Sura 3: Amramiterna (Ali’-Imran)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. A.L.M.*

2. GUD; det finns ingen annan gud än Honom; den Levande, den Evige.

3. Han sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt, bekräftande alla tidigare skrifter och Han sände ner Toran och Evangeliet,

*3:1 Se Fotnot 2:1 och Appendix Ett.

4. innan dess för att vägleda människorna och Han sände ner lagboken. De som inte tror på GUDs uppenbarelser ådrar sig ett plågsamt straff. GUD är Allsmäktig, Hämnare.

5. Ingenting är dolt från GUD, vare sig på jorden eller i himlen.

6. Han är Den som formar er i livmodern som Han vill. Det finns ingen annan gud än Honom; den Allsmäktige, Visast.

7. Han sände ner denna skrift till er med okomplicerade verser, vilka utgör det väsentliga i skriften, liksom mångtydiga och allegoriska verser. De som hyser tvivel i sina hjärtan, kommer att ägna sig åt de mångtydiga verserna för att skapa förvirring och för att få fram en viss mening. Ingen känner till dess mening förutom GUD och de som är väl grundade i kunskap. De säger, ”Vi tror på detta allt det här kommer från vår Herre.” Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.

8. ”Vår Herre, låt inte våra hjärtan tveka nu när Du har väglett oss. Ös Din nåd över oss; Du är Beviljaren.

9. ”Vår Herre, Du kommer säkerligen att sammankalla människorna på en oundviklig dag. GUD bryter aldrig ett löfte.”

10. De som inte tror kommer aldrig att hjälpas av sina pengar eller sina barn mot GUD. De kommer vara bränsle för Helvetet.

11. Liksom Faraos folk och människorna innan dem, förkastade de våra uppenbarelser och följaktligen straffades de av GUD för sina synder. GUD är sträng med att genomföra straff.

12. Säg till de som inte tror, ”Ni kommer att besegras och därefter sammanföras i Helvetet; vilken miserabel boning!”

De Som Tror: De Slutliga Segrarna

13. Ett exempel har satts för er genom de två arméerna som drabbade samman – en armé slogs för GUDs sak och den andra trodde inte. De såg med sina egna ögon att de var dubbelt så många. GUD bestyrker vem Han vill med Sin seger. Detta borde vara en försäkran för de som kan se.

Olika Prioriteringar

14. Smyckat för människorna är världsliga nöjen såsom kvinnor, att få barn, högar på högar av guld och silver, tränade hästar, boskap och skördar. Det är materia tillhörande denna världen. En mycket bättre boning har reserverats hos GUD.

15. Säg, ”Låt mig informera er om något mycket bättre för er; för de som för ett rättfärdigt liv, trädgårdar med flytande bäckar, rena makar och glädje över GUDs välsignelser, reserverat hos deras Herre.” GUD Ser dem som dyrkar Honom.

16. De säger, ”Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss våra synder, och skona oss från helveteseldens plåga.”

17. De är ihärdiga, sanningsenliga, underkastade, barmhärtiga och mediterar vid gryningen.

Det Viktigaste Budordet*

18. GUD vittnar om att det inte finns någon annan gud än Honom, det gör även änglarna och de som har kunskap. Sanningsenligt och riktigt, Han är den absoluta guden; det finns ingen annan gud än Honom, den Allsmäktige, Visast.

*3:18 Den trosbekännelse (Shahaadah) som Gud har 
fastställt är: "Det finns ingen annan gud än Gud," på Arabiska, "La Elaaha Ella Allah" 
(se även 37:35, 47:19). De korrumperade Muslimerna insisterar på att lägga till ytterligare en "Shahaadah", som meddelar att Muhammed är Guds budbärare. Detta är enligt definition "Shirk" (idoldyrkan) och en uppenbar trots mot Gud och Hans budbärare. 
För övrigt kränker det de viktiga budorden i 2:136, 2:285, 3:84 & 4:150152 som förbjuder all särskiljning bland Guds budbärare. Genom att säga att "Muhammed är en Guds budbärare" och sedan inte göra samma tillkännagivande för andra 
budbärare som Abraham, Moses, Jesus, Saleh och Jonas, begås en särskiljning och ett viktigt budord kränks.
Underkastelse: Den Enda Religionen

19. Den enda religionen godkänd av GUD är ”Underkastelse.” Ironiskt nog är det de som fått skriften som ifrågasätter detta faktum, trots den kunskapen de fått, på grund av avundsjuka. Sådana förkastare av GUDs uppenbarelser, är GUD ytterst sträng med att döma.

20. Om de argumenterar med dig så säg, ”Jag har helt enkelt underkastat mig GUD; Jag och de som följer mig.” Du ska säga till de som fått skriften, även till de som inte fått den, ”Tänker ni underkasta er?” Om de underkastar sig har de blivit vägledda, men om de vänder sig bort, är din enda uppgift att leverera detta budskap. GUD Ser alla människor.

21. De som förkastat GUDs uppenbarelser, som orättmätigt dödat profeterna och de bland människorna som förespråkade rättvisa, lova dem ett plågsamt straff.

22. Deras verk har tillintetgjorts, både i detta livet och i Livet Efter Detta och de kommer inte att ha någon som hjälper dem.

23. Har ni lagt märke till de som fick en del av skriften och hur de inbjuds att upprätthålla denna skrift från GUD och tillämpa den i sina egna liv och hur vissa av dem sedan vänder sig bort i motvilja?

