Sura 39: Massorna (Al-Zumar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Detta är en uppenbarelse av skriften, från GUD, den Allsmäktige, den Vise.

2. Vi sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt; du ska dyrka GUD och ägna din religion till endast Honom.

Idoler Som Medlare: En Vanlig Myt

3. Religionen ska absolut vara hängiven endast GUD. De som sätter upp idoler vid sidan av Honom säger, ”Vi avgudar dem bara för att de ska föra oss närmare GUD; för de har en bättre position!” GUD kommer att döma dem beträffande deras tvister. GUD vägleder inte sådana lögnare, icke troende.

4. Om GUD ville ha en son, skulle Han ha kunnat välja vem Han vill bland Sina skapelser. Prisad vare Han; Han är GUD, den Ende, den Suveräne.

Jordens Form*

5. Han skapade himlarna och jorden sanningsenligt. Han välver natten över dagen och välver dagen över natten.* Han underordnade solen och månen, var och en av dem löpande under en begränsad tid. Han är absolut den Allsmäktige, den Förlåtande.

*39:5 Denna vers informerar oss klart om att jorden är rund. Det Arabiska uttrycket 
"Han rullar" (Yukawwir) 
härleds från det Arabiska ordet för "boll" (Kurah). 
Eftersom jorden inte är exakt rund, ges en specifik hänvisning till dess form i 79:30. Koranen är fylld med vetenskaplig information 
som kom till vår vetskap först 
århundraden efter Koranens uppenbarelse. Se Appendix 20.

6. Han skapade er från en person och skapade sedan hans maka från honom. Han sände ner åtta sorters boskap till er. Han skapar er i era mödrars sköten, skapelse efter skapelse, i tre steg av mörker. Sådan är GUD er Herre. All makt tillhör Honom. Det finns ingen annan gud än Honom. Hur kan ni avvika?

Tro För Ert Eget Bästa

7. Om ni inte tror, är GUD inte i behov av någon. Men Han tycker inte om att se Sina tjänare fatta fel beslut. Bestämmer ni er för att vara tacksamma, är Han nöjd för er skull. Ingen själ bär synderna av någon annan själ. Till er Herre kommer ni slutligen att återvända och då kommer Han att informera er om allt ni hade gjort. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.

8. När människan drabbas, ber han till sin Herre, uppriktigt hängiven Honom. Men så fort Han välsignar honom, glömmer han bort sina tidigare böner, sätter upp idoler för att jämställa dem med GUD och för att avleda andra från Hans väg. Säg, ”Njut temporärt av er otro; ni har ådragit er helveteselden.”

9. Är det inte bättre att vara en av de som mediterar om natten, som prostrerar och håller sig vaken i sin medvetenhet om Livet Efter Detta och söker sin Herres nåd? Säg, ”Är de som vet och de som inte vet lika?” Endast de som besitter intelligens kommer att ta sig i akt.

10. Säg, ”O Mina tjänare som trott, ni ska vörda er Herre.” För de som verkade rättfärdighet i denna världen, en god belöning. GUDs jord är rymlig och de som ihärdigt håller ut kommer rikligt att få sin belöning, utan gränser.

ENDAST Gud

11. Säg, ”Jag är beordrad att dyrka GUD och att hänge religionen absolut till endast Honom.

12. ”Och jag beordrades vara ytterst underkastad.”

13. Säg, ”Jag fruktar, om jag inte lydde min Herre, straffet på en stor dag.”

14. Säg, ”GUD är Den ende jag dyrkar och hänger min religion till endast Honom.

15. ”Dyrka därför vad ni vill vid sidan av Honom.” Säg, ”De verkliga förlorarna är de som förlorar sina själar och sina familjer på Återuppståndelsens Dag.” Det är onekligen den verkliga förlusten.

16. De kommer att ha mängder av eld över sig och under sig. GUD varnar på så sätt Sina tjänare: O Mina tjänare, ni ska vörda mig.

