APPENDIX 2

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 1 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Ett av De Stora Miraklen [74:35]

DEL 2

Detta är fortsättningen av den första delen av Appendix 1: Ett av De Stora Miraklen [74:35]

Varför 19!

Som påvisas senare i detta Appendix, var alla GUDs skrifter, inte bara Koranen, matematiskt kodade med talet ”19”. Även universum i stort, bär på denna gudomliga stämpel. Talet 19 kan ses som Den Allsmäktige Skaparens signatur på allt Han skapat (se Appendix 38). Talet ”19” besitter unika matematiska egenskaper, som sträcker sig utöver räckvidden av detta Appendix. Som exempel kan nämnas:

[1] Det är ett primtal.

[2] Det innefattar den första siffran (1) och den sista siffran (9), som om för att tillkännage GUDs attribut i 57:3 som ”Alfa och Omega”.

[3] Det ser likadant ut på alla världens språk. Båda komponenterna, 1 och 9, är de enda siffrorna som ser likadana ut på alla språk.

[4] Det har många märkliga matematiska egenskaper. Som exempel kan nämnas att talet ”19” är summan av de första digniteterna 9 och 10, och skillnaden mellan de andra digniteterna 9 och 10.

Vi inser nu att den universala kodningen av GUDs skapelser med talet 19, grundar sig på det faktum att det är det gematriska värdet av ordet ”En” på samtliga heliga skriftspråk – Arameiska, Hebreiska, och Arabiska.

Talet 19 tillkännager således det Första Budordet i alla skrifterna: att det endast finns EN Gud.

Som åskådliggörs i Tabell 7, brukade det Arameiska, Hebreiska, och Arabiska alfabetet i form av siffror, vara exakta kopior av varandra, enligt ett universalt etablerat system. Det Hebreiska ordet för ”En” är ”Vahd” (uttalas V-AHAD). På Arabiska är ordet för ”En” ”WAHD” (uttalas WAAHED). Se Tabell 20.

Herren vår Gud är EN!
Därför, ska du dyrka
Herren din Gud
med hela ditt hjärta,
hela din själ,
hela ditt sinne,
och med hela din styrka.

(Femte Moseboken 6:4-5)
(Markus 12:29)
(Koranen 2:163, 17:22-23)
Tabell 20: Varför ”19”!
Bokstav Värde
Hebreiska Arabiska
V W 6
A A 1
H H 8
D D 4
    19

SUBMISSION.ORG: Redaktionell uppdatering av denna del:

Talet ”19” besitter följande unika matematiska egenskaper, exempelvis:

1. Talet 19 är ett primtal. Med andra ord är det endast delbart med sig själv och med talet 1. Tal som 2,3,5,7,11,13,17,19… är alla primtal. Gud har valt 19 som Sitt primtal för Sin sinatur.

2. 19 innefattar den första sifran (1) och den sista siffran (9), som om för att proklamera Guds attribut i Koranen (57:3) som ”Den Första och Den Sista.” ”Han är Alpha och Omega. Han är den Yttersta och den Innersta. Han är fullt medveten om alla ting.”

3. Nitton ser likadant ut i de Semitiska och Europeiska språken, exempelvis i arabiska och svenska. Båda komponenterna, 1 och 9, är de enda siffrorna som ser likadana ut i dessa språk.

4. 19 är summan av de första digniteterna 9 och 10 och skillnaden mellan de andra digniteterna av 10 och 9.

5. Nitton är det gematriska värdet av ordet ”EN” i alla skriftspråk – Arameiska, Hebreiska och Arabiska. Talet 19 tillkännager således det Första Budordet i alla skrifterna: att det endast finns EN Gud.

NUMMER 19

   

Dataprogram för att dividera
väldigt långa tal. Gratis att lada ner
klicka här

   

Ordet ”Koran”

Ordet Koran förekommer 58 gånger i Koranen, men en av gångerna, den i 10:15, syftar på ”en annan Koran”. Därför måste denna speciella förekomst uteslutas. Följaktligen är antalet förekomster av ”denna Koran” i Koranen 57 gånger, eller 19×3.

