Gud så länge med att fullända och förena Sitt budskap? Hur är det då med alla människor sedan Adams tid, som inte fick den kompletta skriften” För att sätta dessa frågor i sitt rätta perspektiv, låt oss se på världens befolkning från Adam till världens ände. Enkel statistik visar att jordens befolkning från begynelsen tills idag inte översteg 6,000,000,000. Från och med nu till världens ände, här rapporterat som 2280 e.Kr. (Se Appendix 25), har världens befolkning beräknats överstiga 75,000,000,000. Med andra ord har det stora flertalet människor ännu inte kommit till denna värld. Guds renade och förenade budskap är därför avsett att nå det stora flertalet människor.

 
Världens befolkning från nu (1989) till världens ände (2280).

(Den svarta boxen representerar världens befolkning sedan Adam)

Före Genesis

Det hela började för ett par biljoner år sedan, när en av Guds högt rankade varelser, Satan, utvecklade högdragna tankar om att han kunde vara en gud vid sidan av Gud. Denna utmaning mot Guds absoluta auktoritet var inte bara hädisk, den var fullständigt tokig. Satan var okunnig om det faktum att endast Gud besitter kraften och kvalifikationerna till att vara en gud, och att gudaskap innebär bra mycket mer än han någonsin kunnat ana. Det var egot – okunnighet kopplat med högmod – som fick Satan att tro att han kunde råda över ett herravälde som en gud, och sköta det effektivt utan sjukdom, misär, krig, olyckor och kaos. Det stora flertalet av Guds varelser höll inte med Satan. Trots det, var den minutiösa minoriteten som höll med honom i olika utsträckning biljontals. Följaktligen utbröt en stor tvist inom det Himmelska Samfundet (38:69). Rebellernas oberättigade utmaning mot Guds absoluta auktoritet bemöttes och löstes på ett mycket effektivt sätt.

Efter att ha gett rebellerna tillräckligt med chanser att förkasta sitt brott och underkasta sig Honom, beslöt sig Gud för att förvisa de hårdnackade rebellerna till en rymdfarkost kallad Jorden, och ge dem ytterligare en chans till att rädda sig själva.

  Om du påstår dig kunna flyga ett plan, är det bästa sättet att testa ditt anspråk att ge dig ett plan och be dig flyga den. Det är precis vad Gud beslöt göra som svar på Satans anspråk på att han kunde vara en gud; Gud utnämnde honom till en tempörer gud på den lilla smolken kallad Jorden (2:30, 36:60). Vad gäller de som höll med Satan, fick de en chans att ompröva sitt beslut och acceptera Guds absoluta auktoritet. Medan den stora majoriteten varelser drog fördel av detta erbjudande, var det en otroligt liten minoritet bestående av ungefär 150 biljoner varelser som inte lyckades dra fördel av detta erbjudande (33:72).

Det vita området representerar den stora majoriteten som inte höll med Satan.  
Det grå området representerar den stora majoriteten som ångrade sig och underkastade sig.  

Den himmelska tvisten ledde till att Guds varelser klassificerades i olika kategorier:

(1) Änglarna

Varelser som aldrig ifrågasatte Guds absoluta auktoritet klassificerades som änglar; de visste att endast Gud har kapaciteten och kvalifikationerna till att vara en gud. Den stora majoriteten av Guds varelser – ett oändligt antal – tillhör denna kategori. Antalet änglar är så enormt, att till och med änglarna inte vet hur många de är; endast Gud vet deras antal (74:31).

(2) Djuren

Trots att änglarna föreslog att rebellerna och deras ledare skulle förvisas från Guds kungadöme (2:30), ville Den Barmhärtigaste ge rebellerna en chans att förkasta sitt brott, ångra sig, och underkasta sig Hans absoluta auktoritet (33:72). Som visas i diagramet ovan, så drog den stora majoriteten varelser fördel av Guds erbjudande om att åter igen få komma in i Hans kungadöme. De gick med på att döda sina egos, komma till denna värld för att utföra en underkastad roll som botgörelse för sin hädelse. I gengäld för sin underkastade roll i denna världen, återtages dessa varelser in i Guds eviga kungadöme (6:38). Hästen, hunden, trädet, solen, månen, stjärnorna, liksom de vanställda och handikapade barnen, tillhör de intelligenta varelserna som förkastade sitt brott och ångrade sig:

