Sura 31: Luqman (Luqman)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.*

*31:1 Se Appendix 1 
för den viktiga rollen av dessa initialer.

2. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna bok av visdom.

3. En ledstjärna och en nåd för de rättfärdiga.

4. Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och vad gäller Livet Efter Detta är de fullständigt övertygade.

5. De följer vägledningen från sin Herre och de är vinnarna.

6. Bland människorna finns de som upprätthåller grundlösa Hadith och således avleder andra från GUDs väg utan kunskap och tar den inte på allvar. Dessa har ådragit sig ett skamfullt straff.

7. Och när våra uppenbarelser reciteras för en av dem, vänder han sig bort som om han aldrig hört dem, som om hans öron vore döva. Lova honom ett smärtsamt straff.

8. Utan tvivel, har de som tror och för ett rättfärdigt liv förtjänat lycksalighetens trädgårdar.

9. De vistas däri för evigt. Det är GUDs sanningsenliga löfte. Han är den Allsmäktige, Visast.

10. Han skapade himlarna utan pelare som ni kan se. Han placerade stabilisatorer (berg) på jorden, så att den inte faller samman med er och Han spred på den alla sorters varelser. Vi sänder ner vatten från skyn, för att odla alla sorters vackra plantor.

11. Sådan är GUDs skapelse; visa mig vad idolerna ni satt upp bredvid Honom har skapat. De som överträder har verkligen gått vilse.

Luqmans Visdom

12. Vi har begåvat Luqman med visdom: ”Var tacksam mot GUD.” Den som är tacksam, är tacksam för sitt eget bästa. Vad gäller de som blir otacksamma, är GUD inte i behov av någonting, Prisvärd.

13. Minns att Luqman sa till sin son, när han upplyste honom, ”O min son, sätt inte upp några idoler vid sidan av GUD; idoldyrkan är en stor orättvisa.”*

*31:13 Hur skulle du känna om du tog hand om ett barn, 
gav honom den bästa utbildningen
och förberedde honom för livet, bara för att se honom tacka någon annan? Därför är idoldyrkan; orättvisa.
Det Andra Budordet

14. Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Hans mamma bar på honom och lasten blev tyngre och tyngre. Det tar två år (av intensiv vård) innan avvänjning. Ni ska vara tacksamma getemot Mig och era föräldrar. Till Mig är ert slutliga öde.

15. Om de försöker tvinga dig att sätta upp idoler vid sidan av Mig, så lyd dem ej. Men fortsätt att behandla dem älskvärt i denna världen. Ni ska endast följa vägen av de som underkastat sig Mig. Slutligen kommer ni allesammans att återvända till Mig och då kommer Jag att informera er om allting ni har gjort.

Luqmans Råd

16. ”O min son, du ska veta att till och med någonting så litet som ett senapsfrö, långt inne i en sten, vare sig i himlarna eller på jorden, kommer GUD att ta fram. GUD är Storslagen, Medveten.

17. ”O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska och förbli ihärdig trots motgångar. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.

18. ”Du ska inte behandla människorna arrogant, ej heller ska du färdas högfärdigt på jorden. GUD älskar inte de arroganta som skryter.

19. ”Gå ödmjukt och sänk din röst – den fulaste rösten är åsnans röst.”

20. Ser ni inte att GUD har satt allting i himlarna och på jorden i er tjänst och öst er med Sina välsignelser uppenbara och dolda? Ändå argumenterar vissa människor om GUD utan kunskap, utan vägledning och utan den upplysande skriften.

Att Blint Följa Föräldrarna: En Vanlig Tragedi

21. När de blir tillsagda, ”Följ dessa uppenbarelser från GUD,” säger de, ”Nej, vi följer endast det vi såg våra föräldrar göra.” Tänk om djävulen leder dem till Helvetets plåga?

Det Starkaste Bandet

22. De som helt och hållet underkastar sig GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, har fattat tag i det starkaste bandet. För GUD kontrollerar alla ting.

23. Vad gäller de som inte tror, bli inte ledsna över deras otro. Till oss kommer de slutligen att återvända, sedan kommer vi att informera dem om allting de hade gjort. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

24. Vi låter dem njuta temporärt och överlämnar dem sedan till ett svårt straff.

De Tror på Gud

25. Om man frågar dem, ”Vem skapade himlarna och jorden,” kommer de att säga, ”GUD.” Säg, ”Prisad vare GUD.” Dock, är de flesta av dem omedvetna.

26. Allting i himlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Rikast, Mest Prisvärd.

Vi Behöver Inga Andra Ord än Dessa

27. Om alla träd på jorden gjordes till pennor och haven tillhandahöll bläcket, utökat med sju hav till, skulle GUDs ord inte ta slut. GUD är Allsmäktig, Visast.

28. Skapelsen och återuppståndelsen av er alla, är detsamma som det av en person. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.

ENDAST Gud är Värdig att Dyrkas

29. Inser ni inte att GUD smälter samman natten med dagen och dagen med natten och att Han satt solen och månen i er tjänst, var och en löpande i sin bana under en bestämd livstid och att GUD är fullt Medveten om allt ni gör?

30. Detta bevisar att GUD är sanningen, medan alla idoler de sätter upp vid sidan av Honom är lögn och att GUD är den Högste, den Störste.

31. Ser ni inte att skeppen far på havet, bärandes på GUDs gåvor, för att visa er en del av Sina bevis? Detta borde verkligen vara bevis nog för alla som är ihärdiga, tacksamma.

32. När våldsamma vågor omger dem, ber de till GUD och ägnar sina böner uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar dem till land, återgår en del av dem. Ingen förkastar våra uppenbarelser förutom de som är bedragare, otacksamma.

33. O människor, ni ska vörda er Herre och frukta en dag då en far inte kan hjälpa sitt barn, ej heller kan ett barn hjälpa sin far. Utan tvivel, är GUDs löfte sant. Distraheras därför inte av detta livet; distraheras inte från GUD av rena illusioner.

Saker Vi Kan och Inte Kan Veta*

34. Hos GUD finns kunskapen beträffande Timmen (världens ände).* Han är Den som sänder ner regnet och Han vet vad skötet innehåller. Ingen själ vet vad som kommer att hända den i morgon och ingen vet i vilket land han eller hon kommer att dö. GUD är Allvetande, Medveten.

*31:34 Gud uppenbarar Sin kunskap när Han vill. 
Vi lär oss genom denna vers att vi kan förutse regn
och ett barns kön. 
Men vi kan aldrig känna till tiden eller platsen för döden.
Enligt 72:27 har Gud uppenbarat världens ände 
genom Sin Budbärare av Förbundet. 
Se 15:87, 20:15 och 
Appendix 25 för alla detaljer.

 

Läs sura 32