17. Vad gäller de som förkastar all dyrkan av idoler och ägnar sig själva till endast GUD, har de förtjänat lycka. Ge goda nyheter till Mina tjänare.

Följ Guds Ord

18. Det är de som undersöker alla ord och sedan följer de bästa. Det är dessa som GUD har väglett; det är dessa som besitter intelligens.

19. Vad gäller de som har förtjänat straffet, kan ni rädda de som redan är i Helvetet?

De Rättfärdiga

20. Vad gäller de som vördar sin Herre, kommer de att ha palats efter palats konstruerade åt sig, med flytande bäckar. Det är GUDs löfte och GUD bryter aldrig Sitt löfte.

21. Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn och placerar det sedan i underjordiska källor, framställer sedan växter i olika färger med det, sedan växer de tills de blir gula, varpå Han förvandlar dem till hö? Det borde vara en påminnelse för de som besitter intelligens.

22. Den, vars hjärta GUD gör tillfreds med Underkastelse, kommer att följa ett ljus från sin Herre. Därför, ve dem vars hjärtan hårdnat mot GUDs budskap; de har gått långt vilse.

Den Bästa Hadith

23. GUD har uppenbarat häri den bästa Hadith; en bok som är konsekvent och som visar båda riktningarna (till Himlen och Helvetet). Huden på de som vördar sin Herre drar ihop sig, sedan mjuknar deras hudar och deras hjärtan inför GUDs budskap. Sådan är GUDs vägledning; Han ger den till vem Han vill. Vad gäller de som sänts vilse av GUD, kan ingenting vägleda dem.

24. Vad är bättre än att rädda sitt ansikte från det hemska straffet på Återuppståndelsens Dag? De som överträder kommer att bli tillsagda, ”Smaka på konsekvenserna av det ni förtjänat.”

25. Andra före dem har inte trott och följaktligen drabbades de av straffet från ett håll de aldrig anat.

26. GUD har fördömt dem till förödmjukelse i detta livet och straffet i Livet Efter Detta kommer att vara mycket värre, om de bara visste.

Koranen: Ingen Tvetydighet

27. Vi har citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt.

28. En Arabisk Koran, utan någon tvetydighet, så att de ska kunna vara rättfärdiga.

29. GUD skildrar exemplet på en man som använder tvistande partners (Hadith), jämfört med en man som endast använder en enda konsekvent källa (Koran). Är de lika? Prisad vare GUD; de flesta av dem vet inte.

Hadith: En Stor Hädelse

30. Du (Muhammed) kommer säkerligen att dö, precis som de kommer att dö.

31. På Återuppståndelsens Dag, inför er Herre, kommer ni människor att bråka med varandra.

32. Vem är ondare än den som tillskriver GUD lögner, medan han inte tror på sanningen som kommit till honom? Är Helvetet inte ett rättvist straff för de icke troende?

Koran: Absolut Sanning

33. Vad gäller de som gynnar sanningen och som tror på den, är dessa de rättfärdiga.

34. De kommer att få allt de önskar sig, hos sin Herre. Sådan är belöningen för de rättfärdiga.

35. GUD mildrar deras syndiga verk och belönar dem rikligt för deras goda verk.

Allvarlig fråga

36. Är inte GUD nog för Sin tjänare? De skrämmer dig med idolerna de sätter upp vid sidan av honom. Den GUD sänder vilse kan ingenting vägleda.

37. Och den GUD vägleder, kan ingenting vilseleda. Är GUD inte Allsmäktig, Hämnare?

De Tror på Gud, Men är Ändå På Väg till Helvetet

38. Frågar man dem, ”Vem skapade himlarna och jorden?” kommer de att säga, ”GUD.” Säg, ”Varför sätter ni då upp idoler vid sidan av GUD? Om GUD önskade någon motgång för mig, kan de befria mig från en sådan motgång? Och om Han önskade Mig någon välsignelse, kan de hindra en sådan välsignelse?” Säg, ”GUD räcker för mig.” Honom ska alla som förlitar sig lita på.