Inser ni inte att allting
i himmlarna och på jorden
prostrerar inför GUD;
solen, månen, stjärnorna,
bergen, träden, djuren,
liksom många människor?
Många människor är emellertid ämnade för straff. (22:18)

Stjärnorna och träden prostrerar. (55:6)

Hästen har inget ego. Hästens ägare kan vara rik eller fattig, lång eller kort, fet eller smal, ung eller gammal, och hästen kommer att tjäna dem alla. Hunden har inget ego; den kommer att vifta på sin svans för sin ägare, oavsett hur rik eller fattig ägaren är. Solen stiger upp och går ner varje dag på exakta tider fastställda av Gud. Månen följer sin synkroniserade bana runt jorden utan minsta avvikelse. Den mänskliga kroppen – en temporär klädsel – tillhör Jorden; som sådan är den en underkastad. Hjärtat, lungorna, njurarna, och andra organ, utför sina funktioner utan att vi kontrollerar dem.

(3) Människorna

De hårdnackade rebellerna – människor och jinner – vägrade att förkasta sitt brott, och valde i stället att bevittna en demonstration av Satans anspråk. Dessa egoistiska varelser som inte lyckades underkasta sig Guds absoluta auktoritet, till och med när de fick chans att göra det, delades på hälften. Den hälft som inte var fullt så övertygad om Satans ståndpunkt klassificerades som människor. Trots att de hyste tvivel om Satans anspråk, lyckades de inte bestämma sig helt angående Guds absoluta aktoritet. Det var egot som hindrade dessa varelser från att uppskatta Guds allsmäktighet, det var egot som hindrade dem från att underkasta sig när ett sådant tillfälle erbjöds dem (33:72), och det är egot som hindrar de flesta av oss från att återtagas in i Guds kungadöme (25:43). Det är anledningen till att “Döda ditt ego” är ett av de första budorden i Koranen (2:54).

(4) Jinnerna

Den andra hälften av de skyldiga verelserna, de som lotade sig mer åt Satans ståndpunkt och visade upp störst egos, klassificerades som jinner. Det var Guds plan att anvisa varje människa en jinn från födseln till döden. Jinnkompanjonen representerar Satan och försöker hela tiden gynna hans ståndpunkt (50:23, 27). Både människorna och jinnerna får en värdefull chans i denna världen till att utbilda sig på nytt, förkasta sin egoism, och rädda sig själva genom att underkasta sig Guds absoluta auktoritet. Så fort en människa föds, anvisas en jinn till den nya människan. Vi lär oss i Koranen att jinner är Satans avkomlingar (7:27, 18:50). När en jinn föds och anvisas en människa, förblir jinnen människans konstanta följeslagare tills människan dör. Då frigörs jinnen och lever vidare några hundra år. Både människorna och jinnerna måste dyrka endast Gud (51:56).

Gud Vill Inte Ha Robotar

Tvisten i det Himmelska Samfundet som påvisas i 38:69 och som beskrivs ovan, bevisar att Guds varelser har valfrihet; de har egna sinnen. Upproret av den minutiösa minoriteten bland Guds varelser har tjänat till att framhålla det underbara faktum att Guds varelser tjänar Honom för att de uppskattar Hans oändliga prakt. Utan upproret, skulle vi aldrig ha känt till att frihet är Guds gåva till Sina varelser.

Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Till och med i vår världsliga dimension, förväntar sig alla företag att deras anställda ska vara lojala och hängivna företagets välfärd. Om en anställd inte är helt hängiven företaget, eller visar sig ha delad lojalitet, avskedas han omedelbart. Eftersom människorna och jinnerna höll med Satan, och sedan tackade nej till Guds erbjudande om att ompröva sina rebelliska handlingar, förväntade sig änglarna att Satan och hans anhängare skulle förvisas från Guds kungadöme (2:30). Det var oändlig nåd från Gud att Han beviljade oss denna extra chans till att förkasta vårt brott och rädda oss själva. För att genomföra det planerade testet, “skapade” Gud “döden” (67:1-2). Den gudomliga planen krävde att de rebelliska varelserna sattes i döden, för att sedan föras in i ett annat liv, denna världsliga dimension, där de inte har något minne av den himmelska tvisten. Under detta livets omständigheter får människorna och jinnerna absolut frihet att ompröva sina händiska ideér, efter att ha studerat Guds budskap och Satans budskap. Baserat på detta beslut av fri vilja, återtages de antigen in i Guds rike eller förblir förvisade med Satan.

