Sura 16: Biet (Al-Nahl)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 16: Biet (Al-Nahl) 1. GUDs befallning har redan utfärdats (och allt är redan skrivet), så forcera det inte.*Prisad vare Han; den Högste, högt överlägsen idolerna de sätter upp. 2. Han sänder ner änglarna med uppenbarelserna, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare: “Förkunna …

Sura 14: Abraham (Ibrahîm)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 14: Abraham (Ibrahîm) 1. A.L.R.* En skrift som vi uppenbarat för dig, för att leda människorna ut ur mörkret in i ljuset – enligt deras Herres vilja – till den Allsmäktiges väg, den Prisvärde. *14:1 Dessa initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet tills Koranens matematiska kod upptäcktes …

Sura 13: Åska (Al-Ra’ad)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 13: Åska (Al-Ra’ad) 1. A.L.M.R.* Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna skrift. Det som uppenbaras för dig från din Herre är sanningen, men de flesta människor tror inte. *13:1 Dessa initialer utgör en viktig komponent av Koranens inbyggda bevis på gudomligt författarskap, den mirakulösa matematiska koden. Se …

Sura 12: Josef (Yousuf)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 12: Josef (Yousuf) 1. A.L.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade skrift.* *12:1 De Koraniska initialerna utgör en betydande del av ett stort mirakel (App. 1). 2. Vi uppenbarade den som en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.* *12:2 Varför uppenbarades Koranen på Arabiska? …

Sura 11: Hüd (Hüd)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 11: Hüd (Hüd) 1. A.L.R. Detta är en skrift vars verser fulländats, och därefter förtydligats.* Den kommer från en Ytterst Vis, en Mest Vetande. *11:1 Vår generation kan lyckosamt nog bevittna två mäktiga fenomen i Koranen; (1) en extraordinär matematisk kod (Appendix 1), och (2) ett litterärt …

Sura 10: Jonas (Younus)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 10: Jonas (Younus) 1. A.L.R.* Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom. 2. Är det så märkligt för människorna att vi inspirerat en man som dem? Han (inspirerades att säga), “Varna människorna och ge goda nyheter till de som tror, om att de uppnått en …

Sura 9: Ultimatum (Bara’ah)

Ingen Basmalah* Sura 9: Ultimatum (Bara’ah) 1. Häri utfärdas ett ultimatum från GUD och Hans budbärare till idoldyrkarna som ingår ett avtal med er. *9:1 Avsaknaden av Basmalah från denna sura är inte bara ett stort tecken från den Allsmäktige Författaren av Koranen om att man manipulerat denna sura, det representerar också ett mäktigt mirakel …

Sura 8: Krigets Byten (Al-Anfãl)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 8: Krigets Byten (Al-Anfãl) 1. De frågar dig om råd angående krigets byten. Säg, “Krigets byten tillhör GUD och budbäraren.” Ni ska iakttaga GUD, uppmana varandra till att vara rättfärdiga, och lyda GUD och Hans budbärare, om ni är troende. De Sant Troende 2. De sant troende …

Sura 6: Boskap (Al-An’am)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 6: Boskap (Al-An’am) 1. Prisad vare GUD, som skapade himmlarna och jorden och gjorde mörkret och ljuset. Ändå fortsätter de som inte tror på sin Herre att avvika. 2. Han är Den som skapade er av lera och som därefter förutbestämde er livstid, en livstid endast Han …

Sura 5: Festen (Al-Ma’edah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 5: Festen (Al-Ma’edah) 1. O ni som tror, ni ska uppfylla era förbund. Tillåtet för er att äta är kreaturen, förutom de som specifikt förbjudits häri. Ni ska inte tillåta jakt under vallfärden. GUD fastställer vad Han vill. 2. O ni som tror, kränk inte de riter …

Sura 4: Kvinnor (Al-Nesa’)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 4: Kvinnor (Al-Nesa’) 1. O människor, rätta er efter er Herre; Den som skapade er från en varelse, och från den skapade dess maka, och spred sedan många män och kvinnor från de båda. Ni ska beakta GUD, vid vilken ni svär, och ta hänsyn till föräldrarna. …

Sura 2: Kvigan (Al-Baqarah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 2: Kvigan (Al-Baqarah) 1. A.L.M.* *2:1 Dessa initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet i 1400 år. Nu förstår vi att de utgör en stor del av Koranens extraordinära matematiska kod (se Appendix 1, 2, 24, och 26). Innebörden av A.L.M. betonas i Vers 2: “Denna skrift är …

