Sura 34: Saba (Saba’)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Prisad vare GUD – som äger allting i himlarna och på jorden; all lovprisning tillhör Honom i Livet Efter Detta. Han är Den Visaste, den Medvetne.

2. Han är medveten om allt som försvinner ner i jorden och allt som kommer upp ur den och allt som kommer ner från skyn och allt som stiger upp i den. Han är den Barmhärtigaste, den Förlåtande.

3. De som inte tror har sagt, ”Timmen kommer aldrig att äga rum!” Säg, ”Absolut – vid min Herre – den kommer säkerligen att komma till er. Han är Den Som Känner till framtiden. Inte ens motsvarande vikten av en atom är dolt från Honom, vare sig i himlarna eller på jorden. Inte heller det som är mindre, eller större (är dolt). Allt finns i ett fulländat dokument.”

4. Han kommer absolut att belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv. Dessa har förtjänat förlåtelse och en generös försörjning.

5. Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, har de ådragit sig ett straff av plågsam förödmjukelse.

6. Det är uppenbart för de som välsignats med kunskap, att denna uppenbarelse från er Herre till dig är sanningen och att den vägleder till den Allsmäktige, Mest Prisvärdes väg.

7. De som inte trodde har sagt, ”Låt oss visa er en man, som säger efter att ni slitits i stycken, kommer ni att skapas på nytt.

8. ”Antingen hittar han på lögner om GUD, eller så är han tokig.” De som inte tror på Livet Efter Detta har säkerligen ådragit sig det värsta straffet, de har gått långt vilse.

9. Har de inte sett alla ting de har framför sig och bakom sig, i himlen och på jorden? Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat låta jorden svälja dem, eller låtit massor från skyn falla ner över dem. Det borde vara bevis nog för alla lydiga tjänare.

David och Salomon

10. Vi begåvade David med välsignelser från oss: ”O berg, underkasta er tillsammans med honom, ni också, O ni fåglar.” Vi gjorde järnet mjukt för honom.

11. ”Ni får göra sköldar som passar perfekt och verka rättfärdighet. Vad ni än gör, Ser Jag det.”

Det Första Oljefältet

12. För Salomon, satte vi vinden i hans tjänst, som rörde sig en månad hitåt och en månad ditåt. Och vi lät en oljekälla välla fram för honom. Även jinnerna arbetade för honom, med hans Herres lov. Den som ignorerade våra budord ibland dem, utsatte vi för ett svårt straff.

13. De gjorde allt han önskade åt honom – nischer, statyer, djupa pooler och tunga matlagningsgrytor. O Davids familj, verka (rättfärdighet) för att visa er tacksamhet. Endast några få av mina tjänare är tacksamma.

En Jinns Kunskap är Begränsad

14. När den utsatta tiden för hans död kom, hade de ingen aning om att han hade dött. Det var inte förrän ett av djuren försökte äta av hans stav och han ramlade ner, som jinnerna insåg att han var död. De insåg således, att om de verkligen känt till det osedda, skulle de slutat arbeta så hårt så fort han dog.

15. Sabas hemland brukade vara ett underverk, med två trädgårdar till höger och till vänster. Ät från er Herres gåvor och var Honom tacksam – god jord och en förlåtande Herre.

16. De vände sig bort och följaktligen, öste vi en förödande flod över dem och ersatte deras två trädgårdar med två trädgårdar av illasmakande frukter, taggiga plantor och en torftig skörd.

17. På så sätt straffade vi dem för deras otro. Straffar vi inte endast de icke troende?

18. Vi placerade emellan dem och de samhällen vi välsignat andra oaser och vi gjorde resan däremellan trygg: ”Res däri dagar och nätter i fullständig trygghet.”

19. Men de (blev otacksamma och) utmanade: ”Vår Herre, det spelar ingen roll för oss om Du utökar längden på våra resor (utan några anhalter).” På så sätt kränkte de sina egna själar. Följaktligen, gjorde vi dem till historia och splittrade dem i små grupper över hela landet. Detta borde förse de ihärdiga och tacksamma med tankeställare.

