Sura 15: Al-Hijr Dalen (Al-Hijr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.R.* Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran.

2. Utan tvivel, kommer de som inte trodde önska att de varit underkastade.

3. Låt dem äta, njuta och förbli förblindade av önsketänkande; de kommer att få se.

4. Vi utplånade aldrig ett samhälle förutom enligt en specifik, förutbestämd tid.

5. Slutet för ett samhälle kan aldrig påskyndas, eller uppskjutas.

6. De sa, “O du som fick denna påminnelse, du är galen.

7. “Varför tar du inte ner änglarna, om du talar sanning?”

8. Vi sänder bara ner änglarna för specifika funktioner. Annars skulle ingen få uppskov.

Guds Budbärare av Förbundet*

9. Utan tvivel, har vi uppenbarat påminnelsen och utan tvivel, kommer vi att bevara den.*

*15:1 & 15:9 Det gudomliga ursprunget, 
och det perfekta bevarandet av Koranen 
bevisas genom Koranens matematiska kod 
(Appendix 1). Guds Budbärare av Förbundet 
var ämnad att avslöja detta stora mirakel. 
Ordet "Dhikr" anger Koranens kod 
i åtskilliga verser 
(15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31). 
Värdet av "Rashad Khalifa" 
(1230) + 15 + 9 = 1254, 19x66.

10. Vi har skickat (budbärare) före dig till de tidigare samhällena.

11. Varje gång en budbärare kom till dem, hånade de honom.

12. På så sätt kontrollerar vi de skyldigas sinnen.

13. Följaktligen kan de inte tro på honom. Det har varit systemet sen de tidigare generationerna.

14. Även om vi öppnade en port in i skyn för dem, genom vilken de klättrar;

15. kommer de att säga, “Våra ögon har förvillats. Vi har förhäxats.”

16. Vi placerade galaxer i skyn och smyckade det för åskådarna.

17. Och vi skyddade det mot alla förkastade djävlar.

18. Om någon av dem smyger sig på för att lyssna, kommer en mäktig projektil att jaga bort honom.

19. Vad jorden beträffar, konstruerade vi den, placerade stabilisatorer (berg) på den och odlade på den en perfekt balans av allting.

20. Vi gjorde den beboelig för er* och för varelser ni inte försörjer.

*15:20 När vi sänder ut astronauter i rymden, 
förser vi dem med exakt uppmätta kvantiteter av mat, 
vatten och syre. 
Gud skapade rymdskeppet jorden 
med biljoner astronauter, 
som arbetar och förökar sig; 
Han gav dem ett självförsörjande system 
som genererar syre, färskt vatten, 
och en stor variation av delikat mat och dryck.

21. Det finns ingenting som vi inte äger oändliga mängder av. Men vi sänder ner det i exakta mått.

22. Och vi sänder vindarna som befruktare och låter vattnet komma ner från skyn för er att dricka. Annars skulle ni inte kunna hålla det välsmakande.

23. Vi kontrollerar liv och död och vi är de yttersta arvtagarna.

24. Och vi är fullt medvetna om de ibland er som går framåt och vi är fullt medvetna om de som går bakåt.

25. Er Herre kommer säkerligen att sammankalla dem. Han är den Visaste, Allvetande.

Den Mänskliga Rasen

26. Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som krukmakarens lera.

27. Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande eld.

28. Er Herre sa till änglarna, “Jag skapar en mänsklig varelse av föråldrad lera, som krukmakarens lera.

29. “När Jag väl fulländat honom och blåst in i honom av Min ande, ska ni prostrera inför honom.”

30. Änglarna prostrerade; allesamman,

31. förutom Iblis (Satan). Han vägrade vara bland de som prostrerar.

32. Han sa, “O Iblis (Satan), varför är du inte bland de som prostrerar?”

33. Han sa, “Jag tänker inte prostrera inför en mänsklig varelse som Du skapat från föråldrad lera, som krukmakarens lera.”

34. Han sa, “Därför måste du ge dig av; du är förvisad.

35. “Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen.”

36. Han sa, “Min Herre, ge mig uppskov tills dagen då de återupplivas.”

37. Han sa, “Du får uppskov.

38. “Tills den specificerade dagen och tidpunkten.”

39. Han sa, “Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.

40. “Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig.”

41. Han sa, “Detta är en lag som är okränkbar.

42. “Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.

43. “Och Helvetet inväntar dem alla.

44. “Det kommer att ha sju portar. Varje port kommer att få en specifik del av dem.”

