Sura 18: Grottan (Al-Kahf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Prisa GUD, som uppenbarade denna skrift för Sin tjänare och gjorde den felfri.

2. En perfekt (skrift) för att varna om ett plågsamt straff från Honom och för att ge goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de har förtjänat en generös belöning.

3. Vari de vistas för evigt.

4. Och för att varna de som sa, ”GUD har fått en son!”

5. De har ingen kunskap om detta, inte deras föräldrar heller. Vilken fruktansvärd hädelse som kommer ur deras munnar! De yttrar en stor lögn.

6. Du kanske anklagar dig själv för hur de reagerar på detta budskap och för att de inte tror på den; kanske blir du ledsen.

Världens Ände

7. Vi har smyckat allting på jorden för att testa dem och för att på så sätt urskilja vilka ibland dem som verkar rättfärdighet.

8. Vi kommer oundvikligen att utplåna allting på den och lämna den helt bar.*

De som Vistades i Grottan

9. Varför tror ni annars att vi berättar för er om människorna i grottan och de tal som är förknippade med dem? De tillhör våra förunderliga tecken.

*18:8-9 Som det visar sig, är historien om dessa 
Kristna troende, Ephesus Sju Sovare, 
direkt förknippad med världens ände, 
som beskrivs i 18:9 & 21. Funktionen dessa troende 
fyller när det gäller att avslöja 
världens ände detaljeras i Appendix 25.

10. När ynglingarna tog skydd i grottan, sa de, ”Vår Herre, ös Din nåd över oss och välsigna allt vi gör med Din vägledning.”

11. Vi förseglade då deras öron i grottan under ett förutbestämt antal år.

12. Sedan återupplivade vi dem för att se vilka av de två grupperna som kunde uppskatta hur länge de vistats däri.

13. Vi skildrar deras historia för er, sanningsenligt. De var ungdomar som trodde på sin Herre och vi förstärkte deras vägledning.

14. Vi stärkte deras hjärtan när de stod upp och förkunnade: ”Vår Herre är himlarnas och jordens Herre. Vi kommer aldrig att dyrka någon annan gud vid sidan av Honom. Gjorde vi det, skulle vi verkligen ha gått vilse.

15. ”Se hur vårt folk sätter upp gudar vid sidan av Honom. Om de bara kunde ta fram ett enda bevis för att bestyrka sin ståndpunkt! Vem är ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem?

Ephesus Sju Sovare*

16. ”Eftersom ni vill undvika dem och deras dyrkan av annat än GUD,* låt oss söka skydd i grottan. Må er Herre ösa Sin nåd över er och vägleda er till rätt beslut.”

En Vägledande Lärare är en Förutsättning

17. Från den högra sidan av deras grotta kunde man se solen gå upp och när den gick ner lyste den på dem från vänster, när de sov i dess håla. Detta är ett av GUDs tecken.* Den som GUD vägleder är verkligt vägledd och för den Han vilseleder kommer ni aldrig att hitta en vägledande lärare.

*18:17 Detta tecken, eller denna hint, 
talar om för oss att grottan var vänd mot norr.

18. Man skulle kunnat tro att de var vakna, när de i själva verket sov. Vi vände på dem till höger och vänster, medan deras hund sträckte ut sina ben mitt ibland dem. Hade ni tittat på dem, skulle ni ha flytt ifrån dem, skräckslagna.

19. När vi återupplivade dem frågade de varandra, ”Hur länge har ni varit här?” ”Vi har varit här en dag, eller en del av dagen,” svarade de. ”Er Herre vet bäst hur länge vi varit här, så låt oss skicka en av oss till staden med dessa pengar. Låt honom hämta den renaste maten och köpa lite till oss. Låt honom hålla en låg profil och inte dra till sig någon uppmärksamhet.

20. ”Om de upptäcker dig kommer de att stena dig, eller tvinga dig att återgå till deras religion och då kan du aldrig lyckas.”