Satan Gör Anspråk på Majoriteten

20. Satan fann dem villigt uppfylla hans förväntningar. De följde honom, förutom ett fåtal troende.

Syftet: Tror Vi På Livet Efter Detta?*

21. Han hade aldrig någon makt över dem. Men på så sätt urskiljer vi de som tror på Livet Efter Detta från de som tvivlar på den.* Er Herre är i full kontroll av alla ting.

*34:21 Det kriteria som informerar oss om vi tror på Livet Efter Detta eller inte, 
finns i 6:113, 17:45 & 39:45. 
Dessa tre kriteria tar fram era verkliga övertygelser, 
oavsett vad ni säger med munnen.

22. Säg, ”Be till idolerna ni satt upp vid sidan av GUD. De äger inte ens en enda atom i himlarna eller på jorden. De har inget delägarskap däri, ej heller låter Han dem vara Hans assistenter.”

Ingen Medling

23. Att medla med Honom kommer att vara förgäves, såvida den inte överensstämmer med Hans vilja. När deras sinnen slutligen lugnat ner sig och de frågar, ”Vad sa er Herre,” kommer de att säga, ”Sanningen.” Han är den Högste, den Störste.

24. Säg, ”Vem är det som försörjer er, från himlarna och jorden?” Säg, ”GUD,” ”Antingen är vi eller ni vägledda, eller har gått långt vilse.”

25. Säg, ”Ni ansvarar inte för våra brott, ej heller ansvarar vi för vad ni gör.”

26. Säg, ”Vår Herre kommer att samla oss alla tillsammans inför Honom, sedan kommer Han att döma oss rättvist. Han är Domaren, den Allvetande.”

27. Säg, ”Visa mig idolerna ni satt upp som partners med Honom!” Säg, ”Nej; Det finns bara en GUD, den Allsmäktige, Visaste.”

Guds Budbärare av Förbundet

28. Vi har skickat dig (O Rashad)* till alla människor, en bärare av goda nyheter och som en varnare, men de flesta människorna vet inte det.

*34:28 Som detaljerat i Appendix 2, 
är namnet på denna budbärare matematiskt inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa." 
Genom att lägga ihop det numeriska värdet av namnet "Rashad" (505), plus det numeriska värdet av 
namnet "Khalifa" (725), 
med numret på suran (34), 
plus numret på denna vers (28), får vi en slutsumma som överensstämmer med Koranens 19 baserad matematiska mirakel, 
vilket uppenbarades genom Rashad Khalifa. 
(505 + 725 + 34 + 28 = 1292 = 19x68). 
Mer information ges i 5:19 och dess fotnot.

29. De utmanar, ”När kommer detta löfte att äga rum, om du talar sanning?”

30. Säg, ”Ni har en specifik tidpunkt, på en specifik dag, som ni inte kan fördröja med en timme, eller påskynda.”

31. De som inte tror har sagt, ”Vi kommer inte att tro på denna Koran, eller på de tidigare skrifterna.” Om ni bara kunde föreställa er dessa överträdare, när de står inför sin Herre! De kommer att argumentera med varandra fram och tillbaka. De som följde kommer att säga till sina ledare, ”Vore det inte för er skulle vi ha varit troende.”

På Återuppståndelsens Dag

32. Ledarna kommer att säga till de som följde dem, ”Var det vi som avledde er från vägledningen efter att den kommit till er? Nej; det var ni som var onda.”

33. De som följer kommer att säga till sina ledare, ”Det var ni som smed planer natt och dag, som sedan beordrade oss att vara otacksamma gentemot GUD och att sätta upp idoler för att konkurrera med Honom.” De kommer att plågas av ångest när de ser straffet, för vi kommer att placera kedjor runt halsarna på de som inte trodde. Bestraffas de inte rättvist för vad de gjort?

Varje Gång

34. Varje gång som vi sände en varnare till ett samhälle, sa ledarna för det samhället, ”Vi förkastar budskapet du sänts med.”

35. De sa också, ”Vi är mäktigare, med mera pengar och barn, vi kommer inte att straffas.”

36. Säg, ”Min Herre är Den som kontrollerar alla försörjningar; Han ger försörjningar till vem Han vill, eller drar in på dem, men de flesta människorna vet inte det.”

