Sura 37: De Som Arrangerar (Al-Saffat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Arrangörerna i kolumner.

2. De som klandrar de som ska klandras.

3. De som reciterar budskapen.

4. Er Gud är endast en.

5. Himlarnas och jordens Herre och allting dem emellan, Herren av alla öst.*

*37:5 Varje himmelskt kropp stiger upp över planeten jorden och går ner. 
Varje uppgång kallas "öst."

6. Vi har smyckat den lägsta himlen med smyckande planeter.*

*37:6 Vi lever i det innersta och minsta universumet. 
Jinnerna är inskränkta till detta universum.

7. Vi bevakade den från alla förkastade djävlar.

8. De kan inte spionera på det Höga Samhället; de bombarderas från alla håll och kanter.

9. De har fördömts; de har ådragit sig ett evigt straff.

10. Om någon av dem vågar sig på att anfalla de yttre gränserna, träffas han av en våldsam projektil.

11. Fråga dem, “Är de svårare att skapa, eller de andra skapelserna?” Vi skapade dem från våt lera.

12. När du tar dig i akt, hånar de.

13. När de påminns, tar de sig inte i akt.

14. När de ser bevis, förlöjligar de det.

15. De säger, “Detta är uppenbarligen magi!

16. “Återupplivas vi efter att vi blivit till stoft och ben?

17. “Även våra gamla förfäder?”

18. Säg, “Ja, ni kommer att sammankallas med tvång.”

19. Allt som krävs är en stöt, varpå de (reser sig) och tittar.

20. De kommer att säga, “Ve oss, detta är Domens Dag.”

21. Detta är avgörandets dag, som ni inte brukade tro på.

22. Sammankalla de som överträder, deras makar och idolerna de dyrkade

23. vid sidan av GUD och led dem till Helvetets väg.

24. Stoppa dem och fråga dem:

25. “Varför hjälper ni inte varandra?”

26. De kommer att vara totalt underkastade den dagen.

Ömsesidigt Klander

27. De kommer att komma till varandra, ifrågasätta och klandra varandra.

28. De kommer att säga (till sina ledare), “Ni brukade komma till oss från den rätta sidan.”

29. De kommer att svara, “Det var ni som inte var troende.

30. “Vi hade aldrig någon makt över er; det var ni som var onda.

31. “Vi har med rätta ådragit oss vår Herres dom; nu måste vi lida.

32. “Vi vilseledde er, bara för att vi var vilse.”

33. Följaktligen kommer de alla att ta del av straffet på den dagen.

34. Så straffar vi de skyldiga.

Det Första Budordet

35. När de blev tillsagda, “La Elãha Ella Allãh [Det finns ingen annan gud än GUD],” blev de arroganta.

36. De sa, “Ska vi lämna våra gudar på grund av en tokig poet?”

37. I själva verket har han kommit med sanningen och bekräftat budbärarna.

38. Ni kommer absolut få smaka på det mest smärtsamma straffet.

39. Ni straffas bara för det ni gjort.

40. Endast GUDs tjänare, som är absolut hängivna endast Honom, (kommer att räddas).

41. De har förtjänat försörjningar speciellt reserverade för dem.

42. Alla sorters frukter. De kommer att hedras.

43. I lycksalighetens trädgårdar.

44. På möbler intill varandra.

45. Bägare med rena drycker kommer att erbjudas dem.

46. Klara och utsökta för de som dricker.

47. Aldrig förorenade, aldrig uttömda.

48. Hos dem kommer det att finnas underbara sällskap.

49. Skyddade som ömtåliga ägg.

De Som Vistas i Paradiset Besöker de Som Vistas i Helvetet

50. De kommer att komma till varandra och diskutera med varandra.

51. En av dem kommer att säga, “Jag brukade ha en vän.

52. “Han brukade håna. ‘Tror du på allt det här?

53. “‘Efter att vi dör och blir till stoft och ben, ställs vi då till svars?'”