Ytterligare två grammatiska former av ordet ”Koran” förekommer i 12 verser. Dessa inkluderar ordet ”Quranun” och ordet ”Quranahu”. En av dessa förekomster, i 13:31, syftar på ”en annan Koran”, som påverkar bergen så att de smulas sönder. En annan förekomst i 41:44 syftar på ”en icke-Arabisk Koran”. Dessa två förekomster inkluderas därför ej. Tabell 23 visar en lista över de suror och verser där ordet ”Koran” förekommer i alla sina grammatiska former.

Tabell 21: Suror och Verser där
”Koran” Förekommer

Sura    Verse
2 185
4 82
5 101
6 19
7 204
9 111
10 37
61
12 2
3
15 1
87
91
16 98
17 9
41
45
46
60
78
82
88
89
106
18 54
20 2
113
114
25 30
32
27 1
6
76
92
28 85
Sura    Verse
30 58
34 31
36 2
69
38 1
39 27
28
41 3
26
42 7
43 3
31
46 29
47 24
50 1
45
54 17
22
32
40
55 2
56 77
59 21
72 1
73 4
20
75 17
18
76 23
84 21
85 21
—- —-
1356 3052
1356+3052=
4408(19×232)

Stark Grund

Koranens första vers, ”I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste”, känd som Basmalah, består av 19 Arabiska bokstäver. Orden den består av, förekommer genomgående i mångfalder av 19.

Det Första ordet ”Ism” (Namn) förekommer 19 gånger.
Det Andra ordet ”Allah” (Gud) förekommer 2698 gånger (19×142).
Det Tredje ordet ”Al-Rahman” (Den Barmhärtigaste) förekommer 57 gånger (19×3).
Det Fjärde ordet ”Al-Raheem” (Den Nådigaste) förekommer 114 gånger (19×6).

Professor Cesar Majul tittade på det gematriska värdet på mer än 400 av GUDs attribut, och fann endast fyra namn vars gematriska värden är mångfalder av 19.

Gudomligt Namn Gematriskt Värde
1. ”Waahed” (En) 19
2. ”Zul Fadl Al-`Azim” (Besittare av Oändlig Nåd) 2698
3. ”Majid” (Ärorik) 57
4. ”Jaami`” (Sammankallare) 114

Som noterat ovan, står de enda gudomliga namnen vars gematriska värden är delbara med 19, i exakt relation med antalet förekomster av Basmalahs fyra ord. Figuren nedan illustrerar detta anmärkningsvärda fenomen:

Namn

19

En
Gud

2698

Besittare av Oändlig Nåd
Den Nådigaste

57

Ärorik
Den Barmhärtigaste

114

Sammankallare

Basmalahs fyra ord visas på den vänstra sidan, och de enda fyra gudomliga namnen vars gematriska värde är delbart med 19 står på högra sidan. Talen i mitten är antalet förekomster av orden i Basmalah, och samtidigt, gematriska värdet på de fyra gudomliga namnen.

Islams Fem Pelare

Trots att Koranen ger oss flertalet viktiga budord som styr alla aspekter av våra liv (se till exempel 17:22-38), så har fem grundläggande ”pelare” traditionellt betonats. Dessa är:

1. Shahaadah: Att vittna om att det inte finns någon annan gud än Gud.

2. Salat: Att iakttaga de fem dagliga Kontaktbönerna.

3. Seyaam: Att fasta under den nionde månaden i den Islamiska kalendern (Ramadan).

4. Zakat: Att ge bort 2.5% av sin nettoinkomst i välgörenhet till människor som specificerats.

5. Hajj: Att vallfärda till Mekka en gång i livet, för de som har råd.

Precis som allt annat i Koranen, är dessa matematiskt utformade.

