APPENDIX 15

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 15 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud


När Abraham bönföll till Gud i 14:40, bad han inte om rikedom eller hälsa; gåvan han bad om var: ”Snälla Gud, gör mig till en som iakttager kontaktbönerna (Salat).” De religiösa plikterna som instiftats av Gud, är i själva verket en stor gåva från Honom. De utgör näringen som behövs för tillväxt och utveckling av våra själar. Utan sådan näring, kan vi inte överleva den enorma energi som GUDs fysisk närvaro på Domedagen innebär. En tro på Gud, garanterar inte i sig självt vår räddning; vi måste också nära våra själar (6:158, 10:90-92). Dessutom förklarar 15:99 att vårt hjälpmedel för att uppnå övertygelse, är att iakttaga de religiösa plikter som instiftats av Gud: ”Dyrka er Herre för att uppnå övertygelse.”

Kontakt Bönerna (Salat)

De fem dagliga kontaktbönerna är huvudmålen för själen. Trots att en själ kan uppnå viss tillväxt och utveckling genom att föra ett rättfärdigt liv, och utan att iakttaga kontaktbönerna, skulle det vara som att överleva på snacks, utan regelbundna måltider.

Vi lär oss i 2:37, att vi kan etablera kontakt med Gud genom att yttra de specifika Arabiska orden som Gud givit oss. Sura 1, Nyckeln, är en matematiskt sammansatt kombination av ljud, som låser upp dörren mellan oss och Gud:

1. Gryningsbönen måste iakttagas under de två timmarna före soluppgången (11:114, 24:58).
2. Bönen mitt på dagen är inne när solen går ner från sin högsta punkt mitt på dagen (17:78).
3. Eftermiddagsbönen kan iakttagas inom de 3-4 timmarna före solnedgången (2:238).
4. Solnedgångsbönen kommer in efter solnedgången (11:114).
5. Nattbönen kan iakttagas efter att skymningen försvunnit från skyn (24:58).
*Fredagens församlingsbön mitt på dagen, är en obligatorisk plikt för alla Muslimska män och kvinnor (62:9). Att inte iakttaga Fredagsbönen är en stor överträdelse.

Varje kontaktbön är giltig om den iakttagas någon gång från periodens början tills nästa bön kommer in. Väl förlorad, är en kontaktbön en förverkad chans som inte kan tjänas in; man kan bara ångra sig och be om förlåtelse. De fem bönerna består av 2, 4, 4, 3, och 4 enheter (Rak’has) vardera.

Beviset på att Salat redan var etablerat genom Abraham, hittar man i 8:35, 9:54, 16.123, & 21:73. Denna ytterst viktiga plikt i Islam har förvanskats så mycket, att kontakt bönerna (Salat) har blivit en sed för idoldyrkan för den stora majoriteten Muslimer. Trots att Koranen fastställer att våra kontaktböner måste dediceras till endast Gud (20:14, 39:3,45), insisterar dagens Muslimer på att fira minnet av ”Muhammed och hans familj” och ”Abraham och hans familj” under sina böner. Detta gör bönerna ogiltiga och totalt utan värde (39:65).

Den följande texten, gällande miraklen som bekräftar kontaktbönerna, har hämtats från Januari-upplagan 1990 av Submitters Perspective (de periodiska och speciella bonus-upplagorna), som de skrevs av Dr. Rashad Khalifa.

MÄKTIGA MATEMATISKA MIRAKEL BEKRÄFTAR ALLA DE 5 KONTAKTBÖNERNA

[1] Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablera kontakt med Honom (Salat). Skriv suranumret och antalet verser efter varandra och du får 17, det totala antalet enheter i de 5 dagliga bönerna.

[2] Låt oss skriva ner suranumret, åtföljt av numret på varje vers i suran. Detta är vad vi får: 1 1 2 3 4 5 6 7. Detta tal är en multipel av 19.

[3] Låt oss nu ersätta varje versnummer med antalet bokstäver i den versen. Detta är vad vi får:
1 19 17 12 19 18 43, även det en multipel av 19. Teoretiskt sett, kan man ändra på bokstäverna i Sura och fortfarande ha samma antal bokstäver, men, följande matematiska fenomen utesluter den möjligheten. För här tas varje bokstavs gematriska värde i beaktning: Här är det:

[4] Låt oss nu inkludera det gematriska värdet på varje vers, och skriva ner det efter antalet bokstäver i varje vers:

Versnr. Antal Bokstäver Gematriska Värdet
1 19 786
2 17 581
3 12 618
4 11 241
5 19 836
6 18 1072
7 43 6009

1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009, även det en multipel av 19.