24. Det är för att de sa, ”Helveteselden kommer inte att beröra oss, förutom några få dagar.” Följaktligen blev de vilseledda i sin religion, av sina egna påhitt.

25. Hur kommer det att vara för dem när vi sammankallar dem på den där oundvikliga dagen? Varje själ kommer att betalas för allt den förvärvat, utan minsta orättvisa.

Guds Egenskaper

26. Säg, Vår gud; besittare av all auktoritet. Du ger makt till vem Du vill, Du avlägsnar makt från vem Du vill. Du ger värdighet till vem Du vill och överlämnar vem Du vill till förnedring. Alla gåvor är i Din hand. Du är Allsmäktig.

27. ”Du smälter samman natten med dagen och dagen med natten. Du skapar det levande från det döda och det döda från det levande, Du ger till vem Du vill, utan gränser.”

Ni Ska Välja Era Vänner Noggrant

28. De troende förenar sig aldrig med de icke troende i stället för de troende. De som gör det förvisas från GUD. Hit räknas inte de som tvingas göra det för att undvika förföljelse. GUD gör er aktsamma på att ni ska vörda endast Honom. Till GUD kommer ni slutligen att återvända.

29. Säg, ”Vare sig ni döljer er innersta tanke eller tillkännager den, är GUD fullt medveten om den.” Han är fullt medveten om allting i himlarna och på jorden. GUD är Allsmäktig.

30. Den dagen kommer, då varje själ kommer att se alla goda gärningar den gjort läggas fram. Vad gäller de onda gärningarna, kommer den önska att de togs långt, långt bort. GUD gör er aktsamma på att ni ska vörda endast Honom. GUD är Medlidsam gentemot människorna.

31. Proklamera: ”Om ni älskar GUD ska ni följa mig.” GUD kommer då att älska er och förlåta era synder. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

32. Proklamera: ”Ni ska lyda GUD och budbäraren.” Om de vänder sig bort, älskar inte GUD de icke troende.

Marias Födsel

33. GUD har valt ut Adam, Noak, Abrahams familj och Amrams familj (som budbärare) till människorna.

34. De tillhör samma släkt. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

35. Amrams fru sa, ”Min Herre, jag har fullständigt dedicerat (barnet) i min mage till Dig, så godtag det från mig. Du är Den Som Hör, Allvetande.”

36. När hon födde henne, sa hon, ”Min Herre, jag har fött en flicka” GUD var fullt medveten om vad hon bar på ”Det manliga är inte detsamma som det kvinnliga. Jag har gett henne namnet Maria och jag åkallar Ditt beskydd över henne och hennes avkomlingar, från den förkastade djävulen.”

37. Hennes Herre gav henne ett nådigt mottagande och en älskvärd uppfostran under Sakarias förmyndarskap. Varje gång som Sakarias gick in till hennes helgedom, fann han gåvor hos henne. Han brukade fråga, ”Maria, varifrån har du fått det här?” Hon brukade säga, ”Det kommer från GUD. GUD ger till vem Han vill, utan gränser.”

Johannes Födsel

38. Det var då som Sakaria bad sin Herre: ”Min Herre, ge mig ett sådant fint barn; Du är Den Som Hör alla böner.”

39. Änglarna talade till honom när han bad på sin heliga plats: ”GUD ger dig goda nyheter om Johannes; en som tror på GUDs ord, som är ärbar, moralisk, en rättfärdig profet.”

40. Han sa, ”Hur skulle jag kunna få en pojke när jag är så gammal och min fru steril?” Han sa, ”GUD gör vad Han vill.”

41. Han sa, ”Min Herre, ge mig ett tecken.” Han sa, ”Ditt tecken är att du inte kommer att tala till människorna på tre dagar, förutom genom signaler. Fira ofta minnet av din Herre; och meditera natt som dag.”

Maria och Jesus

42. Änglarna sa, ”O Maria, GUD har valt dig och renat dig. Av alla kvinnor har Han valt dig.

43. ”O Maria, du ska underkasta dig din Herre, prostrera och buga dig med de som bugar sig.”

44. Detta är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du var inte där när de drog sina lotter för att utse Marias förmyndare. Du var inte närvarande när de argumenterade med varandra.

45. Änglarna sa, ”O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är `Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta och en av dem som står Mig närmast.´

46. ”Han kommer att tala till människorna från krubban och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga.”

47. Hon sa, ”Min Herre, hur ska jag kunna få en son när ingen man har rört mig?” Han sa, ”GUD skapar således vad Han vill. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, ’Var’ och det är.

48. ”Han kommer att lära honom skriften, visdom, Toran och Evangeliet.”

49. Som budbärare till Israels Barn: ”Jag kommer till er med ett tecken från er Herre. Från lera skapar jag formen av en fågel för er, därefter blåser jag in i den och den förvandlas till en levande fågel med GUDs lov. Jag återställer de blindas syn, botar de spetälska och återupplivar de döda med GUDs lov. Jag kan tala om för er vad ni äter och vad ni förvarar i era hem. Det borde vara ett bevis för er, om ni är troende.

50. ”Jag bekräftar tidigare skrift – Toran – och jag upphäver vissa förbud som ålagts er. Jag kommer till er med tillräckliga bevis från er Herre. Därför ska ni iakttaga GUD och lyda mig.

51. ”GUD är min Herre och er Herre;* ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen.”