Tabell 22: Alla Suror och Verser
från den Första Förekomsten av
LAA ELAAHA ELLA HOO
till den Sista Förekomsten.
Suranr. Antal
Verser
Summan av
Versnumren
Totalsumma
2 123 27675 27800
3 200 20100 20303
9 127 8128 8264

72 28 406 506
73 9 45 127
2700 5312 308490 316502
(19×16658)

1. En Gud (Shadaadah):

Som nämnts tidigare, förekommer ordet ”En”, som syftar på Gud, 19 gånger i Koranen. Hänvisningen till ”ENDAST” Gud förekommer 5 gånger, och summan av sura- och versnumren på dessa 5 förekomster är 361, 19×19.

Första ”Pelaren i Islam” fastställs i 3:18 som ”LAA ELAAHA ELLA HO” (Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom). Detta ytterst viktiga uttalande förekommer i 19 suror. Första förekomsten finns i 2:163, och sista i 73:9. Tabell 24 visar att totalsumman av suranumren, adderat med antalet verser mellan den första och sista förekomsten, plus summan av dessa versnummer, är 316502, eller 19×16658.

Dessutom, genom att addera talen på de 19 suror där LA ELAAHA ELLA HOO förekommer, med versnumren där detta viktiga uttalande finns, plus det totala antalet förekomster (29), blir Slutsumman 2128, eller 19×112. Detaljerna visas i Tabell 23.

Tabell 23: Lista över Alla Förekomster
av den viktiga frasen:
”LAA ELAAHA ELLA HOO”
(Det finns ingen annan gud än Honom).
Nr. Suranr. Verser med
Shahadah
Antal
Shahadah
1. 2 163,255 2
2. 3 2,6,18 (twice) 4
3. 4 87 1
4. 6 102,106 2
5. 7 158 1
6. 9 31 1
7. 11 14 1
8. 13 30 1
9. 20 8,98 2
10. 23 116 1
11. 27 26 1
12. 28 70,88 2
13. 35 3 1
14. 39 6 1
15. 40 3,62,65 3
16. 44 8 1
17. 59 22,23 2
18. 64 13 1
19. 73 9 1
  507 1592 29

507 + 1592 + 29 = 2128 = 19×112

2. Kontaktbönerna (Salat):

Ordet ”Salat” förekommer 67 gånger i Koranen, och när vi adderar numren på surorna och verserna för dessa 67 förekomster, blir slutsumman 4674, eller 19×246 (se INDEX OF THE QURAN/KORANENS INDEX).

3. Fastan (Seyaam):

Budordet om att fasta nämns i 2:183,184,185,187,196; 4:92; 5:89,95; 33:35,35; & 58:4. Slutsumman av dessa nummer är 1387, eller 19×73. Det är anmärkningsvärt att 33:35 nämner fastan två gånger, en gång för troende män, och den andra gången för troende kvinnor.

4. Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat): och 5. Vallfärden (Hajj) till Mekka:

Medan de första ”Pelarna i Islam ” är obligatoriska för alla Muslimska män och kvinnor, är Zakat och Hajj förordnat endast för de som har råd med dem. Det förklarar det intressanta matematiska fenomenet associerat med Zakat och Hajj.

Välgörenheten Zakat nämns i 2:43,83,110,177,277; 4:77,162; 5:12,55; 7:156; 9:5,11,18,71; 18:81; 19:13,31,55; 21:73; 22:41,78; 23:4; 24:37,56; 27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20; och 98:5. Dessa nummer sammanlagda blir 2395. Denna slutsumma är inte riktigt en multipel av 19; den är 1 för många.

Vallfärden Hajj förekommer i 2:189, 196, 197; 9:3; och 22:27. Dessa nummer sammanlagda blir 645, och denna slutsumma blir inte riktigt en multipel av 19; den är 1 kort.

Följaktligen ger Zakat och Hajj tillsammans en slutsumma på totalt 2395 + 645 = 3040 = 19×160.

Koranens Matematiska Struktur

Koranens suror, verser, ord och bokstäver är inte bara matematiska sammansatta, de är också arrangerade i en övermänsklig struktur som helt och hållet är matematisk, d.v.s., det litterära innehållet har ingen betydelse i ett sådant arrangemang.

