Sura 13: Åska (Al-Ra’ad)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.R.* Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna skrift. Det som uppenbaras för dig från din Herre är sanningen, men de flesta människor tror inte.

*13:1 Dessa initialer utgör en viktig komponent 
av Koranens inbyggda bevis på gudomligt författarskap, 
den mirakulösa matematiska koden. Se Appendix 1.

2. GUD är Den som upphöjde himlarna utan synliga pelare och intog därefter all auktoritet. Han gjorde solen och månen underdåniga, var och en löpande (i sin bana) under en förutbestämd tid. Han kontrollerar alla ting och förklarar uppenbarelserna så att ni ska kunna uppnå övertygelse om att möta er Herre.

3. Han är Den som konstruerade jorden och placerade berg och floder på den. Och de olika sorters frukterna gjorde Han till par – manliga och kvinnliga. Natten övertar dagen. Det är säkra bevis för människor som tänker.

4. På jorden finns platser, sida vid sida, som producerar fruktträdgårdar med vindruvor, palmträd – enkönade och tvåkönade. Trots att de bevattnas med samma vatten, föredrar vi att äta vissa framför andra. Det är säkra bevis för människor som förstår.

Tro på Livet Efter Detta Krävs För Frälsning

5. Om ni någonsin undrar, bör man verkligen undra över att de säger: ”Efter att vi blivit till stoft, ska vi då återskapas på nytt?” Det är dessa som inte trott på sin Herre. Det är dessa som ådragit sig bojor runt sina halsar. Det är dessa som ådragit sig Helvetet, vari de vistas för evigt.

6. De utmanar dig att frambringa fördömelse över dem i stället för att bli rättfärdiga! Tillräckligt med föregående exempel har satts för dem. Er Herre är sannerligen full av förlåtelse mot människorna, trots deras överträdelser, er Herre är också sträng med att verkställa straff.

7. De som inte trodde sa, ”Om bara ett mirakel kunde komma ner till honom från hans Herre (så kommer vi att tro).” Du är bara en varnare – alla samhällen får en vägledande lärare.

8. GUD vet vad varje kvinna bär på och vad varje sköte ger ifrån sig eller tar emot. Allt Han gör är perfekt beräknat.

9. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser; den Ojämförlige, den Högste.

10. Det är sak samma om ni döljer era tankar eller tillkännager dem, eller gömmer er i nattens mörker, eller agerar i dagsljuset.

11. Skift (av änglar) turas om och stannar hos var och en av er – de är framför er och bakom er. De stannar hos er och vakar över er enligt GUDs befallningar. Således förändrar GUD inga omständigheter för människorna såvida de inte själva beslutar sig för att ändra på sig. Om GUD önskar motgång för någon, kan ingen kraft stoppa det. För de har ingen annan än Honom, som Herre och Mästare.

12. Han är Den som visar er blixten som en källa till fruktan, liksom hopp och Han initierar de laddade molnen.

13. Åskan prisar Hans prakt, liksom änglarna av vördnad för Honom. Han sänder blixtnedslagen, som slår ner enligt Hans vilja. Ändå argumenterar de om GUD, trots att Hans makt är obeskrivlig.

14. Att be till Honom är den enda legitima bönen, medan idolerna de ber till vid sidan av Honom aldrig kan besvara dem. Således, är de precis som de som sträcker ut sina händer mot vattnet, men ingenting når deras munnar. De icke troendes böner är förgäves.

Alla Skapelser Har Underkastat Sig Gud

15. Alla i himlarna och på jorden prostrerar inför GUD, villigt eller ovilligt, det gör även deras skuggor, på mornarna och kvällarna.*

*13:15 Även de som inte tror underkastar sig; 
de kan exempelvis inte kontrollera sina hjärtslag, 
sina lungor, eller tarmdrivningarna. 
Skuggorna har förutbestämts genom Guds utformning 
av sol och månbanorna, 
och av den underliga formen på planeten jorden, 
som ger upphov till de fyra säsongerna. 
Den absoluta precisionen mellan sol/jord 
relationen bekräftas genom uppfinningen av 
solklockor och deras skuggor.

16. Säg, ”Vem är himlarnas och jordens Herre?” Säg, ”GUD.” Säg, ”Varför sätter ni då upp mästare vid sidan av Honom, som inte äger någon makt att hjälpa eller skada sig själva ens?” Säg, ”Är den blinde och den seende lika? Är mörkret detsamma som ljuset?” Har de funnit idoler vid sidan av GUD som åstadkommit skapelser som liknar Hans verk till den grad att det inte går att skilja de båda skapelserna åt? Säg, ”GUD är Skaparen av alla ting och Han är Den Ende, den Oöverträfflige.”

Sanningen Kontra Lögn

17. Han sänder ner vatten från skyn, så att floderna svämmar över, sedan producerar forsarna rikligt med skum. På liknande sätt bildas skum när de använder eld för att förädla metaller till smycken eller utrustning. GUD skildrar således liknelserna för sanning och lögn. Vad skummet beträffar går det till spillo, medan det som gynnar människorna ligger kvar nära marken. GUD skildrar på så sätt liknelserna.

18. De som besvarar sin Herre förtjänar de goda belöningarna. Vad gäller de som inte lyckades besvara Honom, om de ägde allting på jorden – till och med dubbelt så mycket – skulle de villigt ge ifrån sig det som lösen. De har ådragit sig den värsta förbannelsen och deras slutliga öde är Helvetet; vilket miserabelt öde.

Troende Kontra Icke Troende
(1) De Troende

19. Är den som inser att er Herres uppenbarelser till dig är sanningen likvärdig den som är blind? Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.