*3:51 Det är precis så Jesus citerats i hela Nya 
Testamentet. Jämför till exempel Johannes Evangelium 20:17, och boken "Jesus: Myths and Message" av Lisa Spray, Kap. 4 (Universal Unity, Fremont, California, 1992).

52. När Jesus kände deras otro sa han, ”Vilka av er stödjer mig i riktning mot GUD?” Lärjungarna sa, ”Vi följer GUD; vi tror på GUD och vittna om att vi är underkastade.

53. ”Vår Herre, vi har trott på det Du sänt ner och vi har följt budbäraren; räkna oss som vittnen.”

Jesus Död*

54. De konspirerade och smed planer, men det gjorde även GUD och GUD är bäst på att smida planer.

55. Följaktligen sa GUD, ”O Jesus, Jag tänker avsluta ditt liv, upphöja dig till Mig och befria dig från de icke troende. Jag kommer att upphöja de som följer dig över de som inte tror, till Återuppståndelsens Dag. Därefter kommer ni slutligen att återvända till Mig, allesamman, då Jag kommer att döma ibland er beträffande era tvister.

*3:54-55 Vi får veta att Jesus själ, den riktiga 
personen, upphöjdes, dvs., Jesus liv på jorden 
avslutades före arresteringen, tortyren och 
korsfästningen av hans tomma, själlösa, men fysiskt levande kropp (Se detaljerna 
i Appendix 22).

56. ”Vad gäller de som inte tror, kommer Jag att överlämna dem till ett smärtsamt straff i denna världen och i Livet Efter Detta. Det kommer inte att finnas någon som hjälper dem.”

57. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer Han att rikligt belöna dem. GUD älskar inte de orättvisa.

58. Detta är uppenbarelserna vi reciterar för dig, som ger ett budskap fullt av visdom.

Matematisk Bekräftelse*

59. Vad GUD beträffar, är exemplet på Jesus och Adam desamma; Han skapade honom av stoft och sa sedan till honom, ”Var,” så blev han.

*3:59 "Likheten" mellan skapelsen av Jesus och Adam bekräftas matematiskt; Jesus och Adam nämns i Koranen lika många gånger, 25 gånger var.
De Icke Troende Utmanas

60. Detta är sanningen från er Herre; ni ska inte hysa några tvivel.

61. Om någon argumenterar med dig trots kunskapen du fått, säg, ”Låt oss samla våra barn och era barn, våra kvinnor och era kvinnor, oss själva och er själva och låt oss sedan åkalla GUDs förbannelse över de som ljuger.”

62. Utan tvekan, detta är skildringen av sanningen. Det finns absolut ingen annan gud än GUD. GUD är utan tvivel den Allsmäktige, Visast.

63. Om de vänder sig bort är GUD fullt medveten om de som begår onda gärningar.

Inbjudan till Alla Som Tror

64. Säg, ”O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD.” Om de vänder sig bort så säg, ”Vittna om att vi är underkastade.”

65. O ni som följer skriften, varför argumenterar ni om Abraham när Toran och Evangeliet inte uppenbarades förrän efter honom? Förstår ni inte?

66. Ni har argumenterat om saker ni känt till; varför argumenterar ni om saker ni inte vet någonting om? GUD vet, medan ni inte vet.

67. Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var monoteist och underkastad. Han var aldrig en idoldyrkare.

68. Människorna mest förtjänta av Abraham var de som följde honom, denna profet och de som tror. GUD är Herre och Mästare för de som tror.

69. En del av dem som följer skriften vill vilseleda er, men de vilseleder endast sig själva utan att inse det.

70. O ni som följer skriften, varför avvisar ni dessa uppenbarelser från GUD, trots att ni vittnar (om att detta är sanningen)?

71. O ni som följer skriften, varför förenar ni sanningen med lögn och döljer sanningen, medvetet?

72. En del av dem som följer skriften säger, ”Tro på det som sänts ner till de troende vid dagens början och avvisa det vid dagens slut; kanske ändrar de sig en dag.

73. ”Och tro bara som de som följer er religion.” Säg, ”Den rätta vägledningen är GUDs vägledning.” Om de påstår sig ha samma vägledning eller argumenterar med er om er Herre, säg, ”All nåd är i GUDs hand; Han ger den till vem Han vill.” GUD är Frikostig, Allvetande.

74. Han specificerar sin nåd för vem Han vill, GUD besitter oändlig nåd.

Var Ärlig Mot Alla Människor

75. En del av de som följer skriften kan anförtros en hel del och kommer att återlämna det till er. Andra ibland dem kan inte anförtros en enda krona; de kommer inte att betala er om ni inte jagar på dem. Det är för att de säger, ”Vi behöver inte vara ärliga när vi har med hedningarna att göra!”* Således tillskriver de GUD lögner, medvetet.

*3:75 Innan Koranens matematiska kod upptäcktes, 
påstod en del lärda felaktigt att Muhammed var en obildad man, som inte skulle ha kunnat skriva en sådan storartad bok. De förstörde innebörden av ordet "Ummy," genom att hävda att det betydde "analfabet." Denna vers bevisar att "Ummiyyeen" betyder "hedningar" (Se även 62:2 & Appendix 28).

76. Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

77. Vad gäller de som byter ut GUDs förbund och sina förpliktelser för ett billigt pris, får de ingen del av Livet Efter Detta. GUD kommer varken tala till dem eller se på dem på Återuppståndelsens Dag, ej heller kommer Han att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

78. Bland dem finns de som vränger sina tungor för att härma skriften, så att ni ska tro att det är från skriften, när det inte är från skriften, de påstår att det kommer från GUD, när det inte kommer från GUD. På så sätt yttrar de och tillskriver GUD lögner medvetet.

79. Aldrig skulle en människa som GUD välsignat med skriften och profetskap säga till människorna, ”Ni ska idolisera mig vid sidan av GUD.” I stället (skulle han säga), ”Hänge er själva totalt till endast er Herre,” enligt skriften ni predikar och lärorna ni lär er.

80. Ej heller skulle han säga till er att idolisera änglarna och profeterna som härskare. Skulle han uppmana er att inte tro efter att ni har underkastat er?

Viktig Profetia Uppfylld: Guds Budbärare av Förbundet*

81. GUD slöt ett förbund med profeterna och sa, ”Jag kommer att ge er skriften och visdom. Därefter kommer en budbärare att komma för att bekräfta alla existerande skrifter. Ni ska tro på honom och stödja honom.” Han sa, ”Samtycker ni till detta och lovar ni att upprätthålla detta förbund?” De sa, ”Vi samtycker.” Han sa, ”Ni har således vittnat om det och Jag vittnar tillsammans med er.”

*3:81 Denna viktiga profetia har nu uppfyllts. 
Guds Budbärare av Förbundet som profeterats 
i denna vers och i Bibelns Malaki 3:121, 
Lukas 17:22-36 & Matteus 24:27, ska rena och 
förena Guds budskap levererade av Guds profeter. 
Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, etc., har kraftigt korrumperats. 
Det är Allsmäktige Guds vilja att rena och 
förena dem under fanan av att dyrka endast Honom. 
Överväldigande bevis har tillhandahållits av Gud som stöd för Hans Budbärare av Förbundet, 
vars namn obestridligt specificerats i Koranens 
matematiska kod som "Rashad Khalifa." 
Genom att exempelvis addera det gematriska värdet av "Rashad" (505) med värdet av "Khalifa" (725), 
plus versnumret (81), får man 1311, eller 19x69 
(se Appendix 2 för de detaljerade bevisen).
De Som Avvisar Guds Budbärare av Förbundet är Icke Troende

82. De som förkastar denna (Koraniska profetia) är de onda.

83. Söker de annat än GUDs religion, när allting i himlarna och på jorden underkastat sig Honom villigt och ovilligt och till Honom kommer de att återföras?

Gör Ingen Skillnad På Guds Budbärare

84. Säg, ”Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob och Patriarkerna och på det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade.”

Endast En Religion är Godkänd av Gud

85. Från den som antar något annat än underkastelse som sin religion, kommer ingenting att godtagas och i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.

86. Varför ska GUD vägleda människor som inte trott efter att ha varit troende, efter att ha sett att budbäraren är sann och efter att de fått säkra bevis*? GUD vägleder inte de onda.

*3:86 Verserna 3:82-90 informerar oss om att de som förkastar Guds Budbärare av Förbundet 
inte längre är underkastade (Muslimer) 
eftersom de inte längre tror på Koranen. 
Bevisen som nämns i 3:86 syftar på Koranens matematiska kod, som uppenbarades genom Guds Budbärare av Förbundet. Både 3:86 och 3:90 talar om "att inte tro efter att ha trott."

87. Dessa har ådragit sig fördömelse från GUD, änglarna och alla människor.

88. De vistas däri för evigt; straffet ändras aldrig för dem, ej heller kommer de benådas.

89. Hit hör inte de som ångrar sig därefter och omformar sig. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

När Ånger Inte Kan Accepteras

90. Vad gäller de som inte tror efter att ha varit troende och som därefter faller djupare ner i otro, kommer ångern inte att godtas; de tillhör de verkligt avvikande.

91. De som inte tror och dör som icke troende, en jord full av guld kommer inte godtas från någon av dem, även om en sådan lösen var möjlig. De har ådragit sig ett smärtsamt straff; de kommer inte ha några hjälpare.

92. Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger till välgörenhet från ägodelarna ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt medveten om.

Ni Ska Inte Förbjuda Det Som Är Lagligt

93. All mat brukade vara laglig för Israels barn, tills Israel påtvingade sig själva vissa förbud innan Toran sändes ner. Säg, ”Hämta Toran och läs den om ni talar sanning.”

94. De som hittar på falska förbud efter detta och tillskriver GUD dem, tillhör de verkligt onda.

95. Säg, ”GUD har förkunnat sanningen: Ni ska följa Abrahams religion monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare.”

96. Den viktigaste helgedomen som etablerats för människorna är den i Bekka:* en välsignad ledstjärna för alla människor.

*3:96 Detta är en M-initierad sura och denna märkliga stavning av "Mekka" som "Bekka" gör att förekomsten av "M" överensstämmer med Koranens matematiska kod. Den normala stavningen av "Mekka" skulle ha ökat antalet förekomster av "M" (Appendix Ett).

97. I den finns tydliga tecken: Abrahams plats. Den som går in i den ska beviljas trygg passage. Människorna är skyldiga GUD att iaktta Hajj till denna helgedom, när de har råd. Vad gäller de som inte tror, är GUD inte i behov av någon.