Eftersom den fysiska konstruktionen av Koranen är rent matematisk, kan man förvänta sig att de nummer som nämns i Koranen måste överensstämma med Koranens 19-baserad kod.

Totalt 30 unika nummer nämns i hela Koranen, och summan av dessa nummer är 162146, en multipel av 19 (162146 = 19×8534). Tabell 24 listar alla nummer som nämns i Koranen, utan upprepningar.

De nummer som endast nämns en gång i Koranen är: 11,19,20,50,60,80,99,300,2000,3000,50000 och 100000.

Alla nummer som nämns flera gånger i Koranen, förekommer 285 gånger, och det är en multipel av 19; 285 = 19×15.

Tabell 24: Alla Koraniska Nummer.
Nummer Exempel på
vart de finns
1 2:163
2 4:11
3 4:171
4 9:2
5 18:22
6 25:59
7 41:12
8 69:17
9 27:48
10 2:196
11 12:4
12 9:36
19 74:30
20 8:65
30 7:142
40 7:142
50 29:14
60 58:4
70 9:80
80 24:4
99 38:23
100 2:259
200 8:65
300 18:25
1000 2:96
2000 8:66
3000 3:124
5000 3:125
50000 70:4
100000 37:147
162146 (19 x 8534)  

Numren på Surorna och Verserna

Numreringssystemet för Koranens suror och verser har perfekt bevarats. Endast ett fåtal och lätt urskiljbara tryck, skiljer sig från det vanliga systemet som är gudomligt bevakat.

När vi adderar numren på alla suror med antalet verser i varje sura, får vi en Slutsumma för hela Koranen på 346199, 19x19x959. Tabell 25 är en förminskad presentation av dessa siffror. Följaktligen skulle minsta lilla förändring av en enda sura eller vers förstört detta system. Som vi ser i Tabell 16, får vi en Slutsumma som även den är delbar med 19, om vi tar samma uppgifter för endast de 29 initialförsedda surorna i beaktande. Som följd är också uppgifterna för de initiallösa surorna delbara med 19.

Tabell 26 är en förkortad presentation av samma uppgifter kopplade till de 85 initiallösa surorna.

Tabell 25: Matematisk Kodning av
Sura och Versnumren.

Suranr. Antal
Verser
Summan av
Versnumren
Totalsumma
1 7 28 36
2 286 41041 41329

9 127 8128 8264

113 5 15 133
114 6 21 141
6555 6234 333410 346199
(19x19x959)

Låt oss nu titta på några andra mirakel som involverar sura och versnumren.

Skriv ner suranumren, åtföljt av antalet verser i den suran, sedan numret på varje vers, och slutligen, summan av versnumren. Så, för Sura 1 skulle ni skriva 1 för suran, sedan 7 för antalet verser, 1234567 för varje versnummer, och slutligen 28 för summan av versnumren, d.v.s. 1 7 1234567 28.

Talet för Sura 2 kommer att se ut så här:
286 123456…286 41041.
Gör samma sak för alla 114 suror, och addera sedan dessa nummer. Slutsumman består av 759 siffror, och är en multipel av 19.

Skriv nu ner det totala antalet verser i en sura, åtföljt av summan av versnumren, och gör alla nummer vänsterställda. Som exempel, antalet verser i Sura 1 är 7, och summan av versnumren är 28. Således kommer det kombinerade numret för Sura 1 att vara 7 28, för Sura 2 kommer det att vara 284 41041, för Sura 3 kommer det att vara 200 20100; och så vidare tills Sura 114, för vilket det kombinerade numret kommer att vara 6 21. Minns nu att alla dessa nummer skrivs hela vägen åt vänster, som visas i Tabell 28. Adderas sedan dessa nummer på vanligt sätt, från höger till vänster. Slutsumman för alla dessa vänsterställda nummer är
4,859,309,774 eller 19×255753146

Slutligen, gör samma sak som ovan (fortsätt att hålla alla nummer vänsterställda), men skriv ner numret på varje vers i stället för att skriva ner det totala antalet verser. Numret för Sura 1, till exempel , består av sina sju versnummer (1234567) kombinerat med summan av dessa nummer (28). Således kommer det kombinerade numret för Sura 1 att vara 1234567 28. Det kombinerade numret för Sura 114 kommer att vara 123456 21.