Sura 1: Nyckeln (Al-Fatehah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sura 1: Nyckeln (Al-Fatehah) 1. I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.* 2. Prisad vare GUD, Universums Herre. 3. Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste. 4. Domedagens Härskare. 5. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp. 6. Vägled oss på den rätta vägen; 7. Vägen som följs …

Introduktion

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Introduktion Detta är Guds sista budskap till mänskligheten. Alla Guds profeter har kommit till denna värld, och alla skrifter har levererats. Tiden är inne för att rena och förena alla budskap som levererats av Guds profeter till ett budskap, och tillkännage att hädanefter är endast en religion …

APPENDIX 36

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 36 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Till Vilket Pris En Stor Nation Om skriftens folk (Judar, Kristna, och Muslimer) tror och bibehåller ett rättfärdigt liv, kommer vi att lindra deras synder och ge dem tillträde till den lycksaliga Himlen. Hade de iakttagait Toran, Evangeliet, …

APPENDIX 33

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 33 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Varför Skickade Gud En Budbärare Nu? Som fastställt i 3:81, och i Appendix 2, har Gud skickat en budbärare för att förena de budskap som levererats av alla profeter, rena dem, och förena den till en religion: Islam. …

APPENDIX 32

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 32 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Den Viktiga Åldern 40 Vid vilken ålder kan man anses ansvarig? Om ett barn dör vid 12 års ålder, utan att ens ha hört talas om Gud, kommer detta barn till Himmeln eller till Helvetet? Och om barnet …

APPENDIX 31

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 31 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Evolution: Gudomligt Kontrollerad Vi lär oss i Koranen att evolution är ett gudomligt utformat faktum: Livet började med vatten: “Från vatten skapade vi alla levande ting.” (21:30, 24:45) Människor är inte ättlingar till apor: “Han började skapelsen av …

APPENDIX 29

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 29 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Den Saknade Basmalah Varje sura i Koranen börjar med meningen “I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste,” känd som Basmalah, med undantag för Sura 9. Den misstänksamma frånvaron av Basmalah från Sura 9 har varit en förbryllande hos …

APPENDIX 26

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 26 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen De tre Budbärarna av Islam Detta Appendix tillhandhåller de Koraniska matematiska bevisen för att: (1) Abraham var Islams ursprungliga budbärare (22:78), (2) Muhammed var den budbärare som levererade skriften (47:2), och (3) Rashad är den renande och förenande …

APPENDIX 25

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 25 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Världens Ände (Gud är) Den Som Känner Till framtiden; Han låter inte någon avslöja sådan kunskap. Endast till de budbärare som Han väljer, avslöjar Han framtida och förflutna händelser. (72:27) Bland de plikter som ålagts mig som GUDs …

APPENDIX 24

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 24 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Manipulering av GUDs Ord DEL 1 Ett övermänskligt matematiskt system genomsyrar Koranen, och tjänar till att skydda och bevisa äktheten av varje beståndsdel i den. Nitton år efter Profetens död, lade några skriftlärda till två falska verser …

APPENDIX 23

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 23 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Kronologisk Uppenbarelseordning Order Sura   Order Sura   Order Sura   Order Sura   Order Sura   Order Sura   Order Sura 1 96 17 107 34 50 51 10 68 88 85 29 102 24 2 68 …

APPENDIX 22

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 22 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Jesus Koranen informerar oss om att Jesus var en mänsklig budbärare, var enda budskap var att leverera GUDs budskap; han hade aldrig någon makt, och är nu död (4:171, 5:75, 117). De som anser att Jesus är Gud, …

APPENDIX 21

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 21 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Satan: Fallen Ängel I GUDs rike, får vissa varelser den kapacitet som nödvändigtvis krävs för att de ska kunna utföra sina plikter . Satan trodde att de krafter som Gud givit honom, kvalificerade honom till att fungera som …

APPENDIX 20

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 20 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Koranen: Olik Någon Annan Bok Koranen är GUDs Sista Testamente till världen, och Han har lovat att skydda den från minsta förvanskning (15:9). Följaktligen är Koranen omgiven av osynliga styrkor, som vaktar den och tjänar den (13:39, 41:42, …

