Sura 41: Detaljerad (Fussilat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. H.M.*

*41:1 För betydelsen av dessa Koraniska Initialer, 
se Fotnot 40:1.

2. En uppenbarelse från den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.

3. En skrift vars verser tillhandahåller de fullständiga detaljerna, i en Arabisk Koran, för människor som vet.

4. En bärare av goda nyheter och en varnare. Trots det vänder sig de flesta av dem bort; de hör inte.

5. De sa, ”Vi har bestämt oss, våra öron är döva för ditt budskap och en barriär separerar oss från dig. Gör vad du vill och det kommer vi också att göra.”

6. Säg, ”Jag är bara en människa som ni, som inspirerats att er gud är en gud. Ni ska vara hängivna Honom och be om Hans förlåtelse. Ve idoldyrkarna.

7. ”Som inte ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och beträffande Livet Efter Detta, tror de inte.”

8. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en väl förtjänt belöning.

9. Säg, ”Ni tror inte på Den som skapat jorden på två dagar* och ni sätter upp idoler för att mätas med Honom, trots att Han är universums Herre.”

10. Han placerade stabilisatorer (berg) på den, gjorde den produktiv och Han beräknade dess försörjningar på fyra dagar, för att tillfredsställa behoven av alla dess innevånare.

*41:9-10 Skapelsens "dagar" representerar en måttstock. 
Följaktligen skapades det fysiska universumet på två dagar, medan beräkningen av provianter för alla varelser på jorden krävde fyra. 
Det lär oss också att det bara finns liv på denna planet Jorden.

11. Sedan vände Han sig till skyn, när den fortfarande var av gas och sa till den och till jorden, ”Kom in i existens, villigt eller ovilligt.” De sa, ”Vi kommer villigt.”

12. Således fulländade Han* de sju universumen på två dagar och grundlade lagarna för varje universum. Och vi smyckade det lägsta universumet med belysningar och placerade vakter omkring det. Sådan är den Allsmäktiges, den Allvetandes design.

*41:12 Gud skapade själv universumet (18:51), men änglarna deltog genom att ta hand om vissa jobb i det lägsta universumet. 
Vårt universum kan inte utstå Guds fysiska närvaro (7:143). 
Pluralformen tillkännager änglarnas roll i vårt universum (Appendix 10).
Varning

13. Om de vänder sig bort, säg, ”Jag varnar er för en katastrof likt den katastrof som utplånade ´Ãd och Thamûd.”

14. Deras budbärare gick till dem, liksom före dem och efter dem och sa, ”Ni ska inte dyrka annat än GUD.” De sa, ”Om vår Herre önskat, skulle Han kunnat skicka änglar. Vi tror inte på det du säger.”

15. Vad ´Ãd beträffar, blev de arroganta på jorden, opponerade sig mot sanningen och sa, ”Vem är mäktigare än vi?” Insåg de inte att GUD, som skapat dem, är mäktigare än dem? De var otacksamma över våra uppenbarelser.

16. Följaktligen sände vi våldsam vind över dem, under några hemska dagar. På så sätt hemsökte vi dem med ett förödmjukande straff i detta livet och straffet i Livet Efter Detta är mer förödmjukande; de kan aldrig vinna.

17. Vad Thamûd beträffar, försåg vi dem med vägledning, men de föredrog blindhet över vägledning. Följaktligen, utplånade det förödande och förödmjukande straffet dem, på grund av vad de förvärvat.

18. Vi räddar alltid de som tror och för ett rättfärdigt liv.

19. Den dagen kommer då GUDs fiender kommer att sammankallas till helveteselden, med tvång.

20. När de väl anländer, kommer deras egen hörsel, deras egna ögon och deras egen hud vittna om allt de hade gjort.

Videoinspelningen

21. De kommer att säga till sina hudar, ”Varför vittnar ni emot oss?” De kommer att svara, ”GUD gjorde att vi började tala; Han är Den som gör att allting talar. Han är Den som skapade er första gången och nu har ni återförts tillbaka till Honom.”

22. Ni kan aldrig gömma er från er egen hörsel, era ögon, eller era hudar. Egentligen trodde ni att GUD var omedveten om mycket av det ni gör.

23. Denna sortens tänkande om er Herre kommer få er att falla och då blir ni förlorare.

24. Fortsätter de på samma sätt, kommer Helvetet att vara deras öde, hittar de på ursäkter, kommer de inte att ursäktas.

Jinnkompanjonerna

25. Vi anvisar dem kompanjoner som smyckar allt de gör i deras ögon. Följaktligen, ådrar de sig samma öde som tidigare samhällen av jinner och människor, som också var förlorare.

26. De som inte trodde sa, ”Lyssna inte på denna Koran och förvanska den, så att ni ska kunna vinna.”

27. Vi kommer säkerligen att hemsöka dessa icke troende med ett svårt straff. Vi kommer säkerligen att straffa dem för deras onda verk.

28. Sådant är straffet som väntar GUDs fiender. Helvetet kommer att vara deras eviga boning; ett rättvist straff för att ha avvisat våra uppenbarelser.

På Domedagen

29. De som inte trodde kommer att säga, ”Vår Herre, visa oss de bland de två sorterna -jinner och människor – som vilseledde oss, så att vi kan trampa på dem under våra fötter och göra dem till de lägsta.”

Perfekt Lycka: Nu och För Evigt

30. De som förkunnar: ”Vår Herre är GUD” och sedan för ett rättfärdigt liv, sänker sig änglarna över: ”Ha ingen rädsla, ej heller ska ni sörja. Fröjdas i de goda nyheterna att Paradiset reserverats för er.