Satans Temporära Herravälde

För att betona den oändligt lilla storleken och ytterliga obetydligheten av Satans planerade herravälde, skapde Gud en biljon galaxer bestående av en miljard biljoner stjärnor uti ett vidsträkt universum som sträcker sig över biljoner ljusår. Om vi färdas mot solen (15,000,000 mil) i ljusets hastighet, kommer vi att nå den på åtta minuter. Fortsätter vi vår färd, kommer vi att nå kanten av vår Vintergata efter 50-70,000 år i ljusets hastighet. Att nå den närmst belägna galaxen kommer att ta oss 2,000,000 år i ljusets hastighet, och det finns minst 2,000,000,000 galaxer i “vårt universum”. Med de mest krafttfulla teleskopen, är jorden helt osynlig från kanten av vår egen galax, inte för att tala om från kanten av vårt universum. Som om detta universum inte var stort nog, skapade Gud ytterligare sex, ännu större universum, som omger vårt universum (2:29, 67:3). Gud informerade därefter Satan om att en liten smolk inuti det minsta och innersta universumet, planeten Jorden, skulle vara hans harravälde. Guds plan krävde att människorna och jinnerna placerades i ett universum, som inte kan uthärda Guds fysiska närvaro (7:143). På så sätt styr Satan sitt minutiösa herravälde lång borta från Guds fysiska närvaro, fast med Guds fulla kunskap och kontroll. Det bör också noteras att antalet rebeller som ångrade sig var så stort, att det omöjligt skulle finnas plats för dem alla på planeten. Det skulle kräva en ohanterlig jord för att kunna rymma alla rebeller som ångrade sig. Därav placeringen av otaliga deciljoner varelser i yttre rymden.

Adam och Eva

Den första människans kropp formades och skapades på planeten Jorden av Guds änglar enligt Guds instruktioner (7:11). Därefter anvisade Gud den första personer till den kroppen, Adam. När Gud informerade änglarna om att de skulle tjäna människorna genom hela testperioden – skydda dem, driva vindarna, distributera regnet, o.s.v. – var Satan den enda som vägrade att “falla ned i prostrering” (2:34, 15:31, 38:74). Adams maka skapades från Adams kropp, och Gud anvisade den andra personen till henes kropp. Medan Adams och Evas tomma (själlösa) kroppar var kvar här på jorden, bodde deras själar i Himmelen. Adam och Eva förblev i Himmlen så länge de upprätthöll Guds budord. När de väl lyssnade på Satan i stället, reflekterade de en bristfällig mänsklig egenskap i oss alla, och tillhörde genast Satans herravälde på Jorden – “deras kroppar blev synliga för dem ” (7:20, 20:121). Resten är historia.

Satan: Fader till Alla Jinner

Att sätta Satan, jinnerna, och människorna genom testet, krävde att Satan reproducerar sig varje gång en människa föds. Som nämns ovan, föds en jinn för att tjäna som den nya människas konstanta följeslagare varje gång en människa föds. Varje människa utsätts för de oavbruttna övertalningarna av Satans representant, som bor i samma kropp från födseln till döden. Satans representat försöker övertyga den mänskliga kompanjonen om Satans ståndpunkt: att Gud inte är nog. På Domedagen kommer följeslagaren att fungera som vittne för eller emot människan (43:38, 50:23,27) Många jinn-kompanjoner övertygas om Guds ståndpunkt av sina mänskliga följeslagare.

Gud lämnade inte människan oförberedd. För att hjälpa människorna i deras sista chans att ompröva sin händelse, föds varje människa med instinktiv kunskap om att ENDAST Gud, och ingen annan, är vår Herre och Mästare (7:172-173). Jinnerna fick inte denna instiktiva kunskap, men de får en mycket längre livstid och större förutsättningar att studera Guds tacken i hela innersta universumet. Eftersom de representerar Satans ståndpunkt, är deras instiktiva natur starkt böjd till fördel för polyteism. Utöver vår inbyggda instinkt att dyrka endast Gud, skickade Gud budbärare för att hjälpa oss att rädda oss själva. Med alla desa saker i åtanke, kan vi uppskatta det faktum att den enda oförlåtliga synden (om den bibehålls till döden) är idoldyrkan: tron att någon vid sidan av Gud har någon makt.