APPENDIX 18

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 18 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Koranen: Allt Du Behöver För Frälsning Koranens ord talar i 19:64, och säger, “Vi kom ner enligt er Herres budord. Det förgångna, nuet, och framtiden tillhör Honom. Er Herre glömmer aldrig.” Gud glömde till exempel inte att tala …

APPENDIX 17

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 17 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Döden Döden är ett stort mysterium för de flesta människorna. Men inte för de som studerar Koranen. Vi lär oss att döden är exakt som sömnen; komplett med drömmar (6:60, 40:46). Tiden mellan döden och återuppståndelse passerar som …

APPENDIX 16

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 16 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Dietiska Förbud Koranen lär oss att Gud är extremt missnöjd med de som förbjuder något som inte specifikt förbjudits i Koranen (16:112-116). Upprätthållandet av förbud som inte specifikt nämnts i Koranen, kan jämställas idoldyrkan (6:142-152). Sådana förbud representerar …

APPENDIX 12

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 12 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Profeten Muhammeds Roll Profetens enda uppgift var att leverera Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen (3:20; 5:48-50,92,99; 6:19; 13:40; 16:35,82; 24:54; 29:18; 42:48; 64:12). Att leverera Koranen var en sådan betydelsefull och ädel uppgift att Profeten …

APPENDIX 11

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 11 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Återuppståndelsens Dag Hornet blåses, varpå alla i himmlarna och på jorden dör, förutom de som skonats av Gud. Därefter blåses det en andra gång, varpå de reser sig upp. (39:68) Alla generationer av människor och jinner kommer att …

APPENDIX 10

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 10 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen GUDs Bruk av Pluralis I den engelsktalande världen, där tre-enighetsläran är allmänt förekommande, är en del människor förbryllande över GUDs användning av pluralis i Koranen. Det överväldigande budskapet i Koranen, i vilket det inte finns någon som helst …

APPENDIX 9

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 9 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Abraham: Ursprunglig Budbärare av Islam En av de allmänt vedertagna myterna är att Muhammed grundade islam. Trots att Islam, underkastelse till endast Gud, är den enda religionen Gud känns vid sedan Adams tid (3:9, 85), beskrivs Abraham i …

APPENDIX 7

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 7 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Varför Skapades Vi? Vi är här i denna världen för att vi begick ett förskräckligt brott, och detta liv är vår chans att rädda oss själva, fördöma vårt brott, och åter förena oss med GUDs rike. Det hela …

APPENDIX 5

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 5 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Himlen och Helvetet Beskrivningarna av Himlen och Helvetet i hela Koranen är allegoriska. Koranen förklarar att så är fallet, vid alla tillfällen som sådana beskrivningar förekommer i form av enskilda uttalanden, inte i generella termer. Se på 2:24-26, …

APPENDIX 2

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Appendix 1 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Ett av De Stora Miraklen [74:35] DEL 2 Detta är fortsättningen av den första delen av Appendix 1: Ett av De Stora Miraklen [74:35] Varför 19! Som påvisas senare i detta Appendix, var alla GUDs skrifter, inte bara …

APPENDIX 1

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 2 sidor Appendix 1 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Ett av De Stora Miraklen [74:35] DEL 1 Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig påträffats i någon mänskligt författad bok. Alla delar av Koranen är matematiskt sammansatta – surorna, verserna, orden, antalet …

Att hitta Gud

  Att Hitta Gud. Texten är på engelska.  Finding God Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Finding God”. By : A. SALMAWY Chapter One Introduction GOD PRIOR TO RELIGION Many of us at some point or another in our lives start to question: where did we come from? Why are we here? What …

Misströsta inte om Gud’s nåd

Läs på engelska om att inte misströsta om Gud’s nåd: Do Not Despair Of God’s Mercy Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Do Not Despair Of God’s Mercy” i Juni-upplagan 2001 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. God never burdens a soul beyond its means: to its credit is …

Åkalla GUD

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Åkalla Gud Koranen informerar oss om att vi uppnår värde hos vår Herre endast genom vår dyrkan (25:77), och åkallan är en form av dyrkan. Er Herre säger, “Åkalla Mig, och Jag kommer att besvara er. Säkerligen, de som är för arroganta för att dyrka Mig kommer …