31. ”Vi är era allierade i detta livet och i Livet Efter Detta. Däri kommer ni att ha allt ni önskar er; ni kommer att ha allt ni vill.

32. ”(Sådan är er) slutliga boning, från en Förlåtare, Barmhärtigast.”

Underkastade

33. Vem kan yttra bättre ord än den som bjuder in till GUD, verkar rättfärdighet och säger, ”Jag är en av de underkastade?”

34. Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara din fiende bli din bästa vän.

35. Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.

När Djävulen Lockar Er

36. När djävulen viskar en idé till dig ska du söka skydd hos GUD. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

Bevis från Gud

37. Till Hans bevis hör natten och dagen,  solen och månen. Prostrera varken inför solen eller månen; ni ska falla ned i prostrering inför GUD som skapade dem, om ni verkligen dyrkar endast Honom.

38. Om de är för arroganta för att göra detta, så prisar de hos er Herre Honom natt och dag, utan att någonsin tröttna.

39. Till Hans bevis hör att ni ser marken stilla, sedan, så fort vi öser vatten över den, vibrerar den med liv. Utan tvivel, kan Den som återupplivade den återuppliva de döda. Han är Allsmäktig.

40. Säkerligen de som förvränger våra uppenbarelser är inte gömda från oss. Är den som kastas in i Helvetet bättre, eller den som kommer trygg på Återuppståndelsens Dag? Gör vad ni vill; Han Ser allting som ni gör.

Koranens Matematiska Mirakel*

41. De som förkastat Koranens bevis* när det kom till dem, har också förkastat en Ärbar bok.

*41:41 Ordet "Zikr" 
syftar på Koranens matematiska kod, vilket klargjorts i 38:1.

42. Ingen lögn kan komma in i den, i det förflutna eller i framtiden;* en uppenbarelse från Ytterst Vis, Prisvärdig.

*41:42 En av de viktigare funktionerna av Koranens 
matematiska mirakel är att bevaka varenda bokstav 
och alla aspekter av Koranen. 
Följaktligen upptäcks allt fiffel omedelbart 
(Appendix. 1 & 24).
Guds Budbärare av Förbundet*

43. Vad som sägs till dig är exakt vad som sades till de tidigare budbärarna. Er Herre besitter förlåtelse, Han besitter även ett smärtsamt straff.

*41:43 Matematiska bevis visar att denna vers syftar på Guds Budbärare av Förbundet. 
Genom att addera det geometriska värdet av "Rashad" (505), med värdet av "Khalifa" (725), med detta versnummer 
(43), får vi 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67. Se Appendix 2.
Språk är Irrelevant

44. Om vi gjort den till en icke-Arabisk Koran skulle de ha sagt, ”Varför kom den ner på detta språket?” Vare sig den är Arabisk eller icke-Arabisk, säg, ”För de som tror är det en vägledare och ett botemedel. Vad gäller de som inte tror, kommer de att vara döva och blinda för den, som om de tilltalades på långt avstånd.”

45. Vi har givit Moses skriften och den ifrågasattes också. Vore det inte för er Herres förutbestämda beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De hyser verkligen för många tvivel.

46. Den som verkar rättfärdighet gör det för sitt eget bästa och den som verkar ondska gör det till skada för sig själv. Er Herre är aldrig orättvis mot människorna.

Idoler Förskjuter Sina Anhängare

47. Hos Honom finns kunskapen om Timmen (världens ände).* Ingen frukt kommer ur sitt skal, ej heller blir någon kvinna gravid eller föder barn utan Hans vetskap. En dag kommer Han att fråga dem: ”Var är idolerna ni satt upp vid Min sida?” De kommer att säga, ”Vi förkunnar för Dig att ingen av oss vittnar om det.”

*41:47 Gud har uppenbarat denna kunskap genom Sin Budbärare av Förbundet (Appendix 25).

48. Idolerna de dyrkat kommer att förskjuta dem och de kommer inse att det inte finns någon väg ut.

Vänner i Dåligt Väder

49. Människan tröttnar aldrig på att be om goda ting. Och när han drabbas av motgångar blir han förtvivlad, desperat.

50. Och när vi välsignar honom efter att ha lidit av en del svårigheter, säger han, ”Detta tillhör mig. Jag tror inte att Timmen någonsin kommer att komma. Även om jag förs tillbaka till min Herre, kommer jag finna bättre ting hos Honom.” Vi kommer säkerligen att informera de icke troende om alla deras verk och överlämna dem till svårt straff.

51. När vi välsignar människan vänder han sig bort och driver längre och längre bort och när han drabbas av motgång vädjar han högt.

52. Förkunna: ”Tänk om detta verkligen är från GUD och ni bestämmer er för att förkasta det? Vilka är mer vilse än de som bestämmer sig för att opponera sig mot detta?”

En Stor Profetia*

53. Vi kommer att visa dem våra bevis i horisonterna och inuti dem själva, tills de inser att detta är sanningen.* Är er Herre inte nog som vittne till alla ting?

*41:53 19 bokstäver bildar denna vers och deras geometriska värde blir sammanlagt 1387, 19x73. Denna stora profetia, tillsammans med 9:33, 48:28, 61:9 & 110:2 informerar oss om att hela världen ämnas acceptera Koranen som Guds oförändrade budskap (Se Appendix 38).

54. Sannerligen tvivlar de på att möta sin Herre. Han är fullt medveten om alla ting.

 

Läs sura 42