[5] Låt oss nu lägga till numret på varje vers, åtföljt av antalet bokstäver i varje vers, och därefter det gematriska värdet på den versen. Detta är vad vi får:
1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009, även det en multipel av 19.

[6] I stället för det gematriska värdet på varje vers, låt oss skriva ner det gematriska värdet på varje enskild bokstav i Sura 1. Detta sannerligen mäktiga mirakel, visar att det resulterande långa talet, bestående av 274 siffror, även det är en multipel av 19. ALLAHU AKBAR.

1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 2 1750

Detta tal börjar med suranumret (1), åtföljt av antalet verser i suran (7), åtföljt av versnumret (1), åtföljt av antalet bokstäver i den versen (19), åtföljt av det gematriska värdet på varje bokstav i den versen, åtföljt av numret på nästa vers (2), åtföljt av antalet bokstäver i den versen (17), åföljt av det gematriska värdet på varje bokstav i den versen, och så vidare till slutet av suran. Följaktligen, är den sista komponenten 50, värdet på ”N” (sista bokstaven).

[7] Eftersom jag inte kan skriva väldigt långa tal här, låt oss ersätta med [*] det långa talet bestående av numret på varje vers, åtföljt av antalet bokstäver i den versen, åtföljt av det gematriska värdet på varje enskild bokstav i den versen. Om vi skriver ner suranumret, åtföljt av dess antal verser, får vi 17, antalet enheter (Rak’aas) i de 5 dagliga bönerna. Bredvid 17, skriv ner numret på den första bönen (1), åtföljt av dess antal Rak’aas, vilket är 2, sedan 2 stycken [*], åtföljt av numret på den andra bönen (2), åtföljt av antalet Rak’aas i denna andra bön (4), åtföljt av fyra stycken [*], och så vidare. Inte bara är det resulterande långa talet en multipel av 19, det är även dess antal komponenter, som är 4636, (19×244)… Vänligen notera att vilken representation som helst av Sura 1 kan ersätta [*] utan att det påverkar slutresultatet; de ger alla mångfalder av 19. Till exempel, består en kort representation av ”Nyckeln” av Suranumret (1), åtföljt av antalet verser (7), åtföljt av det totala antalet bokstäver i Sura 1 (139), åtföljt av det totala gematriska värdet av hela suran (10143). Det resulterande talet (1713910143) kan också representera [*].

1712[*][*]24[*][*][*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*]54[*][*][*][*]

KONFIRMATION AV FREDAGSBÖNERNA

[8] Eftersom Fredagsbönen består av två predikningar och två Rak’aas (totalt fortfarande 4 enheter), läser vi bara 15 ”Nycklar” på Fredag, jämfört med 17 de andra dagarna. Abdullah Arik upptäckte att om vi ersätter 17 med 15 i det långa talet i [7]och avlägsnar de två ”Nycklarna” från Middagsbönen, får vi fortfarande en multipel av 19. Det bekräftar Fredagsbönen, vid middagstid, med 2 ”Nycklar.” Det långa tal som visas nedan representerar Fredagens fem böner; det är en multipel av 19.

1512[*][*]24[*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*][*]54[*][*][*][*]

”NYCKELN” (Al-Fateha) MÅSTE RECITERAS PÅ ARABISKA

[9] Den första suran i Koranen är matematiskt sammansatt på ett sätt som utmanar och lämnar de största matematikerna på jorden helt svarslösa. Nu uppskattar vi det faktum, att när vi reciterar Sura 1, ”Nyckeln,” i våra Kontaktböner, händer något i universum, och vi etablerar kontakt med vår Skapare. Resultatet är perfekt lycka, nu och för evigt. Genom att kontakta vår Skapare 5 gånger om dagen, när vi och utvecklar vi våra själar i preparering för den Stora Dagen då vi möter Gud. Endast de som när sina själar kommer att kunna utstå och njuta av Allsmäktige Guds fysiska närvaro.

Alla underkastade, av alla nationaliteter, reciterar orden i ”Nyckeln” vilket Gud Själv skrev, och gav till oss för att etablera kontakt med Honom (2:37).

Edip Yuksels upptäckt bidrar med mer information om ”Nyckelns” storhet, och tillkännager tydligt att den måste reciteras på Arabiska.

När du reciterar ”Nyckeln” på Arabiska, möts dina läppar exakt 19 gånger.