54. Han kommer att säga, “Se bara!”

55. När han tittar kommer han att se sin vän i Helvetes mitt.*

*37:55 Människor som klarar sig till Himlen kommer att kunna besöka sina släktingar och vänner i Helvetet, utan skadliga konsekvenser. 
I Livet Efter Detta kommer vem som helst att kunna förflytta sig neråt, men inte uppåt utöver en viss gräns. 
Gränsen avgörs beroende på hur mycket man vuxit och utvecklats (Appendix.5).

56. Han (kommer att gå till honom och) säga, “Vid GUD, du fördärvade mig nästan.

57. “Vore det inte för min Herers välsignelser, skulle jag ha varit med dig nu.

58. “(Tror du fortfarande) att vi dör,

59. “endast den första döden och att vi aldrig får något straff?”

Frälsning: Den Största Triumfen

60. Sådan är den största triumfen.

61. Det är vad alla arbetare borde arbeta för.

62. Är det ett bättre öde, eller bitterhetens träd?

63. Vi har gjort det till ett straff för de som överträder.

64. Det är ett träd som växer i Helvetets hjärta.

65. Dess blommor ser ut som djävulens huvuden.

66. De kommer äta av det tills deras magar är proppfulla.

67. På toppen av det, kommer de sedan inta en helvetisk dryck.

68. Därefter återvänder de till Helvetet.

De Följde Blint Sina Föräldrar

69. De fann sina föräldrar vilse.

70. Och följde blint deras fotspår.

71. De flesta av de tidigare generationerna har avvikit på samma sätt.

72. Vi har sänt varnare till dem.

73. Lägg märke till konsekvenserna för de som varnats.

74. Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom, (räddas).

Noak

75. Således, kallade Noak på oss och vi var de bästa besvararna.

76. Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.

77. Vi gjorde hans följeslagare till de som överlevde.

78. Och bevarade hans historia för framtida generationer.

79. Frid vare med Noak bland folken.

80. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

81. Han är en av våra troende tjänare.

82. Vi dränkte alla de andra.

Abraham

83. Abraham var en av hans anhängare.

84. Han kom till sin Herre helhjärtat.

85. Han sa till sin far och sitt folk, “Vad är det ni dyrkar?

86. “Är det dessa påhittade gudar i stället för GUD ni vill ha?

87. “Vad anser ni om universums Herre?”

88. Han såg noggrannt på stjärnorna.

89. Sen gav han upp och sa, “Jag är trött på det här!”

90. De vände sig bort från honom.

91. Varpå han vände sig mot deras idoler och sa, “Vill ni äta?

92. “Varför säger ni ingenting?”

93. Sedan föstörde han dem.

94. De gick till honom i stor vrede.

95. Han sa, “Hur kan ni dyrka det ni karvar?

96. “När GUD skapat er och allt ni gör!”

97. De sa, “Låt oss göra upp en stor eld och slänga honom i den.”

98. De konspirerade mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.

99. Han sa, “Jag går till min Herre; Han kommer att vägleda mig.”

100. “Min Herre, ge mig rättfärdiga barn.”

101. Vi gav honom goda nyheter om ett bra barn.

Satanisk Dröm*

102. När han vuxit tillräckligt mycket för att arbeta med honom, sa han, “Min son, jag ser i en dröm att jag måste offra dig. Vad tror du?” Han sa, “O min far, gör vad du beordrats göra. Du kommer att finna mig, om GUD vill, tålmodig.”

*37:102 Den Barmhärtigaste förespråkar aldrig ondska (7:28). 
Precis som med Job hävdade Satan att Abraham älskade sin son för mycket och fick lov att låta Abraham genomgå 
detta svåra test.

103. Båda underkastade de sig och han förde ner hans panna (för att offra honom).

Gud Ingriper För Att Rädda Abraham och Ismail

104. Vi kallade på honom: “O Abraham.

105. “Du har trott drömmen.” På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