Fyrtio Nådeår

Människan får 40 år på sig att studera, se sig omkring, reflektera, och undersöka alla ståndpunkter innan han fattar detta oerhört viktiga beslut – att upprätthålla Satans ståndpunkt, eller att upprätthålla Guds absoluta auktoritet. Den som dör före 40 har valts att räddas av Gud, baserat på omständigheter endast Gud känner till. Den som dör före 40 kommer till Himmelen (46:15, Appendix 32). Hur ofantlig Guds nåd är, blir tydlig i det faktum att till och med de som tror på Koranen finner det svårt att acceptera en sådan barmhärtig gudomlig lag.

Guds budbärare levererade de goda nyheterna om den chans Gud givit oss att rädda oss själva, och de var bestyrkta med stora tecken. När Moses gick till Farao bestyrkes han av sådana mirakel som att hans stav förvandalades till en orm. Jesus skapade levande fåglar av lera med Guds lov, botade de spetälska och blinda med Guds lov, och återupplivade de döda med Guds lov. Profeten Muhammed, Guds budbärare som levererade detta Sista Testamente, visade inte upp några sådana mirakel (10:20). Själva Koranen var det mirakel som bestyrkte Muhammeds uppdrag (29:50-51). Det var gudomlig visdom som åtskiljde Koranens Mirakel från Muhammed med 14 århundraden. Nu när vi förstör den oerhörda dimensionen av Koranens matematiska mirakel (Appendix 1), förstör vi att miljoner människor skulle ha dyrkat Muhammed som Gud förkroppsligad, om även detta mirakel skulle ha uppenbarats genom honom.

Äkthetsbevis: Fysiskt, Påtagligt, Obestridligt

Med detaålderns ankomst upptäcker vi att Koranens matematiska kod verkligen är “Ett av de stora miraklen” som förklaras i 74:30-35. Medan de mirakel som gavs tidigare budbärarna var begränsade i tid och rum, är Koranens mirakel evigt. Endast ett fåtal människor bevittnade Moses och Jesus mirakel, medan Koranens mirakel kan bevittnas av vem som helst, när som helst. Dessutom dokumenterar och bevisar Koranens mirakel alla tidigare mirakel (5:48).

Som beskrivs i Apendix 1, är Koranens mirakel baserat på talet “19”. För att dela detta mäktiga mirakel med läsaren, har ordet “GUD” tryckts med stora feta bokstäver i hela den översatta texten, och det sammanlagda antalet förekomster visas längst ner i vänster hörn på varje sida. Den totala förekomsten av detta mycket viktiga ord visar siga vara 2698 i slutet av Koranen. Denna slutsumma är en mångfald av 19, miraklets gemensamma nämnare. Dessutom får vi slutsumman 118123, vilket även det är en mångfald av 19 (19×6217), om vi adderar numeren på de verser där ordet “GUD” förekommer. Den sammanlagda summan av versnumren där ordet “GUD” förekommer visas i det nedre högra hörnet på varje sida. Dessa enkla fysiska fakta verifieras lätt av läsaren, och räcker för att bevisa den övermänskliga egenskapen av Koranens matematiska komposition.

Det totala antalet förekomster av ordet “Gud” visas i det nedre vänstra hörnet på varje sida.
2698 (19×142)

Den sammanlagda summan av versnumren visas i det nedre högra hörnet på varje sida.
118123 (19×6217)

Äkthetsbevis att Verifieras av Läsaren

Utöver Koranens fulländade matematiska komposition, finner vi ett stort antal Koraniska fakta som bevisats eller framlagts i form av teorier av modern vetenskap. Här är ett par exempel på sådan avancerad vetenskaplig information:

  1. Jorden är äggformad (39:5, 79:30).
  2. Jorden står inte still; den rör sig konstant (27:88).
  3. Solen är en ljuskälla, medan månen reflekterar den (10:5, 25:61, 71:16).
  4. Andelen syre minskar när vi klättrar mot skyn (6:125).
  5. “Big Bang Teorin” bekräftas (21:30).
  6. “Teorin om Universmus Exspansion” bekräftas (51:47).
  7. Universum började som en stor gasmassa (41:11).
  8. Evolution är ett faktum. Inom en given sort, är evolution en gudomligt styrd process (21:30, 24:45, 32:7-9, 18:37, 15:28-29, 7:11, 71:13-14, Appendix 31).
  9. Mannens sädesvätska avgör barnets kön (53:45-46).

