Sura 25: Lagboken (Al-Furqãn)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Välsignad är Den som uppenbarade lagboken för Sin tjänare, så att han kan tjäna som en varnare för hela världen.

2. Den som äger all makt i himlarna och på jorden. Aldrig har han fått en son, ej heller delar Han sin makt med någon. Han skapade allting i exakta proportioner; Han formgav allt i detalj.*

*25:2 När vi skjuter ut astronauter i rymden, 
mäter vi exakt upp mängden mat, vatten, syre
och andra behov på resan. 
På liknande sätt har Gud skickat ut oss 
i rymden ombord på rymdskeppet 
Jorden och Han har utformat alla sorters 
förnyelsebara försörjningsmedel 
för oss och andra varelser, 
en perfekt design. 
Ta till exempel det symbiotiska förhållandet 
mellan oss och växterna. 
Vi använder syret de producerar vid fotosyntesen, 
medan de använder kolmonoxiden 
vi producerar vid utandning.

3. Ändå sätter de upp gudar vid sidan av Honom som inte skapar någonting – de är själva skapade – och som inte har någon makt att skada eller hjälpa sig själva ens, ej heller har de någon makt att kontrollera liv och död, eller återuppståndelse.

De Icke Troende Motbevisas av Koranens Matematiska Mirakel

4. De som inte trodde sa, ”Det här är en lögn som han författat med hjälp av en del andra människor.” De har yttrat en hädelse och en lögn.

5. De sa också, ”Sagor från det förflutna som han skrev ner; de dikterades för honom dag och natt.”*

*25:5 Muhammeds samtida visste att han var en lärd man som kunde läsa och skriva; 
han skrev själv ner Guds uppenbarelser 
(se Appendix 28).

6. Säg, ”Detta uppenbarades av Den som känner till Hemligheten* i himlarna och på jorden. Han är Förlåtande, Barmhärtigast.

*25:6 Koranens matematiska kod, 
det obestridliga svaret på de icke troendes 
anspråk, förblev en gudomligt bevarad hemlighet i 1400 år.
Det var förutbestämt att 
Guds Budbärare av Förbundet skulle avslöja 
det med Guds lov 
(Appendix 1, 2, & 26).
Typiska Uttalanden 
av Icke Troende

7. De sa också, ”Hur kommer det sig att denna budbärare äter mat och går på marknaderna? Om bara en ängel kunde komma ner med honom, för att tjäna som en predikare med honom!”

8. Eller, ”Om han bara kunde få en skatt!” Eller, ”Om han bara ägde en fruktträdgård, från vilken han äter!” Syndarna sa också, ”Ni följer en förhäxad man.”

9. Lägg märke till hur de kallade dig för alla möjliga skällsord och hur detta ledde dem vilse, för att sedan aldrig hitta sin väg tillbaka.

10. Välsignad är Den som kan, om Han vill, ge er mycket bättre än vad de begär, trädgårdar med flytande bäckar och många palats.

Den Egentliga Orsaken

11. I själva verket har de misstrott Timmen (Återuppståndelsens Dag) och för de som inte tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat ett flammande Helvete.

Straff för de Som Inte Tror

12. När det ser dem på avstånd, kommer de att höra dess ursinne och ilska.

13. Och när de kastas in i det, genom en trång plats, helt fastkedjade, kommer de att uttrycka sin ånger.

14. Ni kommer inte bara att bekänna en ånger på den dagen; ni kommer att genomlida många samvetskval.

Belöning för de Rättfärdiga

15. Säg, ”Är detta bättre än det eviga Paradiset som lovats de rättfärdiga? Det är deras väl förtjänta belöning; och ett välförtjänt öde.”

16. De får allt de önskar sig däri, för alltid. Det är er Herres oåterkalleliga löfte.

17. Dagen Han sammankallar dem, tillsammans med idolerna de satt upp vid sidan av GUD, kommer Han att säga, ”Har ni vilselett dessa av Mina tjänare, eller gick de vilse på egen hand?”

18. De kommer att säga, ”Prisad vare Du, det var inte rätt av oss att sätta upp härskare vid sidan av Dig. Men du lät dem roa sig, tillsammans med sina föräldrar. Följaktligen ignorerade de budskapet och blev på så sätt onda människor.”

19. De har inte trott på budskapet ni givit dem, följaktligen kan ni varken skydda dem från straffet de ådragit sig, eller hjälpa dem på något vis. Den av er som begår ondska kommer vi att överlämna till ett svårt straff.