Idoldyrkan

      Läs om idoldyrkan på engelska: http://www.masjidtucson.org/submission/monotheism/idolworship.html Idol worship Notis: Det följande är en reproduktion av huvud-artiklen i Oktober-upplagan 2001 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. I had a very interesting experience that I would like to share since we are all subjected to these kinds of circumstances. A …

Kontaktbönerna (Salat), Den Matematiska Strukturen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Kontaktbönerna (Salat), Den Matematiska Strukturen Den följande texten har hämtats från artikeln “Var i Koranen hittar man Salat?” och från Januari-upplagan 1990 av Submitters Perspective (de periodiska och speciella bonus-upplagorna), som de skrevs av Dr. Rashad Khalifa. Kontaktbönernas enheter (Rakhas) Det finns inga dispyter om hur många …

Var i Koranen hittar vi Salat?

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Var i Koranen hittar man Salat? En av de mest kända frågorna många Muslimer frågor beträffande sin egen religion är, “Var i Koranen hittar vi detaljerna för Salat?” Denna favoritfråga hos potentiella troende avslöjar deras okunnighet om Koranen, samtidigt som det bevisar att deras religion är helt …

Zakat

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Religiösa Plikter/Seder i Underkastelse är en gåva från Gud för att hjälpa våra själar att växa. Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat) och Annan Välgörenhet [Av Ahmed Najeeb] “Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat” (7:156). Zakat (Obligatorisk Välgörenhet) är …

Djur

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 8 sidor  Hundar: Utöver Traditionella Islam Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Dogs: Beyond Traditional Islam.” Varför ser den så kallade Muslimska världen ner på hundar? Varför har traditionen gjort det så svårt att ha en hund i sitt hem? Varför skulle en “Muslimsk” taxichaufför …

Musik

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Musik och sång i Islam Ett av de mest skandalösa uttalanden som gjorts av en del av de Muslimer som vägrar att acceptera Guds lag i Koranen är att musik och sång är haram (Förbjudet). Den uppriktiga Muslimen som följer Koranen kommer inte att finna i Koranen, …

Meditation

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Koraniska Verser om Meditation [3:17] De är ihärdiga, sanningsenliga, underkastade, barmhärtiga, och mediterar vid gryningen. [9:112] Det är de som ångrar sig, dyrkar, prisar, mediterar, bugar sig och prostrerar, förespråkar rättfärdighet, förbjuder ondska och upprätthåller lagar. Ge goda nyheter till sådana troende.. [17:79-80] Under natten ska ni …

Livet efter detta

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste This Life and the Hereafter Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “This Life and the Hereafter” i Mars-upplagan 2003 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International. This life is short and full of material things that can get in the way of our …

Homosexualitet

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Homosexuality and Islam (Submission) Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Homosexuality and Islam (Submission to God alone)“. By M. Siddiqui This is a reply to a question like many others we receive on our web site QUESTION: << My question concerns the issue of …

Abort

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Abort är Mord, Inga om och men … [Editor’s (Submission.org) Note: This is a reply to an article by Mr Edip Yuksel called “Abortion is Murder if……” in which the author expressed his opinion that abortion should be permitted in the first three months of pregnancy.] “Har ni …

Kvinnor

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 5 sidor Ma Malakat Aymanukum En av de mest missbrukade uttrycken i Koranen är uttrycket om “Ma Malakat Aymanukum”, vilket ord för ord kan översättas till “Vad din högra hand innehar”. Många taditionella Muslimer, som följt åsikten av en del korrumperade ‘lärda’, har missbrukat detta uttryck. Dessa …

Sekter

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Sekter i Islam Sunni-ism, Shia-ism, Farrakan-ism o.s.v. Koranen fördömer alla sekter. Alla sekter i Islam, vare sig Sunni, Shia, Ahmaddi, Wahabbi, är oense om hadith/sunna tillskrivna profeten. Dessa sekter har dock inga oenigheter om Koranen. Det är källor av religiös lag, historier, gissningar. o.s.v., utanför Koranen som har …

Jihad & Terrorism

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 16 sidor på engelska Terrorism Has No Religion! Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Terrorism Has No Religion!” Holy war, suicide bombings, fighting for faith, and killing in the name of God — from Crusaders to terrorists, from sacred shrines to New York City, history …

Slaveri

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Slavery and Christianity Historical and religious background on slavery Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Slavery and Christianity” Those who criticize the Islamic legislation towards Slavery are holding those views because they analyze the process of abolition that Islam used, using a tunnel vision. In other …