Dina läppar möts där bokstäverna ”B” och”M” förekommer. Det finns 4 ”B” och 15 ”M”, och detta blir sammanlagt 19. Det gematriska värdet på de 4 ”B” är 4×2=8, och det gematriska värdet på de 15 ”M” är 15×40=600. Det totala gematriska värdet på de 4 ”B” och de 15 ”M” är 608, vilket är 19×32.

  Ord Bokstav Värde
1. Bism B 2
2. Bism M 40
3. Rahman M 40
4. Rahim M 40
5. Al-Hamdu M 40
6. Rub B 2
7. `Alamin M 40
8. Rahman M 40
9. Rahim M 40
10. Malik M 40
11. Yawm M 40
12. Na’budu B 2
13. Mustaqim M 40
14. Mustaqim M 40
15. An`amta M 40
16. `Alayhim M 40
17. Maghdub M 40
18. Maghdub B 2
19. `Alayhim M 40
    Totalt: 608 (19×32)

KONFIRMATION PÅ DE 5 DAGLIGA BÖNERNA,
ANTAL BUGNINGAR (Ruku’), PROSTRERINGAR (Sujood),
och TASHAHHUD

[10] En av de vanliga utmaningarna är: ”Om Koranen är komplett och detaljerad (som det står i 6:19, 38 & 114), var är då detaljerna för Kontaktbönerna (Salat)?” Dessa människor ställer denna fråga, för att de inte är medvetna om att Koranen informerar oss om att Kontaktbönerna kom från Abraham (21:73 & 22:78). Om vi skriver ner numren på bönerna med deras bugningar, prostreringar och Tashahhuds, får vi:

1 1 2 2 4 1 2 4 4 8 2 3 4 4 8 2 4 3 3 6 2 5 4 4 8 2

Detta långa tal består av suran som vi reciterar i de 5 bönerna (1) åtföljt av numret på den första bönen (1), sedan antalet ”Nycklar” som vi reciterar i denna bön (2), sedan antalet bugningar (Ruku’) (2), sedan antalet prostreringar (4), sedan antalet Tashahhuds (i den sittande ställningen) (1), sedan numret på den andra bönen (2), sedan antalet ”Nycklar” som vi reciterar i den andra bönen (4), sedan antalet bugningar (Ruku’) i denna bön (4), sedan antalet prostreringar (8), sedan antalet Tashahhuds (2), sedan numret på den tredje bönen (3), och så vidare till den sista bönen. Detta långa tal är en multipel av 19, och bekräftar de minsta detaljerna av bönerna, även antalet Ruku’, Sujood, och Tashahhud.

Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat)

Zakat måste ges bort på ”skördedagen” (6:141). Varje gång vi mottager ”nettoinkomst,” måste vi lägga 2.5% åt sidan, och ge det till de specificerade mottagarna – föräldrarna, släktingar, föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen, i denna ordning (2:215). Den oerhört stora vikten av Zakat reflekteras i GUDs lag: ”Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat” (7:156).

Zakat måste omsorgsfullt beräknas och ges bort regelbundet, så fort vi får någon inkomst. Statliga skatter skall dras av, men inte andra utgifter såsom skulder, inteckningar, och andra levnadskostnader. Om man inte känner behövande människor, kan man ge Zakat till en moské eller till en välgörenhetsorganisation med enda syfte att hjälpa fattiga människor. Välgörenhet som ges till moskéer och sjukhus eller organisationer kan inte ses som Zakat.

Fasta

Alla detaljer för fastan ges i 2:183-187.

Vallfärd (Hajj) och ’Umrah

En gång i livet, har Hajj och ’Umrah förordnats för de som har råd med det. Vallfärden firar minnet av Abrahams exemplariska underkastelse till Gud (Appendix 9), och måste iakttagas under de fyra Heliga Månaderna – Zul-Hijjah, Muharram, Safar, & Rabi’I (12:e, 1:a, 2:a, 3:e månaderna) (2:197; 9:2, 36). ’Umrah kan iakttagas när som helst. Som andra plikter i Islam, har Hajj förvanskats. De flesta Muslimer iakttager Hajj under endast ett par dagar i Zul-Hijjah, och de anser att Rajab, Zul-Qi’dah, Zul-Hijjah, och Muharram (7:e, 11:e, 12:e, 1:a månaderna) är de Heliga Månaderna. Detta är en förvanskning som starkt fördöms (9:37).