45. Vad de rättfärdiga beträffar, kommer de att njuta av trädgårdar och bäckar.

46. Gå in däri, fridfullt och tryggt.

47. Vi avlägsnar all avundsjuka från deras hjärtan. Som en familj, på möbler sida vid sida.

48. Aldrig kommer de att lida av trötthet däri; aldrig kommer de att vräkas därifrån.

49. Informera Mina tjänare om att Jag är Förlåtaren, Barmhärtigast.

50. Och att Mitt straff är det mest smärtsamma straffet.

Änglar Besöker Abraham

51. Informera dem om Abrahams gäster.

52. När de gick in till honom sa de, “Frid.” Han sa, ” Vi känner ängsla inför er.”

53. De sa, “Var inte oroliga. Vi har goda nyheter till dig: en upplyst son.”

54. Han sa, “Hur kan ni ge mig såna goda nyheter när jag är så gammal?” Ger ni mig fortfarande dessa goda nyheter?”

55. De sa, “Den goda nyheten vi gett dig är sann; misströsta inte.”

56. Han sa, “Ingen tvivlar på sin Herres nåd förutom de som avviker.”

57. Han sa, “Vad är ert uppdrag, O budbärare?”

58. De sa, “Vi är utskickade till skyldiga människor.

59. “Vad beträffar Lots familj, kommer vi att rädda dem allihop.

60. “Men inte hans fru; hon är ämnad att tillhöra de fördömda.”

Lot

61. Budbärarna gick till Lots stad.

62. Han sa, “Ni är okända människor.”

63. De sa, “Vi kommer till dig med det som de tvivlat på.

64. “Vi kommer till dig med sanningen; vi talar sanning.

65. “Du ska ta med din familj på natten. Gå bakom dem och se till att ingen av er blickar bakåt. Gå rakt fram som beordrats.”

66. Vi gav honom denna befallning: dessa människor ska utplånas på morgonen.

67. Stadens invånare kom glatt.

68. Han sa, “Det här är mina gäster; skäm inte ut mig.

69. “Frukta GUD och förödmjuka mig inte.”

70. De sa, “Förbjöd vi inte dig från att kontakta någon?”

71. Han sa, “Här har ni mina döttrar, om ni måste.”

72. Men, dessvärre, var de fullständigt förblindade av sin lust.

73. Följaktligen drabbades de av katastrofen på morgonen.

74. Vi vände upp och ner på den och öste förödande stenar över dem.

75. Detta är en varning för de som har intelligens.

76. Detta kommer alltid att vara systemet.

77. Detta är ett tecken för de som tror.

78. Människorna från skogarna var också syndare.

79. Följaktligen hämnades vi på dem och båda samhällena finns väl dokumenterade.

80. Människorna från Al-Hijr trodde inte på budbärarna.

81. Vi gav dem våra uppenbarelser, men de ignorerade dem.

82. De brukade karva ut trygga hem ur bergen.

83. Katastrofen drabbade dem på morgonen.

84. Vad de samlat på hög hjälpte dem inte.

Världens Ände Avslöjad*

85. Vi skapade inte himlarna och jorden, allting däremellan, utom för en specifik anledning. Världens ände kommer, så behandla dem med likgiltigt överseende.

86. Er Herre är Skaparen, den Allvetande.

87. Vi har gett dig de sju paren och den fantastiska Koranen.

88. Avundas inte det vi gav de andra (budbärarna) och bli inte ledsen över (de som inte tror) och sänk din vinge för de som tror.

*15:85-88 En av funktionerna till Guds Budbärare 
av Förbundet, 
är att leverera det Koraniska påståendet och
att världen kommer nå sitt slut 2280 e.Kr. 
(20:15, 72:27 & Appendix 25).

89. Och tillkännage: “Jag är den obestridlige varnaren.”

90. Vi kommer att ta itu med de som delar.

91. De accepterar bara Koranen till viss del.

92. Vid er Herre, vi kommer att ifrågasätta dem allihop,

93. om allt de har gjort.

94. Utför därför befallningarna du fått och ignorera idoldyrkarna.

95. Vi kommer att skona dig från de som hånar,

96. som sätter upp en annan gud vid sidan av GUD. De kommer säkerligen att få veta.

97. Vi är fullt medvetna om att du kan bli ledsen över vad de säger.

98. Du ska sjunga din Herres lovord och vara bland de som prostrerar.

99. Och dyrka din Herre för att uppnå övertygelse.*

*15:99 Sederna för dyrkan är våra metoder 
för att uppnå övertygelse (Appendix 15).

 

Läs sura 16