Tabell 29 demonstrerar denna process. Slutsumman av alla dessa vänsterställa nummer består av 757 siffror, och är fotfarande en multipel av 19.

Tabell 26: Matematisk Kodning av
de 85 Surorna Utan Initaler.
Suranr. Antal
Verser
Summan
Versnumren
Totalsumma
1 7 28 36
4 176 15576 15756

9 127 8128 8264

113 5 15 133
114 6 21 141
5733 3491 146842 156066
(19×8214)

 

 

Tabell 27: Sura, Totala Antalet Verser,
Versnummer och Summan av
Versnumren för varje sura.
Sura Sura, Antal Verser, Versnummer
och Summan av Versnumren
1 17123456728
2 228612345……..28641041

114 114612345621
Totalen består av 759 siffror och är en multipel
av 19

 

 

Tabell 28: Antal verser för varje sura
& summan av versnumren,
vänsterställda.
Sura Totala Antalet Verser och
Summan av Versnumren
1 728
2 28641041
3 20020100

114 621
  4859309774 =
19×255753146

 

 

Tabell 29: Versnummer och Summan av
Versnumren, vänsterställda
Sura Versnumren och Summan av Verserna
1 123456728
2 1234…28641041

114 12345621

Total is 757 digits & a multiple
of 19

Övermänskliga Numeriska Kombinationer

Låt oss skriva ner numret på varje vers i Koranen, föregånget av antalet verser i den suran. Följaktligen kommer Sura 1, som består av 7 verser, representeras av talet 7 1234567. Det vi gör här, är att forma långa tal genom att skriva numren på verserna efter varandra. För att finna talet som representerar Sura 2, skriver man ner antalet verser i denna sura, 286, åtföljt av numret på varje vers, skrivna efter varandra. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 2 att se ut så här: 286 12345…284285286. De två tal som representerar de två första surorna är:

7 1 2 3 4 5 6 7 & 286 1 2 3 4 5…..284 285 286.

Sätter man ihop dessa tal för att forma ett enda tal som representerar de två första surorna, får man detta nummer:

7 1 2 3 4 5 6 7 286 1 2 3 4 5…..284 285 286.

Denna process fortsätter tills det att alla verser i Koranen skrivits ner, och på så sätt formar ett väldigt långt tal som omfattar numren på alla verser i Koranen. Det tal som representerar hela Koranen är en multipel av 19 och består av 12692 siffror, vilket även det är en multipel av 19.

7 1234567 286 12345… 286 … 113 12345 114 123456

FÖRSTA TALET: Detta väldigt långa tal består av 12692 siffror (19×668) och innefattar alla verser i Koranen. Antalet verser i varje sura föregår dess verser. Ett speciellt dataprogram som dividerar väldigt långa tal, har vistat att detta långa tal är delbart med 19.

I stället för att sätta det totala antalet verser i varje sura framför suran, låt oss nu sätta det i slutet av varje sura. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 1234567 7, i stället för 7 1234567. Det tal som representerar Sura 2 kommer att se ut så här 12345…284285286 286, i stället för 286 12345…284285286. De tal som representerar de två första surorna kommer att se ut så här:

1 2 3 4 5 6 7 7 & 1 2 3 4 5… 284 285 286 286.

När vi sätter ihop dessa två tal för att forma ett längre tal som representerar de två första surorna, får vi ett tal som ser ut så här:

1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5… 284 285 286 286.