Vallfärden börjar med ett bad eller en dusch, som åtföljs av ett tillstånd av helighet som kallas ”Ihraam,” där den manliga pilgrimmen bär sömlösa tyglakan, och kvinnan bär en anspråkslös klädsel (2:196). Under hela Hajj avstår pilgrimmen från sexuellt samlag, fåfängor som att raka sig och klippa håret, argumentera, dåligt uppförande, och dåligt språk (2:97). Renlighet, bad, och regelbundna hygieniska vanor uppmuntras. Vid ankomst till den Heliga Moskén i Mekka, går pilgrimmen runt Ka’bahn sju gånger, i glorifiering och prisning av Gud (2:125, 22:26-29). Den vanliga formuleringen är: ”Labbayka Allaahumma Labbayk” (Min Herre, jag har besvarat Dig). ”Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk” (Jag har besvarat Dig, och tillkännager att det inte finns någon annan gud vid sidan av Dig: jag har besvarat Dig). Nästa steg är att gå den halvmilslånga (engelska mil) sträckan mellan kullarna Safa och Marwah sju gånger, och stundvis småspringa (2:158). Detta fullbordar ’Umrah delen av vallfärden.

Sedan går pilgrimmen till ’Arafat för att spendera en dag i dyrkan, meditation, och glorifiering av Gud, från gryningen till solnedgången (2:198). Efter solnedgången går pilgrimmen till Muzdalifah, där nattbönen iakttagas, och 21 småstenar plockas upp för den symboliska steningen av Satan vid Mina. Från Muzdalifah går pilgrimmen till Mina, och spenderar två eller tre dagar där (2:203). Första morgonen i Mina erbjuder pilgrimmen ett djuroffer för att förse de fattiga med mat, och för att fira minnet av GUDs ingrepp för att rädda Ismael och Abraham från Satans trick (37:107, Appendix 9). Steningscermonierna symboliserar förkastningen av Satans polyteism, och görs genom att kasta sju stenar vid var och en av de tre stationerna, samtidigt som man prisar Gud (15:34). Pilgrimmen återvänder därefter till Mekka, och går sju varv runt Ka’bah i avsked.

Olyckligtvis gör de flesta av dagens Muslimska pilgrimer det till sed att besöka profeten Muhammeds grav, där de begår de mest uppenbara handlingar av idoldyrkan, och tillintetgör på så sätt sina Hajj. Koranen talar hela tiden om ”Den Heliga Moskén,” medan dagens Muslimer talar om ”De Två Heliga Moskéerna!” I en påfallande handling av idoldyrkan, har Muslimerna satt upp Muhammeds grav som en till ”Helig moské!” Detta är en hädisk kränkning av Koranen, och ironiskt nog kränker det till och med Hadith. Den Hadith som beskrivs nedan, illustrerar denna märkliga ironi:

Översättning av detta falska påstående: ”Gud har förbannat Judarna och de Kristna för att de gjort sina profeters gravar till moskéer.”
(Bukhari, Nawawi Edition, Vol.6, Sidan 14).

Fysiska Fördelar

Utöver sina ovärderliga spirituella fördelar, finns det en mängd fysiska, ekonomiska, och hälsofördelar med att iakttaga kontaktbönerna (Salat), obligatoriska välgörenheten (Zakat), fastan under månaden Ramadan, och Hajj.

Att iakttaga Gryningsbönen avbryter långa perioder av orörlighet under sömn; detta har nu visat sig motarbeta ledgångsreumatism. Att stiga upp tidigt på morgonen hjälper dessutom mot depression och andra psykologiska problem. Prostreringspositionen som repeteras under kontaktbönerna, vidgar blodkärlen i våra hjärnor så att de rymmer mer blod, och detta förhindrar huvudvärk. De ständiga böjningarna av rygg och leder är en hälsosam rörelse. Allt detta är vetenskapligt bevisat.

Tvagningen som krävs före kontaktbönerna uppmuntrar oss till att använda toaletten oftare. Denna vana skyddar oss från vanlig och förödande cancer, grovtarmscancer. Skadliga kemikalier utsöndras i den urinala och fekala substansen. Om dessa utsöndringar hålls kvar i grovtarmen under långa perioder, absorberas de skadliga kemikalierna åter in i kroppen, och förorsakar cancer.

Fastan under månaden Ramadan återställer våra expanderade magar till deras normala storlekar, sänker våra blodtryck genom temporär uttorkning, frigör kroppen från skadliga toxiner, ger våra njurar en välbehövlig vila, och minskar vår vikt genom att ta bort överflödigt och skadligt fett.

Välgörenheten Zakat och vallfärden Hajj har långsiktiga ekonomiska och sociala förmåner.