Budbärare Är Bara Människor

20. Vi har inte sänt några budbärare före dig som inte åt mat och besökte marknaderna. Vi testar er på så sätt genom varandra; kommer ni ihärdigt att hålla ut? Er Herre är Den Som Ser.

21. De som inte förväntar sig att möta oss sa, ”Om bara änglarna kunde komma ner till oss, eller om vi kunde se vår Herre (så skulle vi tro)!” De har verkligen gjort sig skyldiga till en förskräcklig arrogans och yttrat en grov hädelse.

22. Dagen de ser änglarna, kommer det att vara dåliga nyheter för de skyldiga; de kommer att säga, ”Nu är vi oåterkalleligt instängda.”

23. Vi kommer att betrakta alla deras gärningar och göra dem till noll och ingenting.

24. De som vistas i Paradiset har det mycket bättre den dagen; de kommer att höra bättre nyheter.

25. Himlen kommer att störta samman i mängder av moln och änglarna kommer att komma ner i mängder.

26. All makt på den dagen tillhör den Nådigaste. För de som inte tror kommer det att vara en svår dag.

Guds Budbärare av Förbundet*

27. Den dagen kommer, då syndaren kommer att bita sina händer (i vånda) och säga, ”O nej, jag önskar att jag följt vägen med budbäraren.

28. ”O, ve mig, jag önskar att jag inte accepterat den där personen som vän.

29. ”Han har lett mig bort från budskapet efter att den kom till mig. Djävulen sviker verkligen sina mänskliga offer.”

30. Budbäraren* sa, ”Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran.”

*25:27-30 Denna vers syftar också på 
Guds Budbärare av Förbundet, 
vars namn är matematisk inkodat i Koranen 
som "Rashad Khalifa." 
Skriver man ner det gematriska värdet 
av "Rashad" (505), 
åtföljt av det gematriska värdet av "Khalifa" (725), 
åtföljt av detta suranummer (25), åtföljt av verserna   27, 28, 29 och 30, 
blir det slutliga talet (5057252527282930), 
vilket är en multipel av 19 
(se Appendix 2 och 26 för detaljer). 
Profeten Muhammed kommer också att göra ett sådant uttalande som i 25:30 på Domedagen.

31. Vi sätter också upp fiender mot alla profeter från de skyldiga. Er Herre räcker som vägledande mästare.

32. De som inte trodde sa, ”Varför kom inte Koranen genom honom på en gång?” Vi har frigjort den gradvis till dig, för att fixera den i ditt minne. Vi har reciterat den i en särskild ordning.

Guds Bevis är Överväldigande

33. Vilket argument de än kommer med, förser vi dig med sanningen och en bättre förståelse.

34. De som förs till Helvetet med våld har den värsta positionen; de är längst borta från den rätta vägen.

35. Vi har givit Moses skriften och utsåg hans bror Aron till hans medhjälpare.

36. Vi sa, ”Gå nu, båda två, till människorna som förkastat våra uppenbarelser,” därefter utplånade vi fullständigt de som avvisade.

37. På liknande sätt dränkte vi Noaks folk när de inte trodde och gjorde dem till ett tecken för människorna. Vi har preparerat ett smärtsamt straff för de som överträder.

38. Även ´Ãd, Thamûd, invånarna i Al-Russ och många generationer dem emellan.

39. Till var och en av dessa grupper sände vi nog med exempel innan vi utplånade dem.

40. De har passerat samhället som överöstes med en miserabel skur (Sodom). Såg de inte det? I själva verket trodde de aldrig på återuppståndelse.

Budbärare Förlöjligas

41. När de såg dig, förlöjligade de dig: ”Är det denne som är utvald av GUD till att vara budbärare?

42. ”Han avledde oss nästan från våra gudar, om vi inte ihärdigt hållit fast vid dem.” De kommer säkerligen att få veta, när de ser straffet, vilka som verkligen avviker från vägen.

Egot som gud

43. Har du sett den vars gud är hans eget ego? Kommer du att vara hans försvarare?

44. Tror ni att de flesta av dem hör, eller förstår? De är precis som djur; nej, de är mycket värre.

Oändliga Välsignelser från Gud

45. Har ni inte sett hur er Herre formgivit skuggan? Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat fixera den och därefter skulle vi format solen.

46. Men vi konstruerade den till att röra sig långsamt.

47. Han är Den som formgav natten som ett täcke och för er att sova och vila. Och Han gjorde dagen till en återuppståndelse.