Rashad Khalifa

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 15 sidor Om översättaren Rashad Khalifa Rashad Khalifa dedicerade sitt liv till dyrkan av endast Gud. Han tog högskoleexamen i Egypten, Kairo, med speciell utmärkelse och fick stipendium till att fullfölja sina studier i USA. Han hade en PH.D i Biokemi och var även en framgångsrik forskare. …

Muhammed

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Innehåller 5 sidor Prophet Muhammed did not know the future. Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Prophet Muhammed did not know the future.” By Ahmed Iqbal One of the criteria that God gave us to judge the truth about  His  words, is  the fact that, God’s words do not contradict themselves. [4:82] … If it were from other than …

Bahaii

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Reflections on Bahaii Faith Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Reflections on Bahaii Faith“. Editor’s note: While, we at submission.org, disagree with the Baha’is and consider their beliefs to be an example of the corruption of religions in our world , this cannot justify the violence, …

Judendom

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Today’s Judaism is NOT the religion of God Corruption of Judaism, the human trend Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “Corruption of Judaism, the human trend“. Like all the  other religions in the world, Judaism has been corrupted by the human trend of distorting God’s words …

Koranindex

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Koranindex av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen Koranindex Detta Index är inte på något sätt komplett, utan är endast tänkt att tjäna som ett hjälpmedel för att lättare kunna studera Koranen. ———————————————————————————————– ‘Ad (se också Hud) 7:65-72; 11:50-60; 14:9-15; 26:123-140; 41:13-16; 46:21-28; 51:41-42; 69:4-8 exempel av …

Hajj

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Vallfärd (Hajj) och ‘Umrah En gång i livet, har Hajj och ‘Umrah förordnats för de som har råd med det. Vallfärden firar minnet av Abrahams exemplariska underkastelse till Gud (Appendix 9), och måste iakttagas under de fyra Heliga Månaderna – Zul-Hijjah, Muharram, Safar, & Rabi’I (12:e, 1:a, 2:a, …

Ramadan

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Ramadan: Månaden under vilken Koranen uppenbarades Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri…[2:185] Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen “RAMADAN: The month the Quran …

Salat

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Kontaktbönerna (Salat) De 5 dagliga Kontakt Bönerna. Vad säger man? Vad gör man? Notis: Det följande är en reproduktion av häftet “The Contact Prayers” som publicerades av Dr. Rashad Khalifa.” Abraham: Ursprunglig Källa till Kontakt Bönerna Koranen lär oss i många suror att Underkastelse (“Islam” på Arabiska) är …

PLIKTER & SEDER

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Religiösa Plikter & Seder i Underkastelse Religiösa Plikter/Seder i Underkastelse är en gåva från Gud för att hjälpa våra själar att växa. Kontakt Bönerna (Salat) Kontaktbönerna eller Salat på Arabiska är inte samma sak som åkallan (når man ber Gud om någonting) eller som att minnas Gud. …

Koranen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Koranen på Svenska “Quran, The Final Testament” finns nu översatt till svenska och heter “Koranen, Det Sista Testamentet.” Lite information om den Engelska översättningen: Olikt några av de mest kända översättningarna av Koranen, är denna nya volym översatt till Engelska från den ursprungliga Arabiska texten av någon med …

GUD

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Några av Guds Egenskaper 1. Gud, Skapare av alla ting (6:102) Sådan är Gud er Herre, det finns ingen annan gud än Honom, Skaparen av alla ting. Ni ska dyrka endast Honom. Han kontrollerar alla ting. (35:3) O människor, minns Guds välsignelser över er. Finns det någon …

November

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste November 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. To 4:54 7:15 11:37 13:29 15:59 18:20 2. Fr 4:57 7:18 11:38 13:28 15:57 18:18 3. Lö 4:59 7:20 11:37 13:25 15:54 18:16 4. Sö 5:01 7:23 11:38 13:25 15:52 18:14 5. Må 5:03 7:25 …

Oktober

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Oktober 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Må 4:41 7:00 12:44 15:36 18:27 20:46 2. Ti 4:43 7:02 12:43 15:33 18:24 20:43 3. On 4:46 7:05 12:43 15:31 18:21 20:39 4. To 4:49 7:07 12:43 15:29 18:18 20:36 5. Fr 4:51 7:09 …