98. Säg, ”O ni som följer skriften, varför förkastar ni dessa uppenbarelser från GUD, när GUD ser allt ni gör?”

99. Säg, ”O ni som följer skriften, varför avvisar ni dem som vill tro från GUDs väg och strävar efter att förvanska den, trots att ni är vittnen?” GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.

100. O ni som tror, om ni lyder vissa av de som fått skriften, kommer de få er att åter igen bli icke troende efter att ni trott.

101. Hur kan ni tvivla, när dessa uppenbarelser från GUD har reciterats för er och Hans budbärare har kommit till er? Den som håller fast vid GUD kommer att vägledas på den rätta vägen.

102. O ni som tror, ni ska iakttaga GUD som Han bör iakttagas och dö inte förutom som Underkastade.

De Troende är Förenade

103. Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda. Minns GUDs välsignelser över er – ni brukade vara fiender och Han förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.

104. Låt det finnas en gemenskap ibland er som bjuder in till det som är bra, förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska. Dessa är vinnarna.

105. Var inte som de som skildes åt, som tvistade trots de tydliga bevis de fått. För dessa har ådragit sig ett fruktansvärt straff.

106. Den dagen kommer då vissa ansikten kommer att lysas upp (av glädje), medan andra kommer att mörkna (av bedrövelse). Vad gäller dem vars ansikten kommer att mörkna, kommer de att tillfrågas, ”Var det inte så att ni inte trodde efter att ni varit troende? Genomlid därför straffet för er otro.”

107. Vad gäller dem vars ansikten som kommer att lysas upp, kommer de att fröjdas i GUDs nåd; de vistas däri för evigt.

108. Detta är GUDs uppenbarelser; vi reciterar dem för dig, sanningsenligt. GUD önskar inga svårigheter för människorna.

109. Allting i himlarna och allting på jorden tillhör GUD, alla ting kontrolleras av GUD.

Den Bästa Gemenskapen

110. Ni är den bästa gemenskapen som någonsin upphöjts bland människorna: ni förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, ni tror på GUD. Om de som följde skriften skulle tro skulle det vara bättre för dem. En del av dem tror verkligen, men majoriteten av dem är onda.

111. De kan aldrig skada er mer än att förolämpa er. Om de slåss emot er, kommer de vända om och fly. De kan aldrig vinna.

112. De ska förödmjukas var gång ni möter dem, såvida de inte upprätthåller GUDs förbund, liksom sina fredsavtal med er. De har ådragit sig vrede från GUD, följaktligen har de överlämnats till skam. Detta på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser och dödade profeterna orättmätigt. Detta för att de inte lydde och överträdde.

Rättfärdiga Judar & Kristna

113. Alla är inte likadana; bland de som följer skriften finns de som är rättfärdiga. De reciterar GUDs uppenbarelser nätterna igenom och prostrerar.

114. De tror på GUD och på den Sista Dagen, de förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska och skyndar med att göra rättfärdiga verk. Dessa är de rättfärdiga.

115. Allt de gör av godo kommer att belönas. GUD är fullt medveten om de rättfärdiga.

116. De som inte trodde kan aldrig hjälpas av sina pengar eller sina barn mot GUD. De har gjort sig till föremål för Helvetet, i vilket de vistas för evigt.

117. Exemplet på deras prestationer i detta livet kan liknas vid en våldsam vind som hemsöker skörden tillhörande människor som kränkt sina själar, som utplånar den. GUD var aldrig orättvis emot dem; de kränkte sig själva.

Gynna Inte Hycklarna

118. O ni som tror, gynna inte utomstående som aldrig slutar önska att det ska gå illa för er; de vill till och med se er lida. Hat strömmar ur deras munnar och vad de gömmer i sina bröst är mycket värre. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för er om ni förstår.

119. Här hyser ni kärlek för dem trots att de inte älskar er och ni tror på hela skriften. När de möter er säger de, ”Vi tror,” men så fort de går sin väg biter de sina fingrar av vrede gentemot er. Säg, ”Dö i er vrede.” GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

120. När någonting bra händer er gör det ont i dem, när någonting dåligt händer er blir de glada. Om ni ihärdigt håller ut och bibehåller rättfärdighet, kommer deras planer aldrig att skada er. GUD är fullt medveten om allt de gör.

Slaget Vid Badr

121. Minns att du (Muhammed) var bland ditt folk, då du gav dig av för att anvisa de troende deras positioner i strid. GUD är Den Som Hör, Allvetande.

122. Två av era grupper misslyckades nästan, men GUD var deras Herre. På GUD ska de troende lita.

123. GUD har beviljat er seger vid Badr trots er svaghet. Därför ska ni iakttaga GUD, för att visa er tacksamhet.

Guds Änglar Hjälper De Som Tror

124. Du sa till de troende, ”Räcker det inte med att GUD bestyrker er med tre tusen änglar, nedsända?”

125. Sannerligen, om ni ihärdigt håller ut och bibehåller rättfärdighet och de plötsligt attackerar er därefter, kommer er Herre bestyrka er med fem tusen* änglar, väl tränade.

*3:124-125 Trettio olika nummer nämns i Koranen. 
Adderar man dem får man 162146, 19x8534. 
Detta överensstämmer med Koranens matematiska mirakel (Se Appendix Ett).

126. GUD informerar er på så sätt för att ge er goda nyheter och för att stärka era hjärtan. Seger kommer endast från GUD, den Allsmäktige, Visast.

