APPENDIX 3

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 3 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Vi Gjorde Koranen Enkel (54:17)


Vers 11:1 informerar oss om att Koranens mirakel innefattar (1) den övermänskliga matematiska ordningen av dess fysiska struktur och (2) samtidigt som den utgör ett litterärt sammansatt verk av extraordinär överlägsenhet.

Man kanske kan skapa motsvarigheten till en numeriska fördelning, som uppfyller kraven för ett enkelt matematiskt mönster. Det görs emellertid alltid på bekostnad av den litterära kvalitén. Den synkroniserade kontrollen av den litterära utformningen och den invecklade matematiska fördelningen av enskilda bokstäver i hela Koranen (Appendix 1) framgår tydligt av det faktum att Koranen gjorts lätt att memorera, förstå, och åtnjuta. Till skillnad från en mänskligt framställd bok, är Koranen njutbar att läsa om och om igen, i all oändlighet.

Titeln på detta Appendix repeteras i Sura 54, verserna 17, 22, 32, och 40. Det visar sig att Koranens Arabiska text utformats som för att påminna den som läser eller memorerar den om nästa korrekta uttryck, eller nästa vers. Gud skapade oss, och Han vet vilket sätt som är effektivast när det gäller att pränta in litterärt material i vårt minne. Memorering av Koranen har spelat en avgörande roll i bevarandet av den ursprungliga texten generationer efter generationer, då skrivna böcker var en raritet.

Utan att ens vara medveten om det, är den som memorerar Koranen gudomligt hjälpt av ett invecklat litterärt system vid yttrandet av ljuden av de Koraniska orden. Nästan alla verser i Koranen innehåller vad jag kallar för ”Minnesklockor”. Deras funktion är att påminna läsaren om vad som kommer härnäst. Detta system är så omfattande, att jag endast kommer att visa två exempel som illustrerar detta:

1. I Sura 2, slutar verserna 127, 128, och 129 med två olika namn på Gud vardera. Dessa namnpar är ”Al-Samee’ Al-’Aleem (Den Som Hör, Den Allvetande),” ”Al-Tawwaab Al-Raheem (Frälsaren, Den Barmhärtigaste)”, och ”Al-’Azeez Al-Hakeem (Den Allsmäktige, Den Visaste).” Om detta varit en vanlig bok, skulle man lätta kunna blanda ihop dessa namn. Men inte i Koranen. Var och en av dessa par föregås i samma vers av en ”Minnesklocka” som påminner oss om det korrekta namnparet. Således talar Vers 127 om när Abraham och Ismael när de reste grunderna för Ka’bah. Versen slutar med namnen ”Al-Samee’ Al-’Aleem.” De framträdande ljuden här är ”S,” ”M,” och ”Ayn.” Dessa tre bokstäver framträder i ordet ”Ismael.” Vi märker att ordet är misstänkt fördröjt i meningen, medan det förbättrar dess litterära kvalitet. Alltså ser vi att versen låter så här: ”När Abraham reste grunderna för Ka’abah, tillsammans med Ismael….” I normala fall skulle en mänsklig författare säga, ”När Abraham och Ismael reste grunderna för Ka’abah …” Men genom att fördröja ljuden i ”Ismael” förs de närmare slutet av versen, och påminner oss på så sätt om att de korrekta namnen på Gud i denna vers är ”Al-Samee’ Al-’Aleem.”

Versen 128 har det framträdande ordet ”Tubb” precis före namnet ”Al-Tawwaab Al-Raheem.” Ordet ”Tubb” fungerar på så sätt som en minnesklocka. Namnen på Gud i slutet av vers 2:129 är ”Azeez, Hakeem.” De framträdande ljuden här är ”Z” och ”K.” Uppenbarligen är minnesklockan i denna vers ordet ”Yuzakkehim.”

2. Ett annat bra exempel ser man i 3:176,177, & 178, där straffet för de som inte tror beskrivs som ”’Azeem (Hemskt),” ”Aleem (Smärtsamt),” och ”Muheen (Förnedrande).” I en mänskligt framställd bok, skulle den som memorerar den lätt kunna blanda ihop dessa tre beskrivningar. Men vi märker att vart och ett av dessa adjektiv föregås av kraftiga minnesklockor som förhindrar en sådan förvirring. Ordet ”’Azeem” i Vers 176 föregås av ordet ”Huzzun,” som karaktäriseras av betoningen av bokstaven ”Z.” Det är för att påminna oss om det specifika adjektivet i slutet på denna vers. Ordet ”Aleem” i vers 177 föregås av ljudet i ordet ”Imam” som minnesklocka, och ordet ”Muheen” i 3:178 föregås av en mängd ”M” och ”H” i hela versen.

Andra exempel på minnesklockor är slutet av 3:173 och början på 3:174, slutet av 4:52 och början på 4:53, slutet av 4:61 och början på 4:62, slutet av 18:53 och början på 18:54, och många fler.