39. Säg, ”O mitt folk, gör ert bästa och jag kommer att göra mitt bästa; ni kommer absolut att få veta.

40. ”(Ni kommer att få veta) vem som ådragit sig en skamfull bestraffning och som förtjänat ett evigt straff.

41. Vi har uppenbarat skriften genom dig för människorna, sanningsenligt. Därefter är den vägledde vägledd för sitt eget bästa, och den som går vilse går vilse till skada för sig själv. Du är inte deras försvarare.

42. GUD sätter själen i döden när slutet av deras liv kommer, även under sömnen. Således tar Han tillbaka vissa när de sover, medan andra får fortsätta att leva tills slutet av deras förutbestämda tidsperiod kommer. Det borde vara tankeställare för människor som reflekterar.

Myten om Medling

43. Har de uppfunnit medlare som kan medla mellan dem och GUD? Säg, ”Tänk om de inte har någon makt, eller insikt?”

44. Säg, ”All medling tillhör GUD.” All makt i himlarna och på jorden tillhör Honom, därefter kommer ni att föras tillbaka till Honom.

Det Största Kännetecknet*

45. När ENDAST GUD nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom blir de nöjda.*

*39:45 Trots det tydliga budordet i 3:18 att den Första Pelaren av Islam är att förkunna: "Ashhadu An Lã Elãha Ellã Allãh (det finns ingen annan gud än Gud)," 
insisterar majoriteten "Muslimer" på att lägga till Muhammeds namn. 
Detta Största Kännetecken gör oss medvetna om att, förnöjs man av att lägga till Muhammeds namn, eller något annat namn, avslöjar det otro på Livet Efter Detta. Se även Fotnot 17:46.

46. Förkunna: ”Vår gud, Den Som Initierat himlarna och jorden, Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Du är den Ende som dömer bland Dina tjänare rörande deras tvister.”

47. Om de som överträtt ägde allting på jorden, till och med dubbelt så mycket, skulle de villigt ge upp det för att undgå det hemska straffet på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer att visa dem vad de aldrig förväntat sig.

48. De syndiga verk de förtjänat kommer att visas upp för dem och precis saker de hånat kommer att återvända för att plåga dem.

Mänsklig Nyckfullhet

49. Om människan berörs av motgångar, ber han till oss, men så fort vi ger honom en välsignelse, säger han, ”Jag uppnådde detta tack vare min egen intelligens!” I själva verket är detta inget annat än ett test, men de flesta av dem vet inte det.

50. De som kom innan dem har yttrat samma sak och deras förtjänster hjälpte dem inte det minsta.

51. De drabbades av konsekvenserna från sina onda verk. På liknande sätt kommer de som överträder bland de nuvarande generationerna att få utstå konsekvenserna för sina onda verk; de kan inte fly undan.

52. Inser de inte att GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill och håller tillbaka? Det är lärdomar för människor som tror.

Guds Oändliga Nåd

53. Proklamera: ”O Mina tjänare som överskred gränserna, misströsta aldrig om GUDs nåd. För GUD förlåter alla synder. Han är Förlåtare, Barmhärtigast.”

54. Ni ska lyda er Herre och underkasta er Honom fullständigt, innan straffet överrumplar er, sedan kan ni inte hjälpas.

55. Och följ den bästa vägen som pekats ut för er av er Herre, innan straffet överrumplar er plötsligt, när ni minst anar det.

56. Så att en själ inte må säga, ”Jag är så ledsen för att jag ignorerat GUDs budord; jag var verkligen en av de som hånade.”

57. Eller säga, ”Om GUD väglett mig, skulle jag ha varit med de rättfärdiga.”

58. Eller säga, när den ser straffet, ”Om jag får en chans till, kommer jag att verka rättfärdighet.”

59. Jo minsann (du fick tillräckligt med chanser). Mina bevis kom till dig, men du förkastade dem, blev arrogant och blev en icke troende.