127. På så sätt utplånar Han vissa av de som inte tror, eller neutraliserar dem; de slutar alltid som förlorare.

128. Det är inte er sak att avgöra; Han kanske räddar dem eller kanske straffar Han dem för deras överträdelser.

129. Allting i himlarna och på jorden tillhör GUD. Han förlåter vem Han vill och straffar vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Ocker Förbjuds*

130. O ni som tror, ni ska inte ta ränta som ökat om och om igen. Ni ska iakttaga GUD så att ni ska kunna lyckas.

*3:130 Ränta på pengar som satts in på bank och ränta som debiterats lån, är lagliga om de inte är omåttliga (5-15%). Banker investerar och deras vinster vidarebefordras till dem som satt in pengar. Eftersom alla parter är nöjda och ingen diskrimineras, är det fullkomligt lagligt att ta emot ränta från banken (se 2:275).

131. Ni ska frukta helveteselden som inväntar de icke troende.

132. Ni ska lyda GUD och budbäraren så att ni ska kunna uppnå nåd.

Egenskaper hos de Rättfärdiga

133. Ni ska ivrigt rusa mot förlåtelse från er Herre och ett Paradis vars vidd omfattar himlarna och jorden; det är vad som väntar de rättfärdiga,

134. som ger till välgörenhet under goda liksom dåliga tider. De förtrycker ilska och har överseende med människorna. GUD älskar de barmhärtiga.

135. Begår de en synd eller kränker sina själar minns de GUD och ber om förlåtelse för sina synder – och vem förlåter synder förutom GUD – och de håller inte fast vid synder, medvetet.

136. Deras belöning är förlåtelse från deras Herre, trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Vilken välsignad belöning för de som strävar!

Seger för de Rättfärdiga

137. Exempel från det förflutna har satts för er; färdas på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de icke troende.

138. Detta är ett budskap till människorna, en vägledning och upplysning för de rättfärdiga.

139. Ni ska inte vackla, ej heller ska ni sörja, för ni är de slutliga segrarna om ni är troende.

140. Om ni drabbas av svårigheter drabbas fienden också av samma svårigheter. Vi alternerar dagarna för seger och nederlag bland människorna. På så sätt urskiljer GUD de sant troende och välsignar vissa av er med martyrdöden. GUD tycker inte om orättvisa.

141. På så sätt stärker GUD de som tror och förödmjukar de icke troende.

Våra Anspråk Måste Testas

142. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att GUD urskiljer de bland er som strävar, utan att urskilja de som är ihärdiga?

143. Ni brukade längta efter döden innan ni behövde möta den. Nu har ni mött den, mitt framför era ögon.

144. Muhammed var inget annat än en budbärare precis som budbärarna före honom. Om han skulle dö eller dödas, skulle ni vända tillbaka? Den som vänder tillbaka skadar inte GUD det minsta. GUD belönar de som är tacksamma.

Dödens Tidpunkt är Förutbestämd

145. Ingen dör förutom med GUDs lov, på en förutbestämd tid. Den som söker denna världens fåfängor ger vi till därav och den som söker belöningarna i Livet Efter Detta välsignar vi däri. Vi belönar de som är tacksamma.

146. Många profeter hade gudfruktiga människor kämpa vid sin sida, utan att någonsin svikta under påtryckningar för GUDs sak, ej heller tvekade eller avskräcktes de. GUD älskar de ihärdiga.

147. De sa bara, ”Vår Herre, förlåt oss våra synder och våra överträdelser, stärk vårt fotfäste och ge oss seger över de icke troende.”

148. Följaktligen, gav GUD till dem av denna världens belöningar och de ännu bättre belöningarna i Livet Efter Detta. GUD älskar de som gör goda gärningar.

149. O ni som tror, lyder ni de som inte tror, kommer de att få er att ändra riktning, sedan slutar ni som förlorare.

150. Endast GUD är er Herre och Mästare, Han är den bäste hjälparen.

Gud Kontrollerar Era Fiender

151. Vi kommer att sätta skräck i hjärtat på de som inte tror, eftersom de upphöjer kraftlösa idoler vid sidan av GUD. Helvetet är deras öde; vilket miserabelt öde för de som överträder!

Slaget Vid Uhud

152. GUD har uppfyllt Sitt löfte till er, och ni besegrade dem med Hans lov. Men sedan tvekade ni, tvistade med varandra, och lydde inte efter att Han visat er (den seger) som ni längtat efter. Men därefter blev vissa av er distraherade av denna världens byten, medan andra helt riktigt bekymrade sig för Livet Efter Detta. Sedan avledde Han er från dem för att testa er. Han har haft överseende med er. GUD öser Sin nåd över de som tror.

153. Minns att ni rusade (efter alla byten) utan hänsyn till någon, trots att budbäraren ropade bakom er. Följaktligen ersatte Han en misär med en annan, så att ni inte skulle sörja över något ni gått miste om, eller plågas över någon nöd ni drabbats av. GUD är Medveten om allt ni gör.

Dödsögonblicket är Förutbestämt

154. Efter bakslaget sände Han fridfull slummer över er, som pacificerade vissa av er. Andra ibland er var själviskt bekymrade över sig själva. De hyste tankar om GUD som inte var sanna – samma tankar de hyst under okunnighetens dagar. Därför sa de, ”Kan vi påverka någonting?” Säg, ”Allting ligger i GUDs händer.” De dolde inom sig vad de inte visade dig. De sa, ”Om vi haft något med saken att göra, skulle ingen av oss ha dödats i denna strid.” Säg, ”Om ni stannat kvar i era hem, skulle de som förutbestämts att dö, krupit ner i sina dödsbäddar.” GUD testar er således för att avslöja era verkliga övertygelser, för att testa vad som finns i era hjärtan. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.