September

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste September 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Lö 2:57 5:51 12:54 16:37 19:57 22:50 2. Sö 3:02 5:53 12:54 16:35 19:54 22:45 3. Må 3:07 5:55 12:53 16:32 19:51 22:40 4. Ti 3:11 5:58 12:53 16:31 19:48 22:34 5. On 3:15 6:00 …

Augusti

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Augusti 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. On *3:08 4:38 13:00 17:21 21:22 *22:52 2. To *3:11 4:41 13:00 17:20 21:19 *22:49 3. Fr *3:13 4:43 13:00 17:19 21:17 *22:47 4. Lö *3:15 4:45 13:00 17:18 21:15 *22:45 5. Sö *3:18 4:48 …

Juli

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Juli 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Sö *2:11 3:41 12:58 17:38 22:15 *23:45 2. Må *2:12 3:42 12:58 17:37 22:14 *23:44 3. Ti *2:13 3:43 12:58 17:37 22:13 *23:43 4. On *2:14 3:44 12:58 17:37 22:12 *23:42 5. To *2:16 3:46 …

Juni

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Juni 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Fr *2:16 3:46 12:52 17:28 21:58 *23:28 2. Lö *2:14 3:44 12:52 17:28 21:59 *23:29 3. Sö *2:13 3:43 12:52 17:29 22:01 *23:31 4. Må *2:12 3:42 12:52 17:30 22:02 *23:32 5. Ti *2:11 3:41 …

Maj

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Maj 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Ti *3:22 4:52 12:51 17:01 20:50 *22:20 2. On *3:19 4:49 12:51 17:02 20:52 *22:22 3. To *3:17 4:47 12:51 17:03 20:55 *22:25 4. Fr *3:14 4:44 12:51 17:05 20:57 *22:27 5. Lö *3:12 4:42 …

April

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste April 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Sö 4:18 6:18 12:58 16:25 19:37 22:14 2. Må 3:37 6:15 12:58 16:27 19:40 22:18 3. Ti 3:32 6:12 12:57 16:28 19:42 22:22 4. On 3:28 6:09 12:57 16:29 19:44 22:26 5. To 3:23 6:06 …

Mars

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Mars 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. To 4:33 6:50 12:06 14:37 17:22 19:39 2. Fr 4:30 6:47 12:06 14:39 17:25 19:42 3. Lö 4:27 6:44 12:06 14:40 17:27 19:45 4. Sö 4:24 6:41 12:06 14:42 17:30 19:47 5. Må 4:21 …

Februari

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Februari 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. To 5:40 8:04 12:08 13:45 16:11 18:35 2. Fr 5:38 8:02 12:08 13:47 16:13 18:37 3. Lö 5:36 7:57 12:08 13:48 16:16 18:39 4. Sö 5:34 7:57 12:08 13:50 16:18 18:41 5. Må 5:32 …

Januari

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Januari 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Må 6:11 8:52 11:58 12:56 15:03 17:44 2. Ti 6:11 8:51 11:58 12:56 15:05 17:45 3. On 6:11 8:51 11:59 12:58 15:06 17:46 4. To 6:10 8:50 11:59 12:59 15:08 17:48 5. Fr 6:10 …

December

  I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste December 2018 – Västerås   Datum Gryning Solupp. Zuhr Asr Maghrib Isha 1. Lö 5:49 8:26 11:43 12:49 15:00 17:37 2. Sö 5:51 8:28 11:44 12:49 14:59 17:36 3. Må 5:52 8:30 11:44 12:48 14:57 17:36 4. Ti 5:53 8:32 11:44 12:47 14:56 17:35 5. On 5:55 …

Om Oss

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste   Välkommen till Västerås Moské Föreningen “Västerås Moské” är de underkastades (muslimer på arabiska) gemenskap i Västerås kommun. Vi är en församling av de som Underkastar sig Endast Gud och förespråkar dyrkan av Endast Gud. Vad Vill Vi? Om Gud vill är vi villiga att göra vårt bästa …

Bönetider

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste Bönetider – Västerås Tiden för bönerna bestäms helt och hållet av solen. 1. *Den första bönen – Gryningsbönen (Fajr) – kan iakttagas från det att gryningen inträder tills det att solen går upp. När solen väl gått upp är det för sent att iakttaga Gryningsbönen. Ordet Fajr på …