Eftersom vi sätter det totala antalet verser i slutet av varje sura, måste vi sätta det totala antalet numrerade verser (6234) i slutet av Koranen. De sista numren representerar därför den sista suran (123456 6), åtföljt av antalet verser i Koranen (6234):

1 2 3 4 5 6 6 & 6234 > > > > > > 1 2 3 4 5 6 6 6234.

När vi sätter ihop alla verser från alla suror, får vi ett långt tal som består av 12692 siffror, och som är en multipel av 19.

1234567 7 12345… 286 286 12345 5 … 123456 6 6234

ANDRA TALET: Numret på varje vers i varje sura åtföljt av antalet verser per sura. De 11 sista siffrorna som visas här, är den sista surans 6 verser, åtföljt av dessa antal verser (6), samt åtföljt av antalet numrerade verser i Koranen (6234). Det fullständiga, väldigt långa talet, är delbart med 19.

Låt oss nu inkludera numret på varje sura.

Skriv ner numret på varje vers i varje sura, åtföljt av numret på suran, åtföljt av antalet verser i suran. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 se ut så här: 1234567 1 7. Det tal som representerar Sura 2 ser ut så här: 12345…284 285 286 2 286. Det tal som representerar den sista suran (Nr. 114) ser ut så här: 123456 114 6. Det tal som representerar hela Koranen är delbart med 19; det ser ut så här:

123456 1 7 12345… 286 2 286 … 123456 114 6 6234

TREDJE TALET: Numret på varje vers åtföljt av suranumret, och därefter antalet verser i den suran. Det långa talet (12930 siffror) är delbart med 19.

I stället för att sätta det totala antalet verser i varje sura efter suranumret, låt oss denna gång sätta det framför suranumret. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 7 1234567 1, i stället för 1234567 1 7, och det tal som representerar Sura 2 ser ut så här: 286 12345..285 285 286 2, i stället för 12345…284 285 286 2 286. Detta väldigt långa tal, som representerar hela Koranen, är delbart med 19.

7 1234567 1 286 12345… 286 2 … 6 123456 114 6234

FJÄRDE TALET: Det totala antalet verser i varje sura, åtföljt av numret på varje vers, och därefter numret på suran. De 14 sista siffrorna som visas ovan är antalet verser i sista suran (6), åtföljt av numren på de 6 verserna (123456), åtföljt av suranumret (114), och därefter åtföljt av det totala antalet verser i Koranen. Det väldigt långa talet (bestående av 12930 siffror), är delbart med 19.

Låt oss nu skriva ner numret på varje vers i varje sura, åtföljt av summan av versnumren i varje sura. Sura 1 består av 7 verser, och summan av versnumren är 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.

Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 1234567 28.<br
Summan av versnumren för Sura 2 är 41041 (1 + 2 + 3 + … + 286). Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 2 att se ut så här: 12345…284 285 286 41041.

Det tal som representerar den sista suran, som består av 6 verser, ser ut så här: 123456 21, eftersom 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.

Det fullständiga talet, som representerar hela Koranen består av 12836 siffror, och är delbart med 19. Det ser ut så här: </br

1234567 28 12345… 284 285 286 41041 … 123456 21

FEMTE TALET: Numret på varje vers i varje sura åtföljt av summan av versnumren. Det långa talet består av 12836 siffror, och är delbart med 19.

Anmärkningsvärt nog, tar vi det ”Femte Talet” ovan och kastar om ordningen på versnumren och summan av dem, d.v.s., vi flyttar summan av versnumren och placerar dem framför suran, får vi som resultatet ett långt tal som fortfarande är delbart med 19.

28 1234567 41041 12345… 284 285 286 … 21 123456

SJÄTTE TALET: Genom att placera summan av versnumren framför suran istället för efter den, resulterar det i ett långt tal (12836 siffror) som också är delbart med 19.

Även om vi skriver surorna i omvänd ordning, d.v.s., kastar om ordningen på surorna genom att börja med den sista suran och sluta med den första suran, och placera summan av versnumren efter verserna i varje sura, är resultatet fortfarande delbart med 19.