155. De bland er som vände tillbaka den dagen de två arméerna drabbade samman, har vilseletts av djävulen. Det reflekterar en del av de (onda) gärningar de begått. GUD har haft överseende med dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtig.

156. O ni som tror, var inte som de som inte trodde, som sa om sina släktingar som färdades eller mobiliserade för krig, ”Om de stannat kvar hos oss skulle de inte ha dött eller dödats.” GUD gör detta till en källa av sorg i deras hjärtan. GUD kontrollerar liv och död. GUD Ser allt ni gör.

157. Vare sig ni dödas eller dör för GUDs sak, är GUDs förlåtelse och nåd mycket bättre än allt de samlar på sig.

158. Vare sig ni dör eller dödas, kommer ni att sammankallas inför GUD.

Budbärarens Vänlighet

159. Det var nåd från GUD att du blev medlidsam gentemot dem. Om du varit hård och elakhjärtad skulle de ha övergivit dig. Ha därför överseende med dem, be om förlåtelse för dem, och rådfråga dem. När du väl fattat ett beslut, genomför din plan och lita på GUD. GUD älskar de som litar på Honom.*

*3:159 USAs valuta är den enda valutan 
som bär på frasen: "Vi litar på Gud." 
Det är ett faktum att den Amerikanska dollarn varit den starkaste valutan i världen, 
och det mått mot vilket alla andra valutor mäts.

160. Om GUD stödjer er kan ingen besegra er. Och om Han överger er, vem kan då ge er stöd? De troende ska lita på GUD.

Ingen Står Över Lagen

161. Profeten kan heller inte ta mer av krigets byten än vad han är berättigad till. Den som tar mer än sin rättmätiga del, kommer bli tvungen att stå till svars för det på Återuppståndelsens Dag. Det är då som varje själ betalas för allt den förvärvat, utan minsta orättvisa.

162. Är den som strävar efter GUDs behag densamma som den som ådrar sig vrede från GUD, och vars öde är Helvetet, den mest fruktansvärda boningen?

163. De har verkligen olika ranger hos GUD. GUD Ser allt de gör.

164. GUD har välsignat de troende genom att upphöja en budbärare från dem mitt ibland dem, för att recitera Hans uppenbarelser och för att lära dem skriften och visdom. Innan dess, hade de gått helt vilse.

165. Nu när ni drabbats av ett bakslag, trots att ni har vållat (er fiende) dubbelt så mycket lidande, sa ni, ”Varför hände detta oss?” Säg, ”Det är en konsekvens av era egna handlingar.” GUD är Allsmäktig.

166. Det som hände er, dagen då de två arméerna drabbade samman, var enligt GUDs vilja, för att urskilja de troende.

167. Och för att avslöja hycklarna som uppmanades, ”Kom och slåss för GUDs sak eller hjälp till.” De sa, ”Om vi visste hur man slåss, skulle vi ha gått samman med er.” De var närmare otro än tro. De sa med sina munnar vad som inte fanns i deras hjärtan. GUD vet vad de döljer.

168. När de stannade kvar, sa de om sitt folk, ”Om de hade gjort som vi sa, skulle de inte ha dödats.” Säg, ”Förhindra då er egen död, om ni talar sanning.”

De Rättfärdiga Dör I Själva Verket Inte*

169. Tro inte att de som dödas för GUDs sak är döda; de lever hos sin Herre och njuter av Hans gåvor.

*3:169 Vi lär oss från Koranen att de rättfärdiga 
i själva verket inte dör; de lämnar helt enkelt sina världsliga kroppar och kommer direkt till samma paradis som Adam och Eva en gång levde i (2:154, 8:24, 16:32, 22:58, 44:56, & 36:2627; se även Appendix 17).

170. De fröjdas i GUDs nåd och har goda nyheter till sina vänner som inte dog med dem, att de inte har någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.

171. De har goda nyheter om GUDs välsignelser och nåd, om att GUD aldrig försummar att belöna de troende.

172. För de som besvarar GUD och budbäraren trots den förföljelse de får utstå, upprätthåller sina goda gärningar och för ett rättfärdigt liv, en stor belöning.

173. När människorna säger till dem, ”Människor har mobiliserat emot er; ni borde frukta dem,” stärker det bara deras tro, och de säger, ”GUD räcker för oss; Han är den bäste Beskyddaren.”

174. De har förtjänat GUDs välsignelser och nåd. Ingen skada berör någonsin dem, för de har uppnått GUDs godkännande. GUD besitter oändlig nåd.

Rädsla: Djävulens Redskap

175. Djävulens system är att sätta rädsla i sina objekt. Frukta inte dem, utan frukta Mig i stället, om ni är troende.

176. Du ska inte bli ledsen över de som skyndar sig att inte tro. De skadar aldrig GUD det minsta. I stället har GUD önskat att de inte ska ha någon del av Livet Efter Detta. De har ådragit sig ett hemskt straff.

177. De som väljer otro i stället för tro skadar inte GUD det minsta; de har ådragit sig ett smärtsamt straff.

178. De icke troende ska inte tro att vi för dem bakom ljuset för deras eget bästa. Vi för dem bakom ljuset bara för att bekräfta deras syndfullhet. De har ådragit sig ett förödmjukande straff.