60. På Återuppståndelsens Dag kommer ni att se ansiktena tillhörande de som ljög om GUD, täckta av bedrövelse. Är Helvetet inte det rätta straffet för de arroganta?

61. Och GUD kommer att rädda de som bibehöll rättfärdighet; Han kommer att belöna dem. Ingen skada kommer att beröra dem, ej heller kommer de att ha några bekymmer.

62. GUD är Den Som Skapat alla ting och Han är i full kontroll av alla ting.

63. Alla beslut i himlarna och på jorden tillhör Honom och de som inte tror på GUDs uppenbarelser är verkliga förlorarna.

64. Säg, ”Är det annat än GUD ni uppmanar mig att dyrka, O ni som inte har kunskap?”

Idoldyrkan Tillintetgör Allt Arbete

65. Det har uppenbarats för dig och för de före dig, att om du någonsin begår idoldyrkan, kommer alla dina verk tillintetgöras och du kommer tillhöra förlorarna.

66. Därför ska du dyrka endast GUD och vara tacksam.

Guds Storhet*

67. De kan aldrig föreställa sig GUDs storhet. Hela jorden är inuti Hans hand på Återuppståndelsen Dag. Faktum är att alla universum är vikta inuti Hans högra hand.*Prisad vare Han; Han är alltför överlägsen behov av någon partner.

*39:67 Vårt universum, med dess biljoner galaxer, 
en biljon triljon stjärnor, 
otaliga deciljoner himmelska kroppar, som sträcker sig över biljoner ljusår, är det minsta och innersta av sju universum. 
Denna ofattbara vidsträckthet, 
av alla sju universum, är inuti Guds hand. Sådan är Guds storhet. Se Appendix 6.
Domedagen

68. Hornet kommer att blåsas, varpå alla i himlarna och på jorden kommer att slås medvetslösa, förutom de som skonats av GUD. Därefter kommer det att blåsas ytterligare en gång, varpå de alla kommer att resa sig, betraktande.

*39:68 Händelseförloppet på Återuppståndelsens Dag 
börjar med det symboliska blåsandet av hornet. 
Det andra blåsandet av hornet av en varelse som skonats från medvetslöshet markerar 
återuppståndelsen av alla människor; de kommer att återupplivas på dagens jord. 
Denna jord kommer sedan att förstöras av den fysiska närvaron av Guds ankommande, 
sedan kommer en ny jord och nya himmelen att skapas (14:48). Vi kommer därefter 
att delas upp enligt graden av vår utveckling 
(Appendix 11).

69. Sedan kommer jorden att lysa av sin Herres ljus. Dokumentet kommer att förkunnas och profeterna,  alla vittnen kommer att föras fram. Alla kommer att dömas likvärdigt, utan minsta orättvisa.

70. Varje själ kommer att ersättas för vad den än gjort och Han är fullt medveten om allt de gjort.

De Som Inte Tror

71. De som inte trodde kommer att ledas till Helvetet i massor. När de kommer till det och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga, ”Kom inte budbärare till er från er, som reciterade er Herres uppenbarelser för er och varnade er om mötet med denna dag?” De kommer att säga, ”Jo verkligen. Men ordet ’straff’ var redan stämplat på de icke troende.”

72. Det kommer att sägas, ”Gå in genom Helvetes portar, vari ni vistas för evigt.” Vilket miserabelt öde för de arroganta.

De Som Tror

73. De som vördade sin Herre kommer att ledas till Paradiset i massor. När de kommer till det och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga, ”Frid vare med er; ni har vunnit. Därför vistas ni häri för evigt.”

74. De kommer att säga, ”Prisad vare GUD, som uppfyllde Sitt löfte till oss, lät oss ärva jorden och njuta av Paradiset som vi behagar.” Vilken underbar belöning för arbetarna!

75. Ni kommer att se änglarna sväva runt tronen, i glorifiering och prisning av sin Herre. När den rättvisa domen utfärdats för alla, kommer det att utropas: ”Prisad vare GUD, universums Herre.”

 

Läs sura 40