37. Det är inte era pengar eller era barn som för er närmare oss. Endast de som tror och för ett rättfärdigt liv kommer att få belöningen för sina verk, mångdubblat flera gånger om. I Paradisets boning kommer de att leva i perfekt frid.

38. Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, kommer de att vistas i straff.

39. Säg, ”Min Herre är Den som kontrollerar alla gåvor; Han ökar gåvorna för vem Han vill bland Sina tjänare, eller drar in på dem. Allt ni spenderar (för Guds sak), kommer Han att belöna er för; Han är den Bäste Försörjaren.”

40. Dagen då Han sammankallar dem allihop, kommer Han att säga till änglarna, ”Dyrkade dessa människor er?”

41. De kommer att svara, ”Prisad vare Du. Du är vår Herre och Mästare, inte dem. I stället dyrkade de jinnerna; de flesta av dem trodde på dem.”

42. På den dagen har ni ingen makt att hjälpa eller skada varandra och vi kommer att säga till de som överträdde, ”Smaka på Helvetets straff, som ni brukade förneka.”

Matematiskt Mirakel i Koranen*

43. När våra bevis lästes upp för dem, tydligt och klart, sa de, ”Det här är bara en man som vill avleda er från det sätt era föräldrar dyrkar.” De sa också, ”Detta är påhittade lögner.” De som inte trodde sa också om sanningen när den kom till dem, ”Detta är uppenbarligen magi.”

*34:43 Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505), plus värdet av "Khalifa" (725), med detta versnummer (43), får vi 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67. 
Se Appendix 1 & 2.

44. Vi gav dem inga andra böcker att studera, ej heller sände vi en annan varnare till dem innan dig.

45. De som kom före dem trodde inte och trots att de inte såg en tiondel* av (det mirakel) vi givit denna generation, när de inte trodde Mina budbärare, hur allvarligt var inte då Mitt straff!

*34:45 De fantastiska mirakel som gavs till Moses och Jesus var begränsade i tid och rum; de bevittnades av ett fåtal människor som råkade befinna sig på den platsen vid den tidpunkten. Men Koranens matematiska mirakel är evigt 
(se 74:30-35 & Appendix 1).
Guds Budbärare av Förbundet*

46. Säg, ”Jag ber er göra en sak: Vig era liv åt GUD, som par eller som individer och reflektera sedan. Er vän (Rashad) är inte tokig. Han är en påtaglig varnare till er, precis innan ankomsten av ett fruktansvärt straff.”

*34:46 Genom att placera de gematriska värdet av "Rashad" (505) vid sidan av värdet av "Khalifa" (725) och därefter suranumret (34) och versnumret (46), får vi 5057253446 = 19x266171234.

47. Säg, ”Jag ber er inte om någon lön; ni kan behålla den. Min lön kommer endast från GUD. Han bevittnar alla ting.”

48. Säg, ”Min Herre gör att sanningen segrar. Han är Den som Känner till alla hemligheter.”

49. Säg, ”Sanningen har kommit; medan lögn varken kan initiera något eller repetera det.”

50. Säg, ”Om jag går vilse, går jag vilse på grund av mina egna brister. Och om jag är vägledd, är det på grund av min Herres inspiration. Han är Den Som Hör, Den Som är Nära.”

51. Om ni bara kunde se dem när den stora skräcken drabbar dem; då kan de inte fly och de kommer att föras bort med våld.

52. Då kommer de att säga, ”Nu tror vi på det,” men det kommer att vara alldeles för sent.

53. De har förkastat det förut; i stället har de bestämt sig för att upprätthålla gissningar och spekulationer.*

*34:53 Människor i alla religioner tenderar till att försaka Guds ord och upprätthålla människors ord. Judarna och Muslimerna 
upprätthåller Mishnan (Hadith) och Gemarrah (Sunna), medan de Kristna upprätthåller en treenighet som hittats på av Konferensen i Nicene, 325 år efter Jesus.

54. Följaktligen berövades de på allt de längtat efter. Det är samma öde som för deras likasinnade bland de tidigare generationerna. De hyste för många tvivel.

 

Läs sura 35