179. GUD tänker inte låta de troende vara, utan att urskilja det dåliga från det bra. Ej heller informerar GUD er om framtiden, men sådan kunskap ger GUD till vem Han vill bland Sina budbärare.* Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare. Om ni tror och för ett rättfärdigt liv får ni en stor belöning.

*3:179 Världens ände är ett exempel på framtida händelser som uppenbarats för Guds Budbärare av Förbundet. Se Fotnot 72:27.

180. Låt inte de som undanhåller och som samlar GUDs gåvor på hög tro att det är bra för dem; det är dåligt för dem. För de kommer att bära allt de samlat på sig runt sina halsar på Återuppståndelsens Dag. GUD är den som slutligen kommer att ärva himlarna och jorden. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.

Människor Fortsätter att Trotsa Gud

181. GUD har hört alla yttranden av de som sa, ”GUD är fattig, men vi är rika.” Vi kommer att skriva ner allt de sa, på samma sätt som vi skrev ner hur de orättmätigt dödade profeterna och vi kommer att säga, ”Genomlid Helvetets straff.

182. ”Detta är en konsekvens av era egna gärningar.” GUD är aldrig orättvis gentemot människorna.

183. Det var de som sa, ”GUD har slutit ett förbund med oss om att vi inte ska tro på någon budbärare såvida han inte framställer en offergåva som slukas av eld.” Säg, ”Budbärare före mig har kommit till er med tydliga bevis, inklusive det ni precis begärt. Varför dödade ni då dem, om ni är sanningsenliga?”

184. Avvisar de dig, har budbärare före dig avvisats, trots att de kom med bevis, Psaltaren och den upplysande skriften.

En Stor Triumf

185. Alla människor får uppleva döden, därefter får ni er belöning på Återuppståndelsens Dag. Den som med nöd och näppe slipper undan Helvetet har uppnått en stor triumf. Livet i den här världen är bara en illusion.

Det Oundvikliga Testet*

186. Ni kommer utan tvivel att testas genom era pengar och era liv, ni kommer att få höra massor av förolämpningar från dem som fått skriften och från idoldyrkarna. Om ni ihärdigt håller ut och för ett rättfärdigt liv, kommer det att bevisa styrkan av er tro.

*3:186 Efter att ha passerat inträdestesten, 
åtnjuter de som bevisligen dyrkar
ENDAST Gud ett perfekt liv nu och 
för evigt. Se 29:23, 10:62, och 24:55.

187. GUD slöt ett förbund med de som fått skriften: ”Ni ska upplysa människorna om den och aldrig dölja den.” Men de vände den ryggen och bytte ut den mot ett ringa pris. Vilket miserabelt byte.

188. De som skryter om sina gärningar och som vill prisas för något de egentligen inte gjort, ska inte tro att de kan slippa undan straffet. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.

189. Makten i himlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Allsmäktig.

De Som Har Intelligens

190. I himlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag, finns tecken för de intelligenta.

191. Stående, sittande, liggande på sidan, minns de GUD,* och reflekterar över himlarnas och jordens skapelse: ”Vår Herre, Du skapade inte allt detta förgäves. Prisad vare Du. Rädda oss från Helvetets straff.

*3:191 Din gud, är den eller det som upptar ditt sinne största delen av tiden. 
De sant troende är de som minns Gud mestadels av tiden. Se 23:8489 och Appendix 27.

192. ”Vår Herre, de Du överlämnar till Helvetet är de Du försakat. Sådana syndare har ingen som hjälper dem.

193. ”Vår Herre, vi har hört en uppmanare kalla till tro, förkunnande; ’Ni ska tro på er Herre,’ och vi har trott. Vår Herre, förlåt oss våra överträdelser, lindra våra synder och låt oss dö som rättfärdiga troende.

194. ”Vår Herre, ös över oss de välsignelser Du lovat oss genom Dina budbärare och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter aldrig ett löfte.”

Gud Besvarar

195. Deras Herre besvarade dem: ”Jag misslyckas aldrig belöna någon arbetare ibland er för det arbete ni gör, vare sig ni är manliga eller kvinnliga – ni är jämlika. Följaktligen, för de som immigrerar, som tvingas lämna sina hem, som förföljs på grund av Mig, som kämpar och dödas, kommer Jag att lindra deras synder och ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar.” Sådan är belöningen från GUD. GUD besitter den yttersta belöningen.

196. Du ska inte imponeras av den framgång som de icke troende verkar åtnjuta.

197. De njuter endast temporärt och hamnar sedan i Helvetet; vilket miserabelt öde!

198. Vad gäller de som iakttager sin Herre, har de förtjänat trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Sådan är boningen GUD har gett dem. Det som GUD har är mycket bättre för de rättfärdiga.

Rättfärdiga Judar och Kristna

199. Vissa av de som följer de tidigare skrifterna tror verkligen på GUD och på det som uppenbarats för dig och på det som uppenbarats före dig. De vördar GUD och byter aldrig ut GUDs uppenbarelser för ett ringa pris. Dessa kommer att få sin belöning från sin Herre. GUD är den mest effektive granskaren.

200. O ni som tror, ni ska vara ihärdiga, ni ska hålla ut, ni ska vara förenade, ni ska iaktta GUD, så att ni ska kunna lyckas.

 

Läs sura 4