123456 21 12345 15 … 12345… 286 41041 1234567 28

SJUNDE TALET: Genom att kasta om ordningen på surorna – börja med den sista suran och sluta med den första – och skriva ner numret på varje vers, med summan av versnumren för varje sura efter dess verser, är resultatet ett långt tal som består av 12836 siffror. Detta långa tal är delbart med 19.

Skriv ner summan av versnummer för hela Koranen (333410) åtföljt av antalet numrerade verser i Koranen (6234), och därefter antalet suror (114). Varje sura representeras sedan av dess nummer åtföljt av dess antal verser. Talen som representerar Sura 1 och 2 är 1 7 och 2 286. Det fullständiga talet, som täcker alla suror i Koranen. består av 474 siffror, och är delbart med 19 – det ser ut så här:

333410 6234 114 1 7 2 286 3 200 … 113 5 114 6

ÅTTONDE TALET: Den Stora Slutsumman av versnummer (333410) åtföljt av antalet verser (6234), antalet suror (114), och sedan av antalet verser i varje sura.

Låt oss nu kasta om ordningen på suranummer och dess antal verser, som det presenterades i det ”Åttonde Talet”. Följaktligen kommer talen som representerar de två första surorna se ut enligt följande: 7 1 & 286 2, i stället för 1 7 & 2 286. Det fullständiga talet består även det av 474 siffror och är fortfarande delbart med 19. Det ser ut så här:

333410 6234 114 7 1 286 2 200 3 … 113 5 114 6

NIONDE TALET: När vi vänder på ordningen av suranummer och antalet verser, får vi fortfarande ett långt tal som är delbart med 19.

Om vi skriver ner summan av versnummer för Sura 1 (289, åtföljt av summan av versnummer för Sura 2 (41041), och så vidare tills vi kommer till slutet av Koranen, och placerar den Stora Slutsumman av versnummer (333410) på slutet, resulterar det i ett långt tal (Tionde Talet) som består av 377 siffror, och som är delbart med 19.

28 41041 20100 … 15 21 333410

TIONDE TALET: Summan av versnummer för alla suror i Koranen skrivs ner efter varandra, åtföljda av den Stora Slutsumman av versnummer på slutet (333410). Detta långa tal (377 siffror) är delbart med 19.

Om vi skriver ner antalet suror i Koranen (114) åtföljt av det totala antalet verser (6234), åtföljt av numret på varje sura och summan av dess versnummer, är det slutliga långa talet (612 siffror) delbart med 19.

114 6234 1 28 2 41041 3 20100 … 113 15 114 21

ELFTE TALET: Antalet suror, åtföljt av det totala antalet numrerade verser, därefter av numret på varje sura och summan av dess versnummer, som åstadkommer detta långa tal (612 siffror) som är delbart med 19.

Om någon tror att det finns någon Koranisk beståndsdel som lämnats obevakad i denna mäktiga matematiska kod, låt oss då se på flera parametrar.

Om vi skriver ner antalet suror (114) åtföljt av det totala antalet numrerade verser, åtföljt av Totalsumman av versnumren i hela Koranen (333410), åtföljt av numren på varje sura och dess verser, får vi slutligen ett väldigt långt tal (12712 siffror) som är delbart med 19.

114 6234 333410 1 1 2 3 4 5 6 7 … 114 1 2 3 4 5 6

TOLFTE TALET: Antalet suror, åtföljt av det totala antalet numrerade verser, åtföljt av den Stora Slutsumman av versnummer (333410), åtföljt av numren på varje sura och dess verser, får vi slutligen ett väldigt långt tal (12712 siffror) som är delbart med 19.

Om vi skriver ner antalet verser i varje sura efter varandra, få vi ett 235-siffrigt tal som är delbart med 19. För att göra detta, skriv ner antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet verser i varje sura, och avsluta sedan med antalet verser i Koranen. Det slutliga långa talet ser ut så här:

6234 7 286 200 176…..127…..5 4 5 6 6234

6234 7 286 200 176 ….. 127 ….. 5 4 5 6 6234
(totala versantalet) (Första 4 surorna) (Sura 9) (Sista 4 surorna) (totala versantalet)

TRETTONDE TALET: Antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet verser i varje sura, åtföljda av antalet numrerade verser i Koranen på slutet ger oss ett 235-siffrigt tal som är delbart med 19.

