Sura 63: Hycklarna (Al-Munaafeqoon)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När hycklarna kommer till dig säger de, ”Vi vittnar om att du är GUDs budbärare.”*GUD vet att du är Hans budbärare och GUD vittnar om att hycklarna är lögnare.

*63:1 Den "första pelaren i Islam," som fastställs i 3:18, är att vittna om att Gud är den ende guden. 
Men de korrupta "Muslimska" lärda lägger till 
"Muhammed är Guds budbärare" och detta kränker 
ett antal budord (se 2:285). Vers 63:1 är det enda stället i Koranen där ett sådant uttalande görs. Endast hycklarna yttrar något sådant.

2. Under skenet av deras synbara tro, avleder de människor från GUDs väg. Verkligen miserabelt är det de gör.

3. Det är för att de trodde och sedan inte trodde. Därför är deras sinnen blockerade, de förstår inte.

De är Lättstötta

4. När ni ser dem kanske ni imponeras av deras utseende. Och när de talar kanske ni lyssnar på deras vältalighet. De är som stående stockar. De tror att alla tilltal är riktade emot dem. Dessa är de verkliga fienderna; akta er för dem. GUD fördömer dem; de har avvikit.

5. När de uppmanas, ”Kom, låt GUDs budbärare be om er förlåtelse,” vänder de hånfullt på sina huvuden, och ni ser dem avleda andra och agera arrogant.

Myten om Medling Förstörd*

6. Det är sak samma för dem, vare sig du ber om deras förlåtelse, eller inte ber om deras förlåtelse; GUD kommer inte att förlåta dem. För GUD vägleder inte de onda människorna.

*63:6 Miljoner människor idoldyrkar sina profeter på grund av denna myt (Appendix 8).

7. Det är dessa som säger, ”Ge inga pengar till de som följer GUDs budbärare, så kanske de överger honom!” GUD äger dock himlarnas och jordens skatter, men hycklarna förstår inte.

8. De säger, ”Om vi återvänder till staden, kommer de mäktiga däri att vräka de svaga (och vi kommer att trakasseras).” (De borde veta att) all dignitet tillhör GUD och Hans budbärare och de som tror. Hycklarna vet emellertid inte det.

9. O ni som tror, distraheras inte av era pengar och era barn från att minnas GUD. De som gör det är förlorarna.

10. Ni ska ge av våra gåvor till er innan döden kommer till er och ni säger, ”Min Herre, om Du bara kunde fördröja detta ett litet tag! Då skulle jag vara barmhärtig och förena mig med de rättfärdiga!”

11. GUD skjuter aldrig upp den utnämnda tiden för döden för någon själ. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

 

Läs sura 64