Sura 42: Konsultation (Al-Shoorã)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. H.M.*

*42:1 Dessa initialer utgör en stor del av Koranens mirakel (Fotnot 40:1).

2. ´A.S.Q.*

*42:2 Detta är den enda suran där vi ser initialerna 'A.S.Q. ('Ayn Seen Qaf)och den totala förekomsten av dessa tre bokstäver i denna sura är 209, 19x11. Även bokstaven "Q" förekommer 57 gånger i denna sura, 19x3. Den enda andra suran där vi ser initialen "Q" är Sura 50, och denna bokstav förekommer 57 gånger även i den suran (Se Appendix 1).

3. Inspirerar dig och de före dig, gör GUD, den Allsmäktige, Visaste.

4. Allting i himlarna och på jorden tillhör Honom och Han är den Högste, den Store.

5. Himlarna ovan dem brister nästan av vördnad för Honom och änglarna prisar och glorifierar sin Herre och de ber om förlåtelse för de på jorden. Absolut, är GUD Förlåtaren, Barmhärtigast.

6. De som sätter upp andra herrar vid sidan av Honom, GUD bestämmer över dem; du är inte deras försvarare.

7. Således uppenbarar vi för dig en Arabisk Koran, för att varna det centrala samhället och alla omkring den och för att varna om Sammankallandets Dag som är oundviklig. Vissa av dem kommer att hamna i himlen och vissa i Helvetet.

8. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat göra dem till ett samhälle. Men Han räddar vem Han vill till Sin nåd. Vad gäller de som överträder, har de ingen mästare, eller hjälpare.

9. Har de funnit andra herrar vid sidan av Honom? GUD är den enda Herren och Mästaren. Han är den som återupplivar de döda och Han är Den Som Är Allsmäktig.

10. Ifrågasätter ni någon del av detta budskap, vilar domen för att ha gjort det hos GUD. Sådan är GUD min Herre. Honom litar jag på och Honom underkastar jag mig.

Ingen är Likvärdig Gud

11. Den Som Initierat himlarna och jorden. Han skapade makar åt er från er själva och även till djuren. På så sätt ger Han er medlen att föröka er. Det finns ingenting likvärdigt Honom. Han är Den Som Hör, Den Som Ser.

12. Den absoluta kontrollen av himlarna och jorden tillhör Honom. Han är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller minskar dem. Han är fullt medveten om alla ting.

Endast En Religion

13. Han fastställde för er samma religion som fastställdes för Noak och vad vi inspirerat dig och vad vi fastställt för Abraham, Moses och Jesus: ”Ni ska upprätthålla denna religion och dela inte på den.”Idoldyrkarna kommer starkt att ogilla det du uppmanar dem att göra. GUD räddar vem Han vill till Sig; Till Sig vägleder Han endast de som underkastar sig totalt.

Monoteister VS Idoldyrkare

14. Ironiskt nog delade de upp sig i sekter först när kunskapen kommit till dem, på grund av avundsjuka och avsky gentemot varandra. Vore det inte för ett förutbestämt beslut från er Herre, om att ge dem uppskov under en bestämd tid, skulle de ha dömts omedelbart. De senare generationerna som ärvde skriften är verkligen fulla av tvivel.

Budskap till de Kristna och till Judarna

15. Detta är vad du ska predika och upprätthåll ihärdigt det du beordrats göra och följ inte deras önskemål. Och förkunna: ”Jag tror på alla skrifter som sänts ner av GUD. Jag beordrades att döma ibland er rättvist. GUD är vår Herre och er Herre. Vi har våra gärningar och ni har era gärningar. Det finns inget otalt mellan oss och er. GUD kommer att sammanföra oss alla tillsammans; till Honom är det slutliga ödet.”

16. För de som argumenterar om GUD, efter att ha fått Hans budskap, deras argument tillintetgörs hos deras Herre. De har ådragit sig fördömelse och har förtjänat ett svårt straff.

17. GUD är Den som har sänt ner skriften, för att leverera sanningen och lagen. Så vitt ni vet, kan Timmen (Domedagen) vara väldigt nära.

De Troende Håller Domedagen i Tankarna

18. Trotsar den gör de som inte tror på den. Vad gäller de som tror, bekymrar de sig över den och de vet att det är sanningen. Utan tvivel, har de som förnekar Timmen gått långt vilse.

19. GUD är fullt medveten om alla Sina varelser; Han ger till vem Han vill. Han är den Mäktige, den Allsmäktige.

20. För den som söker belöningarna i Livet Efter Detta, mångdubblar vi belöningarna. Och till den som söker materian tillhörande denna värld, ger vi till därav, sedan får han ingen del i Livet Efter Detta.

Idolerna: Att Hitta På Nya Religiösa Lagar*

21. De följer idoler som fastställer religiösa lagar för dem som aldrig auktoriserats av GUD. Vore det inte för ett förutbestämt beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De som överträder har verkligen ådragit sig ett smärtsamt straff.*

*42:21 Islam i dagens Muslimska värld har förvanskats till den grad, 
att det blivit en Satanisk kult. De som kallas Ulama, eller religiösa lärda, har lagt till många irrelevanta lagar, förbud, regler för klädsel, dietiska regler och religiösa seder som aldrig auktoriserats av Gud. 
Det är en av de viktigaste orsakerna till att sända Guds Budbärare av Förbundet 
(9:31, 33:67 och Appendix 33).

22. Ni kommer att se syndarna oroliga för allt de begått; allting kommer att komma tillbaka och förfölja dem. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att vara i Paradisets trädgårdar. De kommer att få allt de önskar sig av sin Herre. Det är den stora välsignelsen.