Om vi skriver ner antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet suror (114), åtföljt av numret på varje vers i alla suror, och sedan avslutar med antalet verser i Koranen (6234) och antalet suror (114), består det slutliga talet av 12479 siffror, och är delbart med 19.

6234 114 1234567 12345… 286 … 123456 6234 114

FJORTONDE TALET: Antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet suror (114), åtföljt av numret på varje vers i alla suror, åtföljt på slutet av antalet verser i Koranen (6234) och antalet suror (114), ger oss ett tal som består av 12479 siffror, och är delbart med 19.

Ett annat långt tal som består av 12774 siffror, formas genom att skriva ner numret på varje vers i alla suror, åtföljt av numret på varje sura adderat med dess antal verser. Sura 1 består av 7 verser, och summan av 1 + 7 är 8. Därför ser talet som representerar Sura 1 ut så här: 1234567 8. Eftersom Sura 2 består av 286 verser, kommer talet som representerar Sura 2 att se ut så här: 12345..286 288. Samma sak görs med alla suror i Koranen. Det slutliga kombinerade talet består av 12774 siffror, och är delbart med 19.

  1234567 8 12345… 286 288

… 123456

120
 
    (1+7)   (2+286)  
(114+6)
 

FEMTONDE TALET: Numret på varje vers i alla suror, åtföljt av numret på varje sura adderat med dess antal verser. Det slutliga kombinerade talet består av 12774 siffror, och är delbart med 19.

Fler specialiserade tecken finns i Appendix 2, 9, 19, 24, 25, 26, 29 och 37.

Ett Vittne Från Israels Barn (46:10)

Förkunna: Tänk om det är från Gud, och ni inte trott på det? Ett vittne från Israels Barn har bevittnat ett liknande fenomen, och han har trott, medan ni blivit för arroganta för att tro. Gud vägleder inte de onda.” (46:10)

Följande citat har hämtats ur STUDIER I JUDISK MYSTIK (Studies in Jewish Mysticism),(Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank talmage, eds.,Page 88, 1982). Citatet hänvisar till verket av Rabbi Judah den Gudfruktige (Rabbi Judah the Pious) (Elvahundratalet e.Kr.):

Folket (Judarna) i Frankrike gjorde det till sed att lägga till orden (i morgonbönen): ”Ashrei temimei derekh (välsignade är de som går den rättfärdiga vägen),” och vår Rabbi, den Gudfruktige, i välsignat minne, skrev att de gjorde fullständigt fel. Det hela är en stor lögn, för det är endast nitton gånger som det Heliga Namnet nämns (i den delen av morgonbönen)… och på samma sätt finner man ordet ’Elohim nitton gånger i predikotexten av Ve-’elleh shemot…..På liknande sätt finner man att Israel kallades ”söner” nitton gånger, och det finns många fler exempel. Alla dessa set av nitton är sammanflätade på ett invecklat sätt, och innehåller många hemligheter och svårtillgängliga meningar, som förvaras i mer än åtta stora volymer….Dessutom finns det 152 (19×8) ord i denna sektion….

Erkännanden

Alla lovord och tack tillhör Gud som önskat att Hans mirakel i Koranen skulle uppenbaras vid denna tidpunkt. Han har utmärkt följande individer, och välsignat dem genom att uppenbara många delar av denna betydelsefulla upptäckt genom dem: Abdullah Arik, Mohamoud Ali Abib, Lisa Spray, Edip Yuksel, Ihsan Ramadan, Feroz Karmally, Ismael Barakat, Gatut Adisoma, Ahmed Yusuf, Cesar A. Majul, Muhtesem Erisen, och Emily Kay Sterrett.

Läs Appendix 3