48. Han är Den som sänder vinden med goda omen om Sin nåd och från skyn sänder vi ner rent vatten.

49. Med det återupplivar vi död jord och förser våra skapelser med dryck – mängder av djur och människor.

50. Vi har fördelat det mellan dem i exakta mått, så att de ska kunna ta sig i akt. Men de flesta människor insisterar på att inte tro.

51. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat sända en varnare till alla samhällen.

52. Rätta er därför inte efter de som inte tror och motarbeta dem med detta, en utomordentlig strävan.

53. Han är Den som binder samman de två haven, ett är friskt och välsmakande, medan det andra är salt och odrickbart. Och Han delade på dem med en formidabel, okränkbar barriär (avdunstning).

54. Han är Den som skapade människan av vatten och lät honom därefter fortplanta sig genom äktenskap och parning. Er Herre är Allsmäktig.

55. Trots det, sätter de ändå upp idoler vid sidan av GUD, som inte kan hjälpa dem eller skada dem. Den icke troende är verkligen en fiende till sin Herre.

56. Vi har sänt dig (Rashad) som en bärare av goda nyheter och som en varnare.

*25:56 Det gematriska värdet värdet på "Rashad Khalifa" (1230), plus suranumret 
och versnumret (25 + 56) 
ger en slutsumma på 
1230 + 25 + 56 = 1311 = 19x69.

57. Säg, ”Jag ber er inte om några pengar. Jag försöker bara hjälpa er att finna den rätta vägen till er Herre, om det är vad ni väljer.”

Profeterna och Helgonen Är Döda

58. Ni ska lita på Den som Lever – Den som aldrig dör – prisa Honom och förhärliga Honom. Han är fullt Medveten om sina skapelsers synder.

59. Han är Den som skapade himlarna och jorden och allting dem emellan, på sex dagar och tog sedan all auktoritet i besittning. Den Nådigaste; fråga de väl grundade i kunskap om Honom.

Den Otacksamma Människan

60. När de uppmanas, ”Prostrera inför den Nådigaste,” säger de, ”Vad är den Nådigaste? Ska vi prostrera inför det ni förespråkar?” På så sätt förstärker det endast deras motvilja.

61. Välsignad är Den som placerade stjärnbilder i skyn och placerade i den en lampa och en skinande måne.

62. Han är Den som konstruerade natten och dagen till att skifta; ett tillräckligt bevis för de som vill ta sig i akt, eller att vara tacksamma.

Egenskaper hos de Rättfärdiga

63. De som dyrkar den Nådigaste är de som träder varsamt på jorden och när de okunniga talar till dem yttrar de endast frid.

64. I nattens ensamhet är de försjunkna i tankar om sin Herre och prostrerar.

65. Och de säger, ”Vår Herre, bespara oss Helvetets vånda; dess straff är fruktansvärt.

66. ”Det är den värsta boningen; det värsta ödet.”

67. När de ger är de varken slösaktiga eller snåla; de ger med måtta.

68. De ber aldrig till någon annan gud vid sidan av GUD, ej heller dödar de någon för GUD har gjort livet heligt förutom i rättvisans namn. Ej heller begår de äktenskapsbrott. De som begår dessa brott kommer att få betala för det.

69. Straffet dubblas för dem på Återuppståndelsens Dag och de vistas däri förödmjukade.

70. Med undantag för de som ångrar sig, tror och för ett rättfärdigt liv. GUD omvandlar deras synder till tillgångar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

71. De som ångrar sig och för ett rättfärdigt liv, räddar GUD; en fullständig frälsning.

Övriga Egenskaper hos de Rättfärdiga

72. Deras vittnesmål är aldrig falskt. När de kommer i kontakt med meningslöst prat, ignorerar de det.

73. När de påminns om sin Herres uppenbarelser, reagerar de aldrig på dem som om de vore döva och blinda.

74. Och de säger, ”Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss och låt oss vara i det främsta ledet av de rättfärdiga.”

75. Det är dessa som uppnår Paradiset i gengäld för sin ihärdighet; de bemöts däri med glada hälsningar och frid.

76. Däri vistas de för evigt; vilket underbart öde; vilken fantastisk boning.

77. Säg, ”Ni uppnår värde hos min Herre, endast genom er dyrkan. Men tror ni inte, ådrar ni er de oundvikliga konsekvenserna

 

Läs sura 26