106. Det var verkligen ett krävande test.

107. Vi räddade (Ismail) genom att ersätta med ett djuroffer.

108. Och vi bevarade hans historia för kommande generationer.

109. Frid vare med Abraham.

110. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

111. Han är en av våra troende tjänare.

Isaks Födsel

112. Därefter gav vi honom de goda nyheterna om Isaks födsel, som skulle bli en av våra rättfärdiga profeter.

113. Vi välsignade honom och Isak. Bland hans ättlingar är en del rättfärdiga och andra onda överträdare.

Moses och Aron

114. Vi välsignade även Moses och Aron.

115. Vi räddade dem och deras folk från den stora katastrofen.

116. Vi bestyrkte dem tills de blev vinnare.

117. Vi gav dem båda den fulländade skriften.

118. Vi vägledde dem på den rätta vägen.

119. Vi bevarade deras historia för kommande generationer.

120. Frid vare med Moses och Aron.

121. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

122. Båda tillhörde våra rättfärdiga tjänare.

Elias

123. Elias var en av budbärarna.

124. Han sa till sitt folk, “Ska ni inte verka rättfärdighet?

125. “Dyrkar ni en staty i stället för den Enväldige Skaparen?

126. “GUD; er Herre och era förfäders Herre!”

127. De trodde honom inte. Därför var de tvungna att ställas till svars.

128. Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom (räddas).

129. Vi bevarade hans historia för kommande generationer.

130. Frid vare med Elias och alla som Elias.

131. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.

132. Han var en av våra troende tjänare.

Lot

133. Lot var en av budbärarna.

134. Vi räddade honom och hela hans familj.

135. Endast den gamla kvinnan var fördömd.

136. Vi utplånade alla de andra.

137. Ni passerar fortfarande deras ruiner på dagen.

138. Och på natten. Ska ni då förstå?

Jonas

139. Jonas var en av budbärarna.

140. Han flydde till det lastade skeppet.

141. Han gjorde uppror och förenade sig således med förlorarna.

142. Därför svalde fisken honom och det var hans eget fel.

143. Hade han inte tagit sin tillflykt i meditation (om Gud),

144. skulle han ha stannat i dess buk till Återuppståndelsens Dag.

145. Vi lät honom kastas upp i öknen, utmattad.

146. Vi lät ett träd med ätbar frukt växa för honom.

147. Sedan sände vi honom till hundra tusen,* eller fler.

*37:147 Koranen nämner 30 nummer:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000 och 100000. 
Summan av dessa nummer är 162146, eller 19x8534. 
(se Appendix 1).

148. De trodde och vi lät dem njuta av detta livet.

149. Fråga dem om er Herre har döttrar, när de har söner!

150. Skapade vi änglarna kvinnliga? Har de sett det?

151. De hädar verkligen grovt när de säger

152. “GUD har fått en son.” De är verkligen lögnare.

153. Valde han flickorna över pojkarna?

154. Vad är det för fel på er logik?

De Icke Troende Tilltalas

155. Varför tar ni er inte i akt?

156. Har ni något bevis?

157. Visa oss er bok om ni talar sanning?

158. De hittade till och med på ett speciellt förhållande mellan Honom och jinnerna. Jinnerna själva vet att de är underordnade.

159. Prisad vare GUD; högt över deras påståenden.

160. Endast GUDs tjänare som är hängivna endast Honom (räddas).

161. Absolut, ni och det ni dyrkar.

162. Kan inte påbörda Honom någonting.

163. Endast ni kommer att brinna i Helvetet.

Änglarna

164. Var och en av oss har ett specifikt jobb.

165. Det är vi som arrangerar.

166. Vi har med rätta prisat (vår Herre).

Att Blint Följa Föräldrarna

167. De brukade säga,

168. “Om vi fått de korrekta instruktionerna från våra föräldrar,

169. “skulle vi varit dyrkare; hängivna endast GUD.”

170. Men de trodde inte och de kommer säkerligen att få veta.

Seger för Budbärarna Garanteras

171. Vårt beslut har redan fastställts för våra tjänare budbärarna.

172. De är säkerligen segrare.

173. Våra soldater är vinnare.

174. Så ignorera dem ett tag.

175. Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.

176. Utmanar de vårt straff?

177. När det drabbar dem en dag, kommer det att vara en miserabel dag; de har varnats tillräckligt.

178. Ignorera dem ett tag.

179. Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.

180. Prisad vare er Herre, den store Herren; högt över deras påståenden.

181. Frid vare med budbärarna.

182. Prisad vare GUD, universums Herre.

 

Läs sura 38