*18:16-20 Ephesus ligger ca 200 mil (engelska mil) 
söder om forntida Nicene, och 30 mil (engelska mil) 
söder om dagens Izmir i Turkiet. De som vistades i 
grottan var unga Kristna som ville följa Jesus läror 
och dyrka endast Gud. De flydde undan förföljelsen 
som utövades av nyKristna som förkunnade en korrumperad 
Kristendom tre århundraden efter Jesus, efter 
Konferenserna i Nicene, där Treenighetsdoktrinen 
lades fram. 1928 upptäckte Franz Miltner, 
en Österrikisk arkeolog, 
graven som tillhörde Ephesus sju sovare. 
Deras historia är väl dokumenterad i åtskilliga 
uppslagsverk.
Förknippat Med Världens Ände

21. Vi lät dem upptäckas, för att låta alla få veta att GUDs löfte är sant och för att avlägsna alla tvivel beträffande världens ände.* Människorna tvistade sedan med varandra om dem. Vissa sa, ”Låt oss resa en byggnad över dem.” Deras Herre känner bäst till dem. De som fick sin vilja igenom sa, ”Vi kommer att bygga en plats för dyrkan kring dem.”

*18:21 Som detaljerats i Appendix 25, 
hjälpte denna historia till att precisera världens ände.

22. Vissa sa, ”De var tre; deras hund den fjärde,” medan andra sa, ”Fem; deras hund den sjätte,” när de gissade. Andra sa, ”Sju,” och den åttonde var deras hund. Säg, ”Min Herre är den som bäst vet hur många de var.” Endast ett fåtal kände till det egentliga antalet. Argumentera därför inte med dem; låt dem bara hållas. Ni behöver inte rådfråga någon om detta.

Att Minnas Gud Så Fort Vi Får Tillfälle

23. Ni ska inte säga att ni ska göra någonting i framtiden,

24. utan att säga, ”Om GUD vill.”* Om ni glömmer att göra det måste ni omedelbart minnas er Herre och säga, ”Må min Herre vägleda mig till att göra bättre nästa gång.”

*18:24 Detta viktiga budord ger oss dagliga 
tillfällen att minnas Gud.
[300 + 9]*

25. De vistades i sin grotta i tre hundra år, utökat med nio.*

*18:25 Skillnaden mellan 300 solår och 300 månår är nio år.Följaktligen var upptäckten av världens ände förutbestämt 
av den Allsmäktige att ske 1980 e.Kr. (1400 AH), 300 år 
(309 månår) före världens ände (se 72:27 & Appendix 25).

26. Säg, ”GUD är den som bäst känner till hur länge de stannade där.” Han känner till alla hemligheter i himlarna och på jorden. Av Hans nåd kan ni se; av Hans nåd kan ni höra. Det finns ingen annan än Honom som Herre och Mästare och Han tillåter aldrig några partners att ta del av Hans herravälde.

27. Du ska recitera det som uppenbarats för dig av din Herres skrift. Ingenting ska ersätta Hans ord och du ska inte finna någon annan källa vid sidan av den.

Koraniska Studiegrupper

28. Ni ska tvinga er själva att vara med de som dyrkar sin Herre dag och natt, som söker endast Honom. Vänd er inte bort ifrån dem i strävan efter denna världens meningslösheter. Ej heller ska ni lyda den vars hjärta vi gjort helt beaktningslöst inför vårt budskap; en som ägnar sig åt sina egna önskemål, vars prioriteringar är i oordning.

Absolut Religionsfrihet

29. Förkunna: ”Detta är sanningen från er Herre,” låt det sedan vara upp till var och en att tro eller inte tro. För de som överträder har vi förberett en eld som fullständigt kommer att omsluta dem. När de skriker på hjälp kommer de att få en vätska som koncentrerad syra, som skållar deras ansikten. Vilken miserabel dryck! Vilket miserabelt öde!

30. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, misslyckas vi aldrig att belöna de som verkar rättfärdighet.

31. De har förtjänat Edens trädgårdar vari bäckar porlar. Däri kommer de att prydas med smycken av guld, bära kläder av grönt silke och sammet och vila på bekväma möbler. Vilken underbar belöning, vilken underbar boning!

Att Ha Egendom som Idol*

32. Skildra för dem exemplet om två män: vi gav en av dem två vindruvsträdgårdar, omgivna av dadelpalmer och placerade andra grödor mellan dem.

33. Båda trädgårdarna producerade sina skördar i tid och generöst, för vi lät en flod rinna genom dem.

34. En gång, efter att ha skördat, sa han skrytsamt till sin vän, ”Jag är mycket mer framgångsrik än dig och jag inger mer respekt hos människorna.”

35. När han gick in i sin trädgård kränkte han sin själ genom att säga, ”Jag tror aldrig att detta kommer ta slut.

36. ”Dessutom, tror jag att det här är allt; jag tror inte att Timmen (Livet Efter Detta) någonsin kommer att äga rum. Även om jag skickas tillbaka till min Herre, kommer jag (att vara smart nog) att ha en ännu bättre där borta.”

