Ordlista

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Ordlista


‘Aad Irums rebelliska folk. Samhälle som Hood skickades till.

‘Alem Religiöst lärd person. Vetenskapsman. Kunnig person.I plural heter det ‘Ulama.

Al-Hamdu Lillah Prisad vare Gud. Allah Gud, Guden, Den enda Guden.

Allahu Akbar Gud är Stor.

Allat Idol av det idoliserande Arabien Före Muhammads tid; påstods vara “Guds dotter!”

Arafat Kulle nära Mekka där pilgrimmerna spenderar en dag i åminnelse av Gud under vallfärden Hajj eller Umrah.

Ansaar Hjälparna eller de allierade. Innevånare av Medina som var de första att acceptera Islam. De erbjöd sig att hjälpa immigranterna som flydde från Mekka (se Muhajireen).

Ayah Tecken. Mirakel. Vers.

Ayaat Plural av Ayah.

Ayyoub Job, en Guds budbärare.

Azan Utropet till Salat bönen.

Badr Namnet på en plats nära Mekka. Det första slaget mellan Muhammads anhängare och idoldyrkarna.

Basmalah Första versen. Den mening som står först i varje sura, förutom i Sura 9.

Bismillah I Guds namn.

E.H. Efter Hijrah (se Hijrah)

F.H. Före Hijrah (se Hijrah)

Gabriel Ängel som ansvarar för att bära Guds budskap och uppenbarelser till planeten Jorden.

Gematri De numeriska värdena på bokstäverna i alfabetet innan siffrorna uppfanns.

Hadith Berättelser och yttranden som falskt tillskrivits Muhammed. Dök upp 250 år efter Muhammeds död.45:6 förbjuder troende att upprätthålla någon Hadith vid sidan av Koranen.

Hajj Vallfärd till Mekka under de Heliga Månaderna (se Heliga Månader).

Halal Lagligt; tillåtet.

Haraam Olagligt; förbjudet.

Haram Helig.”Al-Masjid Al-Haram” är den Heliga Moskén i Mekka.

Hawwa Eva.

Heliga Månader 12:e, 1:a, 2:a, och 3:e månaderna av den Islamiska Kalendern. Månader under vilka Muslimerna iakttager Hajj.

Heliga Moskén Al-Masjid Al-Haraam. Den stora moskén i Mekka där Ka’bah ligger.

Hijrah Muhammads immigration från Mekka till Medina. Den Islamiska Tideräkningen började det året.

Hijrah Kalender Månkalender. Namn och nummer på månaderna är:

1. Muharram.

2. Safar

3. Rabi’ I.

4. Rabi’ II.

5. Jumada I.

6. Jumada II.

7. Rajab.

8. Sha’ban.

9. Ramadan.

10. Shawwal.

11. Zul Qi’dah.

12. Zul Hijjah.

Hood En Guds Budbärare. Utsänd till ‘Aad.

Hunayn Slaget vid Hunain; en plats

Iblis Satan.

Imam Religiös ledare. Ledare.

In Shaa Allah Om Gud vill.

Injeel Evangeliet. Jesus skrift.

Irum Stad där ‘Aads folk levde, och till vilken Hood skickades.

Islam Underkastelse och hängivelse till endast Gud. Den enda religionen godkänd av Gud (3:19).

Israa’ 27:e natten i Ramadan, 13 F.H. Muhammeds nattfärd till den högsta Himlen där Koranen placerades i hans själ. Se “Ödets Natt.”

Jannah Paradis. Himlen.

Jahannaum Gehenna; Helvetet

Jinner Satans avkomlingar. Osynliga, ständiga följeslagare till varje människa från födseln till döden. När den befrias då människan dör, blir de Jinner.

Jum’ah Fredag. Församlingens Fredagsbön. Obligatoriskt för alla Muslimska män och kvinnor varje Fredag middagstid.

Ka’bah En byggnad i form av en kub. Den kubformade helgedomen byggd av Abraham i Mekka. Riktningen mot vilken Muslimer vänder sig mot under sina kontakt böner (Salat).

