Sura 60: Testet (Al-Mumtahanah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. O ni som tror, ni ska inte främja Mina fiender och era fiender och ge dem kärlek och vänskap, trots att de inte har trott på sanningen som kommit till er. De förföljer budbäraren och er, bara för att ni tror på GUD, er Herre. Om ni mobiliserar för att kämpa för Min sak, i strävan efter Mina välsignelser, hur kan ni då älska dem i hemlighet? Jag är fullt medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager. De ibland er som gör detta, har verkligen gått vilse från den rätta vägen.

2. Varje gång de möter er, behandlar de er som fiender och skadar er med sina händer och tungor. De vill att ni inte ska tro.

3. Era släktingar och era barn kan aldrig hjälpa er. På Återuppståndelsens Dag, kommer Han att döma ibland er. GUD Ser allt ni gör.

Abraham: Ett Exempel

4. Ett bra exempel har satts för er av Abraham och de med honom. De sa till sitt folk, ”Vi förkastar er och idolerna ni dyrkar vid sidan av GUD. Vi tar avstånd ifrån er och ni kommer inte att se någonting från oss förutom fiendskap och hat tills ni tror på ENDAST GUD.”* Abraham begick dock ett misstag när han sa till sin far, ”Jag kommer att be för din förlåtelse,** men jag har ingen makt att skydda dig från GUD.” ”Vår Herre, vi litar på Dig och underkastar oss Dig; till Dig är det slutliga ödet.

*60:4 Det Arabiska ordet för "ENDAST" (WAHDAHU) förekommer bara sex gånger i Koranen, en av dem syftar till att 
upprätthålla ENDAST Koranen (17:46). Hänsyftningen på 
ENDAST Gud förekommer i 7:70, 39:45, 40:12 & 84, 60:4. 
Summan av dessa nummer 
(7 + 70 + 39 + 45 + 40 + 12 + 84 + 60 + 4) är lika med 361, eller 19x19. Detta betonar att huvudtemat i Koranen är "Dyrka ENDAST Gud."
Se Appendix 1.
**60:4 Vi kan be om vägledning för idoldyrkarna, 
inte förlåtelse, eftersom Guds lag är att idoldyrkan är den enda oförlåtliga förseelsen (4:48 & 116).

5. ”Vår Herre, låt oss inte vara förtryckta av de som inte trodde och förlåt oss. Du är den Allsmäktige, Visaste.”

6. De har satt ett bra exempel för de som söker GUD och den Sista Dagen. Vad gäller de som vänder sig bort, har GUD inget behov (av dem), den Mest Prisvärde.

7. GUD kanske ändrar fiendskapen mellan er och dem till kärlek. GUD är Allsmäktig. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Grundläggande Lag Som Reglerar Relationer Med Icke Troende

8. GUD förbjuder er inte från att främja de som inte bekämpar er på grund av religion och som inte vräker er från era hem. Ni får hjälpa dem och vara rättvisa gentemot dem. GUD älskar de rättvisa.

9. GUD förbjuder er bara från att främja de som kämpar emot er på grund av religion, vräker er från era hem och slår sig samman med andra för att förvisa er. Ni ska inte främja  dem. De som främjar dem är överträdare.

I Händelse av Krig

10. O ni som tror, när troende kvinnor (överger fienden och) söker asyl hos er, ska ni testa dem. GUD är fullt medveten om deras tro. När ni väl konstaterat att de är troende, ska ni inte skicka tillbaka dem till de icke troende. Det är inte lagligt att förbli gifta med dem, ej heller ska de icke troende få gifta sig med dem. Returnera hemgiften de icke troende betalat. Ni begår inget fel om ni gifter er med dem, så länge ni betalar dem den hemgift de har rätt till. Behåll inte fruar som inte tror (om de vill förena sig med fienden). Ni får be dem om hemgiften ni betalat och de får be om det som de betalat. Detta är GUDs regel; Han härskar ibland er. GUD är Allvetande, Visast.

11. Om någon av era fruar ansluter sig till fiendens läger och ni tvingas slåss, ska ni tvinga fienden att kompensera de män som förlorat sina fruar, genom att ge dem vad de spenderat på sina fruar. Ni ska vörda GUD, som ni tror på.

12. O du profet, när de troende kvinnorna (som övergav de icke troende) för att söka asyl hos dig, lovar dig att de inte kommer att sätta upp några idoler vid sidan av GUD, ej heller stjäla eller begå äktenskapsbrott, ej heller döda sina barn eller hitta på någon lögn, eller trotsa dina rättfärdiga befallningar, ska du acceptera deras löfte och be till GUD om att förlåta dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

13. O ni som tror, främja inte människor som GUD är arg på och som är hopplöst fångade i otro; de är precis lika hopplösa som de icke troende som redan är i gravarna.

 

Läs sura 61