20. Det är dessa som uppfyller sitt löfte till GUD och inte kränker sitt förbund.

21. De förenar det som enligt GUD ska vara förenat, vördar sin Herre och fruktar den fasansfulla räkenskapen.

22. De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat), spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet och de bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen.

23. De går in i Edens trädgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar och barn. Änglarna kommer att komma in till dem från alla dörrar.

24. ”Frid vare med er, för att ni ihärdigt höll ut. Vilket lycksaligt öde.”

(2) De Icke Troende

25. Vad gäller de som kränkt GUDs förbund efter att ha lovat upprätthålla det, som splittrar det som enligt GUD ska vara förenat och som begår ondska, har de ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig det värsta ödet.

Gud Kontrollerar Alla Gåvor

26. GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller undanhåller dem. De har blivit helt upptagna med detta livet och detta livet jämfört med Livet Efter Detta är lika med noll.

27. De som inte trodde brukade säga, ”Om bara ett mirakel kunde komma ner till honom från hans Herre (så skulle vi tro).” Säg, ”GUD vilseleder vem Han vill och vägleder till Sig endast de som lyder.”

28. Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av GUD. Sannerligen, genom att minnas GUD, fröjdas hjärtat.

29. De som tror och för ett rättfärdigt liv, har förtjänat lycka och ett glädjande öde.

Guds Budbärare av Förbundet*

30. Vi har sänt dig (O Rashad)* till detta samhälle, precis som vi gjort för andra samhällen förut. Du ska berätta för dem vad vi uppenbarar för dig, för de har inte trott på den Nådigaste. Säg, ”Han är min Herre. Det finns ingen annan gud än Honom. Endast Honom litar jag på; till Honom kommer jag slutligen att återvända.”

*13:30 Om vi summerar det gematriska värdet 
av "Rashad" (505), med värdet av "Khalifa" (725), 
plus suranumret (13), plus versnumret (30), 
får vi 505 + 725 + 13 + 30 = 1273 = 19x67. 
Gud specificerar på så sätt 
namnet på Sin budbärare (se Appendix 2 för detaljerna).
Matematiskt Mirakel av Koranen

31. Även om en Koran fick berg att flytta sig, jorden att slås i spillror eller de döda att tala (kommer de inte att tro). GUD kontrollerar alla ting. Är det inte dags för de som tror att ge upp och inse, att om GUD så önskade, skulle Han kunnat vägleda alla människor? De som inte tror kommer fortsätta drabbas av olyckor till följd av sina egna gärningar, eller ha olyckor inträffa i deras närhet, tills GUDs löfte är uppfyllt. GUD kommer aldrig att ändra det förutbestämda ödet.

Alla Budbärare Måste Förlöjligas

32. Budbärare före dig har förlöjligats; Jag lät de som inte trodde hålla på, sedan straffade Jag dem. Hur hemskt var inte Mitt straff!

33. Finns det någon likvärdig Den som kontrollerar varenda själ? Ändå sätter de upp idoler som de likställer med GUD. Säg, ”Namnge dem. Informerar ni Honom om något på jorden som inte Han känner till? Eller fabricerar ni tomma ord?” De icke troendes intriger har verkligen smyckats i deras ögon. På så sätt avleds de från den rätta vägen. Den GUD vilseleder kan aldrig hitta en vägledande lärare.

34. De har ådragit sig straff i detta livet och straffet i Livet Efter Detta är mycket värre. Ingenting kan skydda dem från GUD.

Himlen Allegoriskt Beskriven

35. Himlens liknelse, som lovas de rättfärdiga, är flytande bäckar, obegränsade gåvor och sval skugga. Sådant är ödet för de som iakttager rättfärdighet, medan ödet för de som inte tror är Helvetet.

36. De som mottagit skriften glädjer sig över det som uppenbarats för dig; andra kanske avfärdar en del av den. Säg, ”Jag har helt enkelt beordrats att dyrka GUD och att aldrig associera några idoler med Honom. Jag bjuder in till Honom och till Honom kommer jag slutligen att återvända.

Gudomlig Auktorisation av Koranens Matematiska Kod*

37. Vi uppenbarade dessa lagar på Arabiska och om du någonsin ger efter för deras önskemål, efter att denna kunskap kommit till dig, kommer du inte att ha någon vän eller beskyddare mot GUD.

38. Vi har sänt budbärare före dig (O Rashad) och gjorde dem till makar med fruar och barn. Ingen budbärare kan framställa ett mirakel utan GUDs auktorisation, enligt en specifik, förutbestämd tid.

*13:37-38 Versnumret (38) = 19x2. 
Genom att placera värdena av "Rashad" (505) 
och "Khalifa" (725) bredvid 13:3738, 
ger 505 725 13 37 38, eller 19x26617112302 
(Appendix 2).

39. GUD raderar vad Han vill och fixar (vad Han vill). Hos Honom finns det ursprungliga Huvud-Dokumentet.

40. Vare sig vi visar dig vad vi lovat dem, eller avslutar ditt liv innan dess, är din enda uppgift att överlämna (budskapet). Det är vi som kommer att ställa dem till svars.

41. Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet och att GUD fastställer deras livstid, oåterkalleligt? Han är den effektivaste Granskaren.

42. Andra före dem har smidit planer, men den yttersta planen tillhör GUD. Han vet vad alla gör. De icke troende kommer att få veta vilka som slutligen kommer att segra. 

43. De som inte trodde kommer att säga, ”Du är inte en budbärare!” Säg, ”GUD räcker som vittne mellan mig och er och de som har kunskap från skriften.”

 

Läs sura 14