Om oss

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Välkommen till Västerås Moské

Föreningen ”Västerås Moské” är de underkastades (muslimer på arabiska) gemenskap i Västerås kommun. Vi är en församling av de som Underkastar sig Endast Gud och förespråkar dyrkan av Endast Gud.
Vad Vill Vi?

Om Gud vill är vi villiga att göra vårt bästa för att fortsätta Dr. Khalifas arbete. Vi hoppas att vi kommer att kunna sprida vidare samma budskap alla budbärare och profeter har kommit med. Detta budskap har meddelats noga till alla människor från och med Adams tid: Det finns ingen annan gud än Gud. Dyrka endast Honom. Det är väl känt att alla världens religioner – Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, och andra – har korrumperats på ett eller annat sätt genom innovationer, traditioner, och idoldyrkan av människor som profeter och helgonen. Många människor använder religion för att rättfärdiga krig, terrorism, tyranni, och för att uppnå ekonomiska och politiska syften. Underkastade följer Guds uppenbarelser, och lyder Guds budord så väl som de kan. De följer sanningen från deras Herre, och inte korrumperade religioner och läror konstruerade av människor.

Som underkastade, tror vi att Underkastelse är lik en dyrbar ädelsten övertäckt av högar på högar av innovationer konstruerade av människor. Vårt mål, dvs. föreningens syfte är att göra vad vi kan för att rensa ut dessa innovationer genom upprätthållandet av ENDAST Guds uppenbarelser, och presentera denna ädelsten av sanna Underkastelse till framförallt människor i Västerås men även till alla andra i Sverige och världen vilka vi kan nå. Tiden är inne för Underkastade från alla religioner att komma fram och stödja varandra för att predika Guds sanna budskap och ansluta sig till kampen mot korruptionen av deras religioner.

Säg, ”O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD.” Om de vänder sig bort så säg, ”Vittna om att vi är underkastade.” [Koranen 3:64]

Säg, ”Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna, och på det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade.” [Koranen 3:84] Varje Fredag iakttager vi tillsammans Fredagens Församlingsbön (Salat Al-Jumahbörjar kl. 13.15 sommartid och kl. 12.15 vintertid).

Stadgar

§ 1 Föreningen och hemort
Föreningen Västerås Moské är en ideell förening verksam i Västerås kommun.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens verksamhet skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningen skall vara öppen för alla som underkastar sig endast Gud och följer endast Koranen. Föreningen organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen skall främja demokratisk fostran genom engagemang i föreningen. Föreningen har att respektera alla människors lika värde och främja jämlikhet mellan olika grupper och mellan könen. Föreningens syfte är främst att främja en samhällsutveckling i enlighet med Guds lagar. Föreningen skall stödja verksamhet som är i enlighet med gällande lagar och våra stadgar. Föreningen samarbetar med andra organisationer som föreningen har gemensamma intressen med.

§ 3 Oberoende
Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

§ 4 Verksamhetsår
1 januari – 31 december

§ 5 Medlem
Om du är underkastad till Gud, då är du vår bror eller syster. Som medlem antages intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Den som vill bli medlem meddelar detta muntligt till styrelsens ordförande eller sekreterare. Ansökan om inträde behandlas och avgörs av styrelsen. Medlem som bryter mot stadgarna och/eller allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för förvaltningen mellan årsmötena. Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar, samt att verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen skall bestå av minst två ledamöter – ordförande samt sekreterare/kassör. Ordförande är föreningens officielle representant samt leder styrelsens förhandlingar och arbetet. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelseledamöterna. Avgår vald styrelseordförande under pågående mandatperiod inträder en av de andra styrelseledamöterna efter överenskommelse mellan dem och leder föreningen fram till följande årsmöte.

§ 8 Revision
Revisor skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen i god tid före årsmötet. Styrelsen skall tillse att revisorn har tillgång och insyn i föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

§ 9 Valberedning
I vår förening kan alla medlemmar lägga förslag på personer som skall ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.

§ 10 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast den 10 januari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste kallelse och dagordning för årsmötet översändas till medlemmarna senast två veckor i förväg eller annonseras i ortpressen. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid årsmötet skall alltid följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Val av justeringsmän.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret.

5. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

8. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter och revisor.

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelse eller revisorn eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelse till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de äranden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Beslut
Beslut fattas genom enhällig överenskommelse. Genom ömsesidig konsultation och yttrandefrihet övertygar en sida alla som deltar i diskussionen i en fråga.

§ 14 Stadgefrågor
Vid ändring av föreningsstadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten (t ex extra årsmöte).

§ 15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta sker beslutas på sista årsmötet.

Kontakta oss

Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med oss, kan ni nå oss på vår e-postadress. Vi ska göra vårt bästa att besvara era e-post.

info@vasterasmoske.com