37. Hans vän sa till honom, när han diskuterade med honom, ”Har du misstrott den som skapade dig från stoft, sedan från en liten droppe, som därefter fulländade dig till en man?

38. Vad mig beträffar, är GUD min Herre och jag kommer aldrig att sätta upp någon annan gud vid sidan av min Herre.

Viktigt Budord

39. ”När du gick in i din trädgård skulle du ha sagt, ’Detta är vad GUD har givit mig (Ma Sha Allah). Ingen har någon makt förutom GUD (La Quwwata Ella Bellah).’ Du kanske ser att jag inte har lika mycket pengar och inte lika många barn som dig.

40. ”Min Herre kanske ger mig något som är bättre än din trädgård. Han kanske sänder ned en våldsam storm från skyn som utplånar din trädgård, som lämnar den helt bar.

41. ”Eller så kanske dess vatten sjunker djupare, utom räckhåll för dig.”

42. Förvisso utplånades hans skörd och han blev bedrövad och beklagade sig över vad han spenderat på den förgäves, när hans egendom låg bar. Till slut sa han, ”Jag önskar att jag aldrig satt upp min egendom som en gud vid sidan av min Herre.”

*18:32-42 Koranen skildrar många exempel på de olika gudar som människor dyrkar vid sidan av Gud; dessa inkluderar 
barn (7:190), religiösa ledare och lärda (9:31), 
egendom (18:42), döda helgon, profeter 
(16:2021, 35:14 & 46:56) och egot (25:43, 45:23).

43. Ingen kraft på jorden skulle kunnat hjälpa honom mot GUD, ej heller var det möjligt för honom att få någon hjälp.

44. Det är för att den ende sanne Herren och mästaren är GUD; Han ger den bästa belöningen och hos Honom finns det bästa ödet.

45. Citera för dem exemplet på detta livet som vatten vi sänder ner från skyn för att producera plantor från jorden, som därefter blir till hö som blåses bort av vinden. GUD kan göra allt.

Omarrangera Våra Prioriteringar

46. Pengar och barn är detta livets glädjeämnen, men de rättfärdiga gärningarna ger en evig belöning från er Herre och ett mycket bättre hopp.

47. En dag kommer vi att utplåna bergen och ni kommer att se jorden bar. Vi kommer att sammankalla dem allihop, utan att utelämna en enda av dem.

48. De kommer att ställas på rad inför er Herre. Ni har kommit till oss som individer, precis som vi först skapade er. I sanning, detta är vad ni påstod aldrig skulle ske.

49. Dokumentet kommer att presenteras och ni kommer att se de skyldiga frukta dess innehåll. De kommer att säga, ”Ve oss. Hur kommer det sig att denna bok inte utelämnar någonting, vare sig litet eller stort, utan att räkna det?” De kommer att se allt de gjort läggas fram. Er Herre är aldrig orättvis mot någon.

Klassificering av Guds Varelser

50. Vi sa till änglarna, ”Prostrera inför Adam.” De prostrerade, förutom Satan. Han blev en jinn, för han lydde inte sin Herres befallning.* Kommer ni att välja honom och hans avkomlingar som herrar i stället för Mig, trots att de är era fiender? Vilket miserabelt utbyte!

*18:50 När den stora tvisten i det himmelska samfundet 
ägde rum (38:69), klassificerades alla varelser till 
änglar, jinner och människor (Appendix 7).

51. Jag tillät dem aldrig att bevittna himlarnas och jordens skapelse, ej heller skapelsen av dem själva. Ej heller tillåter jag de onda att arbeta i Mitt kungadöme.*

*18:51 Gud visste att Satan och hans anhängare 
(jinner och människor) skulle fatta fel beslut. 
Därmed uteslöts de från att bevittna skapelseprocessen.

52. En dag kommer Han att säga, ”Kalla på Mina medhjälpare, som enligt er var gudar jämte Mig;” De kommer att ropa på dem, men de kommer inte att besvara dem. En oöverstiglig barriär kommer att skilja dem åt.

53. De skyldiga kommer att se Helvetet och inse att de kommer att falla ner i det. Där kommer det inte att finnas någon väg ut för dem.

De Som Inte Tror Vägrar Acceptera att Koranens är Komplett

54. Vi har skildrat alla sorters exempel i denna Koran, men människan är en ytterst argumentativ varelse.

55. Det enda som hindrade människorna från att tro och från att söka sin Herres förlåtelse när vägledningen kom till dem, var att de krävde att få se samma (sorts mirakel) som de tidigare generationerna, eller krävde att få se straffet på förhand.

