Sekter

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sekter i Islam
Sunni-ism, Shia-ism, Farrakan-ism o.s.v.

Koranen fördömer alla sekter. Alla sekter i Islam, vare sig Sunni, Shia, Ahmaddi, Wahabbi, är oense om hadith/sunna tillskrivna profeten. Dessa sekter har dock inga oenigheter om Koranen. Det är källor av religiös lag, historier, gissningar. o.s.v., utanför Koranen som har skapat dessa sekter. I slutet av denna artikel har tre ”autentiska” hadith producerats beträffande profetens sista predikan. De olika versionerna/gissningarna har givit upphov till sekter. Farrakan-ism, eller Farrakans anhängare, påstår att de är Muslimer meN följer källor utanför Koranen som de upprätthåller som religiös lag. De andra sekterna i Islam (Sunni, Shia, Ahmaddi, e.t.c.) gör exakt samma sak – de följer andra källor och religiösa lärda i stället för Koranen.

16:59 De som delar upp sig i sekter tillhör inte er. Deras dom vilar hos Gud, sedan kommer Han att informera dem om allt de har gjort.

30:32 (Fall inte in i idol-dyrkan) som de som delar upp sin religion i sekter; var och en av grupperna förnöjda med vad de har.

42:14 Ironiskt nog delade de upp sig i sekter bara efter kunskapen kommit till dem, på grund av avundsjuka och motvilja sinsemellan. Vore det inte för ett förutbestämt beslut från er Herre om att ge dem uppskov under en bestämd tid, skulle de ha dömts omedelbart. De senare generationerna som ärvde skriften är verkligen fulla av tvivel.

Profetens sista predikan som bevittnades av tusentals människor, finns i tre olika versioner.

1) Jag lämnar er med Koranen och Sunna (Muwatta 46/3)

2) Jag lämnar er med Koranen och Ahl al-bayt. (Muslim 44/4, Nu2408; ibn hanbal 4/366; darimi 23/1, nu3319)

3) Jag lämnar er med endast Koranen, och ni ska upprätthålla den (Muslim 15/19, nu 1218; ibn Majah 25/84, Abu dawud 11/56)

På grund av att majoriteten Muslimer följer gissningar (hadith och sunna) i stället för endast Koranen (17:46) som vår Skapare beordrat, är ”Muslimerna” uppdelade i sekter. Dessa sekter finns på grund av olikheter och meningsskiljaktigheter om Hadith, inte om motsättningar om Koranen.

Om alla troende enades under den skrift som uppenbarades för profeten Muhammed, och upprätthöll budorden i den, skulle det inte finnas några sekter i Islam. I sanna Islam (Underkastelse) finns inga sekter. Där är alla troende förenade med varandra. I sanna Islam tror man på och upprätthåller Koranen, som beordrar oss att inte följa några andra källor vid sidan av den (18:27, 6:114-115).