23. Det är de goda nyheterna från GUD till Sina tjänare som tror och för ett rättfärdigt liv. Säg, ”Jag ber er inte om någon lön. Men jag ber var och en av er att ta hand om era egna släktingar.” För den som gör ett rättfärdigt verk, mångfaldigar vi belöningen. GUD är Förlåtare, Tacksam.

Gud Tillintetgör Lögnen och Styrker Sanningen*

24. Säger de, ”Han (Rashad)* har hittat på lögner om GUD!”? Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat försegla ert sinne, men GUD utplånar lögnen och bekräftar sanningen med Sina ord. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.

*42:24 De som inte trodde lade till 2 falska uttalanden i slutet av Sura 9 för att fira minnet av sin idol, profeten Muhammed. Gud har uppenbarat överväldigande bevis för att tillintetgöra denna hädelse och fastställa sanningen. Genom att addera det geometriska värdet av 
"Rashad Khalifa" (1230), med versnumret (24), får vi 1254, 19x66 (se Appendix 2 & 24 för detaljerna).

25. Han är Den som accepterar ångern från Sina tjänare och lindrar synderna. Han är fullt medveten om allt ni gör.

26. Besvarar Honom gör de som tror och för ett rättfärdigt liv. Han kommer att ösa Sina välsignelser över dem. Vad gäller de som inte tror, har de ådragit sig ett svårt straff.

27. Om GUD skulle öka gåvorna för Sina tjänare, skulle de överträda på jorden. Därför sänder Han det exakt beräknat för vem Han vill. Han är fullt Medveten och Ser sina tjänare.

28. Han är Den som sänder ner regnet när de förtröstat och sprider Sin nåd. Han är den ende Mästaren, den Mest Prisvärde.

29. Till Hans bevis hör himlarnas och jordens skapelse och varelserna Han sprider i dem. Han kan sammankalla dem när Han vill.

Blott En Konsekvens

30. Allt dåligt som händer er är en konsekvens av era egna gärningar och Han förbiser många (av era synder).

31. Ni kan aldrig fly undan och ni har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare.

32. Till Hans bevis hör skeppen som seglar på havet med segel som flaggor.

33. Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat stilla vindarna och lämnat dem orörliga på vattnet. Det är bevis för de som är ihärdiga, tacksamma.

34. Han kan utplåna dem, som en konsekvens av deras egna verk. I stället förbiser Han många (av deras synder).

35. De som argumenterar mot våra bevis kommer att få veta att de inte har någon grund att stå på.

36. Allt ni får är inget mer än tillfällig materia tillhörande detta livet. Det GUD har är mycket bättre och oändligt, för de som tror och litar på sin Herre.

Troendes Egenskaper

37. De undviker grova synder och ondska och när de blir förargade förlåter de.

38. De besvarar sin Herre genom att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Deras angelägenheter avgörs efter lämplig konsultation emellan dem och av våra gåvor till dem ger de (till välgörenhet).

39. När de drabbas av stor orättvisa, står de upp för sina rättigheter.

40. Trots att den rättvisa bestraffningen för en orättvisa är ett likvärdigt straff, belönas de som förlåter och bibehåller rättfärdighet av GUD. Han älskar inte de orättvisa.

41. De som står upp för sina rättigheter när en orättvisa kommer deras väg, begår definitivt inget fel.

42. Fel har de som behandlar människorna orättvist, som tar till aggression utan att ha provocerats. Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.

43. Att tillgripa tålamod och förlåtelse reflekterar en sann karaktärsstyrka.

44. Den GUD sänder vilse kommer aldrig att hitta någon annan herre och du kommer att se sådana syndare säga, när de ser straffet, ”Kan vi få en chans till?”

45. Ni kommer att se dem stå inför det, förödmjukade, nedsatta och tittande, ändå försöka undvika titta. De som trodde kommer att säga: ”De verkliga förlorarna är de som förlorat sina själar och sina familjer på Återuppståndelsens Dag. De som överträder har förtjänat ett evigt straff.”

46. Det kommer inte att finnas några medhjälpare som kan hjälpa dem emot GUD. Den GUD sänder vilse kan aldrig bli vägledd.

47. Ni ska besvara er Herre före en dag som gjorts oundviklig av GUD. Det kommer inte att finnas någon tillflykt för er på den dagen, ej heller någon försvarare.

Budbärarens Enda Uppgift

48. Om de vänder sig bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare. Din enda uppgift är att leverera budskapet. När vi öser nåd över människorna blir de stolta och när de drabbas av motgång, som konsekvens av deras egna gärningar, blir människorna till icke troende.

49. All makt i himlarna och på jorden tillhör GUD. Han skapar vad Han vill, ger döttrar till vem Han vill och söner till vem Han vill.

50. Eller så låter Han kanske männen och kvinnorna gifta sig med varandra och gör sedan vem Han vill steril. Han är Allvetande, Allsmäktig.

Hur Gud Kommunicerar Med Oss

51. Ingen människa kan kommunicera med GUD förutom genom inspiration, eller från bakom en barriär, eller genom att sända en budbärare genom vilken Han uppenbarar vad Han vill. Han är den Högste, Den Visaste.

52. Således inspirerade vi en uppenbarelse för dig, som förkunnar våra budord. Du hade ingen aning om skriften, eller tro. Ändå gjorde vi detta till en ledstjärna för att vägleda vem vi vill bland våra tjänare. Säkerligen, vägleder du på en rak väg.

53. GUDs väg, som äger allting i himlarna och allting på jorden. Utan tvivel, kontrolleras alla ting av GUD.

 

Läs sura 43