Sura 79: De Som Rycker Åt Sig (Al-Naaze’aat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. (Änglarna som) rycker åt sig (de icke troendes själar) med våld.

2. Och de som varsamt tar (de troendes själar) glädjefullt.

3. Och de som svävar överallt.

4. Ivrigt tävlande med varandra –

5. för att utföra olika befallningar.

6. Dagen då skalvet skälver.

7. Åtföljt av det andra slaget.

8. Vissa sinnen kommer att vara förskräckta.

9. Deras ögon kommer att vara kuvade.

10. De kommer att säga, “Vi har återskapats från graven!

11. “Hur gick det här till efter att vi förvandlats till ruttna ben?”

12. De hade sagt, “Detta är en omöjlig återkomst.”

13. Allt som krävs är en nick.

14. Varpå de reser sig.

15. Har du hört om Moses historia?

16. Hans Herre kallade på honom vid den heliga dalen Tuwã.

17. “Gå till Farao; han har överträtt.”

18. Säg till honom, “Ska du inte bättra dig?

19. “Låt mig vägleda dig till din Herre, så att du må bli vördnadsfull.”

20. Därpå visade han honom det stora miraklet.

21. Men han trodde inte och gjorde uppror.

22. Sedan vände han sig bort i hast.

23. Han sammankallade och förkunnade.

24. Han sa, “Jag är er herre; den högste.”

25. Följaktligen överlämnade GUD honom till straffet i Livet Efter Detta, liksom i det första livet.

26. Detta är en tankeställare för de vördnadsfulla.

27. Är det svårare att skapa er än att skapa himlen? Han konstruerade den.

28. Han höjde dess massor, och fulländade den.

29. Han gjorde dess natt mörk, och lät dess morgon stråla i ljus.

30. Han skapade jorden äggformad.*

*79:30 Det Arabiska ordet "dahhaahaa" är hämtat från 
"Dahhyah" som betyder "ägg."

31. Från den, framställde Han dess eget vatten och bete.

32. Han etablerade bergen.

33. Allt detta för att förse er och era djur med uppehälle.

34. Sedan, när det stora slaget kommer.

35. Det är dagen då människan kommer att minnas allt den har gjort.

36. Helvetet kommer att upprättas.

37. Vad gäller den som överträdde.

38. Som var upptagen med detta livet.

39. Kommer Helvetet att vara boningen.

40. Vad gäller den som respekterade sin Herres majestät, och som förbjöd jaget från syndiga lustar.

41. Kommer Paradiset att vara boningen.

42. De frågar dig om Timmen, och när den kommer att äga rum!

43. Det är inte du (Muhammed) som ämnats meddela dess tidpunkt.

44. Er Herre bestämmer dess öde.

45. Ditt uppdrag är att varna de som förväntar sig det.

46. Dagen de ser den, kommer de att känna som om de levt en kväll eller en halv dag.

 

Läs sura 80