56. Vi sänder endast budbärare för att helt enkelt överlämna goda nyheter och varningar. De som inte tror argumenterar med lögn för att besegra sanningen och de tar inte Mina bevis och varningar på allvar.

Gudomligt Ingripande

57. Vilka är ondare än de som påminns om sin Herres bevis och sedan ignorerar dem, utan att inse vad de gör. Till följd därav placerar vi sköldar på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den (Koranen) och dövhet i deras öron. Så, vad ni än gör för att vägleda dem, kan de aldrig någonsin vägledas.

58. Ändå är er Herre Förlåtare, full av nåd. Om Han ställde dem till svars för deras gärningar skulle Han ha utplånat dem på fläcken. I stället ger Han dem uppskov till en specifik, förutbestämd tidpunkt; då kan de aldrig fly undan.

59. Vi utplånade många samhällen på grund av deras överträdelser, vi utsåg en specifik tidpunkt för deras förintelse.

Värdefulla Lärdomar från Moses och Hans Lärare

60. Moses sa till sin tjänare, ”Jag kommer inte att vila förrän jag når stället där de två floderna möts, hur lång tid det än tar.”

61. När de nådde platsen där de möttes, glömde de bort sin fisk och den fann sin väg tillbaka till floden, listigt.

62. Efter att de passerat den platsen sa han till sin tjänare, ”Låt oss äta lunch, allt detta resande har verkligen tröttat ut oss.”

63. Han sa, ”Minns du när vi satt vid stenen där borta? Jag uppmärksammade inte fisken. Djävulen fick mig att glömma den och den fann sin väg tillbaka till floden, listigt.”

64. (Moses) sa, ”Det var platsen vi letade efter.” De följde sina fotspår tillbaka.

65. De fann en av våra tjänare som vi välsignat med nåd och som vi begåvat med vår egen kunskap.

66. Moses sa till honom, ”Får jag följa dig, så att du kan lära mig en del av den kunskap och den vägledning som förärats dig?”

67. Han sa, ”Du står inte ut med att vara med mig.

68. ”Hur skulle du kunna stå ut med det du inte förstår?”

69. Han sa, ”Du kommer att se att jag har tålamod, om GUD vill. Jag kommer inte att trotsa någon befallning du ger mig.”

70. Han sa, ”Om du följer mig ska du inte fråga mig om någonting, såvida jag inte väljer att förklara det för dig.”

71. Så gav de sig av. När de gick ombord på ett skepp borrade han ett hål i det. Han sa, ”Borrade du hål i det för att dränka dess människor? Du har begått en fruktansvärd handling.”

72. Han sa, ”Sa jag inte att du inte kan stå ut med att vara med mig?”

73. Han sa, ”Jag är ledsen. Straffa mig inte för min glömska; var inte för hård mot mig.”

74. Så gav de sig av. När de mötte en ung pojke dödade han honom. Han sa, ”Varför dödade du en sådan oskyldig person, som inte dödat någon annan? Du har begått en fruktansvärd handling.”

75. Han sa, ”Talade jag inte om för dig att du inte kan stå ut med att vara med mig?”

76. Han sa, ”Om jag frågar dig om någonting mer, låt mig då inte få stanna hos dig. Du har hört tillräckligt med ursäkter från mig.”

77. Så gav de sig av. När de nådde ett visst samhälle, bad de människorna om mat, men de vägrade att bistå dem. Kort därefter upptäckte de en mur som höll på att kollapsa och han lagade den. Han sa, ”Du skulle kunnat begära pengar för det!”

Det Finns En God Orsak Till Allt

78. Han sa, ”Nu måste vi skiljas åt. Men jag kommer att förklara för dig allt du inte kunde stå ut med.

79. ”Vad skeppet beträffar, ägdes det av fattiga fiskare och jag ville göra det bristfälligt. En kung var efter dem, som beslagtog alla skepp med våld.

80. ”Vad pojken beträffar, var hans föräldrar goda troende och vi såg att han skulle belasta dem med sin överträdelse och otro.*

*18:80 Adolf Hitler var ett gulligt och till synes 
oskyldigt barn. Hade han dött som barn skulle många 
ha sörjt 
och många skulle till och med ha ifrågasatt Guds visdom. 
Vi lär oss från dessa stora läxor att det finns en god 
orsak till allt som sker.

81. ”Vi ville att er Herre skulle ersätta honom med en annan son; en som är rättfärdigare och godare.