Inget Nonsens

Lika mirakulöst är frånvaron av all sorts nonsens i Koranen. Det är i synnerhet betydelsefullt med tanke på hur okunninghet och vidskepelse dominerade vid tiden för Koranens uppenbarelse. Som exempel kan nämnas att den mest respekterade exegesen bland de traditionella Muslimerna är den av Ibn Kathir. I denna berömda klassiska referens läser vi att jorden byggdes på toppen av en gigantisk val, på vilken det står en tjur med 40.000 horn som håller upp jorden (se Ibn Kathirs tolkning av Vers 68:1).

Så sent som 1975, och på samma ställe som Koranen uppenbarades, bara 14 århundraden senare, förkunnade presidenten av det Islamiska Universitetet i Medina, Saudi Arabien, Shejk Abdul Aziz Ben Baz, att jorden är platt och att den står still (se inlägg)!!!

Översättning från Ben Baz BOK, Sidan 23: “Om jorden roterar som de påstår, skulle länderna, bergen, träden, floderna och haven inte ha någon botten, och folk skulle se de Västra länderna röra sig mot Öst, och de Östra länderna röra sig mot Väst, och riktningen för Qiblah (riktningen för bön) skulle ha ändrats.”

Perfekt Lycka: Nu och för Evigt

Ett av de mest svårfångade målen för varje människa är “Lycka”. Koranen avslöjar hemligheten till hur man uppnår perfekt lycka i detta livet och för alltid. Vi lär oss från Koranen att lycka är en exklusiv egenskap tillhörande själen. Följaktligen tillhör ofta en kropp som uppnår all den materiella framgång den längtar efter – pengar, makt, berömmelse, bra utseende, köttslig tillfredsställelse – en olycklig person. Lycka beror helt och hållet på den grad av tillväxt och utveckling som uppnås av själen, den riktiga personen. Koranen tillhandhåller en detaljerad karta mot perfekt lycka både för kropp och själ, både i denna världen och i det eviga Livet Efter Detta (Appendix 15).

I åtskilliga verser i hella detta bevisade Testamente, garanterar Gud personligen de troendes lycka, nu och för evigt:

Utan tvivel har Guds anhängare ingeting att frukta,
ej heller kommer de att sörja.
Det är de som tror
och för ett rättfärdigt liv.
För dem lycka i detta livet, och i Livet Efter Detta.
Sådan är Guds okränkbara lag.
Det är den sanna triumfen. (10:62-64)

Alla Troende Utgör den Enda Acceptabla Religionen

Som förväntat av Skaparens sista budskap, är ett av de mer framstående temana i Koranen uppmaningen till enighet bland alla troende, och det upprepade förbudet mot att göra någon skillnad på Guds budbärare. Om objektet för dyrkan är ett och detsamma, kommer det att råda absolut enighet bland alla troende. Det är den mänskliga faktorn, dvs. hängivelse till sådana maktlösa människor som Jesus, Muhammad, och helgonen som orsakar splittring, hat, och bittra krig bland de vilseledda troende. En vägledd troende är hängiven ENDAST Gud, och gläds av att se en annan troende hängiven ENDAST Gud, oavsett vad en sådan troende kallar sin religion.

Säkerligen, de som tror,
de som är Judiska,
de Kristna,
och de som konverterat:
den som
(1) tror på Gud,
(2) tror på den Sista Dagen, och
(3) för ett rättfärdigt liv,
kommer att få sin belöning från sin Herre;
de har ingeting att frukta, ej heller kommer de att sörja. (2:62, 5:69)

Guds Budbärare av Förbundet

Som detaljerad i Appendix 2, markerar publiceringen av denna bok begynnelsen av en ny era – en epok där Guds budskap, levererade av alla Hans profeter, förenas till ett. Guds enda religion, “Underkastelse”, skall dominera alla andra religioner (9:33, 48:28 och 61:9). Dagens korrumperade religioner, inklusive Judendomen, Kristendomen och Islam, kommer helt enkelt att dö ut, och “Underkastelse” kommer att segra. Det är inte en människas eller en grupp människors önsketänkande; det är Guds okränkbara lag (3:19, 9:33, 41:53, 48:28, 61:9, 110:1).

  Rashad Khalifa
Tuscon
Ramadan 26, 1409*

*Det slutgiltiga utkastet till det första trycket färdigställdes på Ödets Natt 1409. Adderar vi dagen, månaden och året för detta datum, får vi 1444, eller 19*19*4. (Ramadan 26, 1409: 9 + 26 + 1409 = 1444)