Kaafer Icke troende. Hedning. Ateist.

Kitab Bok. Skrift.

La Elaha Ella Allah Islams bekännelse: “Det finns ingen annan gud än Gud.” Första Budordet i alla skrifter.

Laylat Al-Qadr (se Ödets natt).

Maa Shaa Allah Detta är Guds vilja.

Manaat Idol av idoliserande Arabien före Muhammed, påstods vara “Guds dotter.”

Midyan Forntida samhälle norr om Sinai. Shu’aibs samhälle.

Mu’azzin Den som sjunger Azan. Utropare till Salat bönen. Utropare.

Muhajireen Plural av Muhajir; immigranter som flydde från Mekka till Medina på grund av förföljelse.

Mullas Religiösa lärare.

Mu’men Troende som blivit fri alla tvivel; högre rang än “Muslim.”

Munafeq Hycklare.

Mushrik Idoldyrkare. Någon som idoliserar (se Shirk).

Muslim Den som bestämt sig för att underkasta sig Gud och att upprätthålla Hans budord, men kan fortfarande ha tvivel.

Nabi Profet; en Guds budbärare som levererar ny skrift. Muhammed var den sista Nabi, för han levererade den sista skriften.

Ödets Natt Ödets Natt eller Laylat Al-Qadr. 27:e natten i Ramadan, 13 F.H. Natten under vilken Koranen uppenbarades. Muhammed togs till den högsta Himlen för att mottaga Koranen.

Qaaroon Rik slavdrivare. En Hebreisk förrädare som tjänade Farao genom att förslava sitt eget folk.

Qiblah Riktning Muslimer vänder sig mot under sina kontakt böner (Salat).

Rak’ah En enhet av kontaktbönen (Salat)

Rasoul Budbärare av Gud, eller profet, som levererar eller inte levererar en ny skrift (se Nabi). Varje Nabi var en Rasoul, men alla Rasoul är inte Nabi. Se definitioner i 3:81.

Saaleh En Guds budbärare.

Salam Hälsning

Salamun’Alaikum Frid vare med dig; hälsning

Salat Dagliga kontaktböner – grynings- middags- eftermiddags- solnedgångs- & nattbönen.

Seyam Fasta; vanligtvis under månaden Ramadan. Att avstå från mat, dryck, och sex från gryningen till solnedgången. Även löften om tystnad.

Shaikh Gammal man, eller religiös lärare, eller ledaren av stammen.

Shirk Idolisering. Idoldyrkan. Att associera något annan namn med Guds namn. Att tro att skapelser kan ha någon som helst makt att gynna eller skada.

Subhan Allah Prisad vare Gud.

Subhanahu Wa Ta’aala Prisad vare den Högste.

Sunna Seder som falskt tillskrivits profeten Muhammed; praktiseras av de som idolserar Muhammed mot hans vilja. I Koranen förbjuder Gud all Sunna, förutom Hans Sunna.

Shu’aib av Midyan. En Guds budbärare.

Sura Kapitel i Koranen.

Talut Saul.

Tayammum Torr, vattenfri, tvagning.

Thamoud Rebelliska människor hos Saaleh.

Uhuh Berg nära Medina. Slaget vid.

Ulama Religiösa lärda; plural av “´Alem.”

Umrah Vallfärd till Mekka när som helst på året, inklusive de Heliga Månaderna (se Hajj & Heliga Månader).

Uzzah Idol av idoliserande Arabien före Muhammed; påstods vara “Guds dotter.”

Wudu’ Tvagning.

Yahya Johannes

Yathrib Forntida namn på Medina.

Yousuf Josef

Zakat Obligatorisk välgörenhet; 2.5% av nettoinkomsten måste ges bort då man får sådan inkomst till behövande människor enligt ett specifikt fördelningssystem.

Zul Qarnain Den med två horn. En Guds budbärare som hjälpte till med att fängsla Gog & Magog. Med största sannolikhet var detta Buddha.