82. ”Vad muren beträffar, tillhörde den två föräldralösa pojkar i staden. Under den låg en skatt som tillhörde dem. På grund av att deras far var en rättfärdig man, ville er Herre att de skulle växa upp och uppnå full styrka och därefter ta fram sin skatt. Sådan är er Herres nåd. Jag gjorde ingenting av detta på eget bevåg. Det förklarar de saker du inte kunde stå ut med.”

ZulQarnain: Den Med Två Horn eller Två Generationer

83. De frågar dig om ZulQarnain. Säg, ”Jag kommer att återge en del av hans historia för er.”

84. Vi gav honom auktoritet på jorden och försåg honom med alla sorters resurser.

85. Därefter följde han en väg.

86. När han nådde fjärran västern såg han solen gå ner i en stor ocean och han upptäckte människor där. Vi sa, ”O ZulQarnain, regera som du vill; du kan antingen straffa dem eller vara vänlig mot dem.”

87. Han sa, ”Vad gäller de som överträder, kommer vi att straffa dem; sedan, när de återvänder till sin Herre, kommer Han att överlämna dem till mera straff.

88. ”Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en god belöning; vi kommer att behandla dem älskvärt.”

89. Sedan följde han en annan väg.

90. När han nådde fjärran östern, såg han solen gå upp över människor som inte hade någonting att skydda dem från den.

91. Vi var naturligtvis fullt medvetna om allt han upptäckte.

92. Sedan följde han en annan väg.

93. När han nådde dalen mellan två höga klippor, fann han människor vars språk det knappt gick att förstå.

Gog och Magog*

94. De sa, ”O ZulQarnain, Gog och Magog korrumperar jorden. Kan vi betala dig för att skapa en barriär mellan oss och dem?”

95. Han sa, ”Min Herre har gett mig stora gåvor. Om ni samarbetar med mig, kommer jag att bygga en damm mellan er och dem.

96. ”Hämta massor av järn till mig.” När han väl fyllt gapet mellan de två klipporna sa han, ”Blås.” Så fort det var glödhett, sa han, ”Hjälp mig att hälla tjära över det.”

97. På så sätt kunde de inte klättra upp på den, ej heller kunde de borra hål i den.

98. Han sa, ”Detta är nåd från min Herre. När min Herres profetia äger rum, kommer Han att låta dammen brista. Min Herres profetia är sann.”

*18:94-98 En av mina plikter som Guds Budbärare av 
Förbundet är att fastställa att Gog och Magog, 
det sista tecknet före världens ände, kommer åter 
att visa sig 2270 e.Kr. (1700 AH), bara 10 år före slutet. Lägg märke till att Gog och Magog förekommer i 
Surorna 18 och 21, precis 17 verser från slutet av 
varje sura, vilket representerar 17 månårhundraden (72:27).(Se 72:27 och Appendix 25).

99. Då kommer vi att låta dem överfalla varandra, därefter kommer hornet att blåsas och vi kommer att sammankalla dem alla tillsammans.

100. På den dagen kommer vi att presentera Helvetet för de som inte tror.

101. Det var de vars ögon var för beslöjade för att se Mitt budskap. Ej heller kunde de höra.

102. Tror de icke troende att de kan komma undan med att sätta upp Mina tjänare som gudar vid sidan av Mig? Vi har preparerat Helvetet som en evig boning för de som inte tror.

Granska Dig Själv

103. Säg, ”Ska jag tala om för er vilka de värsta förlorarna är?

104. ”Det är de vars gärningar i detta livet är helt vilse, men de tror att det de gör är bra.”

105. Sådana är de som inte trodde på sin Herres uppenbarelser och på att möta Honom. Därför är deras gärningar till ingen nytta; på Återuppståndelsens Dag kommer de inte att ha någon vikt.

106. Deras rättvisa straff är Helvetet, som vedergällning för sin otro och för att ha hånat Mina uppenbarelser och Mina budbärare.

107. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat ett lycksaligt Paradis som sin boning.

108. Däri visats de för evigt; de kommer aldrig att önska sig något annat.

Koranen: Allt Vi Behöver

109. Säg, ”Om oceanen var bläck för min Herres ord, skulle oceanen ta slut innan min Herres ord tog slut, även om vi fördubblar tillgången på bläck.”

110. Säg, ”Jag är bara en människa som er, som inspireras att er Herre är en gud. De som hoppas på att möta sin Herre ska verka rättfärdighet och aldrig dyrka någon annan gud vid sidan